Tải bản đầy đủ

Đề xuất dự án cấp nước mèo vạc

Đề Xuất Dự Án
Cấp nước sinh hoạt cho Trung tâm thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
(kèm theo văn bản số
/UBND-KT ngày tháng 7 năm 2014)
I. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án.
Thị trấn Mèo Vạc là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả huyện
Mèo Vạc và khu vực, đây là khu vực quan trọng của Cao nguyên đá Đồng Văn. Thị
trấn Mèo Vạc là một trong những đô thị nhỏ chưa có hệ thống cấp nước tập trung.
Hiện nay thị trấn đang sử dụng nước chảy trực tiếp từ 4 khe nước trên núi và nước lấy
trực tiếp từ giếng khoan, tất cả đều chưa qua sử lý. Nguồn nước đang sử dụng phần
lớn chưa đảm bảo vệ sinh, nhiều nơi gần nguồn thoát nước còn bị nhiễm bẩn. Việc sử
dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng đã gây ảnh hưởng không tốt đến đời
sống, sức khỏe của nhân dân. Hơn nữa hiện hệ thống cấp nước của thị trấn đã bị xuống
cấp trầm trọng, do hệ thống nước được đầu tư xây dựng từ lâu (từ năm 1965), Ống
nước đã bị han gỉ, rò rỉ nhiều chỗ gây thất thoát nhiều. Về mùa khô hệ thống cấp nước
hiện tại mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu sử dụng nước của thị trấn.
Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch hợp vệ sinh cho thị trấn Mèo Vạc nhằm
đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân thị trấn Mèo Vạc, đảm bảo cung cấp nước
sạch đủ về lưu lượng, đảm bảo về chất lượng cho sinh hoạt hàng ngày của người dân
và các đơn vị hành chính, công cộng, tiểu thủ công nghiệp nằm trong thị trấn. Góp
phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân Thị trấn và các khu vực lân

cận, giảm thiểu tác động, bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra. Dự án
góp phần bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm nguồn nước do việc khai thác và sử dụng
nguồn nước không hợp vệ sinh (giếng khoan, giếng khơi), cũng như việc tắm giặt tại
các nguồn nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt. Dự án cũng góp phần vào việc nâng cao
tính chất, chức năng và tầm quan trọng của thị trấn là trung tâm hành chính, văn hóa,
chính trị và quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển là
công viên khoa học địa chất theo quy hoạch phát triển của công viên địa chất cao
nguyên đá Đồng Văn đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
II. Mô tả tóm tắt dự án.
1. Mục tiêu của dự án
- Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch phát triển cơ
sở hạ tầng của huyện Mèo Vạc và của tỉnh Hà Giang. Nhằm cung cấp nguồn nước
sạch, an toàn, hợp vệ sinh cho thị trấn Mèo Vạc, nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo,
nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật
chất - tinh thần của người nghèo đặc biệt đem lợi ích cho người nghèo dân tộc thiểu


