Tải bản đầy đủ

Bài tập nhóm so sánh (9đ) bình luận về hệ thống tòa án mĩ

Có ý kiến cho rằng hệ thống tòa án nước Mĩ nổi tiếng là m ột trong nh ững h ệ
thống tòa án tinh vi nhất thế giới, nhận thấy đây là một lĩnh vưc rất thú v ị, khi
tìm hiểu có thể đem lại nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên Lu ật. Do v ậy
nhóm 4 xin chọn đề “ Bình luận về hệ thống tòa án Mĩ “ làm đề tài nghiên
cứu của nhóm mình.
I, Hệ thống tòa án Mĩ khá cồng kềnh và phức tạp.
Hệ thống tòa án của Mĩ là hệ thống tòa án kép, g ồm h ệ th ống tòa án
liên bang và hệ thống toà án bang. Vì mỗi bang của nước Mĩ lại có hệ thống
tòa án riêng nên hiện tại, trên toàn nước Mĩ có 52 hệ thống tòa án song song
tồn tại( gồm hệ thống tòa án liên bang, 50 hệ thống tòa án bang và h ệ th ống
tòa án của quận Columbia). Mỗi hệ thống tòa án lại tiếp tục đ ược phân c ấp.
* Nguyên nhân :
Nhà nước Mĩ được tổ chức theo hình thức cấu trúc nhà n ước c ộng hòa liên
bang. Trong đó các bang được hình thành trước từ 13 thuộc địa của Anh ở B ắc
Mĩ. Có thể nói, chính các bang đã sáng tạo ra nhà n ước liên bang, đ ược đánh
dấu bằng sự kiện bản Hiến pháp 1789 có hiệu l ực, đã thành l ập H ợp ch ủng
quốc Hoa Kì từ 13 thuộc địa của Hoàng gia Anh . Sau khi giành đ ộc l ập và h ợp
thành Hợp chủng quốc Hoa Kì mỗi bang này vẫn giữ lại quyền độc lập của
riêng mình, dù trên thực tế sự độc lập này đã mất dần theo th ời gian nh ưng
với tư cách là những thực thể pháp lý, lại có nh ững đặc đi ểm khác nhau nên
mỗi bang vẫn có chính phủ và hiến pháp riêng và dĩ nhiên là kéo theo h ệ th ống

tòa án riêng.
Mặt khác, Hoa kì là quốc gia rộng lớn với khoảng 300 triệu dân, đ ồng th ời
do sức hút từ nhiều mặt như kinh tế, tài nguyên, khoa h ọc kĩ thu ật mà hàng
năm nước Mĩ nhận về lượng người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp r ất l ớn
từ khắp nơi trên thế giới, đặt ra nhiều vấn đề phức tạp. Và đ ể điều chỉnh một
xã hội đa dạng trong một đất nước rộng lớn như vậy ch ắc ch ắn cần đến một
hệ thống pháp luật phức tạp kéo theo hệ thống tòa án đ ồ sộ đ ể gi ải quy ết
hết những vấn đề đó. Do vậy có thể thấy rằng sự cồng kềnh và phức tạp
của hệ thống tòa án Mĩ là sự cồng kềnh và phức tạp c ần thiết .
II, Hệ thống tòa án Mĩ được tổ chức theo cấp xét x ử


Như đã nói ở phần trên, hệ thống tòa án Mỹ là hệ thống tòa án kép, gồm: h ệ
thống tòa án Liên bang và hệ thống tòa án bang. Ta có thể tóm tắt hệ th ống tòa
án Mỹ qua sơ đồ đơn giản sau:
Các tòa án liên bang
Tòa án tối cao hợp chủng
quốc Hoa Kỳ
Các tòa phúc thẩm liên
bang

Tòa liên bang cấp quận

Các tòa án bang

Tòa án tối cao

Tòa phúc thẩm

Tòa sơ thẩm

Hệ thống tòa án liên bang từ cao xuống thấp gồm: một tòa án t ối cao,
mười ba tòa án lưu động phúc thẩm, và chín mươi tòa án qu ận. Ngoài ra
ở liên bang còn có tòa án chuyên biệt như: tòa án khiếu n ại, tòa án
thương mại quốc tế của Mỹ, tòa án quân sự phúc thẩm...
- Tòa án quận của liên bang là tòa án có th ẩm quy ền chung cho h ệ th ống tòa
án Liên bang. Tòa án quận xét xử các vụ việc có liên quan t ới lu ật Liên bang…
- Tòa án kinh phí phúc thẩm liên bang ra nhằm giúp các đ ương s ự trong v ụ
kiện có cơ hội được xét xử phúc thẩm đối với những bản án bất l ợi cho mình
do tòa án cấp dưới phán quyết và để giảm bớt gánh nặng cho tòa án t ối cao
Liên bang .
- Tòa án tối cao Liên bang là cấp xét xử cao nh ất trong trong h ệ th ống tòa án
liên bang và là tòa án thực sự rất có quyền lực.
Mỗi bang ở Mỹ đều có hệ thống tòa án. Hệ thống tòa án bang cũng có 3
cấp: cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm và cấp tối cao. Ngoài ra nột s ố bang còn
có một số tòa án đặc biệt như: tòa án đại diên, tòa án khi ếu n ại, tòa án
gia đình...


