Tải bản đầy đủ

De cuong giam sat va quy trinh

TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

MỤC LỤC

Trang

1.

MỤC ĐÍCH

5

2.

PHẠM VI ÁP DỤNG

5

3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


5

4.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

5

a.

Tóm tắt qui mô công trình

5

b.

Mục đích

5

c.

Công tác chuẩn bị

5

d.

Hệ thống quản lý chất lượng của Tư vấn giám sát

5

e.

Biện pháp kiểm soát chất lượng

5

f.Quy trình kiểm tra và nghiệm thu

6

g.

Các công việc kiểm tra khác

7

h.

Quy trình hỗ trợ

7

i.

Phương pháp quản lý hồ sơ tài liệu

8

j.

Thực hiện báo cáo

8

Trang 1/6


TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

1. MỤC ĐÍCH
-

Nhằm mục đích thiết lập kế hoạch thực hiện việc giám sát, đảm bảo rằng chất
lượng sẽ được kiểm soát đạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

-

Giúp cho Kỹ sư giám sát thiết lập Đề cương giám sát một cách đầy đủ và thống
nhất trong tất cả các dự án;

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
-

Áp dụng cho người làm công tác giám sát thi công trên công trường.

-

Người quản lý công việc xây dựng: Tổng Giám đốc, Trưởng ngành Xây dựng, Trưởng
phòng Xây dựng.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng vào công tác thi công xây dựng hiện hành.

4. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT
4.1. Tóm tắt qui mô công trình
Tóm lược qui mô công trình theo hồ sơ thiết kế bao gồm:
-

Tên công trình, vị trí, Chủ đầu tư

-

Qui mô kỹ thuật

-

Tiến độ thực hiện

-

Nội dung công việc của giám sát thi công

4.2. Mục đích
Nêu mục đích của Đề cương giám sát
4.3. Công tác chuẩn bị
Nêu những công tác chuẩn bị:
-

Văn phòng làm việc, trang thiết bị làm việc;

-

Tài liệu soạn sẵn như Quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn, Tiêu chuẩn …;

Trang 2/6


TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

-

Đọc và hiểu rõ nội dung các hợp đồng thi công giữa các nhà thầu và Chủ đầu tư;

-

Tham gia bàn giao mốc giới, mốc cao độ, mốc tọa độ;

-

Kiểm tra mặt thi công về giải tỏa, di dời chướng ngại vật … sẵn sàng để thi công;

-

Báo cáo hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng GSTC;

4.4. Hệ thống quản lý chất lượng của Tư vấn giám sát
Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu nội dung công việc giám sát đã ký kết
hợp đồng với Chủ đầu tư bao gồm:
-

Lập sơ đồ tổ chức;

-

Lập danh sách nhân sự;

-

Phân công giao nhiệm vụ cho các chức năng giám sát;

-

Xây dựng lịch biểu làm việc của giám sát theo tiến độ của công trình;

4.5. Biện pháp kiểm soát chất lượng
-

Danh mục công việc: Tạo một danh sách công việc cần giám sát theo hợp đồng
giám sát với Chủ đầu tư.

-

Biện pháp kiểm soát chất lượng: Mỗi công việc xây dựng sẽ thiết lập một Biện pháp
kiểm soát chất lượng, biện pháp này phải tương tác với Biện pháp chất lượng của
nhà thầu mà TVGS đã chấp thuận. Các Biện pháp KSCL được đính kèm vào phụ
lục của Đề cương này.

4.6. Quy trình kiểm tra và nghiệm thu
-

Cần phải làm rõ việc kiểm tra và nghiệm thu của Tư vấn giám sát được xây dựng
và thực hiện theo quy trình phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO,

-

Tham khảo quy trình giám sát thi công xây dựng hiện hành;

4.7. Các công việc kiểm tra khác
Tùy thuộc vào hợp đồng ký kết giữa TVGS và Chủ đầu tư nội dung công việc tư vấn giám
sát có thể bao gồm công tác giám sát: Chất lượng, tiến độ, an toàn lao động & vệ sinh môi

Trang 3/6


TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

trường & phòng chống cháy nổ, và giám sát tiến độ,… phải đưa ra các giải pháp để khẳng
định rằng mọi công việc đã được kiểm soát.
-

-

-

Giám sát tiến độ


Theo tiến độ thi công của Nhà thầu đã đệ trình;Tiến hành việc theo dõi tiến độ của toàn bộ dự án, của tất cả các nhà thầu,
tuân thủ theo yêu cầu của tiến độ tổng thể;Phân công quản lý tiến độ của tư vấn GSTC là do các giám sát viên kiêm
nhiệm.

