Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ du lịch văn hoá tâm linh ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lữ hành hương giang huế

ư
Tr

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ờn

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

g
h
ại
Đ

HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG

ọc

h


in

K

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ TÂM LINH
Ở CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN
LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG - HUẾ́HLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

́


ư
Tr

HUẾ, 2016

ờn

g

ọc

h
ại
Đ

h
in

K


́H́
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×