Tải bản đầy đủ

Chỉ thi vv mo ma KH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
CHINHÁNHBƯUCHÍNHVIETTELQUẢNGNAM
Số:

/CT-QNM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày

tháng

năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc Cập nhật thông tin, mở mã khách hàng trên phần mềm EVTP
Căn cứ vào quy định 2254-QĐ-VTP-ĐHKD ban hành ngày 26/07/2018;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 chi nhánh Quảng Nam;
Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám Đốc Chi nhánh;
Theo đề nghị của Phòng Kế toán TH, phòng KHKD, Giám Đốc Chi nhánh chỉ thị :
A- Đối với Bưu cục, Cửa hàng

Điều 1. Thực hiện rà soát hợp đồng tại chi nhánh, đảm bảo 100% khách hàng sử
dụng dịch vụ CPN, VPP, LOG đều có hợp đồng, trường hợp có sai sót, phải đề xuất
phòng KTTH điều chỉnh.
Điều 2. Khi kí hợp đồng với đối tác, TBC, nhân viên kinh doanh phải xác minh,
điền đầy đủ thông tin email, số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ khách hàng,địa
chỉ xuất hóa đơn, tên khách hàng, CMTND, STK ngân hàng trên hợp đồng.
Điều 3. Khi đề xuất mở mã KH mới, yêu cầu phải có phiếu yêu cầu mở mã( theo
mẫu của Phòng KHKD), đính kèm hợp đồng đã kí với khách hàng.
Điều 4. Chuyển hợp đồng đã kí về lưu trữ tại văn phòng chi nhánh theo thời
gian quy định
B- Đối với Phòng KT-TH, phòng KHKD
Điều 1. Giám sát việc thực hiện đề xuất mở mã KH mới tại Bưu cục, chỉ thực
hiện mở mã khi đã có hợp đồng đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng.
Điều 2. Hỗ trợ Bưu cục rà soát hợp đồng đã kí kết, điều chỉnh thông tin khách
hàng trên EVTP nếu có sai sót.
Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 21/03/2019.
Yêu cầu các Phòng ban, Bưu cục, cửa hàng cùng các bộ phận có liên quan thực
hiên nghiêm chỉ thị này./.
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Nơi nhận
- Bưu cục, cửa hàng tại CN
- Lưu: VT, P.KT; huynt231 02b.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×