Tải bản đầy đủ

Thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG (tt)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

--------------------------

Nguyễn Xuân Hiệp

THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AEG

Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh

Mã số:

8.34.01.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Theo định hướng ứng dụng)

HÀ NỘI - 2019Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ TRỌNG PHONG

Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Phản biện 2: PGS.TS. Vũ Minh Trai

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: 10 giờ 20 phút ; Ngày 19 Tháng 01 Năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông


1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Đảm bảo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho người lao động là một nhiệm vụ quan
trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Người lao động là tác nhân chủ yếu của hoạt động sản xuất
kinh doanh, là người quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, để có thể tồn tại
và phát triển thì cần phải có những biện pháp khuyến khích người lao động trong công việc,
để họ có thể phát huy hết năng lực của mình công hiến cho doanh nghiệp, làm cho doanh
nghiệp ngày càng phát triển hơn. Trong các nhân tố khuyến khích, thì thù lao lao động giữ
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, khuyến khích người lao động và góp phần vào sự phát
triển của doanh nghiệp.
Thù lao lao động bao gồm tiền lương, các khuyến khích vật chất, tinh thần và các phúc
lợi là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố
quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc, cơ hội thăng
tiến... Một chế độ thù lao phù hợp góp phần quan trọng nâng cao năng suất và chất lượng,
giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi. Do đó thù lao cho
người lao động chính là một chiến lược kích thích và động viên lao động hiệu quả nhằm duy
trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đó là một trong những
động lực đầu tiên quyết định việc kích thích người lao động làm việc hăng hái, nhưng đồng
thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn, hoặc quyết định từ bỏ doanh
nghiệp ra đi.


Công ty cổ phần AEG là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hạch toán kinh doanh
độc lập. Ngoài những thuận lợi thì công ty cổ phần AEG hiện nay cũng đang gặp nhiều khó
khăn cả chủ quan lẫn khách quan trong sản xuất kinh doanh như cạnh tranh ngày càng gay
gắt, thị phần bị chia sẻ, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe hơn. Thực tế đòi hỏi công
ty cổ phần AEG phải có những giải pháp để thúc đẩy và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
ngày càng hiệu quả hơn. Một trong các giải pháp đó là đổi mới trong chính sách thù lao cho
người lao động.
Bên cạnh đó bước sang năm 2017 với sự thay đổi cơ chế, các chính sách chế độ của
nhà nước đối đối với các doanh nghiệp, trong đó công ty cổ phần AEG đòi hỏi phải đổi mới
trong các chính sách quản trị nói chung và đổi mới chính sách về thù lao cho người lao động
nói riêng nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi trong tình hình mới.
Xuất phát từ thực tế tác giả đã lựa chọn đề tài "Thù lao lao động tại công ty cổ phần
AEG" làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học quản trị kinh doanh.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề quản trị nhân lực nói
chung và thù lao lao động nói riêng.


2
Các công trình nghiên cứu đó chủ yếu đã phác họa ra một số thực trạng, dựa trên những
số liệu thống kê hay kết quả điều tra xã hội học và đưa ra một số giải pháp về tạo động lực
lao động. Hầu hết các đề tài đều ở tầm vĩ mô, hoặc cụ thể nhưng đối tượng nghiên cứu là
khác nhau, thời điểm nghiên cứu khác nhau, khu vực, lĩnh vực nghiên cứu khác nhau và đặc
điểm tại mỗi công ty cũng không giống nhau, nên không hoàn toàn áp dụng được ở các doanh
nghiệp khác nhau. Với những nghiên cứu trước đây, chưa có nghiên cứu nào đi sâu về thù
lao lao động. Bên cạnh đó, cũng chưa có nghiên cứu nào thù lao lao động thực hiện tại công
ty cổ phần AEG. Đây là những khoảng trống nghiên cứu mà tác giả sẽ tập trung nghiên cứu
trong khuôn khổ luận văn này.
Hơn nữa, công ty cổ phần AEG đã phát triển từ lâu nhưng cũng chưa có giải pháp cụ
thể để hoàn thiện thù lao lao động, tạo động lực phát triển mở rộng, gìn giữ đào tạo nhân tài
cho công ty.

3. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác thù lao lao động
tại công ty cổ phần AEG, tác động của thù lao tới động lực làm việc người lao động tại công
ty cổ phần AEG.
Qua đó chỉ ra ưu, nhược điểm trong công tác chi trả thù lao trong thời gian qua. Từ đó
đưa ra các quan điểm và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công
ty cổ phần AEG nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp theo cơ chế chính sách,
chế độ của nhà nước trong tình hình hiện nay.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thù lao cho người lao động tại công ty cổ phần AEG
Bao gồm hệ thống thù lao tài chính: tiền lương, tiền công, các khuyến khích tài chính và phi
tài chính, các phúc lợi xã hội, chăm sóc người lao động.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Công ty cổ phần AEG
+ Về thời gian : từ năm 2015 đến năm 2017
Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá về công tác thù lao lao
động tại công ty cổ phần AEG từ năm 2015 đến 2017.

5. Phương pháp nghiên cứu
Nguồn số liệu:
+ Nguồn sơ cấp : Từ kết quả phỏng vấn và khảo sát của người lao động và cán bộ quản
lý về thù lao tài chính của công ty (mức lương, hình thức trả lương, sự công bằng trong trả
lương; thưởng, hình thức thưởng, mức thưởng chế độ phúc lợi cho người lao động của công
ty).


3
+ Nguồn thứ cấp:
Giáo trình về quản trị nhân lực, giáo trình về hành vi tổ chức của trường Kinh tế quốc
dân, các nghiên cứu, các bài báo, tạp chí, bài viết trên các tạp chí trong và ngoài nước.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, quy chế tiền lương của công ty,
chính sách phúc lợi của công ty….
Phương pháp thu thập dữ liệu:
+Sử dụng phương pháp phỏng vấn
-Đối tượng : cán bộ quản lý từ cấp Trưởng phó các phòng ban đến Ban giám đốc.
-Số lượng người được phỏng vấn : từ 6 cán bộ quản lý là ban giám đốc và một số
trưởng phòng ban.
-Mục đích nhằm lấy ý kiến của cấp cán bộ quản lý về tác động của thù lao tài chính
tới động lực làm việc của người lao động.
Phương pháp xử lý dữ liệu:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích: bằng cách sử dụng phương pháp phân
tích thống kê, phương pháp phân tích và so sánh, Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp;
phương pháp diễn giải và qui nạp; phương pháp so sánh đối chiếu; phương pháp phân tích đồ
thị, biểu đồ, bảng biểu.


4

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về thù lao lao động
1.1.1 Khái niệm thù lao lao động, cơ cấu thù lao lao động
1.1.1.1 Thù lao lao động
Thù lao lao động được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Theo nghĩa hẹp, thù lao lao động là
tất cả các khoản tiền mà người lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa
họ với doanh nghiệp. Ngoài ra, theo nghĩa rộng, thù lao lao động còn được hiểu là tất cả
những gì mà người lao động nhận được khi làm việc cho doanh nghiệp, bao gồm tiền lương,
tiền công, tiền thưởng, phúc lợi và cả các yếu tố phi tài chính khác (Hà Văn Hội, tr.21).

1.1.1.2. Cơ cấu thù lao lao động
Thù lao lao động

Thù lao phi tài
chính

Thù lao tài chính

Thù lao
cơ bản

Các
khuyến
khích

Các phúc
lợi

Bản chất
công việc

Môi
trường
làm việc

Hình 1.1: Cơ cấu thù lao lao động
(Nguồn: Hà Văn Hội, tr.26)

a) Thù lao tài chính (Hà Văn Hội, tr.28)
Thù lao cơ bản
Các khuyến khích
Phúc lợi
b) Thù lao phi tài chính (Hà Văn Hội, tr.29)
Các yếu tố thuộc nội dung công việc:
Các yếu tố thuộc môi trường làm việc:
1.1.1.3. Vai trò của thù lao lao động

1.1.2. Các mục tiêu và yêu cầu của hệ thống thù lao lao động
Thù lao có ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn công việc, tình hình thực hiện công việc
của người lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Mục tiêu cơ bản


