Tải bản đầy đủ

Quản trị nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bỉm sơn

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài: “Quả n trị nợ xấ u tạ i ngân hàng Thư ơ ng mạ i Cổ
phầ n Đầ u tư và phát triể n Việ t Nam – Chi nhánh Bỉ m Sơ n” là công trình nghiên cứ u
củ a riêng tôi. Các số liệ u, kế t quả nêu trong luậ n văn là trung thự c và chư a từ ng
đư ợ c ai công bố trong bấ t kỳ công trình nào khác. Các thông tin và kế t quả nghiên
cứ u trong luậ n văn là do tôi tự tìm hiể u, đúc kế t và phân tích mộ t cách trung thự c,
phù hợ p vớ i tình hình thự c tế .
Các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c và mọ i
sự giúp đỡ cho việ c hoàn thành luậ n văn đã đư ợ c cả m ơ n đầ y đủ .
Tác giả luậ n văn

Hoàng Thanh Hà

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×