Tải bản đầy đủ

Công tác xã hội cá nhân với trẻ em bị nhiễm chất độc hoá họcdioxin ở làng hữu nghị việt nam

Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội

LI M U
Trong nhng nm va qua, cựng vi s bin i nhiu mt ca nn kinh
t t nc, c vit Vit Nam ó ra nhp t chc Thng mi th gii (WTO)
thỡ hot ng Cụng tỏc xó hi núi chung, hot ng nuụi dng, chm súc tr em
b nhim cht c hoỏ hc/Dioxin núi riờng luụn c quan tõm ỳng mc.
Lng Ho Bỡnh - Hu ngh Vit Nam c thnh lp vi mc ớch - Nuụi
dng, chm súc, giỏo dc, cha tr, dy ch, dy ngh, phc hi chc nng cú
thi hn, to iu kin ho nhp cng ng cho mt s con CCB b bnh khuyt
tt do hu qu ca b, m, b nhim cht c da cam/Dioxin: Nuụi dng, cha
tr bnh tt, phc hi chc nng cú thi hn cho mt s CCB b nhim cht c
da cam/Dioxin trong thi k chin tranh chng M; c bit hn na l ng
viờn tinh thn cho cỏc con em ca Cu chin binh cỏc em cú th vt lờn
chớnh mỡnh tr thnh nhng ch nhõn tng lai ca t nc.
Bn thõn em l mt cỏn b cụng chc Nh nc c o to trong
trng i hc Lao ng - Xó hi, c s dỡu dt, s ch o ca nh trng,
ca khoa Cụng tỏc xó hi, s hng dn tn tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo. Trong
thi gian thc tp tt nghip em ó chn v thc tp ti Lng Hu Ngh Vit
Nam vi mong mun gúp mt phn nh bộ ca mỡnh vo hot ng cụng tỏc xó

hi núi chung v cụng tỏc xó hi ti Lng Hu Ngh Vit Nam núi riờng.
Trong thi gian thc tp em ó nhn c giỳp ca tp th cỏn b,
cụng nhõn viờn ca Lng Hu Ngh Vit Nam, cỏc thy cụ giỏo trong khoa Cụng
tỏc xó hi ca trng i hc Lao ng - Xó hi. Qua õy em xin gi li cm n
chõn thnh nht ti cỏc thy cụ giỏo trong trng, cựng cỏc Bỏc, cỏc cụ, cỏc chỳ,
cỏc anh, ch trong Lng Hu Ngh Vit Nam ó giỳp em hon thnh bỏo cỏo
ny.
Phn I: Khỏi chung v Lng Hu Ngh Vit Nam.
1
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
Phn II: Thc trng hot ng Lng Hu Ngh Vit Nam.
Phn III: Cụng tỏc xó hi cỏ nhõn vi tr em b nhim cht c hoỏ
hc/Dioxin Lng Hu Ngh Vit Nam.
Do kin thc cũn hn ch, kinh nghim thc t cũn cha nhiu nờn bỏo
cỏo ca em khụng th trỏnh khi nhng thiu sút, em kớnh mong cỏc thy cụ gúp
ý cho em bi bỏo cỏo ca em c hon thin hn.

Em xin chõn thnh cm n!
SINH VIấN THC HIN
Nguyễn Hải Yến

2
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
PHN I
KHI QUT CHUNG V LNG HU NGH VIT NAM
-----------------------1- Quỏ trỡnh thnh lp v phỏt trin ca Lng hu ngh Vit Nam:
- Lng hu ngh Vit Nam c thnh lp ngy 18/3/1998.
- Nm 1989 ti s quỏn Vit Nam Pari ụng George (ngi M) v Hi
cu chin binh nn nhõn chin tranh ca Phỏp ó cựng nhau bn bc vic thnh
lp d ỏn giỳp tr em v cu chin binh Vit Nam. í tng thnh lp


