Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM của cơ sở rượu gạo THỦY DƯƠNG

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan
rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thông
tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Thành phố Huế , ngày

tháng

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Văn Quý

i

năm 2012
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×