Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn “Nâng
cao chấ t lư ợ ng độ i ngũ nhân viên tạ i Ngân hàng hợ p tác xã Việ t Nam- C hi
nhánh Thanh Hóa” này là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c
vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c,
chú thích.
Tác giả

Hà Thị Yế n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×