số. Thúc đẩy phát triển du lịch, đáp ứng là trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và
thương mại của công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn.
- Mục tiêu cụ thể: Đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước hiện có và xây dựng bổ
sung thêm 01 tuyến ống cấp nước mới, tất cả các đường ống được cấp về nhà máy sử
lý nước, sau đó từ nhà máy sử lý nước cấp cho các cơ quan và các hộ dân qua hệ thống
đồng hồ để thuận tiện cho quá trình quản lý vận hành nhà máy.
2. Quy mô dự án:
Hệ thống cấp nước về thị trấn Mèo Vạc hiện gồm 5 tuyến chính: Tuyến Sán Tớ;
Tuyến Tà Đú (Gồm 2 khe); Tuyến Giếng Khoan Tà Đú; Nguồn Thế Kỷ (Gồm 3 khe);
Nguồn Tả Ván (2 khe); Xây dựng thêm 01 tuyến Phố Mỳ. Với quy mô và kết cấu mỗi
nguồn:
- Nguồn Sán Tớ gồm: Cải tạo, sửa chữa lại gờ thu nước hiện có; xây mới 01 bể
lọc bằng bê tông cốt thép mác 200 với thể tích V=15 m 3. Tuyến ống dẫn nước thay
mới bằng ống thép tráng kẽm vinapipe sản xuất theo tiêu chuẩn BS1387-1985 hạng
L1, đường kính D80mm dày 3,2mm nối bằng phương pháp mặt bích, có chiều dài
L=3850,45 m;
- Nguồn Tà Đú gồm:
+ Nguồn 1: Cải tạo, sửa chữa lại 2 gờ thu nước hiện có; xây mới 01 bể lọc bằng
bê tông cốt thép mác 200 với thể tích V=15 m 3. Tuyến ống dẫn nước thay mới bằng
ống thép tráng kẽm vinapipe sản xuất theo tiêu chuẩn BS1387-1985 hạng L1, đường
kính D100mm dày 4,5mm nối bằng phương pháp mặt bích, có chiều dài L=4726,78 m;
trong đó số tận dụng ống cũ nối bằng phương pháp măng sông còn tốt là 786,32m, ống
mới nối bằng phương pháp mặt bích dài 3940,46m
+ Nguồn 2: Cải tạo, sửa chữa lại 2 gờ thu nước hiện có, đấu nối vào bể lọc lại
nguồn 1, tuyến ống có chiều dài: 88,43m;
- Nguồn Tuyến giếng khoan Tà Đú (không cải tạo sửa chữa mà chỉ đấu nối vào
tuyến Tà Đú.
- Nguồn Thế kỷ gồm: Cải tạo, sửa chữa 03 gờ thu nước hiện có, xây mới 01 bể
lọc bằng bê tông cốt thép mác 200. Tuyến ống dẫn nước thay mới bằng ống thép tráng
kẽm vinapipe sản xuất theo tiêu chuẩn BS1387-1985 hạng L1, đường kính D80mm
dày 3,2mm nối bằng phương pháp mặt bích, có chiều dài L=6755,96 m;
- Nguồn Tả Ván: Cải tạo, sửa chữa lại 02 gờ thu nước hiện có, xây mới 01 bể
lắng lọc bằng bê tông cốt thép mác 200 với thể tích V=200 m 3. Tuyến ống dẫn nước
thay mới bằng ống thép tráng kẽm D50 gồm 2 tuyến với chiều dài 787,67m dẫn về bể


lọc, sau đó từ bể lọc đấu nối vào tuyến ống từ nguồn thế kỷ chảy về nhà máy sử lý
nước.
- Nguồn Phố Mỳ làm mới: gồm 03 gờ thu nước, 01 bể lắng lọc bằng bê tông cốt
thép mác 200 với thể tích 200m3. Tuyến ống dẫn nước bằng ống thép tráng kẽm D150
sản xuất theo tiêu chuẩn BS1387-1985 hạng L1, đường kính D150mm dày 5,16mm
nối bằng phương pháp mặt bích, có chiều dài L=6808,6 m. Trong đó đoạn ống xuyên
qua núi sử dụng công nghệ khoan ngang với chiều dài 528m.
- Nhà máy sử lý nước gồm 04 bình lọc áp lực với công suất 1000 m 3/ngày đêm,
bể chứa 200 m3: 02 cái; nhà hóa chất 32m2, nhà điều hành 101 m2 được chia làm 4
gian, bước gian rộng 3,3m, dài 5,4m , hiên rộng 1,8m, mái đổ bê tông lợp tôn chống
nóng.
- Hệ thống cấp nước từ nhà máy tới các cơ quan và các hộ sử dụng nước bằng
ống nhựa HDPE từ D100 đến D25 chạy dọc hai bên đường của các tuyến phố và kéo
dài tới Trạm xá xã Pả Vi. Với chiều dài tuyến ống các loại hơn 20 km. Kết hợp hệ
thống van điều tiết nước hợp lý tại mỗi khu vực.
3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:
Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ lúc khởi công cho đến lúc hoàn thành,
nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 36 tháng.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
5. Tóm tắt các kết quả chủ yếu của dự án
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc đảm bảo cung cấp đủ
-

nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thị trấn.
Giảm số lượng các bệnh liên quan đến việc sử dụng nước chưa qua sử lý.

