Tải bản đầy đủ

Đề Toán 4 cuối năm của PGD Hưng Hà (ngày thi 19/5/2009)

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo H-
ng Hà
đề kiểm tra chất lợng học kỳ ii
Năm học 2008 - 2009
Môn Toán 4 ( Thời gian làm bài 40 phút )
Bài 1: B i tập d ới đây có nêu kem theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, câu trả
lời,...) Em hãy ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng.

a, số chia hết cho cả 2; 5 và 9 trong các số: 306; 810; 405; 460 là:
A. 306 B. 810 C. 405 D. 460
b, Giá trị của chữ số 4 trong số 240 853 là:
A. 4 B. 40 C. 40 000 D. 40853

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a,
2009
2008
> 1
b, Tỉ số của 3 và 5 là
3
5


Bài 3 : Tính:
a).
7
4
7
6

b).
3
1
12
5
+
c).
2:
11
6
d,
9
2
5
3
9
7
5
3
ì+ì
Bài 4 :
Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 90m, chiều rộng bằng
5
4
chiều
dài. Ngời ta cấy lúa ở đó cứ 100 m
2
thu đợc 60 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu đợc bao
nhiêu tạ thóc?
Bài 5: Cho phân số
16
11
. Cân thêm và cả tử số và mẫu số của phân số đó với
cùng một số tự nhiên là bao nhiêu để đợc phân số mới có giá trị là
5
4
.
_ Hết _

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×