Tải bản đầy đủ

Cong tac xa hoi voi tre em bi bao luc gia đình

kém, các em thường dễ đau ốm vặt. Các em không
có nghề nghiệp cho tương lai do không có sức khoẻ,
không đươc học văn hoá, học nghề và cơ bản các em
Ket-noi.com diễnthường
đàn công
nghệ,
chết trước
tuổi giáo
trưởngdục
thành. Nếu trẻ vị
thành niên bị HIV/AIDS do sử dụng ma tuý, mại dâm…
các em sẽ bị cộng
hội và thậm
cả gia
A. đồng, xã
PHẦN
MỞ chí
ĐẦU
đình kỳ thị, lên án. Bệnh tật, thiếu thốn, cô đơn, lo
sơ,tài
mặc cảm…. có thể nhanh chóng đẩy các em quay

I.Lý do chọn đề
lại với các tệ nạn xã hội ... Nhìn chung trẻ em bị
nhiễm
HIV/AIDS
bốixã
cảnh
không
có từ
Bạo lực gia đình
là một
hiệntrong
tượng
hộihiện
tồnnay
tạilàdai
dẳng
tương lai.

xưa đến nay ở mọi

quốc gia, mọi dân tộc, mọi vùng miền. Bạo lực gia đình là những hành vi mang tính
chất bạo lực được các thành viên trong gia đình dùng để giải quyết các vấn đề mâu
thuẫn, xung đột trong
Hành
lại hậu quả tiêu cực trong
     gia
Xemđình.
xét nguồn
gốcvigianày
đình,không
các emchỉ
bé bịđể
nhiễm
HIVcòn
đa phần
có những
cha mẹ cũng
bị nhiễm tâm
căn bệnh
này.dài cho người chịu bạo


thời điểm hiện tại mà
để lại
tổn thương
lý lâu
Cha mẹ các em thường nghèo khó, mất nguồn thu

lực. Đặc biệt, sự ảnhnhập
hưởng
của
lực
đình
đối
vớiVới
trẻnhững
em là rất nghiêm trọng.
và có
thểbạo
bị tan
vỡ,gia
hoặc
đã bị
chết.
Công tác xã hội
mộtcòn
chuyên
giúp
cá nhân,
nhóm hoặc cộng đồng
trẻlàđang
cha mẹ,ngành
sự mặcđể
cảm,
đauđỡ
buồn,
tủi
hayviệc
vô trách
nhiệm
bệnh
của năng
các emxã
đã hội của họ và tạo những
tăng cường hay khôinhục
phục
thực
hiệnvớicác
chức
khiến họ tránh, giảm liên hệ với các em. Hầu như họ

điều kiện thích hợp nhằm
đạt
các
và trẻ
emviện.
bị bạo lực gia đình cũng
phó thác
cácđược
em cho
cácmục
Trungtiêu
tâmđó
xã hội,
bệnh
chung, các gia đình có người bị ảnh hưởng bởi
là một đối tượng củaNhìn
công
tác xã hội.

HIV/AIDS khó đương đầu tốt với dư luận cộng đồng,
với mặc cảm bản thân, với bệnh tật và với kinh tế.
Bạo lực
gia đình và bạo lực gia đình đối với trẻ
Do đó các gia đình này thường khó lập đươc kế
Bạo lực gia đình .
hoạch đối phó với những gì sẽ xảy ra tếp theo.

II.
em.
1.
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường
quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. GiaCác
đình
tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.(Luật
nghiên cứu của nước ngoài chỉ ra rằng: Quyền
connhưng
người của
trẻ em
ảnh đình
hưởngđang
bởi HIV/AIDS
hônnhângiađình2000)
hiện
naybịgia
có rất nhiều vấn đề đáng báo
thường bị chối bỏ, trong đó chủ yếu là các quyền cơ

động và bạo lực gia
bảnđình
sau  cũng là một vấn đề đang được cả xã hội quan tâm.
Có thể nói cách hiểu chung nhất về bạo lực gia đình là những hành vi bạo lực xảy ra
 

trong phạm vi gia đình, đó là sự xâm phạm và ngược đãi về thân thể hay tinh thần,
1. Quyền tự do không bị phân biệt đối xử (điều 2)
tình cảm hay tình dục,
kinh tế hay xã hội giữa các thành viên trong gia đình. Bạo lực

gia đình là sự lạm dụng quyền lực, một hành động sử dụng vũ lực nhằm hăm dọa hoặc
đánh đập một người 2.thân
trong gia đình để điều khiển hay kiểm soát người đó.
Quyền đươc sống, tồn tại và phát triển

3. Nghĩa vụ của nhà nước trong việc hỗ trơ cha mẹ
và những người bảo trơ hơp pháp trong việc nuôi
trẻ em (điều 18)

Nguyễn Thị Biên
K53 – Công tác xã hội

Page 1

4. Quyền có đươc têu chuẩn cao nhất về chăm sóc y


5.Quyền có đươc têu chuẩn sống đầy đủ và tếp cận
phúc lơi xã hội (điều27)

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục

6. Quyền đươc biết tất cả những vấn đề có ảnh
hưởng đến bản thân đứa trẻ (điều12)

Theo Khoản 2 Điều 1 của luật phòng chống bạo lực gia đình quy định: Bạo
học hành
và tếp
lực gia đình là hành 7.viQuyền
cố ý đươc
của thành
viên
gia cận
đìnhthông
gâytn
tổn(điều
hại hoặc có khả năng tổn
28 và 13 )

hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đỗi với các thành viên khác trong gia đình.
- Các hành vi bạo lực gia đình: Theo Điều 2 của Luật phòng chống bạo lực gia
8. Quyền đươc nhận sự chăm sóc thay thế thích hơp

đình thì các hành vi khi
saugia
được
là có
hành
bạo
lựcsóc
gia(điều
đình:
đình coi
không
khả vi
năng
chăm
20 và
+ Hành hạ,
khỏe, tính mạng;

21 ) Thái độ của cộng đồng đối với trẻ nhiễm
HIV/AIDs
ngược
đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý

khác gây xâm hại đến sức

 

trẻhành
có HIV/AIDS
đồng
luôn
có thái
độ xấu,
+ Lăng mạ hoặcVới
các
vi cố ýcộng
khác
xúc
phạm
danh
dự, nhâm phẩm;

têu cực. Thái độ này thể hiện qua ngôn từ, lời nói
mang tính riễu cơt, nguyền rủa, thể hiện ở sự phân
+ Cô lập, xua đuổi
hoặc
ápsátlực
xuyên
tâm lý gây hậu quả nghiêm
biệt ứng
xử.gây
Quan
củathường
chúng tôi
tại mộtvềTrung
tâm bảo trơ xã hội - nơi chăm soc, nuôi dạy rất
trọng;
nhiều nhóm trẻ có các hoàn cảnh khó khăn khác
nhau, cho thấy: những ngôn từ mà trẻ thường dùng
+ Ngăn cản việc
hiện
quyền,
trong
quan
hệ gia đình giữa ông, bà
đểthực
ám chỉ,
để gọi
trẻ emnghĩa
có HIV vụ
là: "Con
siđa",
"Con
ết",và"Đồ
mắcgiữa
dịch",
"Cẩn
thận nó
đếnanh,
đấy".chị,
TháIem
độ với nhau;
và cháu; giữa cha, mẹ
con;
vợ,
chồng;
giữa
têu cực với người bị ảnh hưởng còn thể hiện trong
sự hiểu biết không đúng về HIV/AIDS, về người bệnh
+ Cưỡng ép quan
hệ tình dục;
của họ. Đặc biệt tháI độ này đươc quan sát rõ trong
ứng xử kỳ thị, trong hành vi xua đuổi trẻ. Ví dụ như ở
+ Cưỡng ép tảomột
hôn;
số Trung
cưỡng
tâm
épbảo
kếttrơ
hôn,
hoặclyởhôn
cộnghoặc
đồng,cản
trẻ có
trở hôn nhân tự nguyện,
HIV không đươc đến nhà trẻ, trường học để cùng
tiến bộ;
vui chơi, học tập với trẻ khác. Điều này làm hạn chế
các em tham gia vào đời sống xã hội, ngay cả khi các
+ Chiếm đoạt, hủy
hoại,
phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản
em còn
khoẻđập
mạnh.

riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia
đình;
Chúng tôi xin đơn cử một câu chuyện nuôi trẻ nhiễm
HIV ở cộng đồng do Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng
+ Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả
trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh Sóc Trăng
kể: thu nhập thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc
năng của họ; kiểm soát

về tài chính;

"Trong làng có một gia đình bán hàng khô (mắm,
muối, mì chính, mì gói, đường, hành. tỏi khô...). Gia
đình này mới nhận nuôi một cháu bé bị nhiễm HIV
Nguyễn Thị Biên đã bị cha mẹ bỏ rơi . Từ khi đem đứa trẻ về nhà,
K53 – Công tác xã hộngười
i
Pagekhông
2
làng
còn ai đến mua đồ của chị nữa.
Điều này đe doạ đến nguồn sống của cả gia đình chị
và cháu bé. Chị khẩn khoản nói với người làng: "Mua
đồ cho người ta đi, người ta có hoàn cảnh mà, thông


nhau: "Nếu muốn mua xi măng thì đến bả"(ý nói nếu
muốn chết, muốn xây mả thì đến mua hàng bà ấy). 