-

Thu hút 800.000 du khách vào năm 2020 đến với huyện Mèo Vạc - Công viên

-

khoa học địa chất của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
Kinh tế thị trấn Mèo Vạc tăng trưởng trung bình trên 10% mỗi năm cho đến năm

-

2020.
Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm trung bình 5% mỗi năm, đến năm 2020 không

còn hộ nghèo.
6. Đối tượng thụ hưởng của dự án:
Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là 1.210 hộ dân tương đương 5.450
nhân khẩu và các cơ quan có trụ sở tại thị trấn Mèo Vạc. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp
của dự án là khoảng 10.000 người dân tại các xã lân cân và hơn 400.000 du khách đến
thăm quan du lịch, công tác tại thị trấn Mèo Vạc và công viên địa chất toàn cầu Cao
nguyên đá Đồng Văn mỗi năm.


7. Tổng vốn của dự án:
Nội dung
Tổng mức đầu tư
Trong đó:
Vốn ODA vay ưu đãi
Vốn đối ứng trong nước

Tỷ giá: 1 USD = 21 000 VNĐđồng
VNĐ
Tương đương Ghi chú
USD
217.672.644.000
10.365.364
185.021.739.000

8.810.559

32.650.905.000

1.554.805

Proposed Project

Tương đương 85 %
tổng mức đầu tư
Tương đương 15 %
tổng mức đầu tư


Domestic water supply for the town center of Meo Vac, Meo Vac district, Ha
Giang province.
I The context and necessity of the project
Meo Vac town is the center of economy, politics, culture and society of Meo
Vac district and the region which is an important area of Dong Van Karst Plateau. Meo
Vac town is one of the small municipalities which do not have centralized water
supply system. Currently, the town is using water taken directly from the 4 mountain
creeks and drilled wells which have not yet been processed. Most water resources are
poor hygiene; many places near the drainage channels are contaminated. The use of
poor quality water resources has caused a negative impact on the lives and health of
citizen. Moreover, the current water supply system has been severely degraded due to
the system was built very long time ago (from 1965), water pipes are rusty leaked at
many segments which have led to waste. During the dry season, the current water
supply system only meets 30% of water demand in the town.
The project of the system construction is to supply pure water for Meo Vac
town to meet the needs of the people in the town; ensure the adequate supply and
quality of clean water for citizen, administrative and public units, small-scale
industries in the town. Contribute to improving and enhancing the living conditions of
the people in the town and surrounding areas in order to mitigate the impacts of illness
due to the unhygienic water use. The project will help to protect the environment,
prevent the water pollution caused by the extraction and use of unhygienic water
sources (drilled wells, dug wells) and having bath at the water spots which are used for
daily life. The project also contributes to improving the nature, function and
importance of the town which is the center of administration, culture, politics and
government management. Promote tourism development to meet the needs of
development of geology and sciences park accordance with the development plan of
Dong Van Karst Plateau Geological Park approved by the Prime Minister.
II. Brief description of the project
1. The objective of the project:
- Overall objectives: improve the infrastructure in accordance with the infrastructure
development plan of Meo Vac district and Ha Giang province. Supply clean, safe and
sanitary water resources for Meo Vac town in order to eliminate hunger, reduce
poverty and improve the life of the locals, creating a better transformation in material
and spiritual life of the poor especially the poor ethnic minorities. Promote tourism
development to meet the requirement of the center of tourism, science, adventure and
commerce of Dong Van Karst Plateau Geological park.
- Specific objectives: Invest and upgrade the current water supply system and build a
new water supply pipeline which will be supplied to the water treatment plant and then