Giám sát khối lượng:


Theo dõi việc nhà thầu thực hiện khối lượng theo hợp đồngXác nhận việc tăng hay giảm khối lượng so với hợp đồngĐo đạc, tính toán khối lượng thi công các công việc;Tham gia nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của các gói thầu.

Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường & phòng chống cháy nổ


Xem xét Biện pháp ATLD-VSMT-PCCN do nhà thầu đệ trình và trình cho Chủ
đầu tư chấp thuận;Kiểm soát ATLD-VSMT-PCCN theo biện pháp đã được chấp thuậnTư vấn GSTC bố trí giám sát viên kiêm nhiệm, kiểm soát nghiêm túc và
thường về an toàn, vệ sinh và cháy nổ. Phòng ngừa và phát hiện những sai
sót để nhắc nhở các nhà thầu khắc phục xử lý kịp thời.Các giám sát viên cũng được đào tạo an toàn, và có chứng nhận trước khi
thực hiện việc giám sát công trình.

4.8. Quy trình hỗ trợ
Ngoài những nhiệm vụ chính đã đưa ra những giải pháp quản lý, trong nhiệm vụ tư vấn
GSTC có nhiều nhiệm vụ hỗ trợ giúp cho thực hiện nhiệm vụ giám sát tốt hơn như: Quản lý
truyền thông, quản lý sự cố, quản lý sự thay đổi, quản lý sự khiếu nại bồi thường, kiểm
soát việc bảo hành công trình, kiểm soát sự không phù hợp.

Trang 4/6


TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

Những nhiệm vụ hỗ trợ cũng được thực hiện và kiểm soát qua các quy trình, nó giúp cho
việc giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, kiểm soát tiến độ và kiểm soát an toàn một
cách toàn diện;
Kỹ sư giám sát tuỳ theo hợp đồng đã ký với khách hàng có thể đưa các nội dung hỗ trợ
thêm vào đề cương giám sát, ví dụ: Quản lý truyền thông, Quản lý sự thay đổi, Quản lý sự
cố, Quản lý sự khiếu nại, Kiểm soát việc bảo hành công trình, Kiểm soát sự không phù
hợp,…
4.9. Phương pháp quản lý hồ sơ tài liệu
Nêu các giải pháp:

4.10.

-

Hồ sơ tài liệu chủ yếu là hồ sơ thi công và nghiệm thu, bao gồm những hồ sơ tài
liệu quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

-

Hồ sơ tài liệu lưu trữ bao gồm bản giấy và file mềm (nếu có yêu cầu). Nêu rõ biện
pháp kiểm soát định kỳ việc lưu trữ và giải pháp lưu trữ của mỗi loại.

-

Phân công người chịu trách nhiệm;

-

Tổ chức việc bàn giao hồ sơ tài liệu cho Chủ đầu tư

Thực hiện báo cáo
Lập danh mục các báo cáo cần phải thực hiện, bao gồm:
-

Các loại báo cáo

-

Nội dung từng loại báo cáo

-

Đơn vị nhận báo cáo

-

Tần suất báo cáo

-

Hình thức báo cáo (bản giấy, file mềm)

Phụ lục đính kèm:

-

Quy trình Giám sát thi công

-

Hướng dẫn lập QCP

-

Hướng dẩn giám sát tiến độ

Trang 5/6


TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT

-

Hướng dẫn giám sát khối lượng

-

Hướng dẫn giám sát an toàn

Ghi chú:
Quy trình giám sát thi công được thiết lập cho 4 nhiệm vụ giám sát đó là: Giám sát chất
lượng, giám sát Tiến độ, giám sát Khối lượng và giám sát An toàn. Quy trình giám sát
chỉ có một và trong đó có nhiều Hướng dẫn đó là:
-

Hướng dẫn lập Biện pháp kiểm soát chất lượng/ QCP

-

Hướng dẫn giám sát tiến độ

-

Hướng dẫn giám sát khối lượng

-

Hướng dẫn giám sát an toàn

Và tùy theo công việc của mình giám sát, Quy trình sẽ có Hướng dẫn cho những công
việc giám sát, ví dụ:
-

Hướng đẫn kiểm tra thi công kết cấu BTCT trên công trường

-

Hướng dẫn kiểm tra thi công kết cấu thép

-

Hướng dẫn kiểm tra thi công HT thoát nước

-

Hướng dẫn kiểm tra thi công cọc khoan nhồi

-

Hướng dẫn kiểm định cọc bằng phương pháp PIT

-

Hướng dẫn kiểm tra trạm biến thế

-

Hướng dẫn kiểm tra thiết bị điện

-

Hướng dẫn kiểm tra lắp đặt điện

-

Hướng dẫn kiểm tra Hệ thống nối đất

-

Hướng dẫn kiểm tra tủ phân phối điện

-

Hướng dẫn kiểm tra lắp đặt các đường dây - cáp điện

-

Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng

Trong tài liệu này, vì lý do bản quyền nên chúng tôi chỉ đính kèm một số hướng dẫn
chính.