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
+ Có hành vi trái
pháp
luậtviệc
buộc
thành
viên
đình
ra các
khỏi chỗ ở.
Thực
tế làm
với các
nhân
viêngia
xã hội
trong
khoá tập huấn cho thấy: Các nhân viên xã hội
thường
những
tích
cực, thể
hiện thái
+ Hành vi bạo lực
gia có
đình
quyđánh
địnhgiátại
khoản
1 Điều
nàyđộcũng được áp dụng đối
thiện chí với người nhiễm, hoặc thường nói đến
với thành viên gia đình
của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn
những tình cảm cao đẹp mà xã hội cần đạt tới, như:
"Cần phải
yêu trẻ này", "Cần phải tôn trọng
mà chung sống với nhau
nhưthương
vợ chồng.
các cháu đó", "Cần phải coi trẻ này như con cái
mình", "Không nên kỳ thị các em" .v.v…. và họ rất ít
Như vậy, về hình thức bạo lực của gia đình thì có những cách phân chia sau :
nói về những thái độ têu cực của bản thân, cộng
Theo mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thì có hai loại bạo lực chủ
đồng; những lo sơ bị lây nhiễm cũng như những định
kiến
của cộng đồng
đốilực
với trẻ
HIV/AIDS.
yếu là bạo lực đối với
vợ/chồng
và bạo
đốibịvới
con cái.

Theo tính chất của bạo lực thì có những hình thức khác nhau nhưng có những
loại thường được nhắc đến nhiều hơn cả đó là bạo lực về thân thể ( bạo lực thể chất)
  Tuycảm,tâm
nhiên, các lý)…bạo
cuộc thảo luận
đều cho
và bạo lực tinh thần  (  tình
lực nhóm
tình dục,
bạo lực kinh tế.
thấy
có
sự
khác
nhau
rất
lớn
giữa
những
mong
2.
Trẻ em và bạo lực gia đình đối với trẻ em.

cứu

muốn điều tốt lành cho trẻ HIV và thực tế biểu hiện
những cảm xúc, hành vi âm tính của họ. Điều này thể
Có rất nhiều khái
niệm về trẻ em:
hiện rất rõ khi những người nuôi trẻ, những người
có trách nhiệm giám sát trẻ mô tả cảm xúc, suy nghĩ
Tâm lí học định
nghĩa: “ Trẻ em là giai đoạn đầu của sự phát triển- nghiên
của mình đối với các cháu bị nhiễm HIV/AIDS, như:
"Cảm thấy lo sơ bị lây", "Rùng mình”, “Hạn chế tếp
con người”
xúc", "Cảm thấy công việc vô vọng", "Quả báo của
mình",
"Mong
mẹem
nó là
rước
về"...dưới 18 tuổi, trừ khi pháp luật quốc
Theo công ước
Quốc
tế: “cha
Trẻ
người

gia quy định tuổi thành niên sớm hơn”
    Đứng
trước
người
bị nhiễm
HIV/AIDS,
nếu1991:“
chúng Trẻ em là công dân
Còn theo lụât  bảo
vệ và
chăm
sóc
giáo dục
trẻ em
ta cảm thấy sơ hãi, ghê tởm, lo lắng bị lây nhiễm, về

Việt Nam dưới 16 tuổi”
vô thức chúng ta thường có hành động né tránh,

phớt lờ và chỉ tếp xúc khi cần thiết. Khi chúng ta

Khái niệm của
Luật
vệtrước
chăm
sócbịsức
khoẻ
trẻcóem phù hợp với bối cảnh
cảm
thấybảo
bối rối
người
nhiễm,
ta dễ
tháiluật
độ biểu
hiện quan
cười, nói,
hành
vi không
chung của Việt Namnhững
và điều
có liên
trong
quá
trình can thiệp với trẻ. Vì vậy,
đúng với tâm trạng và hoàn cảnh, hoặc chúng ta sẽ

bài này xin chọn kháilánh
niệm:
“ Trẻ
là công
Nam
xa, rủa,
hạn em
chế trò
chuyệndân
trựcViệt
tếp và
hỏi dưới 16 tuổi”
chuyện của họ qua người khác. Trước người có HIV

Như vậy, bạo lực
gia thấy
đìnhbất
đối
trẻlàem
là những
ta cảm
lựcvới
vì cho
không
thể giúphành
đỡ vi bạo lực thể chất, tinh
đươc, ta sẽ làm căng thẳng vấn đề của họ, tỏ ra
thương hại hoặc bực bội với họ một cách vô cớ. Khi
nhân là trẻ em.
chúng ta cho rằng người bị HIV/AIDS không có khả
năng ứng phó, không sống tích cực, không chịu trách
nhiệm với bản thân và xã hội, chúng ta dễ coi
Nguyễn Thị Biên
thường người nhiễm, tự quyết định việc của họ mà
K53 – Công tác xã hội
Page 3
không hỏi ý kiến họ…

thần, tình cảm, tình dục do một thành viên lớn tuổi trong gia đình thực hiện mà nạn


      Khi xem xét thái độ của cộng đồng về khả năng
hoà nhập học tập của trẻ bị nhiễm với các trẻ em
khác, một cô giáo cho biết: " Trẻ nhiễm HIV nên
tập, vui
chơi với
các trẻ
Ket-noi.com diễnđươc
đànhọc
công
nghệ,
giáo
dụckhác, nhưng tôi
làm sao dám đảm bảo là sẽ không có gì nguy hiểm
với các trẻ khác. Tôi thì không có gì phản đối, nhưng
III.
Nguyên nhân,thực trạng, hậu quả bạo lực gia đình
chẳng cha mẹ học sinh nào đồng ý cả. (Trích lời của
một cô giáo nói về trường hơp giả định trong lớp
nay.
của cô có trẻ em nhiễm HIV).
1.
Nguyênhọc
nhân

với trẻ em hiện

Nạn bạo hành trẻ em hiện nay có rất nhiều nguyên nhân từ kinh tế, xã hội, văn
hóa, thói quen… đồng thời biểu hiện sự thiếu vắng của việc thực thi luật pháp.
 

Một trong những nguyên nhân làm gia tăng nạn bạo hành trẻ em trong gia đình

Tuy chưa có nhiều người thực lòng thương yêu
thương
và nhà
chămai
sócnấy
trẻ có
HIV như
nhưng
xuất phát từ quan niệm
đèn
rạng,
hoặcconsợmình,
bị trả
thù nên không dám báo
chúng tôi cũng tìm đươc những người mẹ thứ 2 của
chính quyền, đến khi sự việc diễn ra trầm trọng mới lên tiếng”. Ở đây, nỗi sợ kẻ thủ ác
trẻ – những người hàng ngày bồng bế, bón cơm,
chăm sóc
trẻ luật.
thay cho
chakhác
mẹ chúng.
chị H.
đã lớn hơn sự tôn trọng
pháp
Nói
đi, ởNhư
nhiều
địa phương hiện nay, nhận
(Nhân viên chăm sóc các cháu bé bị HIV sơ sinh quận
thức pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của nhiều người dân còn rất
Gò Vấp, TP HCM) mộc mạc chia sẻ:

yếu kém và việc thực thi pháp luật cũng chưa đồng bộ. Pháp luật hầu như chưa truy
cứu trách nhiệm những người thờ ơ, vô cảm với những vụ bạo hành trẻ em Trong khi
  " Nếu
nhiều
người
trong
xã hội
không
sơ tiếp
hãi tiếp tay cho nạn bạo
đó, chính sự vô cảm,   thờ
ơ, né
tránh
đó đã
trực
tiếpđều
hoặc
gián
trẻ bị HIV thì cuộc sống của chúng chắc sẽ còn đươc

hành trẻ em phát triển.
kéo dài thêm. Trẻ nhiễm HIV dù không đươc cha mẹ,
người lớn quan tâm nhiều như trẻ em trong các gia
Còn một nguyên
nhân
khác
là nhiều
vì Tôi
bếthương
tắc, thất vọng, bất lực trong
đình,
nhưng
chúng
vẫn vô người
tư, hồn lớn
nhiên.
con mình. Tôi muốn có thêm nhiều hiểu
cuộc sống và quen chúng
hành như
xử theo
quan niệm: “Con (cháu) tôi thì tôi có quyền đánh
biết về tình cảm của các cháu này để biết cách chăm
đập, hành hạ” và xem
đó cháu."
như là một phương cách để “xả tức giận”, “xả xui”. Theo
sóc các

nhận định của nhiều người, đây cũng là biểu hiện của trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu
biết về pháp luật. Tuy nhiên, dẫu có giải thích, có biện minh thế nào thì xã hội vẫn
      Hiện nay, thái độ của cộng đồng, của những

không thể chấp nhậnngười
được
việc chính người làm mẹ lại đang tâm hành hạ con mình
nuôi dưỡng các cháu bị nhiễm HIV/AIDS thể
hiện ở
khácnào
nhau
theo trốn chạy!
khi đứa trẻ vô tội không
cónhững
chút mức
khả độ
năng
đểvàtựphát
vệ,triển
né tránh,
các giai đoạn khác nhau. Thường bắt từ sự định
kiến, phủ nhận các cháu và căn bệnh, rồi chuyển dần
đến giai đoạn chấp nhận sự hiện diện của các cháu
với một thái độ dè dặt, sau đó là muốn thử giúp đỡ,
chăm sóc
cháu.
trạng
bạocáclực
gia đình với trẻ em.