5
của thù lao là thu hút những người lao động giỏi phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức,
giữ gìn và động viên họ thực hiện công việc tốt nhất. Khi đưa ra các quyết định thù lao cần
xem xét các mục tiêu:
Hệ thống thù lao phải hợp pháp:
Hệ thống thù lao phải thỏa đáng:
Hệ thống thù lao phải tạo động lực cho người lao động:
Hệ thống thù lao phải công bằng:
Hệ thống thù lao phải bảo đảm:
Hệ thống thù lao phải hiệu quả và hiệu suất:

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động
1.1.3.1. Yếu tố thuộc mối trường bên ngoài
- Thị trường lao động:
- Mức lương đang hiện hành trong xã hội và trong khu vực
- Pháp luật: khi xác định và đưa ra các mức tiền công, tiền lương
- Tình trạng của nền kinh tế:
- Các tổ chức công đoàn:
- Các mong đợi của xã hội:

1.1.3.2. Yếu tố thuộc về tổ chức
1.1.3.3. Yếu tố thuộc về công việc
Kỹ năng:
Trách nhiệm:.
Cố gắng:
Điều kiện làm việc:

1.1.3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động
1.2. Thù lao lao động trong doanh nghiệp
1.2.1. Thù lao tài chính
1.2.1.1. Tiền lương, tiền công
Khái niệm tiền lương, tiền công
Vai trò của tiền lương, tiền công
Các nguyên tắc trả lương
Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho những lao động như nhau.
Nguyên tắc 2: Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền
lương bình quân.
Các hình thức trả công trong doanh nghiệp
 Hình thức trả công theo thời gian(Nguyễn Vân Điểm, tr.81)
Ltt = Lcb x T


6
Trong đó: Ltt: tiền lương thực tế mà người lao động nhận được.
Lcb: tiền lương cấp bậc chính theo thời gian.
T: thời gian làm việc thực tế (giờ, ngày).
* Trả công theo thời gian có thưởng: gồm tiền công theo thời gian giản đơn cộng với
tiền thưởng. Tiền thưởng có thể tính cho tất cả các sản phẩm sản xuất cũng có thể tính theo
mức độ thực hiện công việc xuất sắc. Có thể tính theo công thức:
TLth = Ltt + Tth
Trong đó: TLth: tiền lương có thưởng.
Ltt: tiền lương thực tế mà người lao động nhận được.
Tth: tiền thưởng.
 Hình thức trả công theo sản phẩm (Nguyễn Vân Điểm, tr.85)
* Hình thức trả công khoán: hình thức này áp dụng cho những công việc mà nếu giao
từng chi tiết, từng bộ phận sẽ không có lợi mà phải giao toàn bộ khối lượng cho công nhân
hoàn thành trong một thời gian nhất định. Hình thức này áp dụng chủ yếu trong xây dựng cơ
bản, một số công việc trong nông nghiệp. Trong công nghiệp thường áp dụng trong các

1.2.1.2. Khuyến khích tài chính
1.2.1.3. Phúc lợi
Các phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của
người lao động như: bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm xã hội (BHXH); tiền trả cho các ngày
nghỉ lễ, tết, phép; các chương trình giải trí, tham quan, nghỉ mát; hỗ trợ phương tiện đi lại…
Có các loại phúc lợi (Hà Văn Hội, tr.68):
* Phúc lợi bắt buộc:
* Phúc lợi tự nguyện nhằm khuyến khích người lao
Chương trình phúc lợi được thực hiện thông qua sự cống hiến đóng góp của người lao
động cho công ty, sự đóng góp này thường căn cứ vào hai tiêu chí chính sau:
- Mức lương công việc
Tỉ lệ đóng BHXH của người lao động trong từng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mức
lương nhận được cho công việc họ đang thực hiện. Người lao động có mức lương cao thì số
tiền đóng BHXH cao hơn so với người khác có mức lương thấp hơn.
- Thâm niên công tác của người lao động
Người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp thì được hưởng một số lợi ích khác
do chương trình phúc lợi đem lại.

