Tải bản đầy đủ

bài tập cá nhân thương mại TM2 t1 5 có ý kiến cho rằng, bên đại lý phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ đại lý th

TM2.T1 - 5. Có ý kiến cho rằng, bên đại lý phải có đăng ký kinh
doanh phù hợp với hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ đại lý thương mại.
Em có ý kiến như thế nào về vấn đề này.

1


Bài làm
Điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định: “Đại lí thương mại là hoạt
động thương mại, theo đó bên giao đại lí và bên đại lí thỏa thuận việc bên đại
lí nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lí hoặc cung
ứng dịch vụ của bên giao đại lí cho khách hàng để hưởng thù lao”. Theo đó,
đại lí mua bán hàng hóa có những đặc điểm chính sau đây:
Thứ nhất, Quan hệ đại lí mua bán hàng hóa phát sinh giữa bên giao đại
lí và bên đại lí. Bên giao đại lí là bên giao hàng hóa cho đại lí bán hoặc giao
tiền mua hàng cho đại lí mua hoặc là bên ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại
lí cung ứng dịch vụ. Bên đại lí là bên nhận hàng hóa để làm đại lí bán, nhận
tiền mua hàng để làm đại lí mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ.
Bên giao đại lí và bên đại lí đều phải là thương nhân (Điều 167 Luật thương
mại 2005).
Thứ hai, Nội dung của hoạt động đại lí bao gồm việc giao kết, thực

hiện hợp đồng đại lí giữa bên giao đại lí và bên đại lí và giao kết, thực hiện
hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ giữa bên đại lí với bên
thứ ba theo yêu cầu của bên giao đại lí.
Thứ ba, Quan hệ đại lí thương mại được xác lập bằng hợp đồng. Hợp
đồng đại lí được giao kết giữa thương nhân giao đại lí và thương nhân làm đại
lí. Hợp đồng đại lí phải được giao kết bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác
có giá trị pháp lí tương đương.
Theo quan điểm của em, hiện nay pháp luật thương mại nước ta chưa
có quy định cụ thể áp dụng với toàn bộ các loại đại lý thương mại, song việc
quy định theo hướng bên đại lý phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng
hóa, dịch vụ trong quan hệ đại lý thương mại là hoàn toàn hợp lý.
Khoản 1 điều 6 Luật Thương mại 2005 quy định: “Thương nhân bao
gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại
một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Qua việc đăng ký
2


kinh doanh, Nhà nước tiến hành việc quản lý nhà nước, giám sát quá trình
hoạt động kinh doanh của thương nhân. Để đảm bảo thương nhân thực hiện
đúng hoạt động thương mại đã đăng ký, khoản 1 điều 9 Luật Doanh nghiệp
2005 đã quy định một trong những nghĩa vụ của thương nhân: “Hoạt động
kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh”.
Đối với quan hệ đại lý thương mại, thương nhân cần phải có đầy đủ
năng lực để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định của pháp
luật. Theo đó, để xác định thương nhân có khả năng đảm bảo quyền, nghĩa vụ
của đại lý thương mại không thì cần phải xác sự xác nhận của Nhà nước, mà
điều này được trực tiếp thể hiện qua hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và giám sát kinh doanh.
Đối tượng cơ bản của hợp đồng đại lý thương mại là đại lý thay cho
bên giao đại lý Nghĩa là bên đại lý sẽ là bên trực tiếp thực hiện các hoạt động
cần thiết để thúc đẩy mua bán hàng hóa, trực tiếp mua bán hàng hóa, trực tiếp
thực hiện cung ứng dịch vụ. Chính vì điều đó, nếu như bên đại lý không có
đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng hóa, dịch vụ mà mình cung ứng thì cơ
quan nhà nước có thẩm quyền không thể xác định được liệu bên đại lý có đủ
cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật, khả năng chuyên môn,… để có thể thực
hiện việc quản lý, mua bán loại hàng hóa, cung ứng loại dịch vụ nào đó hay
không, từ đó không thể đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên
quan trong quan hệ đại lý thương mại, đặc biệt là khi có tranh chấp phát sinh.
Hiện nay, văn bản của Nhà nước đã quy định một số đại lý thương mại


cần có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng hóa, dịch vụ trong
quan hệ đại lý thương mại như Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 06
năm 2005 Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục
hải quan quy định tại khoản 2 Điều 2 về điều kiện làm đại lý hải quan: “Có
ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
hoặc dịch vụ khai thuê hải quan ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh
3


doanh”; hoặc tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 về
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định
tại điểm a khoản 1 Điều 8 về điều kiện kiện phép hoạt động của đại lý Internet
là: “Đăng ký kinh doanh đại lý Internet”; …. Tuy vậy, hệ thống văn bản pháp
luật hiện nay mới chỉ có các quy định về giấy phép đăng ký kinh doanh của
một số đại lý thương mại đặc thù, chưa bao quát toàn diện hệ thống các đại lý
thương mại đang hoạt động. Chính vì vậy, đã có nhiều đại lý thương mại hạn
chế về quy mô, năng lực chuyên môn và tài chính yếu, thiếu tính liên kết,
….gây bất ổn về giá và thiệt hại cho người tiêu dùng.
Chính vì vậy, theo quan điểm của em, pháp luật thương mại cần sớm
có những quy định về việc đại lý thương mại phải có đăng ký kinh doanh phù
hợp với hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ đại lý thương mại.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×