Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 4G của mạng điện thoại di động Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

i

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------------

Nguyễn Thị Bảo Châu

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN NỀN
CÔNG NGHỆ 4G CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
VINAPHONE

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Theo định hướng ứng dụng)

HÀ NỘI – NĂM 2018


ii

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------------


Nguyễn Thị Bảo Châu

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN NỀN
CÔNG NGHỆ 4G CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
VINAPHONE

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 8.34.01.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Theo định hướng ứng dụng)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ HÒA

HÀ NỘI – NĂM 2018


i

LỜI CAM ĐOAN
T i i

g
iệ

g

g

g
h

h ghi


i g
g h

i


h

h
T c giả u n v n

Nguyễn Thị Bảo Châu

g


ii

LỜI CẢM ƠN
T

g

h họ

gắ g h

hậ

i

đ n

hghiệ

hi

i

ổ h

i

h

V i

g i

i

trị

h h

gi

iệ gi

h t tr n ị h vụ

h

h

h h

hg

ổ h

h họ ậ

t n tr n n n

h

ghi

n n h:

n đ n tho

n phone
iệ

i i g i

H

gi

i

h

h

g ẫ

g i

i

h h h

ih

i

gi

h hh

gi

–TS T

Thị

g h i gi

qua.
T i
ghệ

g i
h h Viễ

h

i i g

h

V i i

g

g

i
h

h

h i gi
h

gg

h

gi
i i

i Họ
i h

iệ

Q

h

g
ị Ki h

i

g

g h.

iệ


T i i

i h

gi g

g h
i

h g

i

g h
h h i h

i h ghiệ
g hi

h
R

h
g hậ

h
h h
T c giả u n v n

Nguyễn Thị Bảo Châu

họ
hỉ


iii

MỤC LỤC
LỜI AM OAN .................................................................................................... i
LỜI
M N......................................................................................................... ii
MỤ LỤ ............................................................................................................. iii
ANH MỤ
K HIỆU VÀ H VI T TẮT ........................................... vi
ANH MỤ
NG .................................................................................. viii
ANH MỤ
HÌNH ..................................................................................... ix
MỞ ẦU .................................................................................................................1
HƯ NG 1 - TỔNG QUAN VỀ Ị H VỤ VÀ Ị H VỤ GI TRỊ GIA
TĂNG
5
1.1

Gi i hiệ

h i

g ghệ 4G

ị h ụ gi

ị gi

g ...................... 5

1.1.1 Giới thiệu về công nghệ 4G ................................................................................ 5

Kh i iệ
h

1.1.1.1
1.1.1.2

g ghệ 4G ..............................................................5
g ổi i
g 4G .................................................6

1.1.2 Giới thiệu về dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 4G ............................ 8

Kh i iệ
ị h ụ gi ị gi
iể
ị h ụ gi ị gi
Ph
i ị h ụ gi ị gi
V i
ị h ụ gi ị gi

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2

Ph

iể

ị h ụ

1.2.1 uan i

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4

ị h ụ gi

g .....................................................8
g ......................................................8
g .......................................................8
g ....................................................9

ị gi

g .................................................... 10

về hát tri n dịch vụ ...................................................................... 11

M h h
g i
Ph
iển dịch vụ he
i dung h

Th
Ph
Ph

t

hẩ ............................................................11
iểm marketing .................................13

ng hát tri n dịch vụ ............................................................. 18

hập thị
ng ......................................................................20
iển s n phẩm/dịch vụ m i .....................................................20
iển thị
ng ........................................................................21
g h .....................................................................................22

1.2.3 uy trình hát tri n dịch vụ ............................................................................. 22
1.3

h

hh

1.3.1 Các nh n t

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4

M
M
M
M

i
i
i
i

ên ng

g

ih

g h

iể

ị h ụ GTGT ...................... 24

i d anh nghiệ ............................................................... 25

g i h
h ...................................................................25
g h h ị- h
ậ ......................................................27
g
g ghệ ....................................................................28
g
h
h i ..............................................................29


iv
M i
Nh

1.3.1.5
1.3.1.6

g h i hậ
i h
h
h .....................................31
h hh g h
ổi ...................................................32

1.3.2 Các nh n t

ên tr ng d anh nghiệ ............................................................... 33

1.3.2.1
Q i
h h h i h h .......................................33
1.3.2.2
Ng ồ h
...............................................................................33
1.3.2.3
H
g M e i g ......................................................................34
1.3.2.4
Mụ i
hi
i h
h
h ghiệ ....................35
HƯ NG 2 - TÌNH HÌNH PH T TRIỂN DỊCH VỤ GI TRỊ GIA TĂNG
TR N NỀN
NG NGHỆ 4G TẠI TỔNG
NG TY ỊCH VỤ VIỄN
TH NG - VNPT VINAPHONE ...........................................................................37
S

2.1

Tổ g

g

ị h ụ iễ

h

g - VNPT Vinaphone .................. 37

2.1.1 uá trình hát tri n của Tổng công ty ............................................................. 37
2.1.2 Chức năng nhiệ vụ, cơ cấu tổ chức ............................................................... 38

h

2.1.2.1
2.1.2.2

g hiệ
ụ .......................................................................38
ổ h .................................................................................39