1.2.2. Thù lao phi tài chính
Ngoài thù lao tài chính trên, nếu hiểu theo nghĩa rộng thì thù lao lao động còn bao gồm
cả các yếu tố mang tính phi tài chính, đó là các yếu tố thuộc bản thân công việc và môi trường
làm việc (Hà Văn Hội, tr.71):.
Bản thân công việc


7
Môi trường làm việc

1.3. Sự cần thiết hoàn thiện công tác thù lao động trong doanh nghiệp
Sự cần thiết hoàn thiện thù lao lao động
Thù lao lao động là yếu tố người lao động quan tâm nhất khi quyết định tham
gia vào một tổ chức nào đó. Ngược lại thì tổ chức cũng rất quan tâm tới khoản chi
phí này, họ phải xem xét, tính toán làm sao cho phù hợp nhất để doanh nghiệp thu
được lợi nhuận tối đa, mà cũng phải thoả mãn nhân viên của mình một cách tối đa
nhất có thể. Ta cùng xem xét các yếu tố mà thù lao lao động ảnh hưởng tới.
Thù lao và chọn nghề, chọn việc
Công bằng về thù lao và sự hài lòng về công việc
Thù lao và kết quả thực hiện công việc
Thù lao lao động và sử dụng ngày công, giờ công
Thù lao lao động và thuyên chuyển lao động
Thù lao lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 là nền tảng, cơ sở lý luận cho cả luận văn, giúp cho tác giả hiểu sâu hơn
những vấn đề cơ bản về thu lao lao động nói chung và thù lao lao động trong doanh nghiệp
nói chung. Cơ sở lý luận về: Khái niệm thù lao lao động, cơ cấu thù lao lao động, các mục
tiêu và yêu cầu của hệ thống thù lao lao động và Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động.
Tiếp đến là tác giá đi vào thù lao lao động trong doanh nghiệp về: Thù lao tài chính và Thù
lao phi tài chính. Và cuối cũng của chương này là về sự cần thiết của công tác hoàn thiện thù
lao lao động trong doanh nghiệp.


8

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TIN HỌC AEG
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần tin học AEG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 5/5/2010, Công ty Cổ phần tin học AEG chính thức ra đời. Sau gần 3 năm hoạt
động, từ một văn phòng với 5 nhân sự chính thức đến nay đang có gần hơn 70 con người cùng
làm việc, xây dựng và cống hiến vì AEG.
Tên công ty: Công ty Cổ phần AEG.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa Nhà Láng Trung số 60 Ngõ 850 Đường Láng Đống
Đa, Hà Nội.
Mã số thuế: 0104616643.
Điện thoại: 024. 62765811.
Fax: 024.3804163.
Số Tài khoản: 140 2272 8365 699 tại ngân hàng Techcombank- chi nhánh Thăng Long
Email: aeg@gmail.com.
Website: www.aeg.vn
Vốn điều lệ của Công ty là: 25.000.000.000 đồng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG BẢO

PHÒNG KẾ

PHÒNG KỸ

PHÒNG

MARKETIN

HÀNH-CSKH

TOÁN

THUẬT

HCNS

KINH
DOANH

G

Hình 2. 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần AEG
(Nguồn: Phòng HCNS Công ty Cổ phần AEG)

Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Ban Tổng giám đốc:
Phòng kế toán:


9
Phòng kỹ thuật:
Phòng hành chính nhân sự:
Phòng kinh doanh:
Phòng BH-CSKH:

2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của công ty
Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty:

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông
- Nghiên cứu phần mềm
- Cài đặt phần mềm máy tính
- Hoạt động của các điểm truy cập internet
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng
Mục tiêu của công ty: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu
quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác (theo giấy phép đăng ký
kinh doanh) nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao
động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển công ty.

2.1.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây
Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần AEG

Đơn vị tính: triệu đồng
Các chỉ tiêu

Năm
2015
Số tiền

Năm 2016
Số tiền

Thay đổi %
so với năm
2015 (%)

Năm 2017
Số tiền

Thay đổi %
so với năm
2016 (%)

Tổng doanh
thu (D)
Tổng chi phí (F)

13.125

14.625

11,43%

17.250

17,95%

11.156

12.139

8,81%

14.059

15,82%

Tổng lợi nhuận
(L)
Sức SXKD (D/F)

1.969

2.486

26,29%

3.191

28,36%

1,176

1,205

2,41%

1,227

1,84%

Sức sinh lợi
(L/F)
Tỷ suất LN
(L /D)