Trang 6/6


QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUI TRÌNH KỸ THUẬT

GIÁM SÁT THI CÔNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trang 1/3


QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TT

Trách
nhiệm

1

GST

2

3

Nội dung công việc

- Hợp đồng của APAVE với

Tiếp nhận hợp đồng –
Lập kế hoạch thực hiện

GST
KSGS
CĐT

Lập đề cương giám sát –
Trình CĐT chấp thuận

KSGS

Tập hợp các tiêu chuẩn, quy
trình, biểu mẫu thực hiện

Tài liệu liên quan

khách hàng
- Đề cương giám sát;
- Chấp thuận của CĐT (nếu
có yêu cầu)
- Tiêu chuẩn áp dụng
- Các quy trình, hướng dẫn
- Biểu mẫu soạn sẵn
Yêu cầu khách
hàng sửa đổi,
bổ sung

- Các hồ sơ pháp lý, kỹ
thuật cần thiết, ví dụ:
➢ Hồ sơ thiết kế;

4

GST
KSGS

➢ Các giấy phép;
➢ Điều kiện khởi công;

Kiểm tra sự đầy đủ,
tính pháp lý của tài
liệu, hồ sơ khách
hàng cung cấp

➢ ...
- Phiếu yêu cầu cung cấp
thông tin, làm rõ / RFI /
RFC

Yêu cầu Nhà
thầu bổ sung, đệ
trình lại

- Các hồ sơ pháp lý, kỹ
thuật cần thiết, ví dụ:
➢ Hồ sơ pháp lý của Nhà
thầu;
➢ Nguồn lực Nhà thầu

5

GST
KSGS

Kiểm tra các tài
liệu, hồ sơ pháp lý,
kỹ thuật cho Nhà
thầu đệ trình

➢ Tiến độ thi công;
➢ Biện pháp thi công;
➢ Biện pháp an toàn,
VSMT;
➢ Biện pháp kiểm soát
chất lượng;
➢ ...

Trang 2/3


QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Yêu cầu Nhà
thầu khắc phục,
thực hiện lại

- Các hồ sơ do Nhà thầu
thực hiện, ví dụ:
➢ Hồ sơ, mẫu vật liệu,
đầu vào (CO, CQ, Kết

6

GST
KSGS

quả thí nghiệm,...);

Thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát,
vật tư, thiết bị đưa
vào công trình

➢ Hồ sơ thiết bị (lý lịch,
giấy phép, kiểm định,
hiệu chuẩn,...);
- Check list kiểm tra vật
liệu, thiết bị đầu vào;
Yêu cầu Nhà
thầu chỉnh sửa,
thực hiện lại

- Các ghi nhận thực tế thực
hiện tại công trường
- Các biên bản, ghi nhận,

7

GST
KSGS

báo cáo của giám sát về
Thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát,
việc thi công trên
hiện trường

chất lượng, tiến độ, an
toàn, VSMT,...
- Các báo cáo không phù
hợp (NCR) và các báo
cáo khắc phục sự KPH;

8

GST
KSGS

- Thực hiện nghiệm thu;
- Xác nhận khối lượng;
- Xác nhận tiến độ;

- Hồ sơ nghiệm thu công
việc, giai đoạn, bộ phận;
- Biên bản xác nhận những
vấn đề tồn tại;

9

10

11

GST
KSGS

Kiểm tra và xác nhận hồ sơ
hoàn công

GST

- Báo cáo gởi khách hàng
- Bàn giao (một phần hoặc
toàn bộ) công trình

GST
KSGS

- Tổng kết, thanh lý hợp
đồng, lưu hồ sơ.
- Theo dõi / giám sát công
tác bảo hành của Nhà thầu
(nếu có trong phạm vi công
việc)

- Hồ sơ hoàn công

- Báo cáo công tác giám sát
cho khách hàng;
- Các biên bản bàn giao;

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu
cho khách hàng;
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Trang 3/3


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG/QCP
Công việc:……………………………………...