to offices and households through using water clocks to facilitate the management and
operation of plants.
2. Scale of the project:
The water supply system of Meo Vac town includes 5 main lines: San To, Ta Du (2
slots), Ta Du drilled well, resource of The Ky (3 slots), resource of Ta Van (2 slots),
constructing a new line of Pho My with the following size and structure of each
resource:
- San Tu water resource includes: improve, repair current water collection cornice, and
establish a filter by reinforced concrete R200 with volume of 15m 3 . The water pipe is
renewed by the galvanized steel pipe (vinapipe) according to standard BS1387-1985
level L1with a diameter of D100 mm, thickness of 4.5 mm connected by flanged
method with L=3850,45m;.
- Ta Du water resource includes:
+ Resource 1: Improve and repair two current water collection cornices;
establish a filter by reinforced concrete R200 with volume of 15 m 3. The water pipe is
renewed by the galvanized steel pipe (vinapipe) according to standard BS1387-1985
Level L1 with a diameter of D100 mm, thickness of 4.5 mm connected by flanged
method with L=4726,78 m; in which, re-use good old pipe connected by sleeve
method with length of 786.32 m, the new pipe is connected by flanged method with
the length of 3940.46 m.
+ Resource 2: Improve and repair the two current water collection cornices,
connecting resource 1 with filter, the pipeline is 88.43 m long.
+ Resource of Ta Du drilled well (not improving and repairing, just connecting
with Ta Du pipeline.)
- The Ky water resource: Improve, repair 03 water collection cornices, establish a filter
by reinforced concrete R200. The water pipe is renewed by the galvanized steel pipe
(vinapipe) according to standard BS1387-1985 Level L1 with a diameter of D80 mm,
thickness of 3.2 mm connected by flanged method with the length L=6755.96 m;
- Ta Van water resource: Improve, repair 02 water collection cornices, establish a filter
by reinforced concrete R200 with the volume V=200m 3. The water pipe is renewed by
the galvanized steel pipe D50 including 2 lines with a length of 787.67 m leading
toward the filter, then connected to pipeline from The Ky resource to flow to the water
treatment plant.
- Pho My water resource (renewing) includes: 03 collection cornices, a reinforced
concrete filter R200 with the volume of 200m 3. The water pipe is made from the
galvanized steel pipe D150 according to standard BS1387-1985 Level L1 with
diameter of D150 mm, thickness of 5.16 mm connected by flanged method with the
length L=6808.6 m in which the section through the mountain used the cross drilling
technology with a length of 528 m.


- The water treatment plant uses pressure filters with capacity of 100 m 3 per day, tank
with capacity of 200 m3: 02 tanks; chemical building 32 m2, administrative building
101 m2 divided into 4 rooms, each is 3.3 m wide, 5.4 m long, its veranda is 1.8 m
wide, its roof is made of concrete and covered by heat resistant plates.
- The system of supplying water from the plant to offices and households is plastic
pipes HDPE from D100 to D25 running along two sides of streets to medical stations
of Pa Vi commune with the length of over 20km, together with controlling valve
system in each area.
3. Estimated time of project implementation:
It consumes 36 months counting from the initiating period to completion and
acceptance.
4. Location of project: Meo Vac town, Meo Vac district, Ha Giang Province
5. Summary of main results of the project:
- Improve the quality of people's lives through ensuring the adequate supply of clean
water for people in town.
- Reduce the number of diseases related to water use which have not yet been
processed
- Attract 800,000 visitors in 2020 to Meo Vac district – Geo-science Park of Dong Van
Karst Plateau Global Geopark
- Economy of Meo Vac town increases an average rate of over 10% per year until
2020.
- The poverty rate of the town reduces an average of 5% per year, there is no poor
households in 2020
6. Beneficiaries of the project
Direct beneficiaries are 1,210 households equivalent to 5.450 people and offices
in Meo Vac town. Indirect beneficiaries of the project are 10,000 people of the
neighboring communes and tourists visiting the Dong Van Karst Plateau Global
Geopark.
7. Total project budget:
Exchange rate: 1 USD = 21 000 VND
Content
Total investment
In which:
Concessional ODA
loan capital
Domestic reciprocal
capital

VND
217,672,644,000
185,021,739,000
32,650,905,000

USD
Equivalence
10,365,364

Notes

8,810,559 Equivalent to 85% of
total investment
1,554,805 Equivalent to 15%
of total investmentTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×