Tải bản đầy đủ

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả đề tài “hiệ u quả kinh doanh củ a ngân
hàng Nông nghiệ p và Phát triể n nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa” là công trình
nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u, kế t quả nêu trong luậ n văn là trung thự c và chư a từ ng đư ợ c ai
công bố trong bấ t kỳ công trình nào khác.
Tác giả
Bùi Thị Dung

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×