Tải bản đầy đủ

Nâng cao hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi tên là Nguyễ n Thị Diệ u Hằ ng, xin cam đoan: Luậ n văn “Nâng cao hoạ t
độ ng quả n trị quan hệ khách hàng (CRM) tạ i Ngân hàng thư ơ ng mạ i cổ phầ n
Sài Gòn Thư ơ ng Tín Chi nhánh Thừ a Thiên Huế ” là công trình nghiên cứ u củ a
riêng tôi.
Các số liệ u, thông tin đư ợ c sử dụ ng trong Luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ
ràng, trung thự c và chư a từ ng đư ợ c công bố tạ i bấ t kỳ công trình nào khác.

Huế , ngày 11 tháng 11 năm 2011
Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Thị Diệ u Hằ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×