Tải bản đầy đủ

Hoạt động tài chính vi mô tại huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng đây là công trình nghiên cứ u khoa họ c củ a riêng tôi
và không trùng lặ p vớ i bấ t kỳ công trình nghiên cứ u Khoa họ c củ a các tác giả khác.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong Luậ n văn này là trung thự c và chư a hề đư ợ c
sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi khẳ ng đị nh rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n Luậ n văn này đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong Luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n
gố c.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Vĩnh Anh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x