Tải bản đầy đủ

170811 đề CƯƠNG LUAN QLDA

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
DỰ ÁN : NHÀ KHO 36 x 78 M
ĐỊA ĐIỂM : LÔ C1 & C3, KCN HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HCM
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- TP. Hồ Chí Minh, 8/2017 -


Đề cương QLDA 8/2017

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
DỰ ÁN : NHÀ KHO 36 x 78 M
ĐỊA ĐIỂM : LÔ C1 & C3, KCN HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HCM
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Thực hiện:
KS.

: Võ Thanh Bình

ĐƠN VỊ TƯ VẤN QLDA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TỰ KHÁNH

TP.HỒ CHÍ MINH 8/2017

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 2


Đề cương QLDA 8/2017

I.

PHẠM VI VÀ QUY MÔ DỰ ÁN
1. Mô tả khái quát về dự án
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 09/NQ-ĐHCD( ngày 08/04/2016 của công
ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn về việc thông qua việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại lô
C1&C3, Khu công nghiệp Hiệp Phước , Nhà Bè , TP.HCM
- Căn cứ quyết định số 96-QĐ-BVTVSG ngày 03/05/2017 của Giám Đốc công ty về việc thành
lập Ban quản lý dự án nhà kho 36x78 m
Dự án nhà kho 36 x 78 m xây dựng với mục tiêu ổ định nơi chứa nguyên liệu , tránh vi phạm
các quy định về bảo vệ môi trường , đáp ứng việc chứ đụng vật tư , bao bì hàng hóa trong quá
trình sản xuất . Giúp giảm chi phí , tăng hiệu quả trong kinh doanh cho đơn vị
Nguồn vốn cho dự án : Vốn vay , Vốn tự có Doanh Nghiệp
Phương thức giải ngân vốn : Vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn tự có của Doanh nghiệp để
triển khai dự án
2. Quy mô dự án
-

Diện tích đất 36 x 78 m

-

Số tầng : 1

-Chiều cao đỉnh mai ( không tính cửa mái ) 10.4 m

-

Móng cọc BTCT dự ứng lực Φ 300 M600 chiều dài cọc 45 m

-

Nền sàn BTCT M300 dày 200mm

-

Kết cấu chính khung kèo thép có Ra = 2300 kg/cm2

-

Mái lợp tole , xà gồ thép

-

Kết cấu phụ đở tường , giằng tường BTCT M200

-

Tường xây gạch M75 dày 200 hoặc 100 theo bản vẽ thiết kế chi tiết

II.

TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng TP.HCM ( ACCCo ) là đơn vị thực hiện công
tác Tư vấn quản lý dự án cho dự án xây dựng nhà kho thành phẩm 36x78 m, địa điểm LÔ C1 &
C3, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM. Theo hợp đồng số 98/2017/HĐTV/ACCCo
ngày 28 tháng 7 năm 2017 giữa công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ( SPC ) và công ty
Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng TP.HCM về Tư vấn Quản lý dự án xây dựng kho thành
phẩm 36 x 78 m
1- Các cơ sở pháp lý
-

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

-

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí
đầu tư xây dựng;

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 3


Đề cương QLDA 8/2017

-

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng;

-

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một
số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về hình thức tổ
chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

-

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

-

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng;

-

Hợp đồng số 98/2017/HĐTV/ACCCo ngày 28 tháng 7 năm 2017 giữa công ty Cổ Phần Bảo
Vệ Thực Vật Sài Gòn ( SPC ) và công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng TP.HCM về
Tư vấn Quản lý dự án xây dựng kho thành phẩm 36 x 78 m

-

Quy chuẩn, tiêu chuẩn XD Việt Nam hiện hành.

-

Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và được CĐT phê duyệt.