2.
Thực
Bạo lực gia đình đối với trẻ em là hiện tượng khá phổ biến trên phạm vi toàn cầu.
Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu quy mô và toàn diện về bạo lực gia đình với trẻ em
      Kinh nghiệm tập huấn về Hỗ trơ tâm lý cho trẻ
em bị nhiễm HIV/AIDS cho thấy: phần lớn những thái
Nguyễn Thị Biên độ têu cực của cộng đồng đối với trẻ em bị nhiễm
K53 – Công tác xã hộHIV/AID
i
Page
đều 4xuất phát từ sự hiểu biết không đầy đủ
về HIV/AIDS, nguồn gốc phát sinh và quá trình tến
triển của căn bệnh này. Việc xác định đươc mức độ
định kiến của cộng đồng và cung cấp thông tn chính


xác về căn bệnh này sẽ làm giảm sự sơ hãi, xa lánh,
khinh bỉ của cộng đồng với người bị ảnh hưởng.

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
Qua việc tếp xúc với các cháu bị nhiễm HIV/AIDS và

và hậu quả của nó. Những
có được
về tại
bạocáclực
giatâm
đình
các nhândữ
viênliệu
trơ giúp
các cháu
trung
bảođối với trẻ em thường
xã hội, nghiên
chúng tôicứu
rút ra
một nhau
điểm chung
nhấngiới và sức khỏe, hoặc
được lồng ghép trongtrơnhững
khác
về giacần
đình,
mạnh đối với cộng đồng là:

trong những nghiên cứu về bạo lực gia đình.
Mức độ các vụ bạo hành trẻ em ngày một nghiêm trọng, nguy hiểm hơn, số vụ
trẻ bị chính những người thân, ruột thịt trong gia đình đánh đập, gây thương tích đang

      Những người bị nhiễm HIV (trong đó có trẻ em
ngày một nhiều.
bị nhiễm HIV), họ có thể tự đương đầu với bệnh tật
Theo số liệu thống
kê tổng
hợp từ
đường
dâycónóng
củaqua
Cục Bảo vệ - Chăm sóc
một cách
thích đáng.
Nhưng
họ khó
thể vươt
đươc rào cản tâm lý xã hội để có đươc 1 cuộc sống
trẻ em cho thấy, sự xâm
hại và bạo lực đối với trẻ em trong gia đình tăng gấp 3 lần; tại
bình thường như mọi người. Rào cản đó là sự khinh
cộng đồng tăng 7 lần
vàthị,
trong
học tăng
so với chục năm về trước...
rẻ, kỳ
sự sơtrường
hãi của nhiều
người13
đốilần
với người
nhiễm. Vì vậy, ngăn ngừa thái độ têu cực và phân
Những địa phương xảy
ra nhiều vụ xâm hại trẻ em nhất gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đắc
biệt ứng xử với người bị nhiễm HIV/AIDS phải đươc
Lắc, TP.Hồ Chí Minh,
bắtTây
đầu Ninh,
từ chínhBắc
tháiGiang...
độ của các nhân viên xã hội,
Không khó khăn
đểsỹ,thấy
được
thực
lựcthân
đốitrong
với trẻ em trong gia đình
cácgìbác
các nhà
giáo
dục,trạng
nhữngbạo
người
gia đình người bị nhiễm HIV/AIDS... và cả cộng đồng.

khi mà chúng ta vẫn thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng những sự việc đau
lòng liên quan đến vấn đề này. Điển hình như hiện nay, dư luận bàng hoàng và căm

phẫn trước tình trạng
hàng loạt em bé bị người thân hành hung dã man. Em Hồ Thị
Trẻ nhiễm HIV sẽ đươc chăm sóc ở đâu?
Bông (9 tuổi - TPHCM) bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin. Do không kiếm đủ số tiền như quy
định, Bông đã bị bà mẹ này đổ nước sôi lên người làm bỏng nặng.
của chúng
tôi về
đề này
Bé Nguyễn Thị HảoCác
(3 thảo
tuổi luận
- Phước
Long)
bị vấn
chính
mẹthường
ruột của mình là Nguyễn Thị
đươc bàn luận theo hai hướng. Cán bộ ở các Trung
Mỳ đánh đập đến hôn
thân
đầu bảo
và mặt bầm tím, một ngón
tâmmê,
nuôitoàn
dưỡng
trẻnhiều
em khóthương
khăn có tích,
xu hướng
quan điểm cho rằng trẻ bị nhiễm cần đươc nuôi
tay cái mất móngvệdo
bị cắt, gân gót chân và vành tai trái cũng bị cắt...
dưỡng trong các Trung tâm xã hội. Theo họ, ở đó có
Tháng 10.2008, bé Nguyễn
ThịhọQuỳnh
- HảitốtPhòng) bị cha dượng là
các y, bác sỹ
chăm sócPhương
sức khoẻ(2
chotuổi
các cháu
ở cộng đồng, rằng chế độ dinh dưỡng của các
Lê Quang Đức đánhhơn
bằng
dây điện đến ngất lịm, chân sưng ụ không đi lại được. Đây
cháu cũng đươc lưu ý hơn, rằng các cháu sẽ có bạn –
không phải là lần đầu
tiên
dượng
hành
hung.khiĐầu năm 2008, khi trời
"Bạn
giúpPhương
bạn" nênbị
đỡcha
buồn
tủi hơn.
v.v… Trong
dạy các cháu bị nhiễm
lạnh, nhiệt độ xuốngđó,7 những
- 8 độgiaC,đình
nửanhận
đêmnuôi
thấy
bé Phương đái dầm, Đức lôi bé ra rồi
thì cho rằng các cháu cần đươc tái hoà nhập cộng
lấy nước lạnh giội vào
làm
thânbiệt
thểđối
béxử,
Phương
đồngngười
để không
bị phân
rằng cáctím
cháutái. Chưa hết, Đức dùng
có một mái ấm gia đình thực sự, cần tình yêu
chiếc cốc thuỷ tinhcần
nhằm
vào bé Phương mà ném làm cháu phải khâu 7 mũi...
thương, đối xử thật sự như con cái trong nhà. Nhìn
Đỉnh điểm của sự hành
hung
là tốiviên
19.10,
làm
về,việc
Đức
chung
các nhân
xã hộikhi
đềuđi
hiểu
rằng
đưathấy cửa nhà mở, nghĩ là
trẻ em bị nhiễm HIV về cộng đồng nhờ các gia đình
bé Phương đã mở cửa
nên Đức gọi bé Phương vào trong phòng, dùng dây điện quất
chăm xóc là tốt nhất cho trẻ. Trong thực tế hiện nay
của Việt nam, theo chúng tôi, tuỳ vào từng hoàn
Nguyễn Thị Biên cảnh và điều kiện của các cơ sở mà chúng ta có
K53 – Công tác xã hộnhững
i
Pagethức
5
hình
quản lý các cháu khác nhau. Cách
nào cũng có mặt tích cực, cũng đáng trân trọng.


Chúng tôi xin giới thiệu các hình thức chăm sóc trẻ bị
nhiễm HIV/AIDS khác nhau trên thế giới [3]:

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
tới tấp vào bé. Chỉ đến
lịm(giải
đi pháp
với hàng
chục vết bầm tím hằn sâu
· Trẻkhi
sốngbé
vớiPhương
gia đình, ngất
họ hàng
tốt nhất).
trên

khắpthể

thì

Đức

mới

chịu

dừng

tay...

