Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Trần Văn Thành
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Kiên

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------


HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN
GIA CẦM HẢI PHÒNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Trần Văn Thành
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Kiên

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Trần Văn Thành

Mã SV: 1408C69009

Lớp: QTC1101K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản
gia cầm Hải Phòng


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ,
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP ............................................................................................................. 3
1.1. Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả


kinh doanh của doanh nghiệp .............................................................................. 3
1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu:...................................................................... 4
1.3. Nguyên tắc kế toán doanh thu ...................................................................... 5
1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.......... 6
1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch
vụ......................................................................................................................... 7
1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:..................................... 7
1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................... 10
1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán: ....................................................................... 12
1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: ................................ 15
1.5.4.1. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................... 15
1.5.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: ................................................. 16
1.6. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính .......... 18
1.7. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí và hoạt động khác ............................... 22
1.8. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn doanh
nghiệp................................................................................................................ 26
1.9. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh ..... 28
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN GIA CẦM HẢI PHÒNG... 33
2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hoạch toán doanh thu , chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xuất khẩu súc sản gia
cầm Hải Phòng .................................................................................................. 33
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng ....................................................................... 33
2.1.2 Đặc điểm hàng hóa, tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc
sản gia cầm Hải Phòng ...................................................................................... 36
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu
súc sản gia cầm Hải Phòng................................................................................ 37


2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng ....................................................................... 37
2.1.3.2 Chức năng của từng bộ phận................................................................. 37
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng............ 38
2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí tại công tý cổ phần đầu tư
và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng .................................................. 39
2.2.1 nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng, và cung cấp
dịch vu tại công ty ............................................................................................. 39
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần
dầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng ...................................................... 39
2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty cổ
phần đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng .............................................. 49
2.2.3 Kế toán các khoản thu nhập, chi phí hoạt động khác tại Công ty cổ phần
đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng ...................................................... 53
Trong năm công ty cổ phần đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng không
phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến TK711 và TK 811 ................................. 53
2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần đầu tư và XNK súc sản
gia cầm Hải Phòng............................................................................................ 53
2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần
đầu và XNk súc sản gia cầm Hải Phòng............................................................ 57
2.2.6. xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và XNK súc sản
gia cầm Hải Phòng............................................................................................ 65
2.2.6.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng ............................................... 65
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN
GIA CẦM HẢI PHÒNG ................................................................................. 75
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải
Phòng. ............................................................................................................... 75
3.1.1

Đánh giá chung. .................................................................................... 75

3.2.1

Ưu điểm. ............................................................................................... 75

3.1.2

Nhược điểm .......................................................................................... 76


3.3 Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng.
................................................................................................................. 77
3.3.1

Kiến nghị 1: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí .............................. 77

3.3.2

: Ứng dụng phần mềm kế toán .............................................................. 80

3.4 Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng ....................................................................... 82
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 83


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .... 9
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ ................................................................................................ 11
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên ..................................................................................................... 14
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp .... 17
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính ................... 19
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí tài chính ......................................... 21
Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch toán thu nhập hoạt động khác ........................... 23
Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí hoạt động khác .............................. 25
Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh toàn doanh nghiệp ................................................................................... 27
Sơ đồ1.10: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................ 28
Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái ............................................ 29
Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ ........................................ 30
Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .......................................... 31
Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán máy ............................................................. 32
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng .......................................................................... 37
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán của công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng ......................................................................... 38