2- Thời gian thực hiện hợp đồng
-

Thời gian thực hiện hợp đồng : 6 tháng , thời gian thực hiện hợp đồng có thể điều chỉnh kéo
dài tùy theo tình hình thực tế thực hiện dự án nhưng phải có sự đồng ý giữa Chủ đầu tư và
đơn vị Quản lý dự án

-

Thời gian bắt đầu và kết thúc : Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi ,nghiệm thu
thanh lý hợp đồng.

-

Thời gian kéo dài hợp đồng : tối đa không quá 1 tháng

III.

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN
1- Mối quan hệ giữa các bên có liên quan thực hiện dự án:
-

-

Các bên có liên quan thực hiện dự án gồm có:


Chủ đầu tư;Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án;Nhà thầu Tư vấn giám sát;Nhà thầu Tư vấn thiết kế;Nhà thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán;Các nhà thầu chính thi công xây lắp;Các nhà thầu phụ thi công xây lắp.
Bên cạnh đó, phía Chủ đầu tư là công ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn có ban cố vấn
tham mưu có thẩm quyền trực tiếp phê duyệt dự án, phê duyệt các hồ sơ mời thầu, kế
hoạch đấu thầu vàcác kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 4


Đề cương QLDA 8/2017

-

Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư và ban tham mưu Chủ đầu tư là mối quan hệ phân cấp quản
lý trong nội bộ .

-

Mối quan hệ giữa các bên tham gia thực hiện dự án gồm có 3 mối quan hệ chính là:

 Mối quan hệ hợp đồng
 Công tác giám sát thực hiện hợp đồng
 Mối quan hệ trao đổi thông tin
-

Đối với nhà thầu Tư vấn quản lý dự án, cùng với nhiệm vụ tư vấn Chủ đầu tư quản lý dự
án còn có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa các bên với vai trò là một bên
khách quan, do đó nhà thầu Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm giám sát việc thực hiện
các hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu xây dựng , hợp đồng giữa Chủ đầu
tư với nhà thầu tư vấn giám sát và hợp đồng ký kết giữa các nhà thầu chính với các nhà
thầu phụ.

-

Quan hệ giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn
thẩm tra thiết kế và tổng dự toán, tư vấn giám sát các nhà thầu chính thi công xây lắp bao
gồm mối quan hệ hợp đồng và mối quan hệ trao đổi thông tin trong suốt quá trình thực hiện
dự án.

2- Sơ đồ biểu diễn các mối quan hệ giữa các bên:

TƯ VẤN THẨM TRA THIẾT KẾ
THIẾT KẾ VÀ TỔNG DỰ TOÁN

TƯ VẦN THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QLDA

CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY LẮP
VÀ NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

CÁC NHÀ THẦU PHỤ
THI CÔNG XÂY LẮP
Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 5


Đề cương QLDA 8/2017

-

Quan hệ hợp đồng :
Quan hệ trao đổi thông tin :
Công tác giám sát thực hiện hợp đồng
3- Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổ chức Quản lý dự án
 Quyền của tổ chức Quản lý dự án
Để thực hiện được các nhiệm vụ trong hợp đồng , Tư vấn QLDA và Giám sát phải được Chủ
đầu tư trao quyền hành. Các quyền hạn chính này là:
 Giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Lập hồ sơ mời thầu
- Phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức mời thầu , đóng và mở thầu
- Đánh giá hồ sơ mời thầu , lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu để trình CĐT thẩm định kết
quả lựa chọng nhà thầu
- Tham gia cùng chủ đầu tư đàm phán thương thảo hợp đồng
 Giai đoạn thi công xây lắp
- Nghiệm thu khối lượng công trình đã thi công đảm bảo chất lượng, theo đúng hồ sơ thiết kế
được duyệt và đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, các quy trình, quy
phạm hiện hành.
- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng.
- Đề xuất với Chủ đầu tư về những điểm bất hợp lý cần thay đổi hoặc điều chỉnh (nếu có) đối
với bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thầu và các vấn đề khác theo quy định hiện
hành.
- Đình chỉ việc sử dụng vật liệu, cấu kiện không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng
vận chuyển đến công trường và yêu cầu mang ra khỏi công trường.
- Có quyền tạm đình chỉ thi công và thông báo ngay cho CĐT xem xét quyết định khi phát
hiện nhà thầu bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị thi công không đúng chủng loại, không
đủ số lượng theo hợp đồng đã ký hoặc hồ sơ trúng thầu được duyệt; phát hiện nhà thầu thi
công không đúng quy trình, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu và hồ sơ thiết kế
được duyệt; biện pháp thi công gây ảnh hưởng tới công trình lân cận, gây ô nhiễm môi
trường, không đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông mà nhà thầu đã ký với chủ đầu
tư.
- Kỹ sư tư vấn QLDA được trang bị những thiết bị cần thiết để kiểm tra chất lượng của phần
việc thi công của nhà thầu theo đặc thù của từng dự án.
 Nhiệm vụ của tổ chức Quản lý dự án
Tư vấn QLDA được yêu cầu phải thực hiện các nghĩa vụ sau đối với Chủ đầu tư, cụ thể như
sau:
- Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, chịu trách
nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về những công việc thực hiện của tổ chức mình