Logo

Mã số:
Ngày:…/…/…

KẾT QUẢ KIỂM TRA
TT

1

DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG

2

TRÁCH NHIỆM

3

Tiêu chuẩn
thi công

Danh mục kiểm tra

Thiết bị, dụng cụ và phương
pháp đo lường
kiểm tra

Mã báo cáo kiểm tra/checklist

4

5

6

7

Biện pháp kiểm soát chất lượng này chỉ yêu cầu những nội dung chung, Nhà thầu có thể thêm vào các nội dung cần thiết khác.

GHI CHÚ


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ

Bước

Trách nhiệm

Lưu đồ/ hoạt động

Tài liệu liên quan
- Bài học kinh nghiệm của dự án

1

tương tự

Chuẩn bị

- Giám sát trưởng

- Những tài liệu soạn sẵn của

Công ty

2

3

- Giám sát trưởng

Lập & trình kế hoạch
kiểm soát tiến độ

- CV QLTĐ

-Nhà thầu

Nhà thầu đệ trình tiến
độ thi công

không

-Giám sát trưởng
4

Xem xét tiến độ nhà
thầu đệ trình

- CV QLTĐ
-Giám sát viên

5

Đạt

Không

đầu tư chấp thuận.

- Tiến độ nhà thầu đệ trình

- Danh muc công việc
- Trình tự công việc
- Nguồn lực cho công việc
- Thời gian cho từng công việc
- Biểu đồ tiến độ

Xem xét các nguyên nhân có thể
gây chậm tiến độ thi công.
- Tiến độ nhà thầu được Chủ đầu

Chấp thuận
tiến độ

- Giám sát trưởng

- Đề cương giám sát được chủ

tư/TV QLDA chấp thuận.
Đạt

- Báo cáo theo dõi định kỳ khối

6

- Giám sát viên

Kiểm soát tiến độ

lượng thực hiện so với kế
hoạch;
- Biểu đồ % khối lượng thực hiện
so với Kế hoạch;
- Danh mục theo dõi mốc tiến độ
thực hiện so với kế hoạch;

Trang 1/2


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ

Bước

Trách nhiệm

Lưu đồ/ hoạt động
Không
hợp lý

7

- Giám sát trưởng

Hợp lý
Theo dõi
tiến độ

- CV QLTĐ

Khắc phục

Điều chỉnh

Tài liệu liên quan

- Biên bản xử lý do chậm tiến độ;
- Kiến nghị với Chủ đầu tư

thưởng/phạt tiến độ
- Nếu cần điều chỉnh tiến độ

- Bảng đánh giá kết quả tiến độ;

8

- Giám sát trưởng

Kết thúc

- Báo cáo Chủ đầu tư/TV QLDA

về tiến độ thi công của các gói
thầu & dự án
- Tổng kết rút kinh nghiệm;
- Xem xét cải tiến qui trình;

Trang 2/2


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG

Bước

Trách nhiệm

Lưu đồ/ hoạt động

-Giám sát viên
1

2

3

Chuẩn bị

chuyên ngành

-Nhà thầu

-GSV chuyên ngành
-Nhà thầu

Nhà thầu thi công
công việc

Giám sát kiểm tra
thi công

Không

4

5

6

-GSV chuyên ngành
-GS trưởng
-Nhà thầu

-GS trưởng & Lãnh đạo
-Nhà thầu & Lãnh đạo
-CĐT & Lãnh đạo
-Các bên liên quan

-Giám sát trưởng
-Nhà thầu
-Đại diện CĐT

Ghi chú
- Hợp đồng giữa CĐT và nhà
thầu;
- Xác định loại Hợp đồng cần
thiết phải tính khối lượng thực
tế;

Nghiệm thu
công việc

Đạt

Nghiệm thu
gói thầu

Xác nhận KL
thanh toán cho
nhà thầu

-Các checklist kiểm tra chất
lượng các hoạt động;
-Kết quả các thí nghiệm;
-Kết quả quan trắc;
- Bản đo đạc, tính toán khối
lượng thi công các công
việc;
- Biểu theo dõi khối lượng
thực hiện và thay đổi;
-Biên bản nghiệm thu khối
lượng công việc hoàn thành;
-Hồ sơ nghiệm thu các công
việc;
-Bảng tính toán khối lượng
thi công gói thầu;
-Biên bản nghiệm thu khối
lượng hoàn thành gói thầu;
-Biên bản nghiệm thu khối
lượng hoàn thành phát sinh
gói thầu;
-Biên bản nghiệm thu khối
lượng hoàn thành gói thầu
theo phạm vi hợp đồng;

Trang 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×