2.1.3

c i

2.1.4

t u h

2.2
g

h

t
t

Th
g h
ị h ụ iễ h

ng inh d anh của Tổng công ty Dịch vụ vi n thông........... 41
ng inh d anh của Tổng công ty Dịch vụ i n thông ............. 42
iể ị h ụ gi ị gi
g
g ghệ 4G
Tổ g
g –VNPT Vinaphone ........................................................... 45

2.2.1 hu cầu về dịch vụ GTGT trên nền công nghệ 4G của Tổng công ty Dịch vụ
vi n thông –VNPT Vinaphone. .................................................................................. 45
2.2.2 Tình hình cung cấ dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 4G của Tổng
công ty Dịch vụ vi n thông –VNPT Vinaphone......................................................... 48

2.2.2.1
2.2.2.2

Gi i hiệ ị h ụ GTGT
g 4G Vi h e ......................48
T h h h iể h i ị h ụ GTGT
g 4G Vi h e .......53

2.2.3 Thực tr ng các h t ng hát tri n dịch vụ GTGT trên nền công nghệ 4G của
Tổng công ty Dịch vụ vi n thông –VNPT Vinaphone ............................................... 56

2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5

N g
h
Th hiệ
h
h h
h gi
Ph
iể gi ị
Th
gh

g ị h ụ h
g hụ ụ gi ị gi
g .56
g SKH......................................................57
ị h ụ i h h ............................................58
g h
h
ị h ụ ....................................62
g Ph
iể h h h g ..................................63

2.2.4 t u hát tri n dịch vụ GTGT trên nền công nghệ 4G của Tổng công ty
Dịch vụ vi n thông –VNPT Vinaphone. .................................................................... 64
2.3

h gi h

2.3.1 Những k t qu

g h

iể

ị h ụ GTGT

g ghệ 4G ............ 65

t ược ................................................................................... 65

2.3.2 Tồn t i trong việc hát tri n dịch vụ GTGT trên nền công nghệ 4G ............... 67

HƯ NG 3 -

GI I PH P PH T TRIỂN

Ị H VỤ GI

TRỊ GIA TĂNG


v
TR N NỀN
NG NGHỆ 4G TẠI TỔNG
NG TY Ị H VỤ VIỄN
TH NG – VNPT VINAPHONE ..........................................................................69
3.1

ị hh
69

g h

iể

Tổ g

g

ị h ụ iễ

h

g-VNPT Vinaphone

3.1.1 Mục tiêu chủ y u............................................................................................... 69
3.1.2 ịnh hướng hát tri n inh d anh ................................................................... 70
3.1.3 ịnh hướng hát tri n dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 4G........... 71
3.2
4G

Gi i h
Tổ g
g

3.2.1 ẩy

i
ghị h
iể ị h ụ gi ị gi
g
g ghệ
ị h ụ iễ h g –VNPT Vinaphone ..................................... 72

nh công tác nghiên cứu thị trường, tì hi u nhu cầu hách h ng ...... 73

3.2.2 Tăng cường các h

t

cơ sở h tầng

3.2.3

3.2.4 Phát tri n thê

ng chă sóc hách h ng ........................................... 76
n ng ca chất lượng dịch vụ ................................. 79

hách h ng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng .......................... 80

3.2.5 a d ng hóa s n hẩ /dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 4G ........ 81

3.2.5.1
3.2.5.2
hị
3.2.5.3

H
hiệ
ị h ụ gi ị gi
g hiệ i ...............................81
Ti


g
h g ị h ụ gi
g
gh
g......................................................................................................83
Ph
iể
ị h ụ GTGT
i ...................................................85

3.2.6 i n nghị

i với Tậ

n Bưu chính vi n thông

PT ................................ 86

K T LUẬN ...........................................................................................................88
ANH MỤ TÀI LIỆU THAM KH O ..............................................................90
PHỤ LỤ ..............................................................................................................91


vi

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Giải th ch ti ng

TT

Vi t t t

1

2G

Second Generation

2

3G

Third Generation

3

4G

Fourth Generation

4

LTE

5

4K

6

Wi-Fi

Giải th ch ti ng Việt

Anh

g ghệ
g ghệ
g ghệ
g ghệ i
hi

9

SMSC

10

MMSC

M2M

g

i I e e

i

g

g

h ẩ

h

h

h

gi i

g

4

H -1080p
Wireless Fidelity

Hệ h

g

g h
i

Inte e

g

Hệ h

g

g

Multimedia

Hệ h

g h

Messaging Service

i

h

Service Center

Machine to Machine

ổi

i

i

h ể

hắ

gắ

g

g iệ

ig

ị gi

Short Message

g

g hi
h

Gi

g

i

g ghệ h
11

i

i 4G h

i
GTGT

i I e e

h hệ h

Ti

Streaming

8

g

h hệ h

T
7

i

h hệ h h i

Long Term
Evolutuons

i I e e

h

g i

h

hệ h

hắ

hi
g h

g


g

g

h
12

OTT

Over-The-Top

13

IoT

Internet of Things

14

IR

International

g

ụ g

ị hg
M g

i

g

gI e e
i

ị h ụ h ểiI e e
g

g


vii
Roaming
15

iệ

TV

16

Data

17

ARPU

18

ị h ụ e

Mobile

iệ
Average

h i
i

g

h h

Revenue

Per User

h h

g

h

h

bao

Data RollOver

ị h ụ

i

ụ gh

h g

ig h

g

h

h g

g

Compoumded
19

CAGR

Annual

Growth T

g

g

h g

m

Rate
T

g

i h

h

20

TTKD

21

VNPT

22

CP

Content Provider

Nh

23

IP

Internet Protocol

Gi

h

I e e

24

OTP

One Time Password

Mậ

hẩ

hỉ

Tậ

h h iễ

h

g Việ

Nam
g

ị h ụ
ụ g1

i

g


viii

DANH MỤC CÁC BẢNG
g 2.3:

g h

g 2.4:

g i

g 2.5: Gi
g 2.7:

h hh g
he

c bổ
h h

g 4G ...........47

h

h h h g ....................................................48

g h

g i ịch vụ ......................................................58

ị h ụ GTGT

g 2.2: T h h h i h

ụ g ị h ụ GTGT

h

2 14-2017 ..........................................64
VNPT Vi

h

e

T i

u ....95


ix

DANH MỤC CÁC HÌNH
H h 1.1 M h h

ng h n t p 4G ...........................................................................6

H h 1.2: S

g ghệ

h

H h 1.3: M h h

g

H h 1.4: M h h

n trị

H h 1.5:

gi

M

e i g ịch vụ ..........................................13

ận Ansoff ...........................................................................19
iển dịch vụ viễ

ồ tổ ch c Tổ g

H h 2.6 : Giao diệ

...........................................................7

n c a dịch vụ ...............................................................16

H h 1.7: M h h h
H h 2.1: S

g

i s n phẩm .....................................................................11

h

H h 1.6: M h h M

g h

h

g

h

g he

ịch vụ Viễ

g g i tin nhắ

h

i
h

gh h

ng ............36

g ....................................40

...................................................62


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, thị
g i ng Việ N
h nh tranh cao v i s hiện
diện c 5 h h i h
ịch vụ Th g 1
2 16
TT&TT
p gi
h
thi t lập m ng viễ h g
g
g
gi
h
g p dịch vụ viễ h g 4G
h 4
ị viễ h g gồm VNPT (s h u Vinaphone), Viettel, Mo i
e
G e h ậy chỉ
Vie
ie h
gi
h 4G
hiệ ể
bắ
gi i
n ti p theo cho s h
iển c a thị
g i ng Việt Nam.
g ghệ i
g 4G
g ghệ th hệ th
truy n dẫn d
liệu nhanh h h g hục l n so v i
g ghệ th hệ th ba (3G) hiệ h h
ng h
g ghiệp viễ h g i ng
4G i mụ i
g p
g h g i ng r g h
truy n d liệ h h h

ng cho xu
h
g
g ổ
ịch vụ
y
h g h
h
g i
g g
g
g xu th thi t bị u cu i
g g
g ẻ.
Tổ g

g
ịch vụ Viễ h g - m t trong nh g h
g p dịch vụ
l n nh
g h ng trị thị
g i ng Việt Nam v i h
g hiệ Vi h e
h
g
i
ịch vụ 4G
h h h c triển khai dịch vụ 4G t i Ph Q c
–Ki Gi g
g
3/11/2 16
4G

T
4
ị viễ h
g hỉ diễn ra v i h i h

g

cc
g Vi

h
h g
h e Vie e

g

ể “h ” h h h g i nghiệm m ng 4G, c VNPT Vie e
chi n dị h ổi SIM 4G miễ h V i VNPT, việ ổi SIM 4G miễ h
hiện t i h g gh
iểm giao dị h
iể
g
T
Vie e
g
sẽ cung c
g i
4G
ng theo t g i
h g i m gi
ki n rẻ h 3G 4
n 60%...
Th i
i h õ
ễ. T i Việt Nam, sau nhi u
t t i g n 30 triệ h
triệ h
i
g
h h gi
g
e
h h h
h g ễ
h h
i cho m ng 4G.
gi

V
g

h
he

h

g

p m ng
iển khai
c th c
g hi
g h h

g h c t triể h i h h 4G h g h i
h
iển m g 3G
g h
ịch vụ 3G

hi
n so v i tổng s h 12
c. M g i
g 3G
h
g
63/63 tỉnh
h
i
g h i h

tl

h
h
g
g
c trong việc thu

g h
iể
u s dụ g

h

iện tho i SMARTPHONE g
ịch vụ gi
g
4G gi hi t bị

g
u


2
cu i
g g
g ẻ i
g

h g i dung m i
i
g
ng i ể 4G h h h t s c m nh sov i 3G. Th c t trong nh g
a, doanh
thu t
ịch vụ gi
g
n 3G c Vi Ph e g
gh g h g
h i t ra cho Tổng c g Dịch vụ Viễ Th g (Vinaphone) : L
th
ể h h
g i i
g s dụng nhi h
ịch vụ 4G? L
h

g
h h
h
iển thị ph
ịch vụ 4G? ể g
h n tr l i h
h i
iệ ghi
u h
iể
ịch vụ gi ị gi
g
g ghệ 4G
c a m ng Vinaphone sẽ
t c n thi t b i
g
c mong m i, nguyệnvọng
h
uc
g i i
g trong th i i kỷ g
h
ng
g ghiệp l n th
Xu
h
th c t
,v n
“Ph t triển dịch vụ gi trị gia t ng trên
nền công nghệ 4G của mạng điện thoại di động Vinaphone”
gi l a
chọ
i ận v n t t nghiệp Cao học Qu n trị Kinh doanh.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Dịch vụ
h
iển dịch vụ
m nh kinh doanh, khẳ g ịnh vị th c
v ch
t nhi
g
, nh g h
g iệ h
hi