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 6


Đề cương QLDA 8/2017

theo hợp đồng đã ký kết.
- Thực hiện đầy đủ vai trò QLDA được quy định trong Giấy phép hành nghề của mình và đúng
theo luật pháp. Tư Vấn QLDA phải chỉ định và cung cấp đúng người, đúng việc.
- Từ chối nghiệm thu khi nhà thầu thi công không đảm bảo yêu cầu về chất lượng và các yêu
cầu bất hợp lý khác của các bên có liên quan
- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
- Không được thông đồng với Nhà thầu, Chủ đầu tư và có các hành vi khác làm sai lệch kết
quả hoặc nghiêm thu không đúng khối lượng thực hiện
- Khi phát hiện Nhà thầu có vi phạm, sai phạm trong quá trình thi công về chất lượng, phải
yêu cầu nhà thầu dừng thi công và thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư hoặc
khắc phục hậu quả. Sau khi tạm đình chỉ thi công phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư bằng
văn bản để chủ đầu tư xem xét quyết định.
- Bồi thường thiệt hại khi cố ý làm sai lệch kết quả đối với khối lượng thi công không đúng
thiết kế, không tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật cho dự án.
IV.

NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1- Nhiệm vụ tổng quát của công tác quản lý dự án
-

Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật có liên
quan để thi công xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây
dựng và các công việc tư vấn xây dựng khác.

-

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án phù hợp với
tổng mức đầu tư được phê duyệt và cơ chế thị trường.

-

Quản lý chất lượng xây dựng

-

Quản lý tiến độ xây dựng

-

Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

-

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

-

Quản lý môi trường xây dựng

-

Yêu cầu NT thi công xây dựng thực hiện bảo hành công trình xây dựng và thực hiện
tráchnhiệm của mình theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP

-

Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và gửi
lưu trữ Chủ đầu tư đối với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình theo quy định

-

Báo cáo Chủ đầu tư về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây
dựng định kỳ hàng tuần , tháng, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu

-

Báo cáo sự cố công trình xây dựng theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP

2- Nhiệm vụ cụ thể của công tác quản lý dự án
 Giai đoạn trình kiểm tra hồ sơ thiết kế:

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 7


Đề cương QLDA 8/2017Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế với Quyết định phê duyệt dự án, văn bản thoả
thuận kiến trúc quy hoạch công trình của Sở quy hoạch kiến trúc, văn bản thực hiện các giải
pháp PCCC của phòng cảnh sát PCCC;Kiểm tra đánh giá việc áp dụng các quy phạm, quy chuẩn trong xây dựng và lắp đặt thiết bị,
lựa chọn công nghệ và thiết bị của nhà thầu thiết kế áp dụng đối với công trình;Lập hồ sơ nghiệm thu hồ sơ thiết kế để trình Chủ đầu tư.Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm
tra (việc áp dụng các quy phạm, quy chuẩn trong xây dựng và lắp đặt thiết bị v.v…), dự toán,
tổng dự toán công trình xây dựng (giữa khối lượng trong thiết kế và khối lượng trong hồ sơ dự
toán, tổng dự toán, sự chuẩn xác và tính đúng đắn trong việc ứng dụng các định mức dự toán
XDCB, đơn giá XDCB, đơn giá vật liệu và trang trí nội thất và các chế độ, chính sách có liên
quan đến việc lập dự toán, tổng dự toán).Lập hồ sơ nghiệm thu phần hồ sơ thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng
để trình Chủ đầu tư;Kiểm tra đánh gía mức độ an toàn về bảo vệ môi trường; An toàn phòng và chống cháy, nổ và
tuổi thọ của công trình, đề ra phương án quản lý và sử dụng công trình xây dựng để đạt hiệu
quả cao.
 Giai đoạn tư vấn đấu thầu:Lập các hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá các hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu của các
gói thầu trong phạm vi hợp đồng ký kết với CĐTBáo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ( trong phạm vi hợp đồng ký kết với CĐT ), trình CĐT thẩm
định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu , tham mưu trình CĐT phê duyệt
kết quả đấu thầu sau khi có kết quả thẩm định;Tư vấn giúp CĐT lập và xem xét, đánh giá các tiêu chí lựa chọn NT, thương thảo đàm phán
với các NT dự kiến được chỉ định thầu đối với các gói thầu không cần lập hồ sơ yêu cầu hay hồ
sơ mời thầu;Đăng ký thông tin đấu thầu lên Báo Đấu thầu của Bộ kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định;Tổ chức phối hợp với CĐT phát hành hồ sơ mời thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu được phê
duyệt;Tổ chức phối hợp với CĐT giải thích làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có yêu cầu của các nhà thầu
tham gia đấu thầu, sửa đổi hồ sơ mời thầu trình CĐT (nếu cần thiết);Tổ chức phối hợp với CĐT tiếp nhận Hồ sơ dự thầu, đóng thầu và mở thầu theo đúng Kế
hoạch đấu thầu được phê duyệt;Tổ chức phối hợp với CĐT làm rõ Hồ sơ dự thầu của các NT tham gia đấu thầu. Thực hiện
công tác đánh giá các hồ sơ dự thầu theo đúng trình tự và các tiêu chuẩn đánh giá quy định

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 8


Đề cương QLDA 8/2017

trong hồ sơ mời thầu.


Phối hợp với CĐT giải quyết kiến nghị của nhà thầuTư vấn CĐT phê duyệt kết quả đấu thầu;Tư vấn CĐT thông báo kết quả đấu thầu đã được phê duyệt cho các nhà thầu tham gia đấu
thầu.Thực hiện báo cáo để thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả lựa chọn
nhà thầu theo quy định . Gửi thông tin về kết quả đấu thầu lên Tờ Thông tin về Đấu thầu của
Bộ Kế Hoạch và Đầu tư theo đúng quy định;Tư vấn cho CĐT thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với NT trúng thầu.Kiểm tra Hồ sơ mời thầu và Kế hoạch đấu thầu chi tiết cho các gói thầu của dự án theo đúng
các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định 46/2015/NĐ-CP, 59/2015/NĐCP, 63/2014/NĐ-CP, 32/2015/NĐ- CP , 37/2015/NĐ- CP và các văn bản quy phạm pháp luật
khác có liên quan; tư vấn Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu kế hoạch đấu thầu;Đăng ký thông tin đấu thầu lên Tờ Thông tin về Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng
quy định;Tổ chức phối hợp với Chủ đầu tư phát hành Hồ sơ mời thầu theo đúng Kế hoạch đấu thầu
được phê duyệt;Tổ chức phối hợp với Chủ đầu tư giải thích làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có yêu cầu của các nhà
thầu tham gia đấu thầu), yêu cầu sửa đổi Hồ sơ mời thầu với tư vấn lập hồ sơ mời thầu đấu
thầu trình Chủ đầu tư (nếu cần thiết);Tổ chức phối hợp với Chủ đầu tư tiếp nhận Hồ sơ dự thầu, đóng thầu và mở thầu theo đúng
Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt;Tổ chức phối hợp với Chủ đầu tư làm rõ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu.
kiểm tra thực hiện công tác đánh giá các Hồ sơ dự thầu theo đúng trình tự và các tiêu chuẩn
đánh giá quy định trong Hồ sơ mời thầu của tư vấn đấu thầu . Thực hiện công tác kiểm tra báo
cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu và kiến nghị nhà thầu trúng thầu của tư vấn đấu thầu , tư vấn Chủ
đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu;Tư vấn Chủ đầu tư thông báo kết quả đấu thầu đã được phê duyệt cho các nhà thầu tham gia
đấu thầu. Gửi thông tin về kết quả đấu thầu lên Tờ Thông tin về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư theo đúng quy định;Tư vấn Chủ đầu tư thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.
 Giai đoạn Quản lý trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:

 Quản lý hợp đồng và thanh toán hợp đồng:


Tham mưu cho CĐT về các điều khoản chi tiết trong hợp đồng kinh tế được ký kết giữa CĐT
và các nhà thầu;

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 9


Đề cương QLDA 8/2017Quản lý, giám sát việc thực hiện tất cả các hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
của các nhà thầu khác ký kết với Chủ đầu tư;Kịp thời báo cáo và tư vấn các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc các biện
pháp chế tài đối với các hợp đồng vi phạm;Xác nhận giá trị thanh toán từng đợt theo điều kiện của hợp đồng đã ký giữa CĐT và các
NT,theo đúng các biểu mẫu của Nhà nước đã ban hành.

 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:


Tư vấn quản lý dự án căn cứ vào điều kiện hợp đồng ký kết giữa CĐT với các đơn vị tham gia
thực hiện công trình và căn cứ vào các quy định tài chính hiện hành để thực hiện quản lý tài
chính công trình cho Chủ đầu tư;Mọi hồ sơ thanh toán tài chính của tất cả cácnhà thầu, các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện
công trình được gửi cho tư vấn quản lý dự án để kiểm tra, xem xét thông qua, đồng thời gửi
CĐT biết để chuẩn bị vốn kịp thời trước khi trình phê duyệt chính thức. Nội dung hồ sơ đề nghị
thanh toán phải đúng theo quy định hiện hành;Sau khi kiểm tra xem xét đầy đủ tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị thanh toán tài chính, tư vấn
quản lý dự án sẽ xác nhận giá trị thanh toán từng đợt theo điều kiện của hợp đồng đã ký giữa
CĐT và các nhà thầu, theo đúng các biểu mẫu của Nhà nước đã ban hành và làm đề xuất
thanh toán trình cho Chủ đầu tư;Xem xét, rà soát lại khối lượng, đơn giá, giá trị thanh toán, trong bảng dự toán phù hợp với
bản vẽ thiết kế có hướng điều chỉnh ngay trong thời điểm đấu thầu và trong quá trình thi công
để tránh tình trạng phát sinh;Tham mưu quyết toán tài chính đối với nhà thầu (bao gồm giá trị hợp đồng gốc, giá trị khối
lượng phát sinh (nếu có) các thủ tục, chứng từ, hóa đơn đầu vào…) theo đúng các thủ tục tài
chính hiện hành.

