Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP THU hút đầu tư vào các KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ đà NẴNG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề
được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Ế

Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các

Tác giả

Đ
A

̣I H

O

̣C


K

IN

H́H

U

thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc.

i

Đoàn Thị Như Thủy


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế,
Đại học Huế và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong
suốt khóa học. Đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, Phó Hiệu trưởng trường Đại
học Kinh tế - Đại học Huế đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này.
Tôi xin gửi đến Quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn chân thành.

Ế

Đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lãnh đạo BQL các KCN & KCX

U

thành phố Đà Nẵng, gia đình và bạn bè đã quan tâm , giúp đỡ, động viên tôi trong

́H

suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Mặc dù đã rất cố gắng, song do hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng
nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được

Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2012
Tác giả

O

̣C

K

IN

H

những góp ý của Quý thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè.

Đ
A

̣I H

Đoàn Thị Như Thủy

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên học viên : ĐOÀN THỊ NHƯ THỦY
Chuyên ngành

: Kinh tế chính trị. Niên khóa: 2010 - 2012

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC
Tên đề tài: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ế

1. Tính cấp thiết của đề tài

U

Việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn gặp

́H

nhiều khó khăn và hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và vị trí của thành phố hiệnnay, đặc biệt là các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đồng thời, chủ
trương xây dựng các khu công nghiệp cũng đã được thực hiện ở rất nhiều địa

H

phương khác trên cả nước. Đó là thách thức đối với các khu công nghiệp trong

nói riêng.

K

2. Phương pháp nghiên cứu

IN

thành phố Đà Nẵng nói chung và các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu

̣C

Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp

O

thống kê mô tả và phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.

̣I H

3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn
Luận văn đã hệ thống hóa lý luận đầu tư và KCN, phân tích thực trạng của việc

Đ
A

thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu. Từ đó đã làm rõ ý nghĩa
của việc thu hút đầu tư vào KCN và trên cơ sở thực trạng đó, đề xuất các giải pháp
nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Kết quả của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan
chức năng có liên quan đến việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn
quận Liên Chiểu và cũng như các địa phương khác.

iii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

: Ban quản lý

BQ

: Bình quân

CNH, HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CSHT

: Cơ sở hạ tầng

DA

: Dự án

DN

: Doanh nghiệp

ĐTNN

: Đầu tư nước ngoài

ĐTTN

: Đầu tư trong nước

FDI

: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GCNĐT

: Giấy chứng nhận đầu tư

KCN

: Khu công nghiệp

KCNC

: Khu công nghệ cao

KCX

: Khu chế xuất

KKT

: Khu kinh tế

LD

: Liên doanh

U
́H


H

IN

K

̣C

O

: Thành phố

Đ
A

TP

: Ngân sách nhà nước

̣I H

NSNN

Ế

BQL

TW

: Trung Ương

UBND

: Ủy ban nhân dân

WB

: Ngân hàng Thế giới

WTO

: Tổ chức thương mại Thế giới

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 2.1:

Quy mô sử dụng đất tại các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu .........42

Bảng 2.2:

Diện tích cho thuê đất trong các KCN của quận Liên Chiểu................43

Bảng 2.3:

So sánh các loại chi phí đầu tư giữa KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu

Quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN trên địa bàn .quận

U

Bảng 2.4:

Ế

và các KCN tại Việt Nam .......................................................................46

́H

Liên Chiểu (2005-2011)..........................................................................47
Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào các KCN theo hình thức đầu tư ....49

Bảng 2.6:

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN theo ngành nghềBảng 2.5:

Số dự án và vốn đầu tư trong nước vào các KCN trên địa bàn ............51

IN

Bảng 2.7:

H

đầu tư đến năm 2011 ...............................................................................50

quận Liên Chiểu.......................................................................................51
Vốn đầu tư hạ tầng vào các KCN giai đoạn 2005-2011 .......................53

Bảng 2.9:

Kết quả hoạt động SXKD của các DN trong các KCN của quận Liên

̣C

K

Bảng 2.8:

O

Chiểu giai đoạn 2007 - 2011...................................................................54
Thông tin về mẫu điều tra .......................................................................57

Bảng 2.11:

Kết quả khảo sát các DN về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu

Đ
A

̣I H

Bảng 2.10:

Bảng 2.12:

Bảng 2.13:

tư vào các KCN Liên Chiểu....................................................................59
Đánh giá của các DN về các chính sách và hoạt động kinh doanh tại
các KCN quận Liên Chiểu ......................................................................60
Đánh giá của các DN về môi trường đầu tư tại các KCN quận Liên
Chiểu ........................................................................................................61

Bảng 2.14:

Đánh giá về thuế suất của một số loại thuế hiện hành ..........................62

v


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Số hiệu biểu đồ

Tên biểu đồ

Trang

Số dự án mới và vốn đầu tư mới nước ngoài vào KCN........................47

Biểu 2.2:

Cơ cấu hình thức đầu tư nước ngoài theo số lượng dự án ....................49

Biểu 2.3:

Số lượng dự án đầu tư và vốn đầu tư đăng ký .......................................51

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Biểu 2.1:

vi


MỤC LỤC
Lời cam đoan .........................................................................................................................i
Lời cảm ơn ............................................................................................................................ii
Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ..................................................................... iii
Danh mục các chữ viết tắt...................................................................................................iv
Danh mục các bảng .............................................................................................................v

Ế

Danh mục các biểu đồ .........................................................................................................vi

U

Mục lục................................................................................................................................vii

́H

PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................................11.Lý do chọn đề tài ...............................................................................................................1
2.Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................................2

H

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................................2

IN

4.Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................................2
5.Kết cấu đề tài .....................................................................................................................3

K

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP................4

̣C

1.1 Lý luận chung về đầu tư.................................................................................................4

O

1.1.1. Khái niệm đầu tư ..................................................................................................4

̣I H

1.1.2 Vai trò của đầu tư ..................................................................................................5
1.2 Lý luận chung về khu công nghiệp ..............................................................................8

Đ
A

1.2.1 Khái niệm khu công nghiệp..................................................................................8
1.2.2 Khái niệm đầu tư khu công nghiệp ......................................................................9
1.2.3 Sự hình thành và phát triển khu công nghiệp......................................................9
1.2.4. Mục tiêu và đặc điểm của khu công nghiệp .....................................................11
1.2.5. Vai trò và sự cần thiết của các KCN đối với phát triển kinh tế.......................16
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào KCN ................................................19
1.3.1 Sự cần thiết đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN................................................19
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư vào KCN...............................21

vii
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×