h
h ghi

g

ọng trong việ ẩy
hị
g h h
ậy
c
g
nh ng m c

h
g
i Ph
iển dịch vụ h g h i
i h
g
i
c r t nhi
gi ghi
u trong nhi
ĩ h
h
h
i
ng
i
g ghi
cập
họ i
hiểu m t s
i ậ

i
h
iển dịch vụ
g ĩ h c Viễ h g M t
s
g
h ghi
u th c tiễ
hể kể n:
- Luậ
Th
ĩ QTK - Gi i há hát tri n dịch vụ Di ng 3G t i Viettel
Telecom, c a Nguyễn Thị X
A h h ng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Thị
Minh An, Học việ
g ghệ
h h iễ h g 2 11
- Luậ
Th
ĩ Ki h - Gi i há hát tri n dịch vụ g n h ng iện tử t i
g n h ng g i thương Việt Nam, c a Hu nh Thị L H
h ng dẫn khoa học
TS Nguyễn Ninh Ki T
g i học Kinh t Th h h Hồ h Mi h 2 4
- Luậ
i
ĩ - Gi i há hát tri n dịch vụ án lẻ t i g n h ng Thương
i
Cổ phần u n i c L
g h ng dẫn khoa học PGS TS H Mi h S
Học
việ T i h h 2 13
Hiệ

- S h Nguyễ V
L Sỹ
h h iễ h g 2 7
- Luậ

Th

t - Tổng quan về vi n thông, Học việ

ĩ - M t s vấn ề về h

g ghệ

n thiện các gi i há chi n lược


3
kinh doanh của công ty M iFone, c a Tr n Anh Th
GS.TSKH Phan V Tiệm T
g
i họ Ki h
N i, 2015.

h
h

ng dẫn khoa học
g ghệ H

- Chu Thị Th h H (2 11) -Gi i há hát tri n dịch vụ giá trị gia tăng trên
ng
vi n thông ch Công ty hần mề v truyền thông ASC, Học viện Công nghệ Bưu
chính i n thông.
- Nguyễ
thông u n

S

(2 13) -Phát tri n dịch vụ giá trị gia tăng của Tậ
i iettel, i học ông nghiệ H
i.

-S h
iX
Ph g – Qu n trị kinh doanh viễ
Nh
t b Th g i
T
h g 2 1 .

h

g

g

n vi n

h h i nhập,

g
h
hỉ
cập nh ng v
chung v dịch vụ
h
iển
dịch vụ ho
cậ
n m t dịch vụ cụ thể
V i dịch vụ gi ị gi
g
n
g ghệ 4G c a m g iện tho i i ng Vinaphone h
g
h
ghi
u
Th c t trong th i gian g
hi
ịch vụ
h h i, tin nhắn
SMS g
g
h S h
iển m nh mẽ c
ịch vụ OTT d n d n thay
th
ịch vụ i ng truy n th g h
ịch vụ GTGT g
g
g i
quan trọng trong việc c nh tranh gi
h h i h
ịch vụ i ng.
h
vậ

i diện v i h h h c t thị
ng, t t c
g i
g u tập trung
iể
ịch vụ Gi ị gi
g
i
h
h hị
ng m i. Do
dịch vụ trọ g
h
iể
ẩy m nh trong th i gian t i.

K th a nh g h h
ghi
i
c, luậ
ghi
u nh g
luậ
i
h
iển dịch vụ viễ h g
nt g
h t
hi ghi n c u th c tr g
g
h
iển dịch vụ GTGT
gi sẽ tập
g
ồn t i
g
h
g iệ h
iển dịch vụ. T
h
h
h gi
xu t m t s gi i h
hằ
h
iể
g
dịch vụ GTGT
g ghệ 4G t i Tổ g
g VNPT VinaPhone.

3. Mục đ ch nghiên cứu
Mục tiêu kh i qu t: Nghi
g ghệ 4G t i Tổ g

xu t gi i h
h
VNPT Vi Ph e

g

iển dịch vụ GTGT

Mục tiêu cụ thể:
Hệ th g h
h g

h g i v i doanh nghiệp Viễ h

nv
g

h

iển dịch vụ

dịch vụ Viễn


4

n

Ph
h
h gi h c t ho
g ghệ 4G t i VNPT VinaPhone.

xu t m t s gi i h
nghệ 4G t i VNPT VinaPhone.

h

g h

iển dịch vụ gi

iển dịch vụ gi

ị gi

ị gi

g

g

g

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
n

Đối tƣợng nghiên cứu c
g ghệ 4G t i Tổng c g

i ho
Dịch vụ Viễ

g h
iển dịch vụ GTGT
h g (VNPT VinaPhone).

Phạm vi nghiên cứu c
i h
g h
iển dịch vụ GTGT
n
g ghệ 4G t i Tổng c g VNPT VinaPhone v i d liệu thu thập t
2016 – 2 17
gi i h
xu h ng t i gi i
n 2017 – 2020.

5. Phƣơng ph p nghiên cứu
Luậ
ẽ s dụ g
h g
g ghi
u kinh t
Ph
biểu hiệ
Ph
website
h
g h
ho
h
Viễ

g h
g h h

h

g h
h
h
cho việ ghi

ật biện ch g
g h
iển dịch vụ.

