Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP đẩy NHANH TIẾN độ THỰC HIỆN các dự án đầu tư xây DỰNG cơ bản sử DỤNG vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước KHU KINH tế CHÂN mây – LĂNG cô

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung
thực và được phép công bố.

Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H
́H

U

Ế

Tác giả luận văn

i

PHAN PHÚC


LỜI CẢM ƠN

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và
cộng tác của nhiều tập thể và cá nhân.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng KHCNHTQT-ĐTSĐH, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn này.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy
giáo PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa, người đã trực tiếp hướng dẫn đầy nhiệt tình,
trách nhiệm; đã giúp đỡ, hỗ trợ và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên
cứu và hoàn thành luận văn này.
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi cũng xin
chân thành cảm ơn quý nhà giáo của Đại học Huế, Trường Đại học kinh tế
Huế đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, quý báu để tôi có khả năng nghiên
cứu, hoàn thành luận văn.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Trường Đại học Kinh
tế Huế, cán bộ công chức phòng Quản lý khoa học đối ngoại, Ban Đào tạo sau
đại học-Đại học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch & Đầu tư,
UBND huyện Phú Lộc, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; các
chuyên gia, kỷ sư đang công tác trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, các đơn
vị thi công xây lắp, các đơn vị tư vấn thiết kế đã hỗ trợ tôi trong quá trình khảo
sát, điều tra, thu thập số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu.
Tôi rất biết ơn Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng
Cô đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho tôi về thời gian và nhiều điều kiện
thuận lợi khác. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng nghiệp, bạn bè
trong suốt thời gian qua.
Mặc dù đã có cố gắng nhưng khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót
khi thực hiện luận văn này. Kính mong quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng
nghiệp đóng góp ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn./.
Tác giả luận văn
PHAN PHÚC

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Họ và tên học viên: PHAN PHÚC
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
Mã số: 60 34 05
Niên khóa: 2010- 2012
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG HỮU HÒA
Tên đề tài: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc chậm tiến độ đầu tư của dự án xây dựng làm giảm hiệu quả đầu tư
không những về mặt kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt văn hóa,
xã hội khác. Đây là một vấn đề bức xúc, trăn trở của các cấp ngành từ trung
ương đến địa phương, là yêu cầu cấp thiết đặt ra của toàn xã hội đến người
dân đối với đầu tư phát triển. Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiến
độ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên phương
diện khoa học và thực tiễn để có những giải pháp hợp lý là rất cần thiết nhằm
nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công
trình hạ tầng thiết yếu, đảm bảo môi trường đầu tư đáp ứng các nhiệm vụ,
mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Xuất phát
từ yêu cầu thực tế đó, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước Khu
kinh tế Chân Mây – Lăng Cô” làm luận văn Thạc sỹ.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
- Phương pháp tiếp cận: duy vật biện chứng và duy vật lịch sử;
- Phương pháp thu thập tài liệu: sách, báo, tạp chí và điều tra phỏng
vấn;
- Phương pháp tổng hợp tài liệu: bằng phần mềm Excel và SPSS 16.0;
- Phương pháp phân tích: thống kê mô tả và toán kinh tế.
3. Các kết quả nghiên cứu chính và những đóng góp khoa học của
luận văn
- Góp phần làm rõ cơ sở khoa học và hệ thống lý luận về công tác quản
lý các dự án đầu tư xây dựng ;
- Phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử
dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giai đoạn
2009-2012;
- Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn
các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Khu kinh tế Chân Mây –
Lăng Cô.

iiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×