Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

A. PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Khu vự c DNVVN luôn đư ợ c xem là mộ t bộ phậ n quan trọ ng củ a nề n kinh tế
quố c dân. Khu vự c này đóng mộ t vai trò hế t sứ c quan trọ ng và ngày càng thu hút sự
quan tâm củ a xã hộ i. Các DNVVN có nhiề u tiề m năng, thu hút các nguồ n lự c củ a
xã hộ i để tạ o thêm độ ng lự c cho quá trình phát triể n, là đầ u mố i quan trọ ng củ a các
kênh đầ u tư và tiêu dùng, là khu vự c tạ o ra mộ t số lư ợ ng lớ n công ăn việ c làm, góp
phầ n giả i quyế t tố t các vấ n đề kinh tế - xã hộ i củ a quố c gia.
Thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế nằ m trong vùng kinh tế trọ ng điể m
miề n Trung, có mộ t vị trí quan trọ ng trong quá trình phát triể n kinh tế - xã hộ i và
bả o đả m an ninh quố c phòng củ a đị a phư ơ ng và đấ t nư ớ c. Tuy nhiên, tăng trư ở ng
kinh tế củ a thị xã vẫ n chư a thự c sự bề n vữ ng, chư a tư ơ ng xứ ng vớ i nhữ ng tiề m
năng và thế mạ nh hiệ n có. Trong đó, sự phát triể n củ a các DNVVN trên đị a bàn thị
xã vẫ n chư a thự c sự bề n vữ ng bở i nhữ ng khó khăn, hạ n chế mang tính đặ c trư ng và
lâu dài củ a khu vự c này. Vì vậ y, việ c tìm hiể u thự c trạ ng phát triể n củ a khu vự c
kinh tế này và từ đó tìm ra nhữ ng giả i pháp thích hợ p nhằ m hư ớ ng các DNVVN
trên đị a bàn thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế đi vào hoạ t độ ng có hiệ u quả ,
đồ ng thờ i thúc đẩ y các DNVVN củ ng cố sứ c mạ nh, tăng trư ở ng và phát triể n bề n

vữ ng là mộ t nhiệ m vụ cấ p bách trong thờ i gian tớ i. Giả i quyế t đư ợ c vấ n đề này sẽ là
chìa khóa để kinh tế - xã hộ i củ a thị xã Hư ơ ng Thủ y phát triể n mộ t cách đúng
hư ớ ng và bề n vữ ng.
Nhậ n thứ c đư ợ c điề u đó, tôi đã chọ n đề tài: “Phát triể n doanh nghiệ p vừ a và
nhỏ trên đị a bàn thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” để làm đề tài nghiên
cứ u cho luậ n văn củ a mình.
2. Mụ c tiêu nghiên cứ u
2.1. Mụ c tiêu chung
Nghiên cứ u thự c trạ ng và đề xuấ t các giả i pháp phát triể n củ a các DNVVN
trên đị a bàn thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế .

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×