Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THU HƯ Ơ NG

HOÀN THIỆ N CÔNG TÁC QUẢ N LÝ CHI
THƯ Ờ NG XUYÊN TẠ I CÁC ĐƠ N VỊ SỰ NGHIỆ P
GIÁO DỤ C TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N TRIỆ U
PHONG, TỈ NH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế
Mã số : 83 40 410

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ 2018
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×