Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về DỊCH vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u đề tài “Nâng cao sự hài
lòng củ a khách hàng về dị ch vụ tín dụ ng tạ i Ngân hàng Thư ơ ng mạ i cổ phầ n
Công Thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Thừ a Thiên Huế ” là trung thự c và chư a
từ ng đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng cam đoan rằ ng mọ i sự giúp
đỡ cho việ c thự c hiệ n Luậ n văn này đã đư ợ c cám ơ n và các thông tin trích dẫ n trong
Luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Ngư ờ i cam đoan

Trư ơ ng Thị Hoàng Oanh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×