Tải bản đầy đủ

Phan mem quan ly cua hanh xe may

Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

LỜI MỞ ĐẦU
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công nghệ thông tin đã trở thành một
ngành công nghiệp mũi nhọn. Nó là một ngành khoa học kỹ thuật không thể thiếu
trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như: Quản lý, kinh tế, thông tin. Việc
tin học hoá trong công tác quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở
nên cấp thiết.
Nhờ ứng dụng của công nghệ thông tin đã làm giảm được sự quản lý đầy khó
khăn, phức tạp trên giấy tờ trong công tác quản lý. Nó có yếu tố quan trọng, quyết
định không nhỏ đến sự thành công của mỗi ngành nghề, mỗi xí nghiệp, mỗi quốc gia
ngày nay.
Xuất phát từ thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài toán
quản lý, đồng thời dựa trên những kiến thức đã thu được ở trường, sự giúp đỡ và
hưỡng dẫn nhiệt tình của thầy Bùi Công Danh trong suốt thời gian thực hiện, em đã
chọn đề tài “xây dựng phần mềm quản ly cửa hàng mua bán xe máy”. Nội dung báo
cáo bao gồm gồm:


Chương 1. Đặc tả quy trình nghiệp vụ
Chương 2. Vẽ các sơ đồ BPM, ERD, BFD
Chương 3. Thiết kế giao diện
Chương 4. Kết luận

Cho dù có cố gắng nhưng do kinh nghiệm có hạn nên đồ án báo cáo chắc chắn
còn nhiều thiếu xót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của thầy giáo và
các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2016
GIAÓ VIÊN HƯỚNG DẪN


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Menu


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Đặc tả quy trình nghiệp vụ

I.

Quy trình nghiệp vụ quản lý cửa hàng bán xe máy có 3 quy trình nghiệp vụ :
1. Quy trình quản lý nhập xe máy.
2. Quy trình quản lý xuất xe máy.
3. Quy trình quản lý bảo hành.
1.

Quy trình quản lý nhập xe máy.
 Khi cửa hàng có nhu cầu nhập xe về để bán (xe bán chạy, hết xe, có xe mới)
thì cửa hàng liên hệ đặt hàng với nhà cung cấp bằng đơn đặt hàng.
 Cửa hàng thanh toán theo yêu cầu nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ giao xe
cho cửa hàng.
 Khi nhận một xe từ nhà cung cấp, bộ phận nhập hàng có trách nhiệm kiểm
tra hàng để đồng ý nhập hoặc từ chối nếu xảy ra sự cố như ở phần yêu cầu

2.

của cửa hàng.
 Nhân viên tiến hành lập phiếu nhập hàng.
 Cập nhật thông tin xe vào hệ thống.
Quy trình quản lý xuất xe máy.
 Khi khách hàng đến mua xe tại cửa hàng, khách hàng sẽ yêu cầu thông tin
về xe cần mua.
 Nhân viên kiểm tra thông tin xe:
• Nếu không có trong danh mục hoặc đang hết hàng thì sẽ thông báo không có
hàng.
• Nếu mặt hàng có bán tại cửa hàng và khách hàng đồng ý mua.
 Nhân viên sẽ lưu thông tin khách hàng lại.
 Khách hàng tiến hành thanh toán sau khi thanh toán xong khách hàng sẽ

nhận được hóa đơn thanh toán. Cập nhật lại xe trong hệ thống.
 Nhân viên sẽ tiến hành lập phiếu xuất hàng, phiếu bảo hành và tiến hành
giao xe cho khách.
3.

Quy trình quản ý bảo hành xe máy.
 Khi khách hàng có nhu cầu bảo hành xe thì nhân viên kỷ thuật sẽ tiến hành
kiểm tra xem có đủ điều kiện bảo hành theo quy định không? Nếu khách
hàng không đáp ứng được thì nhân viên sẽ đưa ra lý do và từ chối bảo hành.
 Khi đáp ứng đủ điều kiện bảo hành, nhân viên bán hàng sẽ kiểm trả phiếu
bảo hành, phiếu xuất hàng để kiểm tra đúng xe cần bảo hành.


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

 Sau khi bảo hành xong nhân viên sẽ cập nhật thông tin bảo hành vào hệ

thống.
 Tiến hành giao xe theo đúng thời hạn bảo hành tùy theo tình trạng xe


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
II. Vẽ các sơ đồ BPM, ERD, BFD.
1. Mô hình BPM
- Mô hình BPM nhập hàng


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
-

Mô hình BPM xuất hàng


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
-

Mô hình BPM bảo hành


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
2. Mô hình ERD của hệ thống dữ liệuMô tả thực thể:
Chức vụ
Tên tắt thuộc
tính
MaChucVu

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã chức vụ

Bắt buộc

Mã số

20

TenChucVu

Tên chức vụ

Không bắt
buộc

Văn bản

50


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Tên tắt thuộc
tính
mankh
TenKH