0,18

0,20

16,06%

0,23

10,83%

0,15

0,17

13,33%

0,19

8,82%

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty Cổ phần AEG từ năm 2015-2017)


10
20000.0
18000.0
16000.0
14000.0
12000.0
10000.0

Tổng doanh thu (D)

8000.0

Tổng lợi nhuận (L)

6000.0
4000.0
2000.0
.0
2015

2016

2017

Hình 2. 2: Doanh thu và lợi nhuận Công ty Cổ phần AEG
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty Cổ phần AEG từ năm 2015-2017)

Qua biểu đồ doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần AEG cho thấy doanh thu và
lợi nhuận của công ty tăng liên tục từ năm 2015-2017. Về doanh thu Năm 2016 doanh thu
11,43% so với năm 2015, năm 2017 tăng 17,95% so với năm 2016. Vê lợi nhuận năm 2016
lợi nhuận tăng 26,29% so với năm 2015, năm 2017 tăng 28,36% so với năm 2016. Kết quả
cho thấy tình kinh doanh của công ty tăng trưởng khá tốt năm 2017 tăng cao hơn mức tăng
năm 2016.

2.1.5. Công tác quản trị nhân sự của công ty Cổ phần AEG
Nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm thời gian, kinh phí
cho các quá trình triển khai công việc của Công ty, từ năm 2012 Công ty đã áp dụng thực
hiện các hoạt động theo quy trình ISO 9001:2000.
Tất cả các hoạt động của quản trị nhân sự, tổ chức lao động khoa học hay kinh tế lao
động được quan tâm ở mọi cấp.
Công tác hoạch định:
Về công tác sử dụng lao động:
Về công tác đánh giá thực hiện công việc:


11

Bảng 2. 2: Biểu mẫu đánh giá chất lượng lao động
Đánh giá

TT Họ

Ghichú
Công việc đang làm

tên

Khả năng làm công việc khác

Ý thức chấp hành
KLIĐ

Hoàn

Hoàn

Chưa

Tên

công thành

thành

thành

công

việc

SX

chức

chức

việc

chức

trách,

trách,

trách,

nhiệm nhiệm

Tên

nhiệm vụ

Sức khỏe

Sẵn sàng đi

Khả năng quản lý

công tác

Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu T BT Y Có Không Phó

Trưởng Ban

phòng phòng

lãnh
đạo

vụ

vụ

(Nguồn: phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần AEG)


12
Về đào tạo và phát triển
Tiếp theo là hoạt động trả công lao động,

2.2. Công tác thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG
2.2.1 Đặc điểm về đội ngũ lao động tại công ty
Là một công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ nên công ty đòi hỏi nhân sự phải có
trình độ học vấn cao, độ tuổi trẻ, sức khỏe tốt. Từ khi thành lập đến nay công ty đã có nhiều
thay đổi về nhân sự. Những ngày đầu mới thành lập công ty chỉ có 11 người nên 1 người đã
phải làm công việc của nhiều người. Đến nay sau 9 năm đi vào hoạt động công ty đã có nhiều
chuyển biến về mặt nhân sự từ 11 người thì nay công ty đã lên đến hơn 74 người.
Bảng 2. 3: Tình hình nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần AEG
Đơn vị: người

Chỉ tiêu

Năm 2015
Số lượng

Năm 2016

Năm 2017

Số lượng

So sánh
2015 (%)

Số lượng

So sánh
2016 (%)

Tổng số cán bộ
nhân viên

63

67

6,35

74

10,45

Trình độ

63

67

6,35

74

10,45

- Trên đại học

5

5

0,00

6

20,00

- Đại học

52

54

3,85

60

11,11

-cao đẳng

4

4

0,00

4

0,00

- trung cấp

0

0

0

0

0

-khác

2

4

100,00

4

0,00

Từ 22 đến 25 tuổi

14

17

21,43

23

35,29

Từ 26-30 tuổi

31

31

0,00

34

9,68

Từ 31-40 tuổi

13

14

7,69

13

-7,14

Trên 41 tuổi

5

5

0,00

4

-20,00

Độ tuổi

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG)

Qua bảng số liệu cho thấy:
Số lượng cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần AEG năm 2017 là 74 cán bộ, tăng
7 cán bộ so với năm 2016 (67 cán bộ), tức tăng 10,45%. Năm 2016 là 67 cán bộ tăng 4 cán
bộ tương ứng 6,35 % so với năm 2015. Ta thấy năm 2017 số lượng tuyển dụng cao hơn năm
trước cho thấy năm 2017 công ty tăng cương mở rộng kinh doanh hơn các năm trước.