 Quản lý chất lượng , khối lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình


Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu
và hợp đồng xây dựng bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng,hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;Kiểm tra các điều kiện Khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật xây dựngThường xuyên liên tục có mặt tại công trình để kiểm tra theo dõi quá trình thi công đôn đốc
nhắc nhở nhà thầu thi công đảm bảo tuyệt đối về chất lượng công trình, tổ chức kiểm tra lại đối
với những công việc xây dựng có nghi ngờ về chất lượng. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá và báo
cáo CĐT thường xuyên về tình hình chất lượng của dự án;Tư vấn CĐT để xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công của các nhà
thầu, Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 10


Đề cương QLDA 8/2017

án (nếu cần thiết) như ng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan
trọng của dự án đã được duyệt;


Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà thầuTheo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;Kiểm tra tính toán chính xác chặt chẽ khối lượng do nhà thầu thực hiện được Tư vấn giám sát
nghiệm thu ngay tại mỗi đợt nghiệm thu công việc để quản lý theo dõi mức độ hoàn thành;Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và
yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm ho àn thành
đúng tiến độ đãcam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư
vấn quản lý dự án đánh giávà đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn
thành dự án đúng kế hoạch đã đềBáo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư,mỗi báo cáo bao gồm các nội dung chính: tình trạng tổng thể của dự án; khối lượng, chất lượng
của từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra hoặc các hợp đồng đã ký;
các vướng mắc và đề xuất biện pháp để xử lý;
Tham mưu tư vấn giúp CĐT xác định những yếu tố chủ yếu tác động đến công tác thi công
xây dựng công trình, qua đó kịp thời đề xuất tham mưu những biện pháp đảm bảo chất lượng,
khối lượng và tiến độ thi công:
o

Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: thi công các công
trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trư ờng; kho bãi
tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường
tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công...);

o

Xem xét việc huy động lực lượng, máy móc thiết bị thi công của các nhà thầu;
pháp tổ chức thi công của NT;o

Tiến độ thi công của các NT;

o

Kế hoạch chất lượng công trình của NT;

o

Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các NT;

o

kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;

Quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy trình xây dựng của các nhà thầu trong quá trình thi
công xây lắp. Thay mặt Chủ đầu tư thực hiện chức năng quản lý giám sát chất lượng thi công
xây dựng công trình theo các quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CPvà nghị định số
59/2015/NĐ-CPLập kế hoạch thực hiện dự án theo tuần, tháng, liên quan đến tiến độ, vốn đầu tư và công tác
quản lý ;Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần . Lập báo cáo hàng tuần , tháng để báo cáo cho Chủ
đầu tưQuản lý giữ mẫu đăng ký, chứng từ thí nghiệm chất lượng vật tư thiết bị do nhà thầu thi công

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 11


Đề cương QLDA 8/2017

xây dựng công trình ,nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị gửi trình đã được Chủ đầu tư chấp
thuận;


Giám sát công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, chi phí xây dựng, an toàn
lao động và vệ sinh môi trường của dự án đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng;
đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết trong hợp đồng và hồ
sơ dự thầu;Tham gia nghiệm thu công việc xây lắp, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, đề nghị Chủ đầu tư
thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết;Tham gia nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng;Lập báo cáo đánh giá kết quả dự án, quản lý chất lượng thi công công trình do mình quản lý
thực hiện.Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng tháng.
 Quy trình giai đoạn quyết toán công trình:Lập báo cáo quyết toán và quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình khi dự án hoàn thành đưa
vào khai thác, sử dụng;Quản lý hồ sơ có liên quan trong suốt quá trình thực hiện quản lý dự án và bàn giao hồ sơ cho
chủ đầu tư khi dự án đầu tư hoàn thành, kết thúc.