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Ma khách hàng
Tên khách hàng

Mã số
Văn bản

20
500

DiaChiKH

Địa chỉ khách hàng

Văn bản

100

SDTKH

Số điện thoại khách
hàng
Email khách hàng

Bắt buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Văn bản

11

Văn bản

50

Văn bản

10

EmailKH
CMNDKH

Chứng minh nhân
dân khách hàng

Khách Hàng
Tên tắt thuộc
tính
MaKieuXe

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã kiểu xe

Bắt buộc

Mã số

20

TenKieuXe

Tên kiểu xe

Văn bản

50

MoTa

Tên kiểu xe

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Văn bản

100

Kiểu Xe

Tên tắt thuộc
tính
MaHang

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã hàng

Bắt buộc

Mã số

20

TenHang

Tên hàng

Văn bản

50

SoLuong

Số lượng

DonGiaNhap

Đơn giá nhập

DonGia

Đơn giá

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Số
Số
Số


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

MaKX

Mã kiểu xe

Bắt buộc

Mã số

20

Loại Xe
Màu Sắc
Tên tắt thuộc
tính
MaNCC
TenNCC
DiaChiNCC
SDTNCC
EmailNCC

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp

Bắt buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Mã số
Văn bản

20
50

Văn bản

100

Số

11

Văn bản

50

Địa chỉ nhà cung
cấp
Số điện thoại nhà
cung cấp
Email nhà cung cấp


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Nhân Viên
Tên tắt thuộc
tính
MaNV
MaChucVu

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã nhân viên
Mã chức vụ

Bắt buộc
Bắt buộc

Mã số
Mã số

20
20

TenNV

Tên nhân viên

Văn bản

50

NamSinh

Năm sinh

Số

4

GioiTinh

Giới tính

Văn bản

3

DiaChiNV

Địa chỉ nhân viên

Văn bản

100

SDTNV

Số

11

EmailNV

Số điện thoại nhân
viên
Email nhân viên

Văn bản

50

Luong

Lương

Pass

Mật khẩu

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Bắt buộc

HoatDong

Hoạt động

Không bắt
buộc

Luận lý

Số
Văn bản

50


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Phiếu Bảo Hành
Tên tắt thuộc
tính
MaBaoHanh
MaXe
Ngay

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã bảo hành
Ngày xe
Ngày

Mã số
Mã số
Ngày

20
20

MaNV
TinhTrang

Mã nhân viên
Tình trạng

Bắt buộc
Bắt buộc
Không bắt
buộc
Bắt buộc
Không bắt
buộc
Bắt buộc
Không bắt
buộc

Mã số
Văn bản

20
100

Mã số
Luận lý

20

MaKH
HoanThanh

Mã khách hàng
Hoàn thành

Phiếu Chi
Tên tắt thuộc
tính
MaPhieuChi
NgayChi

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã phiếu chi
Ngày chi

Mã số
Ngày

20

MaNV
MaPN
LyDo

Mã nhân viên
Mã phiếu nhập
Lý do

Bắt buộc
Không Bắt
buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Không bắt
buộc

Mã số
Mã số
Văn bản

20
20
100


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Phiếu Nhập
Tên tắt thuộc
tính
MaPN
MaNCC

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã phiếu nhập
Mã nhà cung cấp

Bắt buộc
Bắt buộc

Mã số
Mã số

20
20

MaNV
NgayNhap

Ma nhân viên
Ngày nhập

Mã số
Ngày

20

ThanhToan

Thanh toán

TongTienPN

Tổng tiền phiếu nhập

SoTienDaTra

Số tiền đã trả

Bắt buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Số tiền đã trả

Số
Số
Số

Phiếu Thu
Tên tắt thuộc tính
MaPhieuThu
MaPX
MaNV
NgayThu

Diễn giải
Mã phiếu thu
Mã phiếu xuất
Mã nhân viên
Ngày thu

LyDo

Lý do

HinhThucThanhToan
ThueTruocBa

Hình thức thanh
toán
Thuế trước bạ

SoTienTraTruoc

Số tiền trả trước

TongTienThu

Tổng tiền thu

NguoiNop

Người nộp

Loại giá trị
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Kiểu dữ liệu
Mã số
Mã số
Mã số
Ngày

Chiều dài
20
20
20

Văn bản

100

Văn bản

50

Số
Số
Số
Văn bản

50


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Phiếu Trả Hàng
Tên tắt thuộc
tính
MaPTH

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã phiếu trả hàng

Bắt buộc

Mã số

20

MaPN

Mã phiếu nhập

Bắt buộc

Mã số

20

MaNV

Mã nhân viên

Bắt buộc

Mã số

20

NgayTra

Ngày trả

Ngày

TongTien

Tổng tiền

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Số

Phiếu Xuất
Tên tắt thuộc
tính
MaPhieuXuat
MaNV
MaKH

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã phiếu xuất
Mã nhân viên
Ma khách hàng

