Tải bản đầy đủ

Thị trường Tiền tệ, Thị trường Chứng Khoán, Thị trường vốn

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT TÀI
CHÍNH TIỀN TỆ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Huyền Thương

Nhóm 2

– Hoàng Thị Lệ Thu
– Nguyễn Thị Thủy
– Bùi Đức Nghĩa
– Phạm Thị Diễm My


NỘI DUNG NGHIÊN
CỨU


1. Thị trường tài chính
2. Thị trường tiền tệ
3. Thị trường vốn
- Thị trường chứng khoán
- Thực trạng TTCK Việt Nam


1.THỊ TRƯỜNG TÀI
CHÍNH

1.1. Khái niệm: nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại
giấy có giá, nơi gặp gỡ giữa các nguồn cung cầu về vốn, qua
đó hình thành nên giá mua và bán các loại cổ phiếu, trái
phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu… hình thành nên giá cả các loại vốn
đầu tư bao gồm: lãi suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn
hạn, trung và dài hạn.


1.THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH(tt)
1.2. Đối tượng của TTTC

Nguồn cung vốn

Nguồn cầu vốn

1.3. Công cụ tham gia TTTC

Các chứng từ có giá

1.4. Đối tượng của TTTC

Ngân hàng

Công ty tài chính

…..


2.THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ2.1. Khái niệm: là nơi trao đổi mua bán các công cụ
tài chính ngắn hạn có kỳ hạn dưới một năm, là nơi đáp
ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.
2.2. Phân loại:

-

Thị trường tín dụng ngắn hạn
Thị trường các công cụ nợ ngắn hạn
Thị trường hối đoái


2.3. Các yếu tố cơ bản của TTTTCông cụ tham gia thị trường tiền tệ: tín phiếu kho
bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, tín phiếu ngân
hàng, tín phiếu doanh nghiệp…

2.THỊ TRƯỜNG TIỀN
TỆ(tt)Chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ: ngân
hàng trung ương, ngân hàng thương mại, kho bạc nhà
nước, người đầu tư, người môi giới, người kinh doanh…


3.THỊ TRƯỜNG VỐN

3.1. Khái niệm: là nơi trao đổi mua bán các công cụ
tài chính trung dài hạn có kỳ hạn từ một năm, là nơi đáp
ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.


tham gia
Công cụ
Thị trường CK nhà nước
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Thị trường cổ phiếu

tổ chức
Cơ cấu
Thị trường sơ cấp
Thị trường thứ cấp

3.2. Phân loại:

3.THỊ TRƯỜNG VỐN(tt)


3.THỊ TRƯỜNG VỐN(tt)

3.3. Các yếu tố cơ bản của thị trường vốnChủ thể phát hành : người đầu tư, người môi giới,
người kinh doanh, người tổ chức thị trường, người điều
hòa thị trường…Các công cụ của thị trường vốn: Các hợp đồng vay
nợ trung dài hạn, Cổ phiếu, Trái phiếu


THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN

1, Khái niệm:

-

Là một bộ phận của thị trường vốn
Là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch chứng khoán, là
nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi;

-

Thực hiện cơ chế luân chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu
tư sang nhà phát hành


THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
2. Phân loại
Thị trường tập trung
Căn cứ vào tính chất pháp lý

Thị trường không tập trung

Thị trường sơ cấp
Căn cứ vào quá trình luân chuyển

Thị trường thứ cấp
Thị trường trái phiếu

Căn cứ vào đặc điểm hàng hóa

Thị trường cổ phiếu
Thị trường phái sinh


THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN

3, Chức năng:Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán;Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp;Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách
kinh tế vĩ mô.


THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN

4, Vai trò:

-

Đối với chính phủ
Đối với doanh nghiệp
Đối với nhà đầu tư
5, Các chủ thể tham gia

-

Nhà phát hành
Nhà đầu tư
Các tổ chức kinh doanh trên TTCK
Các tổ chức liên quan đến TTCK


THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN

6, Nguyên tắc hoạt động:

-

Cạnh tranh tự do
Trung gian mua bán
Đấu giá
Công khai


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
1. Lịch sử hình thành và phát triển

08/3/2005: Khai

10/8/2017: Thị

28/11/1996: Thành

trương Trung tâm giao

trường chứng khoán

lập Ủy ban chứng

dịch chứng khoán Hà

phái sinh đi vào hoạt

khoán nhà nước

Nội

động

11/7/1998: Khai sinh thị trường chứng khoán

24/6/2009: Vận hành

Việt Nam, , thành lập trung tâm giao dịch

UPCoM

chứng khoán TP.HCM.


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT
NAM

2, Mô hình hoạt động

-

-

Cơ quan quản lý: UBCKNN
Sở giao dịch:

-

HOSE

-

HNX

Thanh toán bù trừ và lưu giữ CK
Các tổ chức trung gian


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Chỉ số VN-Index


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Thanh khoản thị trường


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Vốn hóa thị trường

1942
3360


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Thành viên thị trường


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Số lượng nhà đầu tư

Số lượng nhà đầu tư
(nghìn)


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Đầu tư nước ngoài
Vincom Retail (VRE) : 5.200 tỉ
Vinamilk (VNM): 2.700 tỉ
DIG:

1.000 tỉ

Nhà nước thoái vốn
Sabeco:

53,59% vốn

Vinamilk:

45% vốn


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán phái sinh TTCK
 

Tổng khối lượng giao dịch:
Tổng giá trị giao dịch:
Tài khoản:
 

1,1 triệu HĐ
96.000 tỉ đồng
14.034 tài khoản


THỰC TRẠNG TTCK VIỆT NAM
Hạn chế của TTCK Việt NamLuật chứng khoán bộc lộ những hạn chế, bất cập;Sản phẩm do TTCK còn nghèo nàn, nhiều sản phẩmChưa phân định rõ về phát hành CK ra công chúng và niêm yết CKMột số chính sách về quản lý tài chính và hạch toán kế toán đối với công ty cổ phần chưa được ban hành đồng bộ; 

Hệ thống giao dịch chứng khoán còn hạn chế, chưa có chức năng cảnh báo, giám sát;
Thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức như các quỹ đầu tư, công ty tài chính.


GIẢI PHÁP,
KIẾN NGHỊ
PHÁT TRIỂN
TTCK VIỆT NAM

-

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách
Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại TTCK
Phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới
Tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao
dịch TPCP

-

Tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa DNNN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x