ật lịch s

g

h h t truy n

u.


õ

n ch

g h
h hậ h g i : Th hập s liệu th c p: S liệu l y t
h i iệ ghi
t qu ho
g i h
h ịnh
iển c a Tổ g
g
ịch vụ Viễ h g

Ph
g h
h g
g h
iển dịch vụ
iển dịch vụ gi ị gi
h g.

h

h

g

h

i chi

h gi h c tr ng
ghi
u gi i h h
hiệ
g
g ghệ 4G c a Tổ g
g
ịch vụ

6. K t cấu lu n v n
Ng i h n m
u, k t luậ
k tc h h3 h
g:
h

h

g 1: Tổng quan v dịch vụi iệu tham kh o, luậ

ịch vụ gi

ị gi

c

g

h
g 2: T h h h h
4G t i Tổ g
g
ịch vụ Viễ

iển dịch vụ gi ị gi
g
h g - VNPT VinaPhone.

g ghệ

h
g 3: Gi i h
h
4G t i Tổ g
g
ịch vụ Viễ

iển dịch vụ gi ị gi
g
h g - VNPT VinaPhone.

g ghệ


5

Chƣơng 1 - TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ

GIA TĂNG
Giới thiệu Chƣơng:
h

i

ịch vụ

i h

h

g 1 gi i thiệu v nh

g

ịch vụ viễ

iểm c a kinh doanh dịch vụ viễ
vụ gi

ị gi

g
h

Kinh nghiệ

h

g

h

g

g h i iệ
i i g Kh i iệ

h

hh

g ghệ 4G

g

h

v

iểm,
h

c
iển dịch

iển dịch vụ viễ

iển dịch vụ t i m t s doanh nghiệp Viễ

h

g

h

g

g

c.

1.1 Giới thiệu kh i qu t về công nghệ 4G và dịch vụ gi trị gia t ng
1.1.1 Gi i hiệ

g ghệ 4G

1.1.1.1 Kh i iệ

g ghệ 4G
g ghệ truy

4G (vi t tắt c a fourth-generation)
h
h

h

n 1,5Gb/gi . T
4G
g iệ

kh

g i

e

4G h
e

h
i

g

g

h

g

p m g NTT
ịch vụ

h

hiM
h
h”

g

h

LTE UM
g h il

” ổi

g

g ghệ i

h.
ọi

t n i mọi

i

IEEE 8 2 16

iể

ng 4G sẽ

M / V i

g i : “I -S

i
M

3G Q

ng t

h h

hậ

h
g

Nh

h

g

H

Q

c. G

Trung Qu

i ằng ITU sẽ

g

trong

WiMAX”

g ghệ i

i h h ịch vụ cho t t c
h

i1

g h h h g NTT
g

1

c ch p nhận

g ghệ

ng t t c
g ghệ “

iểm tuy

ng ch

M ng 4G sẽ h

ng

trong

ng 3G LTE , UMB hay WiMAX 802.16

8/2 9 4G h h

h

ị h ghĩ 4G ằ g h i iệ

h

g i

ể cung ng t

g

g

a".
ụ g h

t m r ng c a m g h

4G sẽ h h

2

h

g

hh

g i u kiệ

ng (mobile multimedia) v i kh

c c i ti
h

ghĩ "3G

hiể

Ở Nhậ

g h

gọi 4G do IEEE (Institute of Electrical and Electronics

ể diễ

Engineers)

h

t i

n t i d liệu v i t

h

i
i

t bậ
g g

h WiMAX 8 2 16

Wi

kh
i

g

g Nh ng
UM

3G


6
h g

LTE, DVB-H…
e

h

g

h

UW

c

g h

2G 3G WiMAX Wi-Fi, IEEE 802.20, IEEE 802.22, pre-4G, RFID,
e i e… ể cung c p m t k t n i

i

g hỉ

g ghệ m ng hiệ

t s h i tụ c a nhi

ọi

(ubiquitous), mọi
g

h

truy n l n, tuy nhi

g ghệ pre-4G (ti n 4G).

M ng 4G sẽ
triể

ng t

g

g

h

g ể m ng thu

g hi t bị i
i

s ng trong m

i

g“

g

g g Ng


i

h

ghĩ

g

g

h

g

g

hể k t n i m ng b t c

gi h h h p, dịch vụ ch

g

g

ng khắp

h

i ẽ th c s

i

h

g ể

it c

h

g

h

4G

g

H nh 1.1: Mô h nh mạng hỗn tạp 4G

h

1.1.1.2
a) T

g ổi

t

truy n d liệ

u t quan trọng nh

g ghệ 4G h I e e
t i xu ng c

xu ng chỉ

4G

hể

tm ct i

hi u l n so v i 3G. V
1

M

g h ct

huy t

h

t i

ng cao:

M g 4G
g

h

i.

t 5Mbps-12Mbps (cao g p 5-10 l n so v i 3G).
g

b)
i

g 4G

cao:

C i thiện t
V i

i

g

ng

g h

g i

h

t tr i so v i

ghĩ

hể h tr m

TS 4G

hể cung c

g

i

h hệ

ng l n ng
g

i

i n, mang l i tr i nghiệm k t n i
c. M g 4G

g

h

ng t i m t th i iểm b t k . M i tr m

ng l n g p 3 l n so v i 3G

g ghệ 4G sẽ mang l i hiệu qu s dụng m g

it

h

h

ụng
h

ng.


