Tải bản đầy đủ

Bài học thiết kế chữ và hiệu ứng trên nền PơrePoint


Giáo viên biên soạn :
PHẠM QUỐC KHÁNH
Đón dọc bài học tạo nét chuyển
động trên hiønh vẽ (áp dụng vẽ
đồ thò hàm số)

1. Thứ tự qua các bước :
- Chọn phông chữ (hình 1)
- Chọn ô đánh chữ + chọn màu chữ + chọn kiểu chữ (hình 2)
- Có dòng chữ chọn hiệu ứng cho chữ (hình 3)
- Chọn hiệu ứng cho dòng chữ (hình 4)
- Chọn tiếp thêm hiệu ứng cho dòng chữ có hiệu ứng rồi (hình 5)
2. Kết quả thu được

hình 1
- Choïn phoâng chöõ
1. Choïn font chöõ

hình 2
- Chọn ô đánh chữ - màu chữ

2. Chọn ô đánh chữ
3. Chọn ô màu chữ
4. Chọn kiểu chữ và dộ lớn nhỏ

Phạm Quốc Khánh
hình 3
- Chọn hiệu ứng cho chữ
- Dòng chữ chưa có hiệu ứng
Cách tạo :
5. Click vô chữ cho nổi ô chọn
6. Vào đây thứ tự chọn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×