Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
......................................................

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
:
Giảng viên hướng dẫn :

Đỗ Thị Bích Ngọc
ThS. Nguyễn Văn Thụ

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
…………………………………..

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN
TẢI TÙNG ANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên

:

Giảng viên hướng dẫn :

Đỗ Thị Bích Ngọc
ThS. Nguyễn Văn Thụ

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
………………………………….

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc

Mã sinh viên: 1312401095

Lớp: QT1701K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh
- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các văn bản của Nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp
- Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh, sử
dụng số liệu năm 2017.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
- Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh
- Địa chỉ : Thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, Thành phố Hải
Phòng


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thụ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tùng Anh.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày …… tháng …….. năm 2018
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……… tháng ………… năm 2019
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Đỗ Thị Bích Ngọc

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn

Ths. Nguyễn Văn Thụ
Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 10
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG............... 3
DOANH NGHIỆP. .............................................................................................. 3
1.1

Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp............................................................... 3
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doang nghiệp............................................................... 3
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doang nghiệp.............................................................................................. 4
1.1.3. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh .............................................................................................. 5
1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp. ...................................................................................................... 8
1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................. 12
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán: ....................................................................... 14
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. ................................ 19
1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................... 19
1.2.4. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính ....... 22
1.2.4.1 Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính ................................... 22
1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. ..................................................... 24
1.2.5. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí và hoạt động khác ............................ 26
1.2.5.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác.......................................................... 26
1.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động khác. .......................................................... 28
1.2.6. Kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn
doanh nghiệp ..................................................................................................... 30
1.3. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo
các hình thức kế toán ......................................................................................... 33
1.3.3. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ:........ 35
Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc – QT1701K


Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
1.3.4. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ............... 36
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ......................... 39
TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÙNG ANH ................................................. 39
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dịch vụ và vận tải Tùng Anh ............. 39
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 39
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh........................................................................... 40
2.1.3 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty ................................................. 41
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ và vận tải
Tùng Anh .......................................................................................................... 43
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ...................................................... 43
2.1.4.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty................ 46
2.1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản ............................... 46
2.1.4.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán ......................................... 46
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH dịch vụ và vận tải
Tùng Anh............................................................................................................ 48
2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại
Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh.................................................... 48
2.2.2. Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH dịch vụ
và vận tải Tùng Anh .......................................................................................... 55
2.2.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty
TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh. ................................................................ 60
2.2.4. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại
Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh.................................................... 66
2.2.5. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh ................................................................. 73
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÙNG ANH ....................... 82

Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc – QT1701K


Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí,
xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tùng
Anh .................................................................................................................... 82
3.1.1. Ưu điểm................................................................................................... 82
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh....................... 86
KẾT LUẬN ....................................................................................................... 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................... 95

Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc – QT1701K


Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Biểu số 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng ................................................................. 50
Biểu số 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng ................................................................. 51
Biểu số 2.3: Phiếu thu........................................................................................ 52
Biểu số 2.4: Trích sổ Nhật ký chung ................................................................. 53
Biểu số 2.5 : Trích sổ cái tài khoản 511 ............................................................ 54
Biểu số 2.6: Phiếu kế toán ................................................................................. 57
Biểu số 2.7: Phiếu kế toán ................................................................................. 57
Biểu số 2.8: Trích sổ Nhật ký chung ................................................................. 58
Biểu số 2.9: Sổ cái TK 632............................................................................... 59
Biểu số 2.10: Hóa đơn giá trị gia tăng ............................................................... 62
Biểu số 2.11: Phiếu chi...................................................................................... 63
Biểu số 2.12: Trích sổ Nhật ký chung ............................................................... 64
Biểu số 2.13. Trích sổ cái TK 642 ..................................................................... 65
Biểu số 2.14: Giấy báo có.................................................................................. 68
Biểu số 2.15: Giấy báo nợ của ngân hàng Công thương.................................... 69
Biểu số 2.16: Trích sổ Nhật ký chung ............................................................... 70
Biểu số 2.17. Trích sổ cái TK 515 ..................................................................... 71
Biểu số 2.18. Trích sổ cái TK 635 ..................................................................... 72
Biểu số 2.19. Phiếu kế toán ............................................................................... 74
Biểu số 2.20. Phiếu kế toán ............................................................................... 74
Biểu số 2.21. Phiếu kế toán ............................................................................... 75
Biểu số 2.22. Phiếu kế toán số 22...................................................................... 75
Biểu số 2.23. Phiếu kế toán ............................................................................... 76
Biểu số 2.24: Trích sổ Nhật ký chung ............................................................... 77
Biểu số 2.25. Trích sổ cái TK 911 ..................................................................... 78
Biểu số 2.26. Trích sổ cái TK 821 ..................................................................... 79
Biểu số 2.27. Trích sổ cái TK 421 ..................................................................... 80
Biểu số 2.28: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................ 81

Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc – QT1701K


Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo
phương thức bán trực tiếp.................................................................................. 10
Sơ đồ 1.2: Hạch toán doanh thu bán hàng thông qua đại lý............................... 11
Sơ đồ 1.3: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp.. 11
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ................................................................................................ 13
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên..................................................................................................... 17
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
định kỳ............................................................................................................... 18
Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp .... 21
Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính ................... 23
Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí tài chính......................................... 25
Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự hạch toán thu nhập hoạt động khác ......................... 27
Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí hoạt động khác ............................ 29
Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh toàn doanh nghiệp................................................................................... 32
Sơ đồ 1.13 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................ 34
Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái ............................................ 35
Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ ........................................ 36
Sơ đồ 1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .......................................... 37
Sơ đồ 1.17: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán máy ............................................................. 38
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Dịch vụ và vận tải
Tùng Anh .......................................................................................................... 42
Sinh viên: Đỗ Thị Bích Ngọc – QT1701K


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x