7
c) H tr

hi t bị t

ng dụng ph n m

h

:

g ghệ 4G h tr truy n d liệu t
h g h

truy

h i

c biệ 4G
vụ

h

ih i

h hh

h


Y

n video ch

g gi

trễ xu ng

ng dụ g
e ẽ

h

g h

m c th p nh

ịch

ng theo th i gian th c.

d) Hiệu su t cao:
h

Hiệu su t 4G s dụng phổ t
truy n l

h

h

i hh

nt g h

M g 4G
ồ g ẳ g

h

g

h ng thi t bị h

h
g

g

g 4G

c

h h

hi

g

i IP

h

h

h

g

hổ t n so v i 3G.
hh

g

c thi t k theo ki

hi t bị ể truy n t i h

g ồng th i T

i u chuyể

g

ng d liệu

t tr i:
g iệ

g

g

i he z

ắp gi
i

h
h

i h

iệt m g 3G Nh

i n, m t m ng 4G sẽ t bi
h

g

i h ể th c hiệ

i. Hệ th

h

dụ g

g ghệ h

h g

g h hh

h

iể

g

can thiệp c

i

g ghệ

c nhi u bit d liệ h

e) L

3G

g h

g

s c m
m bi

ng truy

n khi khắc phục xong s c .

H nh 1.2: So s nh công nghệ mạng không dây

g i
iệ

h nm m
h


8

ớ th u v

1.1.2

1.1.2.1 Kh i iệ
Dịch vụ gi
h

thuật ng

ị h ụ gi

ị gi

g

g
ị gi

g

g i

i

H

eH

h ig

h

ng nhi

h

iể

1.1.2.2

g

h

h

ị gi

iệ

gi

i e

ịnh d ng

c ti …

h h

h hh g g i

h hh g

gi

ịch

ị, dịch vụ truy cập

h h

h

dụng dịch vụ

g

g

h h

g
g iện tho i i
g iện tho i i

ng mang l i hiệu qu

iện tho i c

Th

: dịch vụ GTGT

g

Th b :

h

g

h

g h

i ị h ụ gi

tr

o mật cao.
g iện tho i

c.

g iện tho i i

: quan hệ cung c u v

nhu c u th c t

h

ịnh.

: dịch vụ GTGT h

Th

g

u cu i c a dịch vụ GTGT

c, thi t bị

Th

) Ph

g gi

h

c cao.

h

1.1.2.3 Ph

g i h c

(ARPU)

ị h ụ gi

Th ba: gi
g

gi

g h

h

Th hai: dịch vụ GTGT
i

g hs dụng m ng viễn

h TV h w

Th nh t: dịch vụ GTGT
i

i

gi

h ng dịch vụ g i gọi f

h

h

g

ịch vụ e

g

e i e)

g h

g i

h i, dịch vụ f

h

h

hiện lo i h h

c dịch vụ GTGT m t m

h

e

ịch vụ

ng, dịch vụ iệ

ịch vụ

h g i

g

c bi

ịch vụ GTGT

c

hh

h i hụ

iện t , dịch vụ h

i e e

g ghiệp viễ

g

I e e VAS

vụ h

n n h

g

g ĩ h

i s dụng bằ g

cung c p kh

t n tr n n n

g (vi t tắt VAS, ti ng Anh Value-

hổ bi

h g i
g

trị

ị gi

Dịch vụ gi

h

ị h vụ

ịch vụ GTGT

g ng c

h

g

i he h h h c cung c p dịch vụ:

g

h

g

iển dịch vụ GTGT g

ị gi

g

h h
g h

i v i dịch vụ.
g

g

g
h

g


9
-

Dịch vụ “ h

-

Dịch vụ GTGT d
) Ph

g i

gi i

h

g

h h t c a dịch vụ:

-

Nh

-

Nh

ịch vụ video

-

Nh

ịch vụ game

-

Nh

ịch vụ h

-

Nh

ịch vụ tiệ

-

Nh

ịch vụ Mobile internet

h c

dịch vụ

g i gi i
h

ị h ụ gi

ị gi

g

iv i h hh g

a)

Tăng h năng c nh tranh ch nh
h

ng g

h

iển m g

i

h h

iển c

việ
g

h

ra s

h

h g

iệt nhằ

m g h h
h

u s 1900xxxx

ịch vụ tin nhắn

i he

1.1.2.4 V i

i”

h h ệ h
ho h

hi

ịch vụ gi

h

g

h

hắn tin gi a

h

h

h hh g

iệ

g

g ể hi

h ghiệp viễ

h h

ng m g

ng. Ch

g

ng quan trọng nh t

g

i h

g

ểt o

i tham gia s dụng dịch vụ c a

ị gi

g hiệu qu

ng v i mục

nh tranh c a doanh nghiệp.

ng ca d anh thu ch nh cung cấp. Trong tổng doanh thu t
h

c

g

h

h
g

h h

p, tỷ lệ

c h

m

hị

n t dịch vụ GTGT g
g g

h h
h h

g

ịch vụ

g

g

g h

g

h

h
miễ

h hh g
ng t i T

h

i mụ

dịch vụ: Th g

g

nm c
h n gia

ắp t t nh

h

h
h

mb om tm

h ghiệp trong th i k kh ng ho ng.