Lng Hu Ngh Vit Nam c hỡnh thnh t ú.
- Thỏng 10/1990 nhúm ng h quc t c thnh lp ti Pari.
- Thỏng 11/1990 nhúm ny ó quyt nh k hoch xõy dng ngụi lng
Vit Nam, thỏng 4/1992 d ỏn ú c ly tờn Lng hu ngh Vit Nam.
- Nm 1993 mt s Cu chin binh v nhng ngi thnh tõm cỏc nc
c, Anh, Phỏp, Nht, M, Canaa v Vit Nam cựng bn bc ra quyt nh
thnh lp u ban quc t v Lng hu ngh Vit Nam.
Chc nng, nhim v ca u ban quc t v Lng hu ngh Vit Nam l
son tho ni dung, xõy dng lng theo tho thun ca d ỏn v ng s ng h
v ti chớnh xõy dng cng nh m bo duy trỡ phỏt trin cỏc hot ng ca
Lng hu ngh Vit Nam. U ban quc gia Vit Nam thuc Hi Cu chin bỡnh
Vit Nam cú trỏch nhim ch o v qun lý mi hot ng Lng hu ngh.
- a im: xó Võn Canh - Huyn Hoi c - H Ni.
- C quan trc tip qun lý: Trung ng Hi Cu chin binh Vit Nam.
2- iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi nh hng n hot ng an
sinh ca Lng hu ngh Vit Nam.
2.1- iu kin t nhiờn.
2.2- iu kin kinh t - xó hi
3- Chc nng, nhim v, quyn hn v h thng t chc b mỏy ca
Lng hu ngh Vit Nam.
3.1- Chc nng, nhim v, quyn hn.
* Chc nng:
Lng Ho Bỡnh - Hu ngh Vit Nam trc thuc Trung ng Hi Cu
chin bỡnh Vit Nam; c thnh lp theo quyt nh ca Ch tch Hi ng b
trng (nay l Chớnh ph). Ti bỏo cỏo s 4475-NC ngy 29-12-1991 ca Vn
3
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
phũng Hi ng b trng; l n v s nghip xó hi (phi li nhun), hot ng
xó hi nhõn o, tỡnh ngha v hu ngh vi s h tr caNh nc, Mt trn t
quc Vit Nam, cỏc t chc xó hi, t chc kinh t, t chc phi chớnh ph, cỏc
cỏ nhõn cú lũng t thin v CCB mt s nc (c, M, Phỏp, Nht, Canaa,
Anh...), nhm nuụi dng, cha tr, phc hi chc nng cho con CCB v CCB
do b hu qu nhim cht c da cam/Dioxin trong cuc chin tranh xõm lc
ca M Vit Nam hin gp nhiu khú khn trong cuc sng.
* Nhim v:
- Nuụi dng, chm súc, giỏo dc, cha tr, dy ch, dy ngh, phc hi
chc nng cú thi hn, to iu kin ho nhp cng ng cho mt s con CCB
b bnh khuyt tt do hu qu ca b, m, b nhim cht c da cam/Dioxin:
Nuụi dng, cha tr bnh tt, phc hi chc nng cú thi hn cho mt s CCB
b nhim cht c da cam/Dioxin trong thi k chin tranh chng M.
- Tham gia lm cụng tỏc i ngoi nhõn dõn, tuyờn truyn tranh th s
ng tỡnh ng h ca quc t i vi ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh
nc trong xõy dng v bo v t nc, khc phc hu qu chin tranh, lờn ỏn
tụt cỏo dựng cht c hoỏ hc Dioxin trong chin tranh.
- Phi hp vi U ban quc t v U ban quc gia v Lng Hu Ngh
xõy dng phỏt trin Lng thnh mt cú hot ng xó hi hoỏ ngy cng hon
thin.
- Phi hp vi mt s c quan chc nng ca Nh nc gúp phn nghiờn
cu khoa hc v bnh lý, phng phỏp iu tr, phũng nga v hn ch tỏc hi
ca cht c da cam/Dioxin.
- Qun lý, giỏo dc, bi dng cỏn b, cụng chc, viờn chc nõng cao
tinh thn phc v, trỡnh nng lc cụng tỏc, phn u hon thnh tt nhim v,
tớch cc tham gia xõy dng i sng vn hoỏ tinh thn, tng gia sn xut, chn
nuụi ci thin trong n v.
* Quyn hn:
- Lng Ho Bỡnh - Hu Ngh Vit Nam cú t cỏch phỏp nhõn, cú con du,
c m ti khon giao dch tin Vit Nam v ngoi t Ngõn hng, kho bc Nh
nc.
- c quan h vi UB Quc t, cỏc UB Quc gia v Lng Hu ngh v
cỏc t chc cỏ nhõn trong v ngoi nc cú lũng t thin v trao i tỡnh hỡnh,
tip nhn s giỳp i vi vic xõy dng, hot ng v phỏt trin Lng; t
chc vic ún tip khỏch quc t v trong nc n thm v tỡm hiu hu qu
vi nn nhõn b nhim cht c da cam/Dioxin ti Lng theo s ch o ca
Thng trc Trung ng Hi.
4
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
- c liờn h vi BCH cỏc Hi CCB cỏc tnh, thnh ph trc thuc
Trung ng, ng u, chớnh quyn v c quan chc nng liờn quan, cỏc a
phng trong vic xem xột, tip nhn cỏc i tng l con CCB a v Lng
nuụi dng, cha tr, phc hi chc nng theo s lng tiờu chun ca Thng
trc Trung ng Hi quy nh. c liờn h vi cỏc B, ngnh Trung ng cú
liờn quan v cỏc n v c s qun lý, nuụi dng xó h - nhõn o, c s y t
trong v ngoi quõn i trao i tỡnh hỡnh, ngh giỳp trong xõy dng,
thc hin nhim v, trong cha tr bnh tp cho cỏc thnh viờn ca Lng.
- Bỏo cỏo, kin ngh vi Trung ng Hi nhng vn cn thit theo yờu
cu, nhim v ca Lng.
- Ban Giỏm c ca Lng c kin ngh vi Trung ng Hi tip nhn,
bt, b nhim, min nhim, k lut, khen thng i vi cỏc cỏn b trung
tõm, phũng v cỏc chuyờn viờn ch cht, thuc din qun lý ca Trung ng
Hi. c quyt nh khen thng, k lut i vi cỏn b nhõn viờn phc v
ngoi din Trung ng Hi qun lý.
3.2- H thng T chc, b mỏy.

