Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH MTV hợp QUỐC, TỈNH QUẢNG TRỊ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này:
"Nâng cao hiệ u quả kinh doanh tạ i Công ty TNHH MTV Hợ p Quố c, Quả ng
Trị ", là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ
nguồ n gố c.
Huế , ngày

tháng

năm 2016

Họ c viên

Lê Thị Ái Quyên

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×