Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Vũ Việt Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phạm Thị Nga

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG


-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Vũ Việt Anh

Giảng viên hướng dẫn : ThS.Phạm Thị Nga

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Vũ Việt Anh

Mã SV: 1412401048

Lớp: QT1802K

Ngành: Kế Toán - Kiểm Toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH
Hoàng Phát


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).


· Tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán tiền lương trong doanh nghiệp.
· Tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công TNHH Hoàng Phát.
· Một số đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công
tác kế toán tiền lương.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
- Sử dụng số liệu năm 2017 phục vụ công tác kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hoàng Phát.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH Hoàng Phát


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty
TNHH Hoàng Phát.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày

tháng

năm

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày

tháng

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

năm

Người hướng dẫn

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Nga
Đơn vị công tác:

Khoa QTKD – Đại học Dân lập Hải Phòng

Họ và tên sinh viên:

Vũ Việt Anh

Đề tài tốt nghiệp:

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại

Chuyên ngành: KTKT

Công ty TNHH Hoàng Phát
Nội dung hướng dẫn:
- Tập hợp các vấn đề lý luận về kế tiền lương trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo qui định chế độ kế toán hiện hành.
- Khảo sát thực trạng công tác kế tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát năm
2017
- Đánh giá thực trạng công tác kế tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát và
xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp
- Ý thức tốt.
- Hoàn thành bài đúng tiến độ
2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…)
-

Khóa luận đã giải quyết được yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Số liệu minh họa chi tiết, rõ ràng.
Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực trạng phân tích.

3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp
Được bảo vệ

V

Không được bảo vệ

Điểm hướng dẫn

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2018
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Nga


MỤC LỤC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG................................................................................... 3
1.1 Khái niệm chung về tiền lương và các khoản trích theo lương............................ 3
1.1.1 Khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương................................ 3
1.1.2 Vai trò của tiền lương..................................................................................... 4
1.1.3 Ý nghĩa của tiền lương ................................................................................... 4
1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương .......................................................... 5
1.1.5 Các hình thức trả lương.................................................................................. 8
1.1.6 Hình thức lương khoán................................................................................. 11
1.1.7 Mức trích lập các khoản trích theo lương .................................................... 11
1.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.............................................. 12
1.2.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương................ 12
1.2.2 Chứng từ kế toán và Tài khoản sử dụng ...................................................... 13
1.2.3 Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến kế toán ................................. 18
1.2.4 Các hình thức sổ kế toán .............................................................................. 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT ........................................... 29
2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty TNHH Hoàng Phát .......................................... 29
2.1.1 Sơ lược về công ty, quá trình hình thành và phát triển................................ 29
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hoàng Phát............... 30
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ................................................................ 32
2.1.4 Chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty .............................................. 33
2.1.5 Hình thức sổ kế toán tại công ty................................................................... 35


2.2 Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
công ty............................................................................................................................ 35
2.2.3.1 Đặc điểm lao động tại công ty ...................................................................... 36
2.2.3.2 Phương thức trả lương và chế độ tiền lương tại Công ty TNHH thương mại
Hoàng Phát................................................................................................................. 37
2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ..................................................................... 39
2.2.3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương........................................ 40
2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Công ty TNHH Hoàng Phát .......................................................................................... 54
2.3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty: ............................................. 54
2.3.2 Nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán và các khoản trích theo lương tại công
ty: ............................................................................................................................... 56
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG
PHÁT ............................................................................................................................. 59
3.1 Sự cần thiết của hoàn thiện kế toán tiền lương tại công ty................................. 59
3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............ 60
3.2.1 Hoàn thiện công tác chấm công ................................................................... 60
3.2.2 Thay đổi phương thức trả lương .................................................................. 62
3.2.3 Thay đổi phương thức tính lương ................................................................ 63
KẾT LUẬN.................................................................................................................... 64


Khóa Luận tốt nghiệp

Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách, chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên
quan mật thiết và có ảnh hưởng thường xuyên mang tính quyết định tới động
thái kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Đảng và nhà nước ta đã xác định rất
rõ: quan tâm đến con người là vấn đề trọng tâm để phát triển kinh tế, xã hội hay
nói một cách khác là đầu tư vào con người chính là đầu tư có lợi nhất cho tương
lai của chúng ta. Chỉ có quan tâm phát triển con người mới khai thác được khả
năng tiềm ẩn của họ. Một trong những nhân tố kích thích được khả năng ấy là
lợi ích của họ khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Vì thế công tác tiền
lương nói chung và hình thức tiền lương nói riêng là một trong những biểu hiện
cụ thể của lợi ích đó.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể,
đó là tiền công mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Vì vậy việc nghiên cứu
quá trình phân tích hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH,
BHYT, BHTN, KPCĐ) rất được người lao động quan tâm.Trước hết là họ muốn
biết lương chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ
đó. Sau đó là sự hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối
chiếu với chính sách của nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được
người sử dụng lao động đã trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính
lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi
của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất
lượng lao động của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về quá trình hạch
toán lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ,
phù hợp với chính sách của nhà nước, đồng thời qua đó CBCNV của doanh
nghiệp được quan tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao
động sản xuất. Hoàn thiện hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ
chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của
Sinh viên: Vũ Việt Anh – QT1802K

1


Khóa Luận tốt nghiệp

Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng

sản phẩm nhờ giá cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động và kết quả
sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất
nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến
lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó của tiền lương nên em lựa chọn nghiên cứu
đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng
Phát” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại Công ty TNHH Hoàng Phát.
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát.
Do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận còn hạn chế nên bài khóa luận của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của các thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH Hoàng
Phát và cô giáo hướng dẫn ThS.Phạm Thị Nga đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn
thành bài khóa luận này.

Sinh viên: Vũ Việt Anh – QT1802K

2


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x