Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Ngư ờ i thự c hiệ n luậ n văn

Dư ơ ng Đứ c Hào

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×