13

2.2.2. Hiện trạng công tác thù lao lao động tại công ty
2.2.2.1. Hoạt động tiền lương của Công ty Cổ phần AEG
Nguồn hình thành quỹ tiền lương của công ty
Trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc công ty, phụ trách các đơn vị trong việc
quản lý quỹ lương
Hệ thống tính lương của công ty
+Hình thức trả lương cơ bản:
Công thức tính:
HHSLi xTLmindn

TLTG

x NTTI + PCI (nếu có)

NCD

Trong đó
+TLTG: Tiền lương cơ bản của lao động i
+HHSLi: Hệ số lương của lao động i
+TLmindn: Mức lương tối thiểu công ty
+PC : Các khoản phụ cấp của người lao động thứ i (Nếu có)
+Ncđ: Số ngày công chế độ (26 ngày)
+Ntti: Số ngày làm việc thực tế của người lao động thứ i.
+Hình thức trả lương theo doanh thu
Đầy là hình thức trả lương cho bộ phận trực tiếp là khối kinh doanh của công ty
-Lương/ thưởng theo doanh số cá nhân
-Lương/ thưởng theo doanh số nhóm
-Các hình thức thưởng kinh doanh khác: Phát triển thị trường,…
Bảng 2. 4: Tình hình mức lương của Công ty Cổ phần AEG và mức lương của ngành công
nghệ thông tin
Đơn vị tính : triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2015
Tiền lương

Năm 2016

Năm 2017

Tiền

So sánh

Tiền

So sánh

lương

2015 (%)

lương

2016(%)

17

13,33%

18

12,50%

Công ty AEG

13

15

Ngành CNTT

15

16

15,38%
6,67%

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG và www.jobstreet.com


14
20
18
16
14
12
10

Công ty AEG

8

Ngành CNTT

6
4
2
0
2015

2016

2017

Hình 2. 3: Tình hình mức lương của Công ty Cổ phần AEG và mức lương của ngành công
nghệ thông tin
(Đơn vị tính: triệu đồng)
( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG và www.jobstreet.com)
Bảng 2. 5: Tình hình mức lương của Công ty Cổ phần AEG Việt Nam của lao động trực tiếp
và gián tiếp
Đơn vị : triệu đồng

Năm 2015

Chỉ tiêu

Số lượng
Lao động gián tiếp

8
18

Lao động trực tiếp

Năm 2016
So sánh
Số lượng
2015 (%)
9
21

12,50%
16,67%

Năm 2017
So sánh
Số lượng
2016 (%)
11
23

22,22%
9,52%

( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG )
25
20
15

Lao động gián tiếp
Lao động trực tiếp

10
5
0
2015

2016

2017

Hình 2. 4: Tình hình mức lương của Công ty Cổ phần AEG Việt Nam của lao động trực tiếp
và gián tiếp
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG )


15
Qua bảng trên cho thấy khối lao động trực tiếp cao hơn khá nhiều khối lao động gián
tiếp qua các năm, mức cao này xấp xỉ 50%, điều này cho thấy mức chênh lệch lương cao hơn
khá nhiều của 2 khối, điều này giải thích do khối lao động trực tiếp mức lương phụ thuộc vào
kết quả kinh doanh trực tiếp chính vì vậy họ có động lực rất lớn trong công việc của mình từ
đó sẽ cho mức thu nhập tốt cho họ.

2.2.2.2. Đánh giá hoạt động tiền lương của Công ty Cổ phần AEG
Mức độ đảm bảo cuộc sống của tiền lương
Tính công bằng trong cách trả lương.