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Mã số
Mã số
Mã số

20
20
20

NgayXuat

Ngày xuất

Ngày

TongTienPX

Tổng tiền phiếu xuất

TrangThai

Trạng thái

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Số
Luận lý


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Thanh Toán Trả Góp
Tên tắt thuộc tính

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

MaTG

Ma trả góp

Bắt buộc

Mã số

20

MaPhieuThu

Mã phiếu thu

Bắt buộc

Mã số

20

ThoiGian

Thời gian

số

ConNo

Con no

LaiXuat

Lai Xuat

NgayBatDau

Ngày bắt đầu

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

SoLanThanhToan

Số lần thanh toán

Không bắt
buộc

Số
Số
Ngày
Số

Thu Trả Góp
Tên tắt thuộc
tính
MaTG

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã trả góp

Bắt buộc

Mã số

20

SoLan

Số lần

Bắt buộc

Số

NgayThu

Ngày Thu

Không bắt buộc

Ngày

GhiChu

Ghi chú

không bắt buộc

Văn bản

100

NguoiNop

Người nộp

Bắt buộc

Văn bản

50

MaNV

Mã nhân viên

Bắt buộc

Mã số

20


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Xe MáyTên tắt thuộc
tính
MaXe

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã xe

Bắt buộc

Mã số

20

SoMay

Số máy

Bắt buộc

Mã số

20

SoKhung

Số khung

Bắt buộc

Mã số

20

MaHang

Mã hàng

Bắt buộc

Mã số

20

MaMau

Mã màu

Bắt buộc

Mã số

20

TrangThai

Trạng thái

Không bắt
buộc

Văn bản

100

Mô tả mối kết hợp
CT_Phiếu Nhập
Tên tắt thuộc
tính
MaPN
MaHang

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã phiếu nhập
MaHang

Bắt buộc
Bắt buộc

Mã số
Văn bản

20
200

DonGiaNhap

Đơn giá nhập

Không bắt
buộc

Số

SoLuongNhap

Số lượng nhập

Không bắt
buộc

Số

Thue

Thuế

Không bắt
buộc

Số

ThanhTienCTPN

Thành tiền chi tiết
phiếu nhập

Không bắt
buộc

Số

CT_Phiếu trả hàng
Tên tắt thuộc
tính
MaPTH

Mã phiếu trả hàng

MaHang
SoLuong
ThanhTien

Diễn giải

Bắt buộc

Kiểu dữ
liệu
Mã số

Chiều
dài
20

Mã hàng

Bắt buộc

Mã số

20

Số lượng

Không bắt
buộc
Không bắt
buộc

Số

Thành tiền

Loại giá trị

Số


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

CT_Phiếu xuất
Tên tắt thuộc
tính
MaXe

Diễn giải

Loại giá trị

Kiểu dữ liệu

Chiều dài

Mã xe

Bắt buộc

Mã số

20

MaPX

Ma PX

Bắt buộc

Mã số

20

Thue

Thuế

Không bắt
buộc

Số


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

3. Mô hình BFDQuản lý hệ thống


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máyQuản lý cập nhật thông tinQuản lý các hoạt độngBáo cáo


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
III. Thiết kế giao diện
1. Form đăng nhập
- Đăng nhập vào hệ thống, xác nhận quyền hạn và phân quyền.
-

Cấu hình lại chuỗi kết nối đế cơ sở dữ liệu nếu xảy ra sự cố.

Hình 3.1: Form phân quyền
2. Form trang chủ
- Màn hình chính.

Hình 3.2: Form trang chủ
3. Form sao lưu
- Chọn đường dẫn để sao lưu dữ liệu tránh việc hệ thống lỗi thất thoát dữ

liệu.


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy

Hình 3.3: Form sao lưu
4. Form khôi phục
- Dùng để khôi phục lại dữ liệu.

Hình 3.4: Form khôi phục


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
5. Danh mục nhân viên
- Quản lý các thông tin về nhân viên.
- Có thể thêm xóa sửa thông tin các nhân viên.
- Tìm kiếm các nhân viên.

Hình 3.5: Form danh mục nhân viên
6. Danh mục chức vụ
- Quản lý danh sách các chức vụ.
- Có thể thêm xóa sửa các thông tin về chức vụ.
- Tìm kiếm các loại chức vụ

Hình 3.6: Form danh mục chức vụ


Đề tài: Quản lý của hàng mua bán xe máy
7. Danh mục khách hàng
- Quản lý danh sách khách hàng.
- Có thể thêm xóa sửa các thông tin về khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng.

Hình 3.7: Form danh mục khách hàng
8. Danh mục kiểu xe
- Quản lý danh sách kiểu xe.
- Có thể thêm xóa sửa các thông tin về kiểu xe.
- Tìm kiếm các loại kiểu xe.

Hình 3.8: Form danh mục kiểu xe


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×