Tải bản đầy đủ

Luy thua POWER bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

LŨY THỪA
Cho ba số nguyên dương 𝑎, 𝑛, 𝑚. Cho biết kết quả của phép tính 𝑎𝑛 mod 𝑚.
Dữ liệu: Ba số nguyên dương 𝑎, 𝑛, 𝑚 ≤ 109 trên một dòng cách nhau bởi dấu
cách.
Kết quả: Một số nguyên duy nhất là kết quả 𝑎𝑛 mod 𝑚
POWER.INP POWER.OUT
3 4 10
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×