Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của KHÁCH sạn XANH HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan mọ i
sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đã
đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Huế , ngày

tháng

năm 2012

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Thị Quỳ nh Anh

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×