Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn thành nội huế”

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Võ Bá Thanh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×