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu số 2.1. Hóa đơn GTGT.............................................................................. 41
Biểu số 2.2: Giấy báo Có số 10555 ................................................................... 42
Biểu số 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng ................................................................. 44
Biểu số 2.4: Sổ nhật ký chung ........................................................................... 45
Biểu số 2.5: Sổ cái tài khoản 511 ...................................................................... 47
Biểu 2.6. Giấy báo có ........................................................................................ 50
Biểu số 2.7: Sổ nhật ký chung ........................................................................... 51
Biểu số 2.8: Sổ cái tài khoản 515 ...................................................................... 52
Biểu số 2.9: Phiếu kế toán số 37........................................................................ 54
Biểu số 2.10: Sổ nhật ký chung ......................................................................... 55
Biểu số 2.11: Sổ cái tài khoản 632 .................................................................... 56
Biểu số 2.12: Hóa đơn GTGT số 0006632 ........................................................ 58
Biếu số 2.13: Phiếu chi số 110 .......................................................................... 59
Biểu số 2.14: Hóa đơn GTGT số 0004943 ........................................................ 60
Biểu số 2.15: Phiếu chi...................................................................................... 61
Biểu số 2.16: Sổ nhật ký chung ......................................................................... 62
Biểu số 2.17: Sổ cái tài khoản 642 .................................................................... 63
Biểu số 2.18: Sổ cái tài khoản 641 .................................................................... 64
Biểu số 2.19: Phiếu kế toán ............................................................................... 66
Biểu số 2.20: Phiếu kế toán ............................................................................... 67
Biểu số 2.21: Phiếu kế toán ............................................................................... 68
Biểu số 2.22: Phiếu kế toán ............................................................................... 68
Biểu số 2.23: Phiếu kế toán ............................................................................... 69
Biểu số 2.24: Phiếu kế toán ............................................................................... 69
Biểu số 2.25: Phiếu kế toán ............................................................................... 70
Biếu số 2.26: Phiếu kế toán ............................................................................... 70
Biểu số 2.27: Sổ Nhật ký chung ........................................................................ 71
Biểu số 2.28: Sổ cái tài khoản 911 .................................................................... 73
Biểu số 2.29: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................... 74
Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng ....................................................................... 78
Biểu số 3.2. Sổ chi tiết sản xuất kinh doanh ...................................................... 79


Đại học dân lập Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong hệ thống các công cụ quản lý thì kế toán là một trong những công
cụ quản lý hữu hiệu nhất. Nó là nguồn thông tin, số liệu đáng tin cậy để Nhà
nước điều hành nền kinh tế, kiểm tra và kiểm soát hoạt động của các ngành, các
khu vực.
Trong nền kinh tế hiện nay thì xu hướng tất yếu chung của các nhà đầu tư,
các chủ Doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đều hướng tới mục tiêu là đạt được lợi
nhuận. Họ rất quan tâm đến kết quả cuối cùng trong một thời gian (tháng,
quý,năm) mà họ đã bỏ vốn ra để đầu tư kinh doanh, sản xuất. Điều đó dẫn đến
bộ phận kế toán tại doanh nghiệp phải theo dõi sát quá trình mua bán hàng cho
đến khi xác định kết quả kinh doanh để hạch toán nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời,
chính xác. Thực hiện tốt quá trình này sẽ giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn
nhanh, bù đắp chi phí, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước,
đầu tư phát triển, nâng cao đời sống lao động.
Hệ thống kế toán tại các đơn vị đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối
với các công ty kinh doanh theo lĩnh vực thương mại thì việc mua bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh mang tính cấp thiết.
Với nhận thức đó, từ những kiến thức chuyên ngành đã học tại trường
cùng với sự giúp đỡ của Thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, kết hợp với việc tìm hiểu
thực tế tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia câm Hải Phòng
nên em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ tức kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất
nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng” làm đề tài khóa luận của mình
2 Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp
- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải
Phòng
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng
Trần Văn Thành – QTC1101

Page 1


Đại học dân lập Hải Phòng
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
- Phạm vi nghiên cứu: tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc
sản gia cầm Hải Phòng
4 Phương pháp nghiên cứu
- Các phương pháp kế toán
- Phương pháp thống kê và so sánh
5 Kết cấu của khoá luận
Kết cấu của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 03 chương:
- Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
- Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm
Hải Phòng
- Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập
khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng

Trần Văn Thành – QTC1101

Page 2


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x