S B MY T CHC CA LNG

BAN GIM C

Trung tõm y t

Phũng
Ti chớnh

T.tõm G.dc - H.nghip

Phũng
Hnh chớnh Q.tr

Phũng
Hu cn

5
BC thực hành Công tác xã hội
T
T Nguyễn Hải Yến
T
CCB

Bo mu 1

Bo mu 2


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội

Bao gm:
* Ban giỏm c: Cú 1 Giỏm c, 2 phú giỏm c.
- Ban Giỏm c l c quan qun lý, iu hnh mi mt cụng tỏc ca Lng.
Giỏm c v cỏc Phú Giỏm c do Ch tch BCH TW Hi quyt nh b nhim,
min nhim.
- Ban giỏm c cú nhim v:
+) Chu trỏch nhim trc thng trc TW Hi qun lý, iu hnh, t
chc xõy dng, qun lý v hot ng thc hin nhim v ca Lng.
+) Lm tham mu cho Thng trc TW Hi v ch trng, k hoch t
chc xõy dng v hot ng ca Lng, v cỏc ch chớnh sỏch i vi cỏc b
cụng chc, viờn chc cỏc cỏc i tng nuụi dng, cha tr bnh ti Lng.
+) Gi mi liờn h ca Lng vi cỏc Ban ca c quan TW Hi, vi a
phng v cỏc c quan on th, cỏc t chc v cỏ nhõn cú liờn quan vi Lng.
* Giỏm c:
- Giỏm c l ngi chu trỏch nhim trc ng, on, Thng trc TW
Hi, trng ng u v Th trng c quan TW Hi, v mi mt xõy dng t
chc qun lý, hot ng, thc hin cỏc nhim v ca Lng.
- Giỏm c phi qun lý cht ch v t chc, nhõn s, v ti chớnh, ti sn
ca Lng, lónh o cỏn b cụng chc, viờn chc chp hnh nghiờm chnh ng
li chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc, nhim v chớnh tr ca Lng.
- Giỏm c l ch ti khon ca Lng, c quyt nh cỏc khon chi tiờu
theo k hoch ó c Thng trc TW Hi phờ duyt v phi thc hin ỳng
ch qun lý ti chớnh ó quy nh. Thng xuyờn giỏo dc cho cỏn b, nhõn
viờn chng tham nhng, lóng phớ ca cụng.
- Duyt cỏc vn bn, ti liu, h s, t trỡnh, bỏo cỏo ca Lng gi lờn TW
Hi, cỏc cụng vn giao dch vi cỏc c quan t chc, cỏ nhõn trong nc cú liờn
quan n nhim v ca Lng. Nhng vn bn, bỏo cỏo gi ra quc t, gi lờn
cỏc B, ngnh ca Chnh ph phi c Thng trc TW Hi cho phộp v phờ
duyt.
- m nhim cụng tỏc chớnh tr, cụng tỏc tuyờn truyn i ni, i ngoi,
vn ng cỏc t chc, cỏ nhõn trong v ngoi nc giỳp Lng.
- D giao ban nh k v bt thng ca c quan Trung ng Hi.
* Phú Giỏm c:
6
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
- Phú giỏm c chu trỏch nhim trc Giỏm c iu hnh t chc thc
hin nhim v c phõn cụng. c quyn ký cỏc vn bn thuc lnh vc cụng
tỏc c phõn cụng khi Giỏm c u quyn.
- Phõn cụng 2 Phú Giỏm c: 1 ng chớ trc tip Trng Trung tõm giỏo
dc hng nghip v cụng tỏc Hu cn i sng, xõy dng c bn, 1 ng chớ
trc tip trng Trung tõm y t v nhim v khỏc do Giỏm c phõn cụng.
* Cỏc Trung tõm v Phũng nghip v:
Cú 2 Trung tõm v 3 phũng chuyờn mụn nghip v, 3 i nuụi dng
- Trung tõm giỏo dc, dy ngh v hng nghim cú nhim v:
+) Chm súc qun lý cỏc chỏu.
+) T chc dy vn hoỏ, giỏo dc ho nhp cng ng.
+) Giỏo dc chuyờn bit v dy ngh.
- Trung tõm y t: (cú 1 trung tõm trng, trng do Phú giỏm c trung
tõm kiờm, 1 Phú trung tõm) cú nhim v:
+) Khỏm v iu tr phc hi chc nng cho cỏc i tng v Lng theo
tiờu chun quy nh.
+) Khỏm, t vn sc kho ban un cho Cu chin binh v i tng
chớnh sỏch, cỏn b nhõn viờn Lng.
+) Tuyờn truyn y mnh cụng tỏc v sinh phũng dch, cụng tỏc dõn s
k hoch hoỏ gia ỡnh v tr em trong c quan; ngn chn, bao võy dp tt dch
bnh kp thi (nu cú); tớch cc tham gia hot ng y t cng ng.
+) Thc hin cụng tỏc an ton thc phm, v sinh mụi trng.
+) Qun lý, phỏt huy hiu qu cỏc trang thit b, dng c y t hin cú.
+) Quan h vi cỏc bnh vin, Trung tõm y t khu vc, tranh th s giỳp
v chuyờn mụn v trang thit b y t.
+) Qun lý theo dừi h s bnh ỏn cht ch v khoa hc.
+) Tớch cc tham gia nghiờn cu khoa hc v hun luyn chuyờn mụn
trong ngnh.
* Phũng Hnh chớnh - Qun tr: (Cú 1 Trng phũng), cú nhim v:
+) i ngoi, l tõn, tip khỏch, phiờn dch.
+) Th vin, truyn thng cõu lc b.
+) Vn th, lu tr, bo mt, bo v, lỏi xe.
+) T chc, Lao ng.
7
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
+) Qun lý hnh chớnh 3 i nuụi dng.
* Phũng Hu cn - i sng: (cú 1 Trng phũng), cú nhim v:
+) Qun lý v m bo n, , nuụi dng, sinh hot lm vic ca Lng.
+) T chc tng gia, lao ng sn xut, ci thin i sng cho cỏn b,
cụng chc, viờn chc v i tng nuụi dng.
+) Qun lý cụng tỏc xõy dng c bn, ci to sa cha cỏc hng mc cụng
trỡnh ca Lng.
+) m bo in nc v qun lý cỏc ti sn, vt t, trang thit b v cụng
tỏc hu cn ca Lng.
* Phũng Ti chớnh: (cú 1 Trng phũng), cú nhim v:
- Xõy dng k hoch d toỏn cụng tỏc Ti chớnh hng nm, quý.
+) Thc hin cụng tỏc thu, chi, thanh quyt quỏn the k hoch.
+) Qun ký c s vt cht ca Lng.
+) Kim tra giỏm sỏt chi tiờu, k toỏn ti chớnh.
* T chc thnh 3 i nuụi dng (1 i CCB, 2 i cỏc chỏu).
Mi i phõn cụng 1 ng chớ i trng: i CCB do CCB luõn phiờn
nhau lm i trng, 2 i cỏc chỏu mi i cú 1 ng chớ i trng kiờm bo
mu cú nhim v:
+) Trc tip qun lý t chc sinh hot, tham gia xõy dng i, Lng v
mi mt.
+) Duy trỡ, thc hin cỏc ch quy nh ca Lng.
+) Bỏo cỏo phn ỏnh vi Ban giỏm c nhng ni dung do Ban giỏm c
quy nh.
4- i ng cỏn b:
- C cu 70% l n, 30% l Nam (trong ú t 50 tui n 60 tui chim
25%, t 24 tui n di 50 tui chim 75%).
- S lng 62 ngi:
+ Ban giỏm c 03 ngi
+ Trung tõm y t 14 ngi
+ Trung tõm giỏo dc hng nghip 11 ngi
+ Phũng ti chớnh 03 ngi
+ Phũng Hnh chớnh, qun tr 20 ngi
8
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
- Trỡnh o to: Cao ng, i hc chim 45%, Trung cp chim 30%,
25% lao ng ph thụng.
- Thõm niờn cụng tỏc: Cao nht l 10 nm, thp nht l 01 nm.
- Cụng tỏc t chc, qun lý cỏn b do phũng hnh chớnh - qun tr m
nhim.
5- C s vt cht, k thut:
- Tng din tớch 2,7ha gm:
+ 01 nh iu hnh.
+ 01 Trung tõm y t.
+ 11 Bit th.
+ 01 Nh khỏch (G1).
+ 01 trm xỏ.
+ 01 Nh n cỏn b cụng nhõn viờn + nh ngh tra (G2).
+ 02 nh Cu chin binh (G6, G7).
+ 06 nh cỏc chỏu: t T1 n T6.
+ 01 Nh n Cu chin binh.
+ 01 Th vin
+ 01 khu lp hc + trung tõm dy ngh.
Ngoi ra trong khuụn viờn ca lng cũn cú mt sõn vui chi cho tr em v
sõn chi th th dc th thao, mt vn rau sch...
- c u t cỏc trang thit b tng i y m bo cho cỏc hot
ng ca Lng.
6- Ngun kinh phớ hot ng ca Lng hu ngh Vit Nam:
- Ngun t Ngõn sỏch Nh nc chim 50%
- Ngun kinh phớ ti tr t cỏc nc thnh viờn ca u ban quc t Lng
hu ngh chim 50% (c, Anh, Phỏp, Nht, M, Canaa).
- Ngoi ra Lng cũn nhn c s h tr, giỳp ca cỏc t chc, cỏ
nhõn ho tõm trong v ngoi nc c v tin v hin vt.
- C ch v mụ hỡnh qun lý ti chớnh, ti sn thc hin theo ỳng quy
ch v ch ti chớnh ca Nh nc.
7- Cỏc ch chớnh sỏch ca cụng nhõn viờn:
9
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
Tin lng c tớnh theo h thng thang bng lng ca Nh nc: l
lng ti thiu nhõn vi h s lng (theo biờn ch v hp ng), ngoi ra c
hng mt khon tr cp.