V.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
1. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc của gói thầuĐể thực hiện tốt các công việc tư vấn quản lý dự án, chúng tôi sẽ thành lập tổ chuyên gia tư
vấn tại hiện trường đặt dưới sự điều hành, quản lý trực tiếp của Giám đốc quản lý dự án . Tổ
chuyên gia tư vấn tại hiện trường gồm có các kỹ sư tư vấn về các nghiệp vụ quản lý dự án,
đấu thầu và giám sát thi công xây dựng. Tổ chuyên gia tư vấn tại hiện trường được hỗ trợ từ
Phòng quản lý tư vấn hiện trường trực thuộc Công ty gồm các chuyên gia cố vấn với đầy đủ
các phương tiện kỹ thuật, và hỗ trợ bổ sung nhân lực cần thiết trong quá trình thực hiện gói
thầu.Giám đốc quản lý lý dự án chịu trách nhiệm chung về tổng thể các công việc quản lý dự án.Mô hình tổ chức quản lý thực hiện gói thầu được biểu diễn theo sơ đồ sau:

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ
DỰ ÁN
Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

PHÒNG QUẢN LÝ TƯ VẤN
HIỆN TRƯỜNG
Page 12


Đề cương QLDA 8/2017

TỔ CHUYÊN GIA TƯ VẤN
TẠI HIỆN TRƯỜNG

-

Quan hệ quản lý trực tiếp :

-

Quan hệ trao đổi thông tin :

-

Quan hệ hổ trợ :
2. Tổ chức mối quan hệ công tác giữa Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết
kế, các nhà thầu thi công xây lắp và các bên có liên quan tham gia thực hiện dự án:
Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án có nhiệm vụ tổ chức tốt mối quan hệ công tác giữa Chủ đầutư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát ,các nhà thầu thi công xây lắp và
các bên có liên quan tham gia thực hiện dự án.
Căn cứ thực tế thực hiện dự án, chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức các mối quan hệ công tácgiữa các bên theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:


Giai đoạn đấu thầu thi công xây dựng công trình, trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ
thuộc giai đoạn này, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp với Ban điều hành dự án của Chủ dầu tư
Phát hành hồ sơ mời thầu ,Tư vấn đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu, nhà cung cấp phù
hợp với từng gói thầu . Đánh giá hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật của hồ sơ đấu thầu. Chấm
thầu cùng chủ đầu tư. Thương thảo hợp đồng thi công
Trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các buổi họp thảo luận về kỹ thuật nhằm đạt được nhất
trí cao giữa các bên;Giai đoạn trước khi thi công xây dựng trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ thuộc giai đoạn
này, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra sự thống nhất của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và giữa hồ
sơ thiết kế thi công với hồ sơ đã được cấp phép xây dựng. Tư vấn lập hồ sơ, mời thầu và
đánh giá hồ sơ dự thầu thi công. Lập kế hoạch về tiến độ và chi phí của dự án trước khi khởi
công xây dựng.Giai đoạn thi công xây dựng công trình, trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ thuộc giai
đoạn này, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự án của Chủ đầu tư,
các nhà thầu thi công xây lắp nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu Tư vấn thiết kế (thực hiện
giám sát tác giả). Tổ chức, quản lý thi công công trình: quản lý tất cả các nhà thầu xây dựng,

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 13


Đề cương QLDA 8/2017

nhà thầu khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát; phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương.
Để dự án đạt được chất lượng , tiến độ chi phí và an toàn phù hợp nhất Quản lý, kiểm soát kế
hoạch thực hiện của các nhà thầu. Điều phối, thương thảo với các nhà thầu trong các công
tác nối tiếp, đan xen, chồng chéo nhau trên công trường. Quản lý, kiểm soát công tác an toàn
lao động, vệ sinh môi trường trên công trường. Có toàn quyền đình chỉ công tác thi công của
nhà thầu nếu vi phạm an toàn lao động.


Giai đoạn quyết toán công trình, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự
án của Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây lắp ,nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu Tư
vấn thiết kế thực hiện Tổ chức nghiệm thu, bàn giao các công việc, công đoạn, hạng mục, hệ
thống, công trình và toàn bộ dự án nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng các quy định của
hợp đồng đã thỏa thuận và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Tiến độ thực hiện

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn – kho thành thẩm 36x78 m

Page 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×