Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của thể chế tới tinh thần doanh nhân nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam

013456789

6
 !"#$
%%%%%%%%&&' ((%%%%%%%%

)*+!,

-.//12+34
5#6+$789!
:#6+;<=>?>@+>;+A
!B8?7 !-C#6+D6+ #E
AFG"7HIJKLKL

M!N:.OP
QRSTUWSXYZ\]Y^_`a_bcd
<GeG!BfC!BA+

?ghi.jklmno1

2346789
7

!"#$%&$#$%'&$($)*+,!
-.$/0&1,1#2%0&&34561'$+$#$#7-+&!
538"#$%&$#$%'&$($)
YZ[\&5 $& A]^_`ab
9(:;<=>?@ABCD&1E
*&c6(
FGHIJHLMNOPQJRSJNOTUVWX

deXfQRJNgQ


11

234678
 !"#%&'()*1+
,-./0123!4%56738968:1;6 %<1+=>
?/
1@A1B1C1DE1FG H6IJKL1MH6KNOKPQ!RSTUVTUWSXV
Y
Z[\[
M]4!36^E!7^Q_`.aD
>b2%cdO26%e'1@A
!"#%&IJ7^Q_`1+,'Q11f
g1h
gL
1)
ih
),
1@j
'D
>


[j74!3M2!1k6 l!6 C1DE1FGH617N6M7J67MQ1/1
-..m
F)\n1_.A'1+6%JoM9oT4O?91a1p3846#7q#17r=s
V7^H6 G91't1+=u1+Y.v%c17oM2!67w1jLxy'
1w
y)h
.),1@j
'19.a>
W7N6%N03M2!1k6 l!6MzN6MzaFGH6{e!%<h
F)\tx=/|
Ye1r{^6 }~631q18968:3%<1+#%cM9va!%!f
1+iM%1
.v1.1@j
'D
>
t
i1€A))aFGH6S!4%567IJ67w6 6^E1@
-4M2!3%c
dO26%e6 I!~6IJdJ%!v.'wP1)
i‚6 %^E1@j
.a>
[1F
ƒ„…‡ˆ‰Š‹Œˆ


111

234634

789


789 

3 73 


3 


3  
999! !"#9$ %!&
'()*+,-./0-*12,3./4,*56&
'7
8*-/46,3./4,*569
':;.<=>/>?@A/-BC,3,3./4,*56D
EFGFEIJKLMNOPJNQORSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV
WUVUXYZN[\]OPOPJNQORSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU^
'_;.B`,3a.ba,3./4,*56>?c6d-ef,.,3./4,*56g
EFhFEIJ\iOPjJkjOPJNQORSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU^
EFhFXlTm[noOJOPJNQORSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUp
&q.r,3@s,33sa=t/*12u6v,b,w
'xy0-*z6*12u6v,b,{
7|}!
9$ %!"~ (7€!‚ "#
ƒ9
}!
 9„
… ‚"~9†

7',3c62,,3./4,*56>-.*.0
XFEFEJkNONLMMN[nR[JRJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
XFEFXkRJ\OPOPJNQORSTRJOJM[JRJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUW
XFEFGYRNLR[JRJ[KNN[LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUW
7'7,3c62,,3./4,*56>-/,.-.+,2,.,.Ă,9&
XFXFEJkNONL [NOJ[JÂOÊÔOJOJƠOMRkRƯJRKOJR[NOJ[JÂĐăâêĐô
ĐôơĐUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUW
XFXFXkRmT[ZưOJJ\đOPO[NOJ[JÂOÊÔOJOJƠOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU^
7':,3c62,>=A/c62,.3/r2-.*.0>?-/,.-.+,2,.,.Ă,*12*b*
9
UVUWZNàTOJPNả[JRJM[NOJ[JÂOÊÔOJOJƠORRkRãáôạâằẳ
ẵắJẵNJRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUp
XFGFXZNàTOJPNả[JRJM[NOJ[JÂOÊÔOJOJƠORRkRã[JÔPR
ẵƯNOJ[JR[JRJFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
XFGFGẵ[ZặTầONLRiẩưO[ẫặấ[JTm[[JRJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
XFGFhJÔưOP[nZOPOPJNQORSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


12

345789
 !"
#

$%&'( )**++------------------------------------------------------------------./
01213567896:;:<=>?@A;BCDE;B;B9:F;7GHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJK
LIMIL5N>OPQC9HRSCTU767B:VC9HRSC;B9:F;7GHTW=X:YHZ;979];9C9X;B2^C:;9C9_;@EZ;9;9`;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJa
LIMIJ5N>OPQC9HRSCTU767B:VC9HRSC;B9:F;7GHTW=X:YHZ;989b;B79];9C9X;BTUC:;9C9_;@EZ;9;9`;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJc
34defg
hi------------------------------------------------------------------------------.j
klmknk7opq*r3----------------------------------------------------------------------------------------------s/
7opq*rtuopq*ruovu*rowx*7yz-------------------------------------------------------s{
t4|4k
}
~
#----------------------------------------------------------------------------s{
t43*
------------------------------------------------------------------------------------------s{
JILI3A7C:FH;B9:F;7GHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMa
10109N;B96C979:<;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIML
JILIJSCYHV;B9:F;7GHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMc
t4t* ---------------------------------------------------------------------------------------.
JI139Z;BETU96CCD:\;V;B9:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ
110H;B9:F;7GHTUC9HC9@[P:klmknk7opq*rt----------------------------------------------------------------------------------------------s
7opq*r5kz*rowx*7yz------------------------------------------------------------------
54|