10
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
PHN II
THC TRNG HOT NG LNG HU NGH VIT NAM.
-----------------1- Quy mụ c cu, s lng i tng nuụi dng:
- T ngy thnh lp n nay lng ó tip nhn hn 1.000 lt Cu chin
binh v hn 1.000 l con em ca Cu chin binh b nhim cht da
cam/Dioxin v chm súc.
- Hin ti Lng Hu Ngh ang nuụi dng, chm súc, cha tr, phc hi
chc nng cho 40 Cu chin binh v 120 tr em l con, chỏu b di chng ca
cht c hoỏ hc/Dioxin c v sc kho, th cht, tinh thn, vn hoỏ, giỏo dc
dy ngh, giỏo dc ho nhp cng ng.
Trong nhng nm qua Lng luụn duy trỡ s lng nuụi dng, mc t
150-160 ngi. Hin ti s lng ngi phõn b cỏc nh nh sau:
+ 40 Cc chin binh v Thanh niờn xung phong c ti 02 bit th G6
v G7.
+ 120 tr em c ti 06 bit th t T1 n T6.
2- Cụng tỏc tip nhn
- i tng tip nhn l Cu chin bỡnh, Thanh niờn xung phong ó tng
tham gia khỏng chin chng M cu nc b nhim cht c ra cam.
- Con chỏu ca Cu chin bỡnh, Thanh niờn xung phong ó tng tham gia
khỏng chin chng M cu nc b di chng ca cht ra cam cú tui t 6
n 16 tui.
- Quy trỡnh tip nhn: Lng hu ngh Vit Nam cn c vo quõn s thc t
cn b sung lm cụng vn gi cho cỏc Hi cu chin binh cỏc tnh, thnh.
Cn c vo cụng vn v tiờu chun ca Lng hu ngh Vit Nam, Hi chin binh
cỏc tnh, thnh s trin khai v cp Hi cu trin binh cp c c chn i
tng. i tng iu kin s tp trung ti tnh hi, theo lch Lng hu ngh
Vit Nam s v tn tnh hi khỏm v ún i tng v Lng, nuụi dng, chm
súc.
- Lng hu ngh Vit Nam hin ang nuụi dng, chm súc, cha tr bnh
tt, phc hi chc nng cho 40 Cu chin binh, Thanh niờn xung phong v 120
tr em l con chỏu ca cu chin binh, thanh niờn xung phong b di chng ca
cht c da cam.
3- Cụng tỏc nuụi dng:
11
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
Nm 2008, tỡnh hỡnh giỏ c cú nhiu bin ng, c s ng ý ca Trung
ng Hi CCB Vit Nam v U ban Quc t, Lng ó nõng mc tin n cho
CCB v cỏc chỏu t 20.000 /1ngi/1ngy lờn mc 25.000 /1ngi/1ngy.
Chớnh vỡ vy, cht lng ba n vn c m bo, ng thi cỏc chỏu c n
nh vo bui ti. Lng tip tc duy trỡ cụng tỏc chn nuụi ln, cỏ v trng rau
hu c b sung vo ba n ca cỏc chỏu.
4- Cụng tỏc chm súc y t:
Mc dự thi tit trong nm qua cú nhiu din bin phc tp, to iu kin
cho dch bnh phỏt trin mnh (nh bnh tiờu chy, bnh u mựa), nhng Lng
ó thc hin tt cỏc bin phỏp phũng chng, khụng lõy lan, khụng xy ra dch
bnh gúp phn n nh sc kho cho Cu chin binh v cỏc chỏu. Hu ht cỏc
Cu chin binh n Lng iu tr u tng cõn, mc trung bỡnh t 1 n 3 kg.
Lng tip tc duy trỡ mi quan h vi cỏc bnh vin a Cu chin
binh v cỏc chỏu i iu tr: C th:
+ ó a 37 Cu chin binh i khỏm v iu tr ti bnh vin quõn y 354,
i vin mt Trung ng 1 ngi.
+ a 21 chỏu i khỏm tai mi hng, 22 chỏu i khỏm mt, 2 chỏu i
khỏm chnh hỡnh ti bnh vin tuyn trờn v vin chnh hỡnh.
Ti Lng: Cỏn b, nhõn viờn trung tõm y t ó cp v phỏt thuc tõy y cho
8000 lt Cu chin binh, theo dừi sc kho thng xuyờn cho 113 chỏu, iu
tr hng ngy cho 21 chỏu v cp thuc cho 486 lt chỏu. Cp thuc ụng y,
chõm cu cho 1320 lt ngi, thu chõm 200 lt, sc 389 thang thuc cp
ung cho 78 lt ngi.
Bờn cnh ú, cụng tỏc tr liu phc hi chc nng cng c thc hin
khỏ hiu qu: Di s hng dn, giỳpn ca chuyờn gia ngi c, cỏc k
thut viờn ó tp tr liu cho 3943 lt tr em trong lng; tp min phớ cho 654
lt tr em ngoi lng.
Ngoi cụng tỏc khỏm cha bnh bng phng phỏp ụng tõy y kt hp,
luyn tp phc hi chc nng, nm qua Lng ó tip nhn v iu tr bng
phng phỏp cy ch. Bc u, ó thc hin cho 164 lt bnh nhõn t kt
qu tt, cỏc bnh v thn kinh, au nhc xng v cỏc bnh cp tớnh c y
lựi.
Lng ó hon thnh vic xin S y t H Tõy cp giy phộp m phũng
khỏm ni tng hp, khai trng phũng t vn chun oỏn sm, min phớ cho tr
s sinh chm phỏt trin khu vc ngoi Lng.
T chc tip nhn 1 contener dng c y t do hi bn tr B khuyờn
gúp, gi tng.
12
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
Tip nhn, qun lý v a vo s dng thit b y t tng i y cỏc
chuyờn khoa do Hi Cu chin binh Vit Nam trang b, ng thi c 01 bỏc s i
hc siờu õm, 01 y s i hc xột nghim sinh hoỏ.
5- Dch v t vn cho tr s sinh v tr khuyt tt:
ó khỏm v t vn cho 115 lt chỏu, iu tr cho 57 chỏu ngoi Lng.
Phi hp vi cỏc chuyờn gia t chc 6 bui tp hun cho cỏn b y t tuyn xó
ca cỏc Huyn Hoi c, Quc Oai, an Phng thuc Thnh ph H Ni v
xó Qunh M thuc huyn Qunh Ph - Tnh Thỏi Bỡnh.
6- Cụng tỏc giỏo dc c bit v dy ngh:
- Giỏo dc c bit:
Duy trỡ 5 lp giỏo dc c bit, cỏc lp t lp 1 n lp 5 c phõn loi
theo trỡnh nhn thc v trớ tu. Tu theo mc nhn thc ca tng i
tng, giỏo viờn ó xõy dng lờn chng trỡnh phự hp ging dy, kt qu 60 70% cỏc em t yờu cu ra.
Ngoi ra, mt s em cú kh nng theo hc cỏc trng bờn ngoi, Lng ó
ng ký v gi cỏc em theo hc: 01 em ang hc lp 6 Trng THCS xó Xuõn
Phng, 02 em hc Trng Cõm ic Xó m - H Ni, 01 em hc chng
trỡnh lp trỡnh viờn quc t ca i hc Bỏch Khoa.
