Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ tín DỤNG cá NHÂN của NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN THỪA THIÊN HUẾ

PHẦ N I: ĐẶ T VẤ N ĐỀ
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Trong nhữ ng năm qua, đấ t nư ớ c ta đang từ ng bư ớ c gia nhậ p vào thị trư ờ ng
khu vự c và thế giớ i, thiế t lậ p mố i quan hệ quố c tế trên nhiề u lĩnh vự c vớ i nhiề u
quố c gia và tổ chứ c quố c tế , đạ t đư ợ c nhiề u thành tự u to lớ n trong mọ i mặ t củ a đờ i
số ng xã hộ i. Cùng vớ i sự thay đổ i từ ng ngày, từ ng giờ củ a đấ t nư ớ c, ngân hàng
cũng có nhữ ng thay đổ i khả quan. Đây đư ợ c coi là ngành tiên phong trong việ c cả i
tổ , đổ i mớ i, tạ o đà cho đấ t nư ớ c đi lên. Hệ thố ng Ngân hàng Việ t Nam đư ợ c đổ i
mớ i phù hợ p vớ i nề n kinh tế nhiề u thành phầ n, vậ n hành theo cơ chế thị trư ờ ng đị nh
hư ớ ng xã hộ i chủ nghĩa, đã thúc đẩ y nề n kinh tế tăng trư ở ng mạ nh mẽ . Ngành ngân
hàng ngày càng đóng vai trò quan trọ ng trong nề n kinh tế , là mộ t bộ phậ n không thể
thiế u giúp cho sự vậ n độ ng hàng hóa, tiề n tệ đư ợ c nhanh chóng, thuậ n lợ i hơ n, đáp
ứ ng nhu cầ u vố n lớ n cho sự phát triể n kinh tế củ a nư ớ c nhà. Nề n kinh tế càng phát
triể n, tố c độ chu chuyể n vố n càng nhanh thì đòi hỏ i ngân hàng phả i tiế n bộ để đáp
ứ ng vớ i yêu cầ u cấ p thiế t đặ t ra trong mỗ i giai đoạ n sao cho có hiệ u quả nhấ t, góp
phầ n thúc đẩ y nề n kinh tế phát triể n nhanh chóng, ổ n đị nh.
Đặ c biệ t, sau sự kiệ n Việ t Nam gia nhậ p WTO, tài chính - ngân hàng là mộ t
trong nhữ ng lĩnh vự c đư ợ c mở cử a mạ nh nhấ t. Các ngân hàng nư ớ c ngoài, tổ chứ c
tín dụ ng dư ớ i nhiề u hình thứ c khác nhau đã và đang xâm nhậ p vào thị trư ờ ng Việ t
Nam mộ t cách mạ nh mẽ . Và như thế , sứ c ép cạ nh tranh đố i vớ i các ngân hàng nộ i
đị a cũng tăng lên. Về phía ngân hàng Việ t Nam, sẽ gặ p phả i khó khăn thách thứ c

mớ i, cầ n phả i tăng tố c, nâng cao năng lự c cạ nh tranh để không bị thua thiệ t ngay
trên chính “sân nhà”. Đây cũng chính là độ ng lự c để ngành phát triể n nhanh hơ n,
bề n vữ ng hơ n. Mặ t khác, tình hình tài chính thế giớ i tiế p tụ c có nhữ ng diễ n biế n
phứ c tạ p: tăng trư ở ng kinh tế chậ m lạ i, thị trư ờ ng tài chính toàn cầ u, thị trư ờ ng
chứ ng khoán sụ t giả m mạ nh, đặ c biệ t là khu vự c đồ ng Euro vẫ n bấ t ổ n, nợ công lan
rộ ng, lạ m phát toàn cầ u tăng cao. Cùng vớ i ngân hàng nhà nư ớ c, các ngân hàng
thư ơ ng mạ i vớ i nhiề u biệ n pháp đã cố gắ ng khắ c phụ c nhữ ng khó khăn trên, gây ra
mộ t sự cạ nh tranh mạ nh mẽ chư a từ ng có giữ a các ngân hàng trong thờ i gian qua.

1



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×