Bé Hà Thục Hiền (8 tuổi - Quảng Nam) bị người chú ruột là Hà Thanh Phi hành hung
· Trẻ sống trong nhà nuôi dưỡng có hệ thống giám
sát để đảm bảo trẻ em đươc chăm sóc tốt.

gây thương tích nặng nhưng không được điều trị kịp thời nên phải cấp cứu tại bệnh
viện tuyến tỉnh trong tình trạng nôn mửa, được nghi là chấn thương sọ não kín.
Theo bà Đặng Thị Phương Lan, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động
xã hội, kết quả một· cuộc
điều
nămnuôi
2009
tại các
tỉnh
Trẻ sống
với tra
cha mẹ
để chăm
sóc các
emHà
nhưNội, Hải Dương và Hà
một nhóm
gia đình
cộng đồng.
Tĩnh cho thấy, hình làthức
bạo lực
với trong
trẻ nhiều
nhất là về thể chất như đánh, tát, roi
vọt, chiếm trên 50%. Người thường dùng bạo lực với trẻ nhất là bố (52%), mẹ (42%),
ngoài ra còn có ông bà, anh chị em. Bạo lực tinh thần như chửi bới, sỉ nhục, lạnh nhạt,
bỏ rơi và nhiều

· Đứa trẻ lớn nhất quản lý gia đình và chăm sóc
hànhnhững
vi khác
tuybékhó
liệu
đứa em
hơnnhận
dưới biết
sự hỗnhưng
trơ của số
cộng
đồng.

điều tra cũng cho thấy

hình thức bạo lực này khá phổ biến. Thậm chí, nhiều trường hợp, cha mẹ còn làm
nhục con giữa nơi công cộng, trước đông người khiến các em bị tổn thương. Lý do
của những hình phạt· này
có khi chỉ vì các em trốn học, học kém…
Gửi trẻ đến trại mồ côi (giải pháp cuối cùng).
Có thể thấy, có hai hình thức phổ biến hơn cả là bạo lực về thể chất là tinh thần.
3.
Hậu quả của bạo lực gia đình với trẻ em.
Bạo lực gia đình với trẻ em dẫn tới nhiều hậu quả khác nhau, có thể dẫn tới tử
vong và là nguyên nhân của các em phải bỏ nhà ra đi. Ở Việt Nam, một nghiên cứu
cho thấy, theo thống kê
củatrơBộcácNội
Vụ thì
tớihội70%
cácbộ
vuxãđánh trẻ thành thương tật
    Hỗ
kỹ năng
tâmcó
lý xã
cho cán
hội đang trực tếp nuôi trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS có liên quan đến việc tuyên truyền, thuyết
thương ở 33,9% trẻ phục
bị đánh
26,5%
nóigiachung.
nhữngvàngười
thântrẻ
trong
đình trẻ,Trẻ
cộngtrai thường bị đánh và tổn
đồng, xã hội hiểu đươc bản chất của HIV, nhìn nhận
thương nhiều hơn (Lê Ngọc Lan – Trần Đình Long). Có đến 43,6% trẻ sợ hãi, hốt
HIV như là một căn bệnh hiểm nghèo như bao bệnh
hoảng khi bị đánh, 24,9%
bị đó
đánh
ra xãlầm
không
khác hơntrẻ
là coi
là tệtỏnạn
hội lì,
hoặc
là kết phản
quả ứng (Tổ chức cứu trợ
của tệ nạn xã hội. Chỉ có như vậy chúng ta mới có
trẻ em Thụy Điển).
thái độ thiện chí và đối xử công bằng với những
Bạo lực gia đình đối với trẻ em còn có thể dẫn đến tử vong hoặc tự sát là một
người bị ảnh hưởng, để không coi người bị ảnh
trong những giải pháp
hưởng
tiêulàcực
thùcủa
địch nạn
trongnhân.
cộng đồng.
Bạo lực
Điềugia
này đình
liên còn có thể tác động xấu
quan trực tếp đến thái độ tích cực của những người
tới trẻ em. Những tác động này có thể bao gồm các vấn đề như sợ hãi, mất ngủ, thiếu
đang làm việc trong các hệ thống truyền thông đại
chúng
việctam
tuyền
nâng
cao của
nhậntrẻ
thức
tự tin và thất vọng. Sự
rốitrong
nhiễu
lý truyền
và trầm
cảm
emxãcũng có nguyên nhân
hội về căn bệnh này. Cần tạo nên một dư luận đúng
từ bạo lưc gia đình “ Khả năng có sự trầm cảm cũng cao hơn rất nhiều khi thanh niên
đắn trong cộng đồng về bệnh HIV/AIDS và người bị
Nguyễn Thị Biên ảnh hưởng để giúp cộng đồng thay đổi định kiến và
với người
bị HIV/AIDS. ĐIều này liên quan
K53 – Công tác xã hộứng
i xử Page
6
đến tuổi thọ của người bệnh, hạn chế sự đổ bệnh
của họ và đặc biệt làm vơi đi nỗi đau đớn về thể xác
và tình thần của người bị HIV.

và giết hại trẻ lại do chính bố mẹ gây ra (Lê Thị Qúy, 1996 : 156). Hình phạt gây tổn


    

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
và vị thành niên đã từng bị người ngoài đánh chấn thương hoặc đặc biệt là bị người
trong gia đình đánh bị thương (Nguyễn Hữu Minh, 2006 :32).
Trẻ em bị ảnh hưởng
bởi bạo
Tài liệu tham
khảolực gia đình có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả học
tập, kỹ năng giải quyết vấn đề, mức độ thấu cảm kém. Bạo lực nghiêm trọng và
thường xuyên xảy ra có thể dẫn tới bất ổn tinh thần sau chấn thương như tê liệt cảm
giác hoặc bị ám ảnh bởi những hành vi bạo lực mà trẻ em là nạn nhân và dẫn tới
1. Grace
Thehọc
internatonal
on
những hậu quả tiêu cực
sau Ndeezi,
này như
kém và newsletter
phạm pháp…
HIV/AIDS
preventon
and
care,
AIDS
acton,
AsiaTừ phương diện xã hội học, chúng ta không thể phủ nhận môi trường gia đình có
Pacific EDITION, July-December 1999.

vai trò quan trọng đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Gia đình là môi trường
đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình xã hội hóa, hình thành nhân cách của trẻ
2. AIDS
em, bản
AIDS Net,
số bạo lực với trẻ em có
em và theo thuyết học
hỏi và
xãquyền
hội (trẻ
thuyết
tậptnnhiễm)
thìphần
vấn1,đề
1.

ảnh hưởng lâu dài cả về cuộc sống sau này của các em. Các nhà lý luận cho rằng hành
vi bạo lực là một hành vi được học hỏi, bắt chước từ môi trường gia đình và xã hội, cá
nhân buộc phải thích
nghi
đểvềứng
cũng
bạovàlực. Trẻ em trong gia
3. Hội
thảo
"Trẻphó
em bịvới
ảnhnó
hưởng
bởibằng
HIV/AIDS
đồng",
hộichứng
nghị AIDS
thếhoặc
giới lần
ở của những hành vi bạo
đình biết đến bạo lựccộng
là do
được
kiến
là thứ
nạn12nhân
Gênva, Thuỵ sỹ – 1998 -Trích kết luận và khuyến

lực của cha mẹ hoặcnghị.
người lớn trong gia đình. Nếu việc sử dụng hành vi đen lại phần
thưởng ( giành được quyền lực với người khác, khiến người khác nghe theo) thì nó sẽ
PGS, TS. Trần Thị Minh Đức

được củng cố. Ngược lại, nếu hành vi bạo lực bị phản đối thì nó sẽ bị giảm bớt.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, có hiện tượng “ chuyển giao hành vi bạo lực gia đình
cho thế hệ sau”. Theo các chuyên gia tâm lý, những người chứng kiến cảnh bạo lực
TS. Nguyễn Trà Vinh

hoặc chính họ là nạn nhân thì ít nhiều sẽ tiếp nhận hành vi bạo lực đó trong tâm trí.
 

Với trẻ em sống trong gia đình có hành vi bạo lực, lớn lên ra ngoài xã hội có thể sẽ rụt
  không dám bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng cũng có thể dùng
rè, sợ hãi người khác,

bạo lực để giải quyết  những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống.
Trong những năm gần đây, ở nước ta những vụ việc do hành vi bạo lực của thanh
 

thiếu niên gây ra như đánh nhau, đâm chém nhau, đánh thầy giáo, hành hung cha
mẹ…đang ngày càng  gia tăng.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nguyễn Thị Biên
K53 – Công tác xã hội
 

 
Page 7

Số: 84/2009/QĐ-TTg


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ,
giáo dục
----- o0o ----Theo báo cáo của Bộ Giáo dục
và ,Đào
từ đầu
năm2009
học 2009-2010 đến nay,
Hà Nội
Ngày tạo,
04 tháng
06 năm
trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài
trường học. Các nhà trường đã xử lý kỷ luậtkhiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558
học sinh, buộc thôi học có thời hạn (3 ngày, 1 tuần, 1 năm học) 735 học sinh

