Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi toán tài chính 4tc kỳ hè năm 2014

Fb.com/dethineu

Tổng hợp đề thi Toán tài chính 4tc kỳ hè năm
2014 (ngày thi 28/7/2014)
Câu 1 (2đ): Trình bày nguồn gốc ra đời, sự hình thành và phát
triển, đặc điểm và phân loại của thương phiếu.
Câu 2: (2đ): Cho 2 thương phiếu. Thương phiếu 1 có mệnh giá
35510, đáo hạn ngày 28/12/2012. Thương phiếu 2 có mệnh giá
35720, đáo hạn ngày 12/1/2013. Xác định thời điểm tương
đương 2 thương phiếu.
Câu 3 (3đ): Một người mỗi năm lại gửi tiền vào ngân hàng số
tiền là a trong 20 năm hưởng lãi gộp 10,25%/năm. 5 năm sau
lần gửi cuối cùng bắt đầu rút tiền 12 lần, mỗi lần cách đều nhau
6 tháng, lần đầu rút 9 triệu, từ lần sau số tiền rút bằng lần trước
cộng thêm 0,1 triệu. Sau lần rút 12 thì số tiền còn lại trong ngân
hàng là 25 triệu.
a, Xác định số tiền mỗi lần gửi.
b, Giả sử 2 năm cuối lãi suất thay đổi là 12,36%/năm thì sau lần
rút thứ 12 còn lại bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
Câu 4 (3đ): Ngân hàng cho một người vay 150 triệu, kì hạn 10
năm. Một năm sau khi giải ngân người đó bắt đầu trả nợ theo

niên kim cố định. Lãi suất 14%/năm.
a, Lập 2 dòng đầu và 2 dòng cuối của bảng thanh toán nợ.
b, Giả sử từ lần trả nợ thứ 5 thì số tiền trả lần này bằng số tiền
trả lần trước cộng thêm 10% số tiền lần trước. Hỏi khi đó ngân
hàng đã cho người đó vay bao nhiêu tiền???Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x