Tải bản đầy đủ

hệ thống gây chân k mồi nươc

Ngày

tháng 9 năm 2016
PHÊ DUYỆT

CỦA ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG
1. Phê duyệt giáo án: HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Bài: Hệ thống gây chân không mồi nước, quy trình thao tác qua lăng.
Người lập: Ngô Văn Sơn – Trung úy – Trung đội trưởng.
2. Địa điểm phê duyệt
a. Thông qua tại:
- Địa điểm: Sân đỗ số 1.
- Từ

Giờ

đến

- Ngày Tháng

giờ

Năm 2016

b. Phê duyệt tại:
- Địa điểm: Phòng giao ban đại đội.
- Từ

Giờ

đến

- Ngày Tháng

giờ
Năm 2016

3. Nội dung phê duyệt:
a. Phần nội dung của giáo án
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………
b. Phần thực hành huấn luyện
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4. Kết luận
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Đại úy Trần Thanh Mỹ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×