2.2.3. Thực trạng về các khuyến khích tài chính
2.2.3.1. Hoạt động khuyến khích tài chính của công ty
 Nguồn tiền thưởng:
Từ lợi nhuận của Công ty
 Các hình thức thưởng cá nhân của công ty
Thưởng năng suất
* Điều kiện thưởng
-Nhân viên hoàn thành công việc.
-Tham hoạt động kinh doanh, có tỷ lệ hoàn thành cá nhân.
-Thực hiện tốt nội quy quy định của công ty.
* Mức thưởng:
Tiền thưởng = TLsp x Hệ số thưởng x Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch cá nhân
Trong đó :
-TLsp : Tiền lương m của người lao động đạt được trong tháng.
-Hệ số thưởng do công ty quy định.
Doanh thu thực tế
Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch cá nhân =
Doanh thu theo kế hoạch giao
Thưởng thi đua.
Thưởng khác
 Các hình thức thưởng tập thể công ty cá nhân
Giải thưởng đơn vị phòng
Giải thưởng về chất lượng sản phẩm và áp dụng thực hiện tốt hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO
Giải thưởng về năng suất cao.
 Tình hình thưởng của công ty những năm vừa qua


16
Bảng 2. 6: Tình hình thưởng của Công ty Cổ phần AEG
Đơn vị : triệu đồng

Năm

Chỉ tiêu

Năm 2016

2015
Số tiền

Số tiền

So sánh %
Với năm

Năm 2017

Số tiền

2015(%)
Số tiền

2049,6

2269,2

10,71%

So sánh %
Với năm
2016(%)

2562

12,90%

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG )

tiền thưởng
3000
2500
2000

tiền thưởng

1500
1000
500
0
2015

2016

2017

Hình 2. 5: Tình hình thưởng của Công ty Cổ phần AEG
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần AEG )

Bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ khen thưởng chiếm tỷ lệ khá lớn trong thu nhập của người
lao động. Điều này cho thấy sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty đối với người lao động.
Năm 2016 số tiền chi thưởng của công ty là 2,269 tỷ tăng 10,71% so với năm 2015, năm
2017 số tiền chi thưởng của công ty là 2,562 tỷ tăng 12,9% so với năm 2016 cho thấy, công
ty liên tục tăng mức độ thưởng và tốc độ những năm gần đây tăng cao hơn những năm trước,
đây chính sách mà công ty hướng tới nhằm tăng động lực làm việc cho người lao động và
cũng là đề người lao động gắn bó làm việc với công ty.

2.2.3.2. Đánh giá hoạt động khuyến khích tài chính của công ty
2.2.4. Phúc lợi
2.2.4.1. Hoạt động phúc lợi của công ty
Phân phối túi quà tết:
Hoạt động thăm quan nghỉ mát


17
Các hoạt động khác
Bảng 2. 7: Các khoản chi phúc lợi khác của Công ty cổ phần AEG
ĐVT: đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Mức chi

1

Ngày phụ nữ 8/3 và 20/10

300.000

2

Ngày Tết thiếu nhi

300.000

3

Ngày Tết Trung thu

300.000

4

Người lao động ốm đau nhẹ

500.000

Người lao động ốm đau phải phẫu
5

thuật

2.000.000 đến 5.000.000

6

Cha mẹ, con cái ốm đau

500.000

7

Người lao động cưới

1.000.000

8

Người lao động mất

2.000.000

9

Tứ thân phụ mẫu, con cái mất

2.000.000

(Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần AEG)

Qua bảng số liệu trên cho thấy, Công ty đã chú trọng đến việc cung cấp chế độ phúc
lợi tự nguyện đầy đủ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty không chỉ đối với
bản thân người lao động mà còn cả gia đình họ, tạo tâm lý yên tâm làm việc cho người
lao động, sự tin tưởng và gắn bó với Công ty.

2.2.4.2. Đánh giá hiệu quả của chương trình phúc lợi
2.2.5. Thực trạng công tác thù lao phi vật chất
Nội dung công việc:
- Yêu cầu trách nhiệm cao khi thực hiên công việc
- Công việc ít có sự thay đổi
- Công ty có chính sách thăng tiến, đề bạt và phát triển với người lao động
Môi trường làm việc:
- Không gian làm việc thoáng mát, sạch sẽ


18
- Trang thiết bị bố trí hợp lý
- Biểu tượng địa vị phù hợp, phân biệt được các cấp trong công ty
- Giám sát viên quan tâm, ân cần với nhân viên cấp dưới

2.3. Đánh giá chung về công tác thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG
2.3.1. Những ưu điểm
Hệ thống thù lao của công ty phát huy vai trò tạo động lực.
Mức tiền lương tăng qua các năm
Hình thức trả lương khoa học hợp lý
Thực hiện tốt chương trình khuyến khích
Xây dựng chương trình phúc lợi có tính ổn định, lâu dài

2.3.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế
Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác thù lao lao động của công ty còn có
những hạn chế.
Thu nhập người lao động tại công ty cổ phần AEG còn hạn chế
Việc trong việc trả lương của công ty chưa đảm bảo công bằng
Chương trình khuyến khích chưa phát huy hết khả năng tạo động lực
Quỹ phúc lợi cho người lao động thấp

2.3.2.2. Nguyên nhân.
Xem xét thực tế, ta thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. có một vài
nguyên nhân cơ bản sau:
Giá trị sản phẩm chưa cao
Việc đánh giá thực hiện công việc
Tổ chức lao động khoa học
Phân tích đánh giá công việc chưa chính xác
Các nguyên nhân khác

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương này tác giả giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần AEG như tổng quan, lịch
sử hình thành, cơ cấu tổ chức cũng như đặc điểm về sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của
công ty và kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây để có cái nhìn toàn diện về công


19
ty cổ phần AEG. Trước khi đánh giá thực trạng thù lao lao động của công ty, tác giả cũng
giới thiệu sơ qua về đặc điểm về đội ngũ lao động tại công ty, tiếp đến tác giả phân tích hiện
trạng công tác thù lao lao động tại công ty thông qua phân tích về: thực trạng tiền lương của
Công ty Cổ phần AEG, thực trạng về các khuyến khích tài chính, thực trạng phúc lợi và cuối
cùng là thực trạng công tác thù lao phi vật chất. Dựa trên những phân tích hiện trạng công tác
thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG, tác giả đánh giá những ưu điểm và những hạn
chế, khó khăn và nguyên nhân của công ty cổ phần AEG về thù lao lao động. Đây là cơ sở
đề học viên đề xuất các giải pháp trong chương 3 của luận văn.


20

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AEG
3.1. Định hướng đổi mới công tác thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG
3.1.1 Định hướng phát triển chung
Công ty cổ phần AEG đang có những lợi thế như phân phối sản phẩm cho cho thương
hiệu cisco, linksys, tplink,hp,…, với thương hiệu đến từ Hòa Kỳ, Nhật, Trung quốc,..luôn
được người tiêu dùng trong nước tin tưởng. Cùng với bề dày và uy tín thương hiệu, kinh
nghiệm kinh doanh trong nước, chất lượng đội ngũ nhân viên của Công ty cổ phần AEG ngày
càng cải thiện, mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và các đối tác. Trong xu thế cạnh tranh
ngày càng khốc liệt của hoạt động kinh doanh, vai trò của các chính sách bán hàng đóng vai
trò then chốt quyết định lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và thành công chung của doanh
nghiệp. Để giành được lợi thế cạnh tranh, công ty cần nâng cao và hoàn thiện bán hàng, phân
phối sản phẩm hợp lý.

3.1.2. Định hướng về công tác thù lao lao động
Công ty hướng tới tập trung một số nội dung chính sau:
* Kích thích về vật chất cho người lao động
- Thông qua tiền lương
Thông qua tiền thưởng
Thông qua phúc lợi
Thông qua công tác thù lao phi vật chất
Các yếu tố thuộc nội dung công việc: t
Các yếu tố thuộc môi trường làm việc:

3.1.3. Một số mục tiêu chủ yếu đến 2020
Nâng chất lượng dịch vụ lên một tầm cao hơn để khẳng định vị thế Công ty trong trên
thị trường Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:
- Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ
-Tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 20%/năm
- Trở thành Công ty tin học hàng đầu
- Chiếm lĩnh phân khúc thị trường các sản phẩm của công ty.
- Tăng lương người lao động đạt trung bình 25 triệu/ tháng

3.2. Các giải pháp để hoàn thiện công tác thù lao lao động tạ công ty cổ phần AEG
3.2.1. Hoàn thiện các hình thức trả lương
Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nơi cạnh tranh