2 QUYẾT ĐỊNH

- Theo số lượng trường học và học sinh hiện này thì cứ 5.260 học sinh thì xảy ra
một vụ đánh nhau và cứ 9 trường học lại xảy ra một vụ học sinh đánh nhau.
duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị
- Cứ 10.000 họcPhê
sinh
thì có một học sinh bị kỷ luật khiển trách, cứ 5.555 học sinh
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm

thì có một học sinh bị kỷ luật cảnhnhìn
cáođến
vì đánh
nhau; cứ 11.111học sinh thì có một học
năm 2020
sinh bị buộc thôi học có thời hạn vì đánh nhau.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong số các vụ việc học sinh đánh nhau được phân tích ở trên, phần lớn là vụ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

việc xích mích nhỏ năm
giữa2001;
các học sinh, các em dùng tay, chân đánh nhau nhưng được
sự can ngăn kịp thời nên không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trong số
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

đó vẫn có những vụ ngày
việc15
xảy
ra mang
tính chất hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng
tháng
6 năm 2004;
lưu ý là các hiện tượng, vụ việc: Học sinh nữ đánh nhau hội đồng, làm nhục bạn, quay
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội

phim rồi tung lên mạng,
mộtdịch
“chiến
tích”
để thể hiện mình trước mọi người
chứngcoi
suynhư
giảmlàmiễn
mắc phải
ở người
(HIV/AIDS)
29 tháng
6 năm
2006;An Giang…). Học sinh đánh nhau
(xảy ra ở Hà Nội, TP.
Hồ Chíngày
Minh,
Quãng
Ngãi,

có sử dụng hung khí,
thương
nặng cho bạn,
vụ việc xảy ra chết người
Căngây
cứ Nghị
định sốtích
108/2007/NĐ-CP
ngày có
26 tháng
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tết thi hành
(năm học 2009-20106 xảy
ra 7 vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở trong

và ngoài trường

một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây
học).
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
(HIV/AIDS);

(Thực trạng bạo lực trẻ em ở nước ta hiện nay-giải pháp ,Đăng bởi VNSW vào
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương

October 15, 2010 http://vnsocialwork.net/?p=988)
binh và Xã hội,

Như vậy, có thể thấy rằng bạo lực
gia đình đối với trẻ em không chỉ đem lại sự
QUYẾT ĐỊNH:
đau khổ, tấm gương xấu cho trẻ thơ mà còn có thể tạo nên những thế hệ kế tiếp có
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì

hành vi bạo lực, ảnhtrẻ
hưởng
xã hội.bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và
em bị đến
ảnh hưởng

B.
I.

tầm nhìn đến năm 2020, với những nội dung chủ

CÔNG
TÁC
yếu sau
đây:XÃ HỘI VỚI TRẺ EM BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Nhu cầu của1.trẻ
embịbịảnh
bạo
lựcbởi
giaHIV/AIDS,
đình. bao gồm:
Trẻ em
hưởng

Nguyễn Thị Biên a) Trẻ em nhiễm HIV.
K53 – Công tác xã hội
Page 8
b) Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV:
- Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết


- Trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng
nhiễm HIV;

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
- Trẻ em sử dụng ma túy;

Trẻ em bị bạo lực
đình
như
- Trẻgia
em bị
xâm cũng
hại tình
dục;những đứa trẻ khác và nhu cầu của những
người bình thường khác. Áp dụng bậc thang nhu cầu của Maslov ta có thể thấy đối với
trẻ em bị bạo hành,

- Trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử
dụng
túy;
bị tổnmathương
về cả thể chất và tâm lý thì

nhu cầu an toàn của trẻ

là nhu cầu thiết yếu -và
cấp thiết hơn cả. Đó là nhu cầu được khám chữa bệnh, an toàn
Trẻ em là nạn nhân của tội mua bán người;
về thân thể, được sống trong gia đình, được yêu thương.
- Trẻ em lang thang;

- Trẻ em mồ côi do các nguyên nhân khác;
- Trẻ em sống trong các cơ sở bảo trơ xã hội; cơ sở
Khẳng định mình
giáo dục, trường giáo dưỡng.
mìnhbản thân

2. Tầm nhìn đến năm 2020:
- Nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội
Nhu cầu xã hội: được hòa nhập
về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng
cùng xã hội
bởi HIV/AIDS.
- Giai đoạn 2011 - 2020, Nhà nước tếp tục chỉ đạo,
đầu tư và đẩy mạnh phối hơp liên ngành trong công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS.
- Bảo đảm trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đươc
Nhu cầu an toàn xã hội: Được khám chữa bệnh, An toàn thân thể, được
chăm sóc, tư vấn thích hơp, tếp cận với giáo dục
sống trong gia đình,được yêu thương…
hoặc đươc hỗ trơ học nghề, hưởng các chính sách
xã hội theo quy định hiện hành, đươc sống an toàn
cùng với bố, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc người thân
trực cầu
hệ hoặc
đươc
Nhu
vật chất
: sống ở những cơ sở chăm sóc
thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý đươc
Thứctrị
ăn,các
nước
uống,
nơiquan
ở, … đến
chẩn đoán, điều
bệnh
có liên
HIV/AIDS.
3. CácHình
mục têu
cụ thểthang
đến năm
2010:
1 Theo
nhu
cầu của Maslov
a) Mục têu 1: tăng cường khả năng tếp cận các dịch

II. Công tác xãvụhội
vớisóctrẻ
bị giáo
bạodục,
lực chính
gia đình
. hội
chăm
sứcem
khỏe,
sách xã
cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Chỉ têu đến năm 2010: ít nhất 50% trẻ em bị ảnh

Nguyễn Thị Biên
hưởng bởi HIV/AIDS đươc tếp cận các dịch vụ chăm
K53 – Công tác xã hội
Page 9
sóc sức khỏe, chính sách xã hội theo quy định hiện
hành.
chất lương cao và thân thiện đối với trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS.
têucông
đến năm
2010: giáo dục
Ket-noi.com diễnChỉ
đàn
nghệ,
- 100% trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý đươc
chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hơp;

CTXH với trẻ em bị bạo lực gia đình có thể mở rộng các dịch vụ nhằm cung cấp
một số giải pháp có tình toàn diện nhằm cung cấp các dịch vụ về y tế, tinh thần cho trẻ
- 100% phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai,

bị ngược đãi trong các
vụ bạo lực gia đình.
trẻ em dưới sáu tuổi nhiễm HIV đươc Nhà nước cấp
Công tác xã hội
với trẻ em bị bạo lực gia đình cũng cần thực hiện đồng thời
miễn phí thuốc kháng HIV; 100% trẻ sơ sinh là con
bà mẹ
đươc chỉ
xét nghiệm
hiệnlực mà còn cả đối với gia
những phương pháp của
công
tác nhiễm
xã hộiHIV
không
với trẻphát
bị bạo
HIV ngay sau khi chào đời;

đình và cộng đồng nhằm thực hiện đầy đủ chức năng của công tác xã hội đó là : chữa
- 50%
cơ sở chẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho người
trị, phục hồi và phòng
ngừa.
lớn với
nhiễm
có lồng
các lực
dịch gia
vụ nhi
khoa
1. Công tác xã hội
cáHIV
nhân
trẻ ghép
bị bạo
đình:
trongvề
chẩn
đoán,
trị đặc
cho trẻ
em của bạo lực gia đối với trẻ
Dựa trên đặc điểm
tâm
sinhchăm
lý sóc,
cũngđiều
như
điểm
nhiễm HIV;

em thì công tác xã hội với đối tượng trẻ em bị bạo lực mà lại là chính những người
- Ít nhất
trẻ em
bị ảnh
hưởng
thân trong gia đình mình
là30%
người
gây
ra bạo
lựcbởi
là HIV/AIDS
một việc hết sức cần thiết và cần
đươc cung cấp các dịch vụ chăm sóc tâm lý - xã hội;

sự tác động từ nhiềuchăm
khíasóc
cạnh
nhưđình
tâmvàlý,
thểđồng;
chấttưvàvấn
cảvàvềxétmặt xã hội.
tại gia
cộng
Do hiện tượng nghiệm
trẻ bị bạo
phảivàmột
HIV; hành
hỗ trơthường
dinh dưỡng
phát thời
triển gian
thể dài mới được phát hiện
chất; tếp nhận và chăm sóc tại các cơ sở giáo dục
và xử lý và tình trạng
này xảy ra có thể là thường xuyên nên các em đã phải chịu sự
mầm non công lập cho trẻ em lứa tuổi mầm non;

ảnh hưởng về thể chất và tâm lý thời gian dài trước khi bị xử lý và phát hiện.
Nhân viên công- 50%
tác cơ
xãsở
hội
(NVCTXH)
có thể
và tiến hành công tác xã
giáo
dục có bố trí nhân
viêntiếp
y tếcận
có khả
năng tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV;

hội với trẻ bị bạo lực theo phương pháp công tác xã hội cá nhân và đặc biệt phải chú ý
Ít nhấtmục
50% trẻ
emtrị
bị liệu
ảnh hưởng
đến nhu cầu của trẻ -nhằm
đích
nhữngbởi
tổnHIV/AIDS
thương cả về thể chất, tinh thần
đươc chăm sóc thay thế dựa vào gia đình, cộng

cũng như phục hồi năng
lực của trẻ bị mất đi do hậu quả của bạo lực để lại, ngăn chặn
đồng;
những hậu quả tiêu cực đối với trẻ.
- 50%trẻ
cơ bị
sở nuôi
trẻ em bịcó
ảnhrất
hưởng
bởitổn thương trên cơ thể,
Về mặt thể chất,
bạo dưỡng
lực thường
nhiều
HIV/AIDS đươc hỗ trơ để thực hiện các dịch vụ dự