ng ca hình nh của doanh nghiệp. Ng i
h

ọng. Khi

g gi m xu ng,

ồng th i

.

h hh g

g

t liệt ho c thị

ịch vụ GTGT h h

m ng cho ph n doanh thu gi m xu
triển b n v

u coi

i

h ct
i

gii

h h

ọ g

tc

t nhi u dịch vụ GTGT
h i

ng c

c gọi nh (M A) Ph

h

c cung c

h hh g V
e fe; M

iệc th a

i

ng
i d ng

ụ Vie e
e

ịch vụ Buzz


10
me; Vi

h

e

ịch vụ
g

nghiệp trong mắ
h

nh t t

i g

i i

ồng th i

g hi

g h h nh t t v doanh

g g

g

m
v i

g ể

ể gi

h

i th

iệt gi

h

h hh g h

h

ị gi

g N gi

ọ g

h
h

ng t

n phẩ

g h

g…

pv

ut

h

g

iệ gi

t trong nh ng biệ

g ịch vụ gi

h

h gi

c h

n. M

h i h

h h

h

y, s
g

h

t liệ

h hh g

nhu c u c
h

ut t

h hh g

Gia tăng sự hác iệt cho s n phẩm dịch vụ cơ
thị

g

m b o việ

n
h

ị s n phẩm dịch vụ c

h u hiệu nh

h

h

iể

h

h hh gl a chọn m g iện tho i sẽ s dụng.
iv i

b)

h i

T o ra sự bi n ổi m nh mẽ cho nền kinh t . T o ra s bi
g ghệ

m

g

is

g

h i

o ra m t th i

c c i thiện. T

i u kiện s ng

i m i, th i

ổi m nh mẽ v
iệc c

g

i

i h h i

ic as

ic a

g ghệ.

1.2 Ph t triển dịch vụ và dịch vụ gi trị gia t ng
Ph
h

iể

hị

ị h ụ

g ị h ụ(

ị h ụ
gồ

h

h ghiệ

Tr

g h

g
hi

Tổ g
h h

h

h h

h i h
h h

g

g

g

g

ị h ụ

i VNPT Vi
ị h ụ Viễ
h hị
h h…

ị h ụ

) hằ
h


g

hể

g

i ghi
g ghệ 4G

h ghiệ

h

gồ
g

Nh

g

hể h
iệ

h
h

h

h
ị h ụ

iể

ị h ụ gi
g

g -VNPT Vi
g

hị

iể

e hị
h

g
g

hể
ị gi
h

hể

h

e ằ g

hể Nh

h

g


11

u nđ

1.2.1

v ph t tr n ị h vụ

1.2.1.1 M h h

g

i

hẩ

H nh 1.3: Mô h nh vòng đời sản phẩm
(Nguồn: Philip Kotler - 2004 - hững nguyên lý ti

4 gi i

Chu k s ng c a s n phẩm bao gồ
- Gi i
T

g gi i

h

h

rồi m i

g

i

g

Trong su
h

g
m
s

i

gi

hằm t
hị

gi i

c biệt hi

hậ
h

h

h g

g

n xu

h

n ph i h
h

ể gi i

n ph i tổ

g gi

h

hiệ h

h hh g ể

ng.
g

ị h gi

m th i

hể tr

g h

hể

c th

i th c nh tranh tr c ti

h hh g

g

ng,

i m tin, c

n gi i thiệu, việ
g

hị tr

hụ r ng khắ

ẻ. Ng i
h

n a s n phẩm c

g i

hi h

n xu t c n ph i b ra r t nhi
ể h

s n phẩ
c m t hệ th

c ch

n

n gi i thiệu :

thiệu, qu g
ch

thị)

h

h h ệch v gi

T

hi

g

i th c h

h gi

i

iểm kh i

g iệ h i h

c quy n. T
h

g

nh y c m c

hể s dụ g gi

g

ng h p

iểm chuẩn cho
h hh g

c

n phẩm thay th c a

ể ra quy t ịnh v gi


12
ịnh v gi
r t quan trọ g

gi

h

ổn h i

g

g i
g
Mụ

g h
i
h

ng ng c ng c

h
iệ

g

h h

g

i

g

g

gi m
g

i nhuậ

o, thị

g

h
g

hiệ ( i u hi m khi x

h

n xu

h

g

h

) h

h hh g T
?N

g gi i

he

ị s n phẩ

g gi i

i th c h

h h

h h p. Nh

g

g”

g

t hẹp.

h i gi

t
i

ng

gi

n,

h y c m v gi h
h g

c vị

gi

i
he

c thể hiện qua doanh s

h

g h

hể

c.