Lng ó m 01 phũng Thc hnh k nng sng giỳp cỏc em hc cỏc lu
n, pha tr, ra bỏt, git qun ỏo... cú c cỏc kin thc cn thit khi tr v
vi gia ỡnh v tỏi ho nhp cng ng.
Giỏo dc M thut cng c ging dy, trong quỏ trỡnh hc, cỏc em ó
v c tranh, nhiu tranh cú cht lng tt, ó bỏn thu c tin. S tin thu
c l 4.380.000 (tng ng 300 USD), khụng ln nhng cú ý ngha khớch
l, ng viờn cỏc em vn lờn trong cuc sng.
Giỏo viờn ca Lng thng xuyờn trao i, hc tp kinh nghim vi cỏc
trng cú khoa giỏo dc c bit. Trong nm qua ó hng dn nhiu t thc
tp tt nghip ca sinh viờn trong ú cú 20 sinh viờn trng Cao ng mu giỏo
Trung ng n thc tp tt nghip.
- Ging dy:
Duy trỡ v phỏt trin cú hiu qu 4 lp: Lp vi tớnh, lp hoa, lp thờu v
lp may.
Thng xuyờn ci tin ni dung v phng phỏp dy v hc nh ú m
khoa hc may thi trang gim xung t 6 thỏng gin xung cũn 5 thỏng vi
lng kin thc khụng i. Lm mi nhiu mụ hỡnh trc quan cho ging dy
cỏc lp may, thờu, vi tớnh giỳp cho cỏc chỏu khim thớnh v cỏc chỏu cú vn hoỏ
13
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
thp hiu c bi hc. Lp thờu ỏp dng nhiu mu mi, phong phỳ, to hng
thỳ cho cỏc em hc tp.
Hu ht cỏc chỏu tham gia hc tp thng xuyờn u n v tớch cc.
Trong tng s 86 chỏu tham gia hc ngh cú lp may 26, lp thờu 21, lp
hoa la 16. Nm qua cỏc chỏu ó lm ra 7.000 sn phm (cú 20 mu mi), tng
doanh thu t trờn 100.000.000 ng.
7- Vn rau hu c:
Sau khi ụng Dionse chuyn giao li d ỏn cho Lng, U ban quc gia c
ó h tr tin tr lng cho nhõn viờn, vn rau vn c duy trỡ v hot ng
tt.
8- X lý h thng nc thi:
Hin ti Lng cha thc hin c vỡ phi tr vo kho sỏt, thit k lp
d toỏn li ca tin s Vit Anh.
9- An ton v in:
Lng cha thc hin c.
10- Cụng tỏc i ngoi:
Trong nm qua, Lng ó t chc tip ún gn 1.000 khỏch nc ngoi t
120 quc gia trờn th gii, khỏch trong nc ún 72 on v hng ngn lt tỡnh
nguyn viờn ca cõu lc b sinh viờn cỏc trng i hc v Cao ng n giao
lu v lao ng. Nhỡn chung, Lng ó duy trỡ c mi quan h, to c n
tng tt i vi cỏc t chc, cỏ nhõn trong v ngoi nc ti thm. Thỏng
8/2007, Lng hon thnh tt vic ún v lm vic vi Ch tch v phú ch tch
UB quc t v Lng Hu Ngh n hp gia hai k hi ngh.
Cỏc t chc v cỏ nhõn khụng ch ti thm v ng viờn Lng m cũn
úng gúp bng vt cht: Ngoi s tin ng h 511.352.341 ng, Lng cũn nhn
c nhiu úng gúp bng hin vt, c th: T lnh 02 chic, mỏy git 02 chic,
mỏy nh k thut s 01 chic, n Organ 01 chic, cựng nhiu hin vt thit yu
khỏc: Xe ln, bỏnh ko, ng sa, bớt tt, chn, ỏo rột... ton b hng hoỏ vin
tr ca cỏc t chc Lng u ghi s sỏch cht ch v cp phỏt kp thi cho cỏc
i tng.
11- Cụng tỏc ti chớnh:
Lng Hu ngh thc hin cụng tỏc ti chớnh ỳng nguyờn tc, m s sỏch
ỳng quy nh. Cú bỏo cỏo y , kp thi, hng thỏng vi c quan ti chỡnh
Trung ng Hi v bỏo cỏo theo yờu cu ca U ban Quc t.
12- Thc hin cỏc ch chớnh sỏch:
14
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
- i tng Lng c nuụi dng, chm súc cha tr bnh tt, phc
hi chc nng, giỏo dc dy ngh thng xuyờn, ch n ca Cc chin binh,
Thanh niờn xung phong l 30.000 ng/ngi/ngy, cỏc chỏu l 25.000
/ngi/ngy c trang cp cỏc dựng cỏ nhõn v v sinh phớ hnh thỏng.
Cc chin binh, Thanh niờn xung phong iu dng ti Lng thi gian l 02
thỏng v mi thỏng c nhn tr cp l 50.000 theo quy nh.
13- Cỏc cụng tỏc khỏc:
Lng ó hon thnh c vic phũng tr mi cho ton b khu A (nh n,
ca Cu chin binh v cỏc chỏu).
Sa cha nh G1 thnh nh khỏch cho chuyờn gia, tỡnh nguyn viờn v
U ban quc t.
Lng hu ngh Vit Nam luụn tớch cc y mnh cụng tỏc i ngoi
tranh th s giỳp . h tr v vt cht, tinh thn t cỏc t chc, cỏ nhõn trong
v ngoi nc.
Lng tớch cc y mnh cụng tỏc tng gia, sn xut, nuụi ln, cỏ, phỏt
trin d ỏn rau sch nhm ci thin ba n cho i tng.
* ỏnh giỏ chung:
i chiu vi biờn bn ghi nh ti hi ngh 11, v c bn Lng ó hon
thnh c nhng nhim v chớnh l nuụi dng, chm súc, cha tr bnh cho
Cu chin binh v cỏc chỏu. Cht lng cụng tỏc giỏo dc, dy ngh ó c
nõng cao to iu kin cho cỏc chỏu cú kh nng ho nhp cng ng.
Cụng tỏc tip nhn cỏc trang thit b y t cng c thc hin tt a
trung tõm y t phỏt trin thờm mt bc thnh trung tõm khỏm cha bờnh a
khoa. Bc u trin khai phũng khỏm t vn cú hiu qu, gúp phn can thip
sm cho tr s sinh chm phỏt trin khu vc ngoi Lng.
Bờn cnh nhng mt t c, cng cũn mt s cụng vic cha trin khai
kp theo k hoch nh: in s, lm h thng an ton in...
5- Thun li v khú khn ca Lng hu ngh Vit Nam:
5.1- Thun li:
- V trớ a lý thun li, ch cỏch trung tõm H Ni 11 km, cỏch ng cao
tc Lng Ho Lc 2,7 Km.
- Din tớch rng, thoỏng óng, c s vt cht y , trang thit b phc
v cho cỏc hot ng chm súc, nuụi dng tt.
- Luụn c s quan tõm, ng h, giỳp kp thi ca Chớnh ph Vit
Nam, ca cỏc nc thnh viờn trong U ban quc t v Lng hu ngh Vit
Nam, cỏc tm lũng ho tõm ca cỏc t chc, cỏ nhõn trong v ngoi nc.
15
BC thực hành Công tác xã hội

Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
5.2- Khú khn:
- Ngun kinh phớ hot ng khụng n nh, do Ngõn sỏch Nh nc mi
i th 50%, phn cũn li phi nh s h tr t quc t.
- i tng ca Lng l nhng ngi nhim cht c da cam, vi nhiu
dnh bnh tt rt khỏc nhau, nờn cụng tỏc chm súc, cha tr bnh tt, phc hi
chc nng gp khụng ớt khú khn.

16
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
PHN III
VN DNG CC THI ễI V K NNG TRONG GIAO TIP
TI LNG hữu nghị việt nam V CNG TC X HI C NHN
VI NGI B NHIM CHT C HO HC/DIOXIN
-------------1- Thỏi v k nng giao tip vi cỏn b Lng Hu Ngh Vit Nam
PHC TRèNH LN 1
VI BAN GIM C
..................
- Thi gian: 18h - 19h, ngy ..................
- a im: Phũng ca khỏch - Lng Ho Bỡnh-Hu Ngh Vit Nam - xó
Võn Canh - Huyn Hoi c - Thnh Ph H Ni.
- Mc tiờu ca Phỳc trỡnh: Tip xỳc, lm quen, to lp mi quan h ban
u vi Ban Giỏm c xin c xung Lng thc tp; bc u tip cn
nhng thụng tin t Ban Giỏm c.
- Phng phỏp: Trũ chuyn.

Ni dung cuc vn m

Nhn xột v
cm xỳc,
hnh vi, thỏi
ca Ban
Giỏm c

Cm tng,
hnh vi ca
NVXH khi
tip xỳc vi
Bam Giỏm
c

(1)

(2)

(3)

Hụm nay, nh k hoch thc t ca
Khoa Cụng tỏc xó hi v vic hng dn
thc tp cho sinh viờn; nhúm chỳng tụi c
Thy K v Cụ Lan a xung gii thiu vi
Lng v xin cho Sinh viờn c thc tp v
tip xỳc vi i tng ca Lng thu thp
thụng tin v vit Bỏo cỏo.
NVXH: Chỏu cho chỳ, chỏu tờn l
Nguyễn Hải Yến, chỏu rt vui khi c
17
BC thực hành Công tác xã hội

Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
xung Lng mỡnh thc tp t ny.
PG (Chỳ Tuyờn): Chỳ cho chỏu. Chỳ thy
chỏu nhiu tui nht trong s cỏc bn trong
nhúm thỡ phi.
NVXH: Võng ! Bỏo cỏo vi chỳ chỏu sinh
nm 1979, chỏu ó i cụng tỏc c 9 nm
ri, bõy gi quay li trng hc liờn
thụng lờn i hc.
PG (Chỳ Tuyờn): Chỏu ó i lm ri thỡ
kinh nghim thc t nhiu ri, xung Lng
thc tp cú nhiu thun tin hn cỏc em
cha i lm ri!
NVXH: Võng! Nhng chỏu vn thy khú vỡ
ngy trc chỏu khụng c hc nhiu mụn
mi nh bõy gi. Chỏu li cha cú kinh
nghim trong quỏ trỡnh tip xỳc v lm vic
vi i tng ca Lng c bit l i tng
b nhim cht c hoỏ hc/Dioxin, chỏu rt
mong chỳ ch bo chỏu hon thnh nhim
v thc tp v tớch lu kinh nghim cho bn
thõn.
PG (Chỳ Tuyờn): Cú gỡ õu ch cn chỏu
chu khú tỡm hiu l c thụi m, cú gỡ khú
khn c hi Anh Bỡnh - l kim hun viờn
õy ó cú nhiu kinh nghim trong lnh vc
hng dn sinh viờn xung õy thc tp ri.
NVXH: D võng! Th thỡ tt quỏ ri, trong
quỏ trỡnh thc tp chỳng chỏu cũn phi nh
v lm phin cỏc chỳ v anh nhiu.
PG (Chỳ Tuyờn): Cú gỡ õu, õy cỏc chỳ
lm quen ri v li õy cng l trỏch nhim
ca Ban Giỏm c v ca kim hun viờn
õu m, chỏu khụng phi ngi õu.
NVXH: D võng! Nh lỳc trc giỏo viờn
ca chỳng chỏu l Thy K v Cụ Lan ó
bỏo cỏo vi chỳ v thi gian xung Lng
thc tp ca sinh viờn ri ú, chỳng chỏu s
18
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
v hon thin k hoch v gi cho cỏc chỳ
thun tin cho quỏ trỡnh lm vic.
PG (Chỳ Tuyờn): Chỳng chỏu lm k
hoch n gin ngn gn thụi, ch yu l
cho chỳ lch tin b trớ v sp xp ngi
hng dn cỏc chỏu.
NVXH: Do c im tỡnh hỡnh ca nhúm
sinh viờn chỳng chỏu ó i lm ri, nờn
hhỳng chỏu s xõy dng k hoch mt tun
xung Lng vo 3 bui (hai bui ti v mt
bui sỏng ngy ch nht), chỳ thy cú hp ý
khụng?
PG (Chỳ Tuyờn): Chỳ thy th l tt ri,
cỏc nhúm sinh viờn nm trc cng th c
m! V li cỏc chỏu cũn i lm na ch, lm
sao m xung Lng c ngy c.
NVXH: Vy tun sau chỳng chỏu s gi k
hoch xung cho Ban Giỏm c cú gỡ cỏc
chỳ cho ý kin v giỳp chỳng chỏu!
PG (Chỳ Tuyờn): Khụng cn np cho Ban
Giỏm c õu, ch cn np cho Chỳ Mt Trng phũng hnh chớnh theo dừi l
c. hụm sau nhúm chỏu n cỏc
chỳ Trong Ban Giỏm c s gii thiu cho
cỏc chỏu bit v Lng v tỡnh hỡnh hot ng
chung ca Lng trong nhng nm qua.
NVXH: Võng, chỏu cỏm n chỳ nhiu lm.
PG (Chỳ Tuyờn): Khụng cú gỡ õu! Chỏu
v cỏc bn cú th t i thm quan xung
quanh Lng v v c ri, hn gp li chỏu
vo bui sau!
NVXH: Võng chỏu chu chỳ !
* LNG GI:
Ln tip xỳc u tiờn ny, NVXH ó bc u to lp c mi quan h
vi Ban giỏm c (Chỳ Tuyờn - Phú Giỏm c). Chỳ dnh thi gian núi chuyn
19
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
vi tụi rt nhiu v qua ú tụi rt yờn tõm khi xung thc tp ti Lng. Qua bui
núi chuyn tụi cng tỡm hiu c mt s thụng tin v Lng Hu Ngh Vit
Nam.
Tụi ó hn c vi Chỳ Dng (Phú Giỏm c) nhng ln tip xỳc sau.
* K HOCH TIP XC LN TIP THEO:
- Nhúm sinh viờn ra mt gii thiu lm quen vi Ban Giỏm c nghe
gii thiu v Lng.
- Gp g Ban giỏm c tỡm hiu sõu hn v nhng vn ca i
tng thng gp phi.

20
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
PHC TRèNH LN 2
Chỳ Mt (Trng Phũng Hnh chớnh)
..................
- Thi gian: 18h - 19h, ngy ..................
- a im: Phũng Trng Phũng Hnh chớnh - Lng Ho Bỡnh-Hu Ngh
Vit Nam - xó Võn Canh - Huyn Hoi c - Thnh Ph H Ni.
- Mc tiờu ca Phỳc trỡnh: Lm quen v nghe gii thiu v Lng; tỡm hiu
nhng vn c bn ca i tng thng gp phi.
- Phng phỏp: Trũ chuyn.

Ni dung cuc vn m

Nhn xột v
cm xỳc,
hnh vi, thỏi
ca Ban
Giỏm c

Cm tng,
hnh vi ca
NVXH khi
tip xỳc vi
Bam Giỏm
c

(1)

(2)

(3)