-Tòa sơ thẩm với thẩm quyền hạn chế: thẩm quyền xét xử của các vụ bị gi ới
hạn trong các vụ nhỏ.
- Tòa phúc thẩm trung gian: là nhóm tòa tương đối m ới trong hệ thống t ư pháp
bang. Phạm vi xét xử của tòa án chung thẩm bao gồm các vấn đề thu ộc th ẩm
quyển của luật bang và chúng là cơ quan xét xử cuối cùng đối v ới v ấn đ ề đó.
- Tòa án tối cao: là cấp độ xét xử cao nhất trong hệ thống tòa án bang.
Với sự phân cấp quản lý như trên, có thể thấy, hệ thống tòa án bang và
liên bang được tổ chức tương đối giống nhau. đều được thiết lập theo
móc xích từ thấp lên cao, theo đó các vu án cũng được xét xử theo trình t ự
và không được vượt cấp. Một vụ án được xét xử qua nhiều cấp sẽ tránh
oan sai... Bên cạnh đó hai hệ thống tòa án cũng có những khuy ết đi ểm
như : tốn nhiều thời gian qua các cấp xét xử…
III. Tòa án tối cao liên bang hợp chủng quốc Hoa Kỳ có vai trò đặc biệt
quan trọng trong hệ thống tòa án Mĩ.
Trải qua gần 220 năm tồn tại, tòa án tối cao liên bang Hoa Kì đã nhanh
chóng nâng cao vị thế và phát huy sức mạnh của mình, đây là c ấp xét x ử
cao nhất trong hệ thống tòa án liên bang. Tòa án này bao g ồm m ột chánh
án và tám thẩm phán. Tất cả họ đều được bổ nhiệm bởi đích thân tổng
thống với sự thông qua của thượng nghị viện hợp chủng quốc Hoa Kì. Và m ột
khi được chỉ định, họ sẽ làm việc cả đời và chỉ rời kh ỏi vị trí khi t ừ ch ức, b ị
luận tội hay chết.
Nếu ở Anh, “tòa án Tối cao” thực chất lại không phải là tòa án cao nh ất
trong hệ thống tòa án, thì ở Mĩ, tòa án tối cao hợp chủng quốc Hoa Kì là tòa án
thực sự có quyền lực.
Tòa án tối cao có ngoài chức năng xét xử cuả cấp phúc thẩm cuối cùng
trong hệ thống tòa án Mỹ, còn có chức năng xem xét tính h ợp hi ến c ủa các văn
bản pháp luật và các hành vi của chính phủ. Đây là m ột quy ền năng mà c ấp
phúc thẩm cao nhất trong hệ thống tòa án của Anh không có đ ược. V ới quy ền
năng này, quyền con người và quyền tự do cá nhân đã nêu trong Hiến pháp
được bảo vệ. Quyền xem xét tính hợp hiến của Tòa tối cao đ ược đ ặt lên trên ý
nguyện của cơ quan Lập pháp. Khi toà án tối cao xem xét tính h ợp hi ến c ủa
văn bản pháp luật hay hành vi của chính phủ, phán quyết c ủa toà h ầu nh ư là
phán quyết cuối cùng. Những phán quyết loại này của toà ch ỉ có th ể b ị s ửa


đổi bằng thủ tục sửa đổi Hiến pháp nhưng hiếm khi được s ử dụng hoặc bằng
một phán quyết mới của toà.
Như vậy, có thể khẳng định tòa án tối cao liên bang Hoa kì không ch ỉ có
vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tòa án Mĩ mà nó còn là c ơ
quan không thể thay thế trong việc bảo vệ sự tôn nghiêm của hiến pháp
và quyền con người.
Bài tiểu luận đã nêu ra một số những đặc điểm cơ bản c ủa hệ thống tòa án
Mĩ, do dung lượng cho phép hạn chế nên bài làm có th ể còn nhi ều h ạn ch ế,
nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô giáo và các bạn!


DANH MỤC THAM KHẢO
1.

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật so sánh, Nxb. Công an nhân
dân, Hà Nội, 2008.

2.

Michael Bogdan, Luật so sánh (bản tiếng Việt), Nxb. Kluwer, Norstedts
Juridik, Tano, 2002.

3.

Tập bài giảng Luật so sánh . 2003

4.

http://sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?3899-T%C3%92A%C3%81N-T%E1%BB%90I-CAO-HOA-K%E1%BB%B2-T%C3%92A%C3%81N-CAO-NH%E1%BA%A4T-C%E1%BB%A6A-QU%E1%BB%90CGIA

5.

www.uscourts.gov/EducationalResources/FederalCourtBasics/CourtStructu
re/UnderstandingFederalAndStateCourts.aspx

6.

http://antg.cand.com.vn/news/PrintView.aspx?ID=50792Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×