ị h gi “h

hị

h

c doanh s

gi i

g”

c

g

iể

g

a s n phẩ
m

h i h

ị h gi “h
h

h

ng m i

ồng th i h

hể vẫn gi

hi h

ị h gi

h

h ng thị
g

g h

i

gi i

g

doanh shậ

h

g

sẽ mu n gi

g

gi i
h

g

ti p cậ

iể

n phẩm c a c

gh gh

hiện ch

h

h hh g

h

t th i k

n m i c a nh ng thịvị s n phẩ

g

gi i

h h h g h p nhận. Gi

nhuậ

hể gi t ch t s n phẩm

gi i

n phẩ

nc

ụ g

i

h

iển.

hay len l i

M

h

ng:

h h

g hỉ h

n phẩm m i gi i thiệ

h h h g, s

g ể hi h , gi

h

n gi i thiệ

g iệc c a nhi

- Gi i

ph

g gi i

g

ng cong kinh nghiệ
hic

g

i nhuận

i th nhập cu c sau. M t s

i th sẽ bị l ho c thua cu c.
- Gi i

h

ồi (

ỉ h iể
ọng

h h

g hể

g

thể ẩy m nh việ
g

h

i

n ph i h gi

hụ h g h
h

ng s n phẩ

g

h i
a, bắ

gh gh
hiệ

ng

h i, doanh thu gi m d n.

Ở gi i

g h

h

h ): L gi i

h
hn phẩ
ọng. Ng i

hiệu nhằm v c dậ
ịch vụ h

a.

nm ct in ph i c i ti n ch t
a s n phẩ

g


13
V

gi i

h

ồi, s

g

i th c h

h

iệt. Trong su

gi i

g h ng l i
h

c a họ tr
b

h

h

g

c nhắ

(
m r

ụ: bằ g
g

g

h h

iể

Gi i

gi i

doanh s , thị ph
g

gi

hi

g hi

h

h

hị

g hi

h

c


t nh

a thị

h gh

g

õ ệgghi


h

n.

h g

n xu t ngay m
“G i

ọng nhi

h õi ti n s n

h t. Tổng m c c u cho s n

xu t hiện c
tc

n phẩm thay th ho c
g

ng h

g

ị s n phẩm ti p tục gi m. M t s

g iệc kinh doanh, m t s

việc kinh doanh t

i th . Mọi g
g h

ọng,

ịch vụ…

ph i t b h
g

g

ị h g

ng qu g

he

ng doanh s

ị gi

u bị gi m m nh

hể hiện s c h
ụt gi

1.2.1.2 Ph

n t t, t

n phẩm

p nh

c tung ra s n phẩm m i theo kiểu chi
g

Gi i

t t t m t thị

g
g

gh gh

chu k s ng c a s n phẩm n u th

h

i

h

u c chi m gi m

n ph i m nh d n quy

ho ch t

h

h

g

ị h gi

i nhuậ

g

phẩ

ị s n phẩm

n phẩm).
h i:

phẩm, gi

g

t trong nh ng y u t

- Gi i

L

i

a s n phẩm, m i hi
Gi

he

ng doanh s

i

g

h

hể th y
g

gắ g gi h giậ

d nh l i nhuậ

g hi

c
g
g

h .

iển dịch vụ he

iểm marketing

H nh 1.4: Mô h nh quản trị tam gi c Marketing dịch vụ

(Nguồn: Th.S Nguy n Thị H

ng Y n – 2009 – B i gi ng Marketing Dịch vụ)


14
L

h

h i

gi

tvh

Â

i g
g i

e i g ịch vụ, ti p cậ

gồ

h h h n then ch t: doanh nghiệ

h

g

ei g h

ei g

i b . Doanh nghiệ

b phậ

ei g

họ h g

i diện cho t t c nh

h g

Kh h h g

nghiệ

h

g g

nh
g

h i

h

i ho

Nh ng lo i

i g

h

g h g

h

g

c ig

ch

c n ph i

c gi i quy t m

h

g

iểm v

h õ

i

g

g
g

h
ng

h

g h

g

g

g i g ẻ chỉ

h h

N u họ h
ng l

b i Nh

ể th c hiệ
ậy, s

he

h h

g

i

g g

ng

hể th c hiện

m nhận v ch t

h

h

h

g i u

ei g
h

h

i

i

nl i i
i

h

h

u v i h h h g;
h

h

h i

, s cam k

i

h
h ị hh

thị

g

S

h h

g

ng thị
t ch c

a marketing m i

h i gi

g h h h g h hi
g i

hi

h

t qu th c hiện c

i p thị
ih is

a

g, h

h i p cận qu n trị ịnh h
i

h

h

i

h i p cậ

g

c

n marketing.

n trị

g h
i

h

Nh

h i gian tr i khắp trong tổ ch c h

h

g gắ

h

ei g

quan hệ phụ thu c ph n l
i

ổ ch c,

i quan hệ d

h y cho s

i p thị

h

t qu n trị dịch vụ. Nh ng

c th c hiệ

h

h i iệ

d

ng v i nh

g

a doanh

g

t tri

i) h

h g

nh marketing. Lo i marketingg tin cậy v i h h h g (

quan hệ

g

họ i

h

ti p cận qu n trị ph i th c ti p thị. Tri

th i gian h

h hh g

g

h i

ei g

c

m nhận v ch
t s

g

h ng l i h

h

h i gi

g

g

ọng t

i

h t b n lo i i g

h

hh

g

ei g

c gọi

Q

h

g

g

c, kỹ thuật, ki n th
hh

ei g

h gi

ằ g

h h h g,

g h

i

h

h h h g Ng i

g

nh ng ho


h

i i

g

g
h

g

V

g ể CSKH: h

chỉ
h

L

i v i doanh nghiệ

g

h

h

g h ti p thị

i p thị

ng

g

c hiể
h

g h

ei g

g h hh g

nt g
h

iệ :

c gọi

gồm nh

h h

n dịch vụ he

h h

h

g

c sẽ th t
g h i

u


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×