Hụm nay, nhúm sinh viờn chỳng tụi
xung Lng vi y cỏc thnh viờn ra
mt v gii thiu vi Ban Giỏm c ca
Lng, Ban Giỏm c ó giao cho Chỳ Mt Trng phũng Hnh chớnh lm vic, lm
quen v gii thiu chung v Lng v cỏc
hot ng ca Lng vi nhúm sinh viờn.
Chỳ rt vui v mi chỳng tụi vo v bui
lm vit c bt u:
NVXH: Chỏu cho chỳ.
Chỳ Mt: Cho chỏu, chỏu l Lõm phi
khụng.
NVXH: Võng ! Va xong nghe chỳ gii
thiu v Lng Chỳng chỏu ó phn no hiu
c chc nng, nhim v, quyn hn cng
nh quỏ trỡnh thnh lp ca Lng. Nhng
chỏu vn cũn bn khon l kinh phớ cp cho
21
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
i tng Lng ly t õu?
Chỳ Mt: chỳ quờn cha gii thiu:
Ngun kinh phớ c ti tr t cỏc nc
thnh viờn ca u ban quc t Lng hu
ngh chim 50% (c, Anh, Phỏp, Nht,
M, Canaa). Ngoi ra Lng cũn nhn c
s h tr, giỳp ca cỏc t chc, cỏ nhõn
ho tõm trong v ngoi nc c v tin v
hin vt.
NVXH: Võng! Nhng cũn cỏc chỏu l con
em ca Cu chin binh thỡ c hc vn hoỏ
v hc ngh ngh nh th no?
Chỳ Mt: Lng cú 5 lp hc vn hoỏ v 4
lp dy ngh cho cỏc chỏu. Dy ngh cú 4
ngh l: Ngh may, thờu, hoa, vi tớnh giỳp
cỏc em ho nhp cng ng.
NVXH: D võng! Nh lỳc trc Trng
nhúm ó bỏo cỏo bng vn bn vi chỳ,
chỳng chỏu xin c 1 tun xung Lng 3
tui vo ti th ba, ti th 6 (t 7 gi n 9),
v sỏng ch nht, trong quỏ trỡnh thc tp
chỳng chỏu cũn phiu chỳ nhiu lm, c
bit l khi vit bỏo cỏo.
Chỳ Mt: vit c bỏo cỏo tt thỡ chỏu
phi chu khú ln s xung tỡm Lng v giỳp
cỏc i tng, t ú thu thp thụng tin v
giỳp i tng thỡ khụng khú lm õu,
cỏc nhúm trc lm tt lm.
NVXH: Chỏu s c gng!
Chỳ Mt: Trong quỏ trỡnh thc tp cú gỡ khú
khn c gp Anh Bỡnh kim hun viờn l
c m, anh Bỡnh ó cú rt nhiu kinh
nghim trong giỳp cỏc em vit bỏo cỏo
ri.
NVXH: Võng , Chỏu cm n chỳ rt nhiu!
Chỏu xin phộp chỏu v nhộ!
Chỳ Mt: Chỳ cho chỏu!
22
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội

* LNG GI:
Ln tip xỳc ny, NVXH ó bc u to lp c mi quan h vi Chỳ
Mt - Trng phũng Hnh chớnh. Chỳ dnh thi gian núi chuyn vi tụi rt
nhiu v qua ú tụi ó thu thp c khỏ nhiu thụng tin v Lng cng nh c
cu t chc b mỏy, chc nng, nhim v ca Lng.
* K HOCH TIP XC LN TIP THEO:
- Tip xỳc v thu thp thụng tin t kim hun viờn, tỡm s ng cm v
chia s, giỳp ca kim hun viờn.

23
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
PHC TRèNH LN 3
VI KIM HUN VIấN
..................
- Thi gian: 18h - 19h, ngy ..................
- a im: Phũng ca Kim hun viờn - Lng Ho Bỡnh-Hu Ngh Vit
Nam - xó Võn Canh - Huyn Hoi c - Thnh Ph H Ni.
- Mc tiờu ca Phỳc trỡnh: Thu thp thụng tin v tỡm s giỳp t kim
hun viờn.
- Phng phỏp: Trũ chuyn.

Ni dung cuc vn m

Nhn xột v
cm xỳc,
hnh vi, thỏi
ca Ban
Giỏm c

Cm tng,
hnh vi ca
NVXH khi
tip xỳc vi
Bam Giỏm
c

(1)

(2)

(3)

Hụm nay, tụi cựng cỏc bn trong nhúm
thc tp xung lng theo k hoch ca
nhúm, chỳng tụi i xung tip xỳc vi i
tng ti nh T3, cui bui tụi ch ng tỡm
gp kim hun viờn inh VnBỡnh.
NVXH: Em cho anh.
Anh Bỡnh: Anh cho em. Lỳc trc anh thy
anh v nhúm thc tp xung nh T3, em
xung ú tip xỳc vi i tng cú gp khú
khn gỡ khụng.
NVXH: Khụng anh , cng may l cú bn
Hoa trong nhúm li l cỏn b ca Lng lờn
em c bn gii thiu lm quen, nờn khụng
b b ng lm.
Anh Bỡnh: Em lm quen c nhiu em
nh T3 cha?
24
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Trờng Đại học Lao động - Xã hội
Khoa Công tác xã hội
NVXH: Em cng lm quen v nh tờn v
thu th c mt s thụng tin ban u v i
tng anh . Nguyn Quang Ho nh T3
li n tng c bit cho em ú l ng
tỏc tp vừ v lm ng tỏc ging Tụn Ng
Khụng rt ging anh .
Anh Bỡnh: ỳng ri Bỡnh ai gp ln u
cng li n tng vui, em ó vo Lng
c thi gian khỏ lõu ri.
NVXH: Th Bỡnh vo Lng c my nm
ri h anh.
Anh Bỡnh: Mỡnh nh khụng nhm thỡ t nm
1998 thỡ phi.
NVXH: Lõu th vy sao? Em thy hụm
trc chỳ Mt - Trng phũng Hnh chớnh
bo l cỏc em ch vo õy 3 nm l ó phi
ra ho nhp cng ng ri c m, sao trng
hp Nguyn Quang Ho li c li Lng
lõu vy?
Anh Bỡnh: ỳng l quy nh nh vy, nhng
cng cú mt s trng hp ngoi l v c
bit.
NVXH: Bỡnh do trớ nh rt kộm, cha ho
nhp cng ng c, hn na gia ỡnh gp
khú khn v kinh t, b l thng binh 1/4
mt 95% sc lao ng, gia ỡnh lm n tip
tỳc xin cho em li trung tõm gim bt
khú khn cho gia ỡnh.
NVXH: Em thy Ho nhanh nhn y ch!
Anh Bỡnh: Ho ch thớch tp vừ v nh mi
ng tỏc lm ging nh Tụn Ng Khụng
thụi, cũn hc tp v hc ngh thỡ nhỏc v
hay quờn lm.
NVXH: Em nh chon Ho lm thõn ch
tp trung vo giỳp em hc tp v ng
viờn tinh thn cho Ho, anh thy c
khụng?
25
BC thực hành Công tác xã hội
Nguyễn Hải Yến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×