Tải bản đầy đủ

Đề thi thử Hóa vào 10 (09) lần 2

Đề thi Thử vào lớp 10 thpt
Năm học 2009-2010
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu I (2,0 điểm)
Có 4 chất rắn: Al, Cu, Fe
3
O
4
, Ag và hai dung dịch: H
2
SO
4(loãng)
; AgNO
3
. Cho lần lợt các
chất rắn vào hai dung dịch. Viết phơng trình hoá học xảy ra?
Câu II (2 điểm)
1. Chỉ dùng tối đa 2 thuốc thử, hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng một trong các dung
dịch sau: dd NaCl; dd H
2

SO
4
; dd Na
2
SO
4
; dd Ba(OH)
2
; dd HCl. Viết phơng trình hóa học
xảy ra.
Câu III (2 điểm)
Nêu hiện tợng xảy ra, viết phơng trình hóa học khi:
1. Cho lá sắt vào dung dịch CuSO
4
.
2. Cho lá Cu vào dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng.
3. Thổi CO
2
từ từ cho đến d vào dung dịch nớc vôi trong.
Câu IV (2 điểm)
Nhúng một lá nhôm có khối lợng 5 gam vào trong 50 ml dung dịch CuSO
4
15% có khối
lợng riêng D = 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch,
rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 6,38 gam.
1. Tính khối lợng nhôm đã phản ứng.
2. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.
Câu V (2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ A, dẫn lần lợt toàn bộ sản phẩm cháy qua
bình1 đựng dung dịch H
2
SO
4
đặc d, bình 2 đựng dd Ca(OH)
2
d. Kết thúc thí nghiệm
thấy:
- Bình 1: Khối lợng tăng 3,6 gam.
- Bình 2: Có 30 gam kết tủa trắng.
1. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A đối với H
2
là 28
2. Viết công thức cấu tạo của A, biết A có nhóm đơn chức anđehit (- CHO).
( Cho Cu = 64; O = 16; H = 1; Al = 27; C = 12; S = 32, Ca = 40 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×