&--------------------------------------------------------------------------
MIaIa6;9B:6>NC9Z;BEYHZTU5DE;Z79>ZP9ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIc
MIaIL6;9B:6767C9Z;BEYHZ9`;C]79;9`;CX89Ă;BÂ;9Ê5ÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIƠ
543kƯ
Đă

#

$%&'( )**+++!
âêô----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ơ
MILIaưđX;B8F=bCV767RSHCXC9\79STUC:;9C9_;@EZ;9;9`;7Z767IIIIIƠ
21010E>6;9767RSHCX7ZC9\79STUC:;9C9_;@EZ;9;9`;C9E767;9à=@EZ;9
;B9:s-.
}#hi

------------------------------------jả
MIJIaSCYHV8:\=Â;9C67;B7ZC9\79S79];9C9X;BCã:C:;9C9_;@EZ;9
áđạáIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
2110SCYHV8:\=Â;9C67;B7ZC9\79S89b;B79];9C9X;BCã:C:;9C9_;@EZ;9
áđạáIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
klmknk7opq*r5----------------------------------------------------------------------------------------------js


1

234567 9
63
6
 67362
  6
673
!##########################################################################################################$%
9&'()*+*,-*./012345167/6381369:;/<1=1################################################$%
9&>
?13;/<1@A,-*./012345167/#######################################################################$B
CDEDFHIJKLMNJOPQRSTMUJVKWXJYZM[\WTM]JK^VW_]SK`YKRYKaJKSK\JVObSWJK
SKcJde]JKJKfJgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghi
CDEDEHIJKLMNJOPQRSTMUJVKWXJYZM[\WTM]JK^VW_]SK`YKRQKjJVYKaJKSK\JV
ObSWJKSKcJde]JKJKfJgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghi
CDEDkHIJKLMNJOPQRSTMUJVKWXJYZMSKlYSmnJVSK`YKRObSWJKSKcJde]JKJKfJDhh
CDEDoHIJKLMNJOPQRSTMUQKpYJK]MVW_]YpYJKq[de]JKJVKW^rQKWspJKVWpOP
YpYmbeYUJSK`YKRDggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggght
CDEDCHIJKLMNJOPQRSTMUVWUSKMuRSJVKWXJYZMQKjJVsvwYYKxrJKNJggggggggggggggght
9&yz*{|,4-1123}~A/*13) 31*341*363-*)4*12,413
:13*3/<1;4*36~*413*31:1313169:6=6664*6:)#####
CDkDFKSmvJVObTM]JsW`[ KebJSKW^JSK`YKRs`rKpSSmW`Jde]JKJVKW^r
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggt
gĂgÂÊÔƠQWRJJVKƯsPĐMxSJKă[SKâYsêuSWJKSKcJde]JKJKfJY]YpYôơơưư
ưW^Sơ][gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggt
đ2345679##############################################################################################%
36
6######################################################################################################“B
’²63³22´22µ67¶ 63·2µ67
 2¸²´27
6
²6
6
6´6#############################################################################################““
’²63³2

3²3º#################################################################”»»


12

345689

5

  !"1#$%&22'$%()%2*+
- ./)0%/22*112$2%$%345'%%6-7
-- 89$:;<"=>?1121;2@"'%*2A'$%?)%B1#$2%$%345'%%6-C
-7 ./)0%/22*1:D4E)%5%2F)!"7G
7 HIJ K12)/)45'%%2*L>M)L%N1O<3P7
7- HIJ K12)/)45'%%2*Q>M)L%N1O<3-P7
77 RB$@"L%N1O:6")/)S#5)12$%?)%B+
7P RB$@"L%N1OT)U'$%?)%B)%V%$%;>B)/)0%V')W%
)U'$2%$%345'%%6+7+ RB$@"L%N1OT)U'$%?)%B0%X)%V%$%; >B)/)
0%V')W%)U'$2%$%345'%%6+Y
7Z ./)[2B\]JQ>^_&$S51X%`%Z+
7Y a;_M45'%%2*L4(02B>2"$S'$%b5@"c1X1#0%"1()Zd
7C RB$@">2"$S'$%b50%"1()YG
7d e%X$2)/)45'%%2*JQfQ>2"$S'Y
7G e%X$212>;JM$S<&2L%2Bg>2"$S'YP RB$@">hK9  JQ>^J?)%Bij7PCkYZ
P- RB$@">hK9  JQ>^JJ345'%%6ij7PCkYC
P7 RB$@"$%;0F1X$)/)cB"$;$%?)%Bij7PCkCG
PP RB$@"$%;0F1X$)/)0%V')W%)U'$2%$%345'%%6ij7PCkCG
P+ a5:/%)/)cB"$;$%?)%B1#$2%$%345'%%62A')/)%l145'%
%2*LC
+ el1$m$0B$@"02?f>n%)/)2$%"cB$%2F)!"C+


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×