NVCTXH có thể liên
hệ lây
vớinhiễm
những
tâmtrẻýem
tế nhiễm
gần nhất
phòng
HIV,trung
chăm sóc
HIV. để chăm sóc sức khỏe,
điều trị vết thương cho trẻ, đảm bảo cho trẻ chỗ ở an toàn để hồi phục cả về sức khỏe
c) Mục têu 3: cải thiện cơ chế cung cấp thông tn,

thể chất và tâm lý. giáo dục, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị
Vể mặt tâm lý ảnh
- xãhưởng
hội, trẻ
bạo lực gia đình có nhu cầu an toàn rất cao không
bởi bị
HIV/AIDS.
chỉ về chăm sóc sức khỏe, nơi ở mà đó còn là an toàn về tình cảm, nhu cầu của trẻ về
Chỉ têu đến năm 2010:

tình thương cũng rất lớn. Trẻ bị bạo lực gia đình cũng có một hậu quả là trẻ thường
- 50% cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS, cơ sở chăm sóc và điều trị trẻ em nhiễm
kiến
thức
phòng,
thươngHIV
vềđươc
tinhcung
thầncấp
của
các
emvềcũng
làchống
điều đáng
HIV/AIDS cho trẻ em.

nhút nhát khi tiếp xúc với những người bên ngoài, khả năng hòa nhập xã hội có phần
hạn chế. Tổn

Nguyễn Thị Biên - 50% tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo
K53 – Công tác xã hộvệ,
i chămPage
sóc10
trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
đươc cung cấp kiến thức và hướng dẫn về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

chú ý, trẻ bị bạo lực


đồng, nhóm tự lực, trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS từ đủ mười ba tuổi trở lên, người chăm
sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cơ sở dịch vụ
Ket-noi.com diễnxãđàn
công nghệ, giáo dục
hội và tổ chức xã hội đươc cung cấp thông tn về
các dịch vụ chăm sóc, tư vấn, về chính sách xã hội
lại là do chính những
người
giacung
đình
nên
hiện
hành thân
và cáctrong
quy trình
cấp
dịchnhiều
vụ chokhi
trẻ khái niệm niềm tin đối
em quanh
bị ảnh hưởng
bởiđổi,
HIV/AIDS.
với những người xung
đã thay
trẻ luôn có sự lo lắng, sợ hãi cho sự an toàn

của mình. Trẻ cần có
một têu
điểm
tựa,môi
một
niềm
tin.thuận
Chính
vì thế, song song với việc
d) Mục
4: tạo
trường
xã hội
lơi cho
chăm sóc
trẻ trẻ
em bị
ảnh hồi
hưởng
phục hồi về mặt thể công
chấttác
thìbảo
NVvệ,CTXH
giúp
phục
tâmbởilý. NV CTXH có thể sử
HIV/AIDS.

dụng các phương pháp tư vấn, tham vấn tâm lý cho trẻ, có thể là đối mặt với sự sợ hãi,
Chỉ têu đến năm 2010:

giúp trẻ nói ra sự lo lắng. Đồng thời, NV CTXH có thể liên hệ với những người thân,
- Ít là
nhất
70% tâm
nhà quản
vớicó
trẻthể
em yêu
trongthương và chăm sóc trẻ,
những địa chỉ ( có thể
trung
bảo lý
trợlàm
xãviệc
hội)
lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, lao động - thương
binh và xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị
ảnh hưởng
bởiđỡ
HIV/AIDS
có kiến
thức
cơ bản
về :dự
có thể giúp trẻ tìm kiếm
sự giúp
cho chính
bản
thân
mình
nói chuyện với ai đó mà
phòng lây nhiễm HIV, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo
bạn nghĩ rằng có thểdục
giúp
đỡ mình.
trẻ em, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và
Như vậy, đối với
trẻ bị bạo lực gia đình, NV CTXH cần có những tiến trình công
các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan;

đảm bảo sự an toàn cả về vật chất và tâm lý, tình yêu thương dành cho trẻ. Ngoài ra,

tác xã hội phù hợp, quan tâm, chăm sóc về sức khỏe và tư vấn, tham vấn tâm lý.
- Ít nhất 50% phụ huynh, học sinh, giáo viên của các

Chẳng hạn tôi có thểcơnêu
điểndục
hình
vềtrường
trẻtnem
sở giáo
đươc
cung cấphợp
thông
về bị
cáclạm
biệndụng tình dục cần :
- Được quan tâm,
chú
ý
đến
tình
cảm,
những
nỗi
lo
lắng
pháp dự phòng lây nhiễm HIV, kiến thức cơ bản vềvà những vấn đề mà các
quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
em quan tâm.
- Đảm bảo rằng những gì đã xảy ra không phải do lỗi của các em.
- Ítnói
nhấtra50%
trẻ em
bị ảnh hưởng
bởikhông
HIV/AIDSsao
và cả và những chuyện đó
- Đảm bảo rằng
những
chuyện
tình dục
người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

sẽ đươc giữ bí mật. không bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tếp cận các
- Được hỗ trợ trong
điều
trị dịch
sức vụ
khỏe,
dịch vụquá
y tế, trình
giáo dục
và các
xã hộiluật
khác.pháp, tư vấn và những hỗ
trợ tiếp theo.
Mục têu 5: cải thiện hệ thống theo dõi, kiểm tra,
- Cần được bảođ)vệ.
đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi
2.
Công tác xã hội với gia đình trẻ bị bạo lực.
HIV/AIDS.
Việc thực hiện tốt và đầy đủ các chức năng của gia đình – đặc biệt là chức năng
têu đến
2010:
Hoàn
thiện hệchức
thốngnăng
theo mà những năm gần đây
giáo dục, văn hóa vàChỉchức
năngnăm
tình
cảm
là những
dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS.

đang không được quan tâm đúng mức và là điều kiện để có hạnh phúc gia đình là điều
rất quan trọng. Chính vì thế, CTXH cũng cần can thiệp với cả gia đình trẻ.
Các hoạt
Trước tiên, NV4.CTXH
cóđộng
thể chủ
tiếnyếu:
hành trị liệu đối với mối quan hệ cha mẹ - con
cái.

a) Nghiên cứu, rà soát, ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Nguyễn Thị Biên - Rà soát để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới
bản quy
K53 – Công tác xã hộcác
i văn Page
11 phạm pháp luật hiện hành về bảo
vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Rà soát, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn


cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; về sự phối
hơp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội
trong việc cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh
Ket-noi.com diễnhưởng
đàn công
nghệ,
giáochăm
dụcsóc trẻ em bị
bởi HIV/AIDS
và người
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; về chống kỳ thị và phân
NV CTXH tập biệt
trung
những
cha mẹ
hành
lạm lơi
dụng, ngược đãi hoặc bỏ
đốivào
xử trong
hệ thống
y tế,có
giáo
dục vi
và phúc
xã hội đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; về
mặc con cái. Gíup cho
cha mẹ có cách ứng xử đối với con cái khi chúng có hành vi
hoạt động của các nhóm tự lực những người nhiễm
không đúng đắn hoặcHIV.
sai lệch nhằm hạn chế hành vi bạo lực đối với trẻ.

Đối với cha mẹ có con là nạn nhân bị bạo lực bởi một thành viên khác trong gia

- Xây dựng và ban hành văn bản về cơ chế chuyển
tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công
lập trong
chẩn đoán,
trẻ em
nhiễm HIV;
trạng bạo lực cũng như
có những
biện điều
pháptrịphù
hợp.
hướng
dẫn với
lồng hệ
ghép
trong lớn
chẩnhơn.
đoán, chăm sóc,
3.
Công tác
xã hội
thống
điều
trị
cho
trẻ
em
nhiễm
HIV
với
a.
Nâng cao vai trò của nhà trường : người lớn nhiễm
HIV cùng
tại cácnhà
cấp;trường
quy trìnhtổchăm
sóccác
liênchương
tục đối với
NV CTXH có thể
chức
trình
trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

đình thì cha mẹ có thể thông báo với cơ quan chức năng để giúp trẻ thoát khỏ tình

phòng ngừa dựa vào

nhà trường , phổ biến rộng khắp vì nhà trường có thể tiếp cận nhiều với nhóm trẻ em
Thiết
lậpgiảm
các dịch
bảohiểu
vệ, chăm
sócđúng
trẻ emvề
bị bạo lực gia đình, đưa ra
và thanh thiếu niên, b)
giúp
cho
bớtvụsự
không
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

những thông tin và lựa chọn tích cực cho giải pháp xung đột và phát triển mối quan hệ
- Tăng trình
cườngdạy
thựccho
hiện nhân
các dịchviên
vụ hiện
về phòng,
tốt đẹp. Cần có chương
củacótrường
để họ có thể can thiệp
chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, phát hiện sớm,

đúng cách khi học sinh
bạo
lực gia
đình.
chămrơi
sóc,vào
điềuhoàn
trị, tưcảnh
vấn về
HIV/AIDS
cho
trẻ em bị
b.
Truyềnảnh
thông
thay
hành vi trong cộng đồng.
hưởng
bởiđổi
HIV/AIDS.

- Cungthay
cấp, đổi
hỗ trơ
và nhân
chođình
trẻ nói chung và bạo lực
Việc truyền thông,
nhận
thứcrộng
về các
bạodịch
lựcvụgia
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc tâm lý -

gia đình đối với trẻ em
nói riêng rất quan trọng trong việc phòng ngừa các hành vi bạo
xã hội; về chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; về tư
và xét nghiệm
về hỗ
trơđể
dinh
dưỡngđổi
và phát
lực. Đó là việc tuyênvấn
truyền,
tư vấn,HIV;
giáo
dục
chuyển
nhận thức, thái độ, hành
triển thể chất; về nhận và chăm sóc tại các cơ sở

vi của cộng đồng, gia
đình và từng cá nhân về bản chất của BLGĐ và việc phòng
giáo dục mầm non công lập cho trẻ em lứa tuổi mầm
non.thiệp và phòng chống tình trạng bạo lực, thay đổi nhận thức
chống BLGĐ. Để can
trong cộng đồng về- vấn
được
đặt
đầu,cácbởi
Cung đề
cấp,này
hỗ trơ,
kiểm
tra lên
việc hàng
thực hiện
quy lẽ có người cho rằng “
trình và
chuyển
sở khám
thương cho roi cho vọt”
việctuyến
đánhgiữa
concác
là cơ
quyền
củabệnh,
họ. chữa
NV CTXH

bệnh công lập trong chẩn đoán, điều trị trẻ em
nhiễm
quy trình
chăm
liên tục đối
vớidục
trẻ em
cùng
vớiHIV,
chính
quyền
địasócphương
giáo
đời
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

sống gia đình, xây

dựng mối quan hệ thân thiện, đoàn kết với các thành viên trong gia đình vào các bài
- Cung cấp và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ dự
phòng, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị trẻ em nhiễm
cộng
đồng
khác.
Sựdưỡng
thay trẻ
đổiem.
nhận thức ở mỗi
HIV ở
các cơ
sở nuôi

tuyên truyền, tư vấn và giáo dục cộng đồng, vào nội dung sinh hoạt tại các tổ dân phố
và các hoạt động

cá nhân, gia đình là

tiền đề cho việc thay- Cung
đổi thái
độ và hành vi ứng xử của họ. Nó cũng đồng thời là tiền
cấp kiến thức về chăm sóc trẻ em bị ảnh
HIV/AIDS
cho gia
đình,khác.
cộng đồng và cán
đề cho việc thực hiệnhưởng
thànhbởi
công
các giải
pháp
bộ y tế ở các trường học, trung tâm dạy nghề, cơ sở
bảo trơ xã hội.

Nguyễn Thị Biên
K53 – Công tác xã hội

Page 12

c) Cung cấp thông tn, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc
trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:


tác quản lý trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, ưu
tên người làm việc trực tếp với trẻ em nhiễm HIV
và trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV.

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục
c.

- Xây dựng cơ chế tăng cường phổ biến thông tn về
sách
hộihội
có liên
quan
đếntâm
trẻ em
Thành các
lậpdịch
dịchvụ,vụchính
công
tácxãxã
như
trung

bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

vấn và hỗ trợ trẻ em

là nạn nhân của bạo lực gia đình với các đặc điểm sau :
Tư vấn cho nạnd)nhân
về các
hưởng
vấn
củaem
cuộc
Xây dựng
môi ảnh
trường
xã hộiđến
thuận
lơi đề
để trẻ
bị sống của trẻ e hoặc
hưởng
chămcác
sóc trẻ
em bị tư vấn thjk hợp.
giới thiệu các em vớiảnh
nhân
viênbởitưHIV/AIDS,
vấn phụngười
nữ hoặc
tổ chức
ảnh
hưởng
bởi
HIV/AIDS
đươc
tếp
cận
với
các
Hướng dẫn về y tế, tâm lý hoặc các vấn đề khác để giúpdịch
trẻ phục hồi về tinh thần
vụ xã hội và đươc tham gia các hoạt động phòng,

và thể chất.
chống HIV/AIDS:
Cung cấp các biện pháp bảo vệ tạm thời cho trẻ em và cả các thành viên khác
dựng
tài liệu
nânglực.
cao kiến thức cho đối tương
trong gia đình khi có- Xây
thành
viên
bị bạo
có
liên
quan
về
sự
lây
truyền
cáccác
biệntổpháp
dự liên quan cùng với các
Cung cấp thông tin, tư vấn và thông tinHIV,
cho
chức
phòng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử, quyền trẻ

hình thức trợ giúp khác
liên
quan
đến
bảo
em và
trách
nhiệm
xã Luật
hội đốichăm
với trẻsóc,
em bị
ảnhvệ và giáo dục trẻ em, công
hưởng bởi HIV/AIDS.
ước về quyền trẻ em…
Cung cấp thông tin, tư vấn hợp tác, liên kết với các tổ chức liên quan cũng như

hình thức trợ giúp
vệ.

- Nội dung tập huấn của các nhà cung cấp dịch vụ có
khác
liên phải
quanđươc
đếnlồng
các ghép
cơ sở
liên quan
cácmà
nộinạn
dungnhân
về có
chống kỳ thị và phân biệt đối xử, quyền trẻ em và
trách nhiệm xã hội đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS.

thể sống và được bảo

Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn :

- Xây dựng tài liệu giáo dục ngoại khóa về phòng,

Để các dịch vụchống
CTXH
hoạt động
có sinh
hiệusản,
quảtến
thìtới
rấthoàn
cần đào tạo nguồn nhân lực
HIV/AIDS,
sức khỏe
thiện
để lồng
ghép vào
chương
giảng
có chuyên môn ( nhân
viên
CTXH,
trị liệu
tâmtrình
lý…)
đểdạy
cócủa
thể làm tốt các nhiệm vụ
hệ thống giáo dục quốc dân.

nói trên. Trong quá trình đào tạo chuyên môn cần chú ý trang bị kiến thức đẻ họ làm
- Tạo điều kiện cho người bị nhiễm HIV tham gia một

tốt công tác chống lại bạo lực gồm một số vấn đề sau :
số hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em
- Kiến thức chung về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
do ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Những quyền lợi hợp pháp của nạn nhân.
Thương binh và Xã hội tổ chức.
- Những dịch vụ hỗ trợ dành cho nạn nhân
- Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc giải quyết ( bắt giữ người gây
bạo lực, hỗ trợ và

đ) Hoàn thiện hệ thống thông tn, kiểm tra, đánh giá
tình
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:
bảo
vệhình
nạntrẻnhân..)

Hoàn
các chỉ
theo
Như vậy, công -tác
xãthiện
hội với
trẻsốem
bịdõi,
bạokiểm
lực tra,
giađánh
đìnhgiáthì nhân viên công tác xã
tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

hội phải rất chú trọng đến nhu cầu cũng như những đặc điểm, tính chất về đặc điểm
chức tập huấn cho công chức, viên chức làm
loại bạo lực này, đặc- Tổ
biệt
là tâm lý. Qúa trình công tác xã hội bao gồm hỗ trợ, trị liệu,
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi
phục hồi và phòng ngừa
cầncủa
được
tiếnY tế,
hành
HIV/AIDS
ngành
Giáokhông
dục và chỉ
Đàođối
tạo,với
Lao trẻ
động - Thương binh và Xã hội trong việc sử dụng các
công cụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em
Nguyễn Thị Biên bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

K53 – Công tác xã hội

Page 13

5. Các giải pháp thực hiện:
a) Giải pháp về xã hội:

bị bạo lực mà cần có


- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự
chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác dự
phòng, chăm sóc, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng
HIV/AIDS.
diễnbởi
đàn
công nghệ, giáo dục

Ket-noi.com

- Các
ngànhxung
Y tế, quanh
Giáo dụctrẻ
và như
Đào tạo,
động
 - trường và cả cộng đồng
sự tác động tới các hệ
thống
gia Lao
đình,
nhà

với nhiều hoạt

Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan có
động trách nhiệm tổ chức và phát triển các dịch vụ xã hội
cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Một trong

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, người nhiễm
HIV và gia đình củaC.
người nhiễm
tham gia hoạt
KẾTHIV
LUẬN
động dự phòng, chăm sóc, tư vấn cho trẻ em có nguy
cơ cao nhiễm HIV; hoạt động dự phòng, chăm sóc,
những
hiện tượng đáng lo ngại nhất của tình trạng
điều trị, tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV.

khủng hoảng trong

các gia đình hiện nay là tình trạng bạo lực gia đình. Bước sang thế kỷ 21, bạo lực gia
- Tăng cường và hỗ trơ các hoạt động chống kỳ thị,
phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS
người chăm
bị ảnhhình
hưởng
trên thế giới và ở Việt
Nam.vàBLGĐ
diễnsóc
ra trẻ
vớiem
những
thức muôn màu muôn vẻ.
bởi HIV/AIDS theo Luật Phòng, chống nhiễm vi rút
Đó có thể là bạo lực vật chất hay tinh thần; bạo lực bằng vũ lực hay ngôn từ; bạo lực
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở
người.
của người lớn đối với
người nhỏ hơn hay ngược lại… Bạo lực gia đình đã và đang gây

đình vẫn lan rộng và trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng và phổ biến ở nhiều nước

ra nhiều hậu quả nghiêm
trọng,
trước
vi chính
phạmsách,
nghiêm
- Nâng cao
kiến thức
về hết
pháplàluật,
thông trọng đến quyền con
về dịch
vụ cho
emmạng
bị ảnh của
hưởng
bởicá
HIV/AIDS,
người, đến danh dự,tn
nhân
phẩm
vàtrẻ
tính
mỗi
nhân. Bạo lực gia đình làm
người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,

xói mòn đạo đức, mất
dân chức,
chủ xã
vànhà
ảnhnước,
hưởng
thế hệ tương lai. Ở nhiều
cántính
bộ, công
viênhội
chức
các đến
tổ chức
và cá
đang
trong
lĩnh mà
vực bảo
gia đình, thế hệ conxãđãhộilặp
lạinhân
hành
vi hoạt
bạo động
lực gia
đình
khi còn nhỏ, chúng được
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

chứng kiến. Bạo lực gia đình đang là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của
gia đình Việt Nam. b) Giải pháp về kỹ thuật:
- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy trình kỹ
thuật, hướng dẫn các têu chuẩn dịch vụ thiết yếu,
bổ sung
vụ chưa
và dịch
vụ chất
lực gia đình, đồng thời
tìmcác
ra dịch
những
giảicópháp
hữu
hiệulương
khắc phục
cao về phòng ngừa, chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị
hoàn toàn hiện tượng này.
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Điều này đặt ra cho xã hội văn minh nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân của bạo
và đi đến xóa bỏ

Trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình là đối tượng chịu nhiều hậu quả nặng nề

dựng,hưởng
hướngđến
dẫn cả
và nâng
năngsau
lựcnày
của các
về thể chất và tâm lý- Xây
và ảnh
nhâncao
cách
là một đối tượng yếu thế

đáng quan tâm và
chữa trị, phục hồi,

nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức xã hội về nhận biết
cần
sự giúp
đỡcầurấtcủanhiều
công bởi
tác xã hội. Với chức năng
và đánh
giá nhu
trẻ emtừbị phía
ảnh hưởng
HIV/AIDS.
ngăn
ngừa và dự báo với các hoạt động tác động lên chính các em

bị bạo lực cũng như- Cung
hệ thống
giathiết
đình,
nhàyếu
trường,
cấp trang
bị thiết
cho cáccộng
ngànhđồng
Y tế, xung quanh các em
Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã
hội để thực hiện những dịch vụ hỗ trơ tư vấn,
truyền thông, dự phòng, chăm sóc, điều trị cho trẻ
Nguyễn Thị Biên
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và cho người chăm
K53 – Công tác xã hội
Page 14
sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
c) Giải pháp nâng cao năng lực quản lý:


Ket-noi.com

- Nâng cao năng lực chuyên môn của những người
cung cấp dịch vụ xã hội trong việc dự phòng, chăm
sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi
và người
chămgiáo
sóc trẻdục
em bị ảnh hưởng
diễnHIV/AIDS
đàn công
nghệ,
bởi HIV/AIDS.

công tác xã hội sẽ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho trẻ em bị bạo lực gia đình nói riêng
và nạn nhân bị bạo

- Kiểm tra và đánh giá chất lương các dịch vụ dự
lực
gia chăm
đình sóc,
nóiđiều
riêng.
phòng,
trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Cải thiện hệ thống thu thập dữ liệu về dịch vụ dự
phòng, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em bị
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
d) Giải pháp về huy động nguồn lực:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động đến năm
2010: đươc huy động từ các nguồn vốn (ngân sách
trung ương, ngân sách địa phương, vốn viện trơ
quốc tế, vốn huy động cộng đồng và các nguồn vốn
hơp pháp khác); đươc lồng ghép trong Dự án phòng,
chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục têu quốc
gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy
hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010; đươc bố trí
trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ
quan Trung ương có liên quan và các địa phương
theo quy định hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Luật
2. Luật

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối
hơp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y
tế, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức
triển khai thực hiện Kế hoạch hành động; điều phối,
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện Kế
hoạch hành động; bảo đảm các dịch vụ về phúc lơi
xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tổ
chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành
động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III
DANH
LIỆU
THAM
năm 2010;
xây MỤC
dựng KếTÀI
hoạch
hành động
quốcKHẢO
gia vì
trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2011 2020,vàtrình
tướng
Chính
phủ trong
quý IV năm
Hôn nhân
giaThủ
đình,
NXB
Chính
trị Quốc
gia, 2000
2010.bảo vệ và giáo dục trẻ em, NXB Chính trị Quốc
Chăm sóc,
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hơp với Bộ

Nguyễn Thị Biên
Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt
K53 – Công tác xã hội
Page 15

động của Kế hoạch hành động với các hoạt động của
các chương trình hơp tác quốc tế liên quan đến
phòng, chống HIV/AIDS.

gia, 2006


Ket-noi.com

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hơp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn và kiểm tra các
Bộ, ngành có liên quan và các địa phương sử dụng
nguồn
kinh nghệ,
phí để thực
hiệndục
Kế hoạch hành
diễncác
đàn
công
giáo
động.

3. Nguyễn Hữu Minh, Gia đình -nguồn hỗ trợ tình cảm cho thanh niên và vị
4.
5.
6.
7.

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hơp với Bộ Lao động thành niên, Tạp
chíbinh
xã hội
số 3/2006
Thương
và Xãhọc,
hội triển
khai các nội dung về
Đặng Cảnh chăm
Khanh,
Gia
đình,
trẻ
em
sự kế
thừabởi
những giá trị truyền thống,
sóc sức khoẻ cho trẻ emvà
bị ảnh
hưởng
HIV/AIDS; lồng ghép việc thực hiện các nội dung có
NXB Lao động
– Xã hội, Hà Nội, 2003
liên quan đến chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em bị ảnh
Lê Thị Qúy, Nỗi đau thời đại, NXB Phụ nữ, 1996
hưởng bởi HIV/AIDS của Kế hoạch hành động đến
Hoàng Bá Thịnh,
Biến đổi chức năng gia đình và vấn đề giáo dục trẻ em hiện
năm 2010 với việc thực hiện Dự án phòng, chống
nay, Tạp chíHIV/AIDS
Gia đình
và Chương
trẻ em, trình
số 1mục
tháng
thuộc
têu10/2006.
quốc gia
Hoàng Bá Thịnh,
Những
vi bạo
lực
giadịch
đình
phòng, chống
mộthành
số bệnh
xã hội,
bệnh
nguy– con cái sẽ học theo bố
hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010.

mẹ, Tạp chí Gia đình và xã hội số 5 ngày 9/01/2007
8. Lê Ngọc Lan – Trần Đình Long, Hành hạ trẻ em, NXB Thế giới, 2005
Trang website
1.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hơp với Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các nội
dung về giáo dục có liên quan đến trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS của Kế hoạch hành động.

Thương cho roi cho vọt” hay là bạo hành trẻ? 30/11/2010 | 12:18:00
(
http://www.vietnamplus.vn/Home/Thuong-cho-roi-cho-vot-hay-la-bao6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
hành động tại địa phương; tổng hơp tình hình thực
hiện Kế hoạch hành động gửi Bộ Lao động - Thương
trẻ
emvàtrong
giabáo
đình:
SOS
,ThứChính
Bảy,phủ.
15.11.2008
binh
Xã hội để
cáo Thủ
tướng

hanh-tre/201011/69883.vnplus)
2.

Bạo hành

| 09:01

(http://laodong.com.vn/Home/Bao-hanh-tre-em-trong-gia-dinhĐiều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

SOS/200811/114666.laodong)
3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25

Thực trạng tháng
bạo lực
trẻ em ở nước ta hiện nay-giải pháp ,Đăng bởi VNSW
7 năm 2009.
vào October 15, 2010 http://vnsocialwork.net/?p=988

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 

Nguyễn Thị Biên
K53 – Công tác xã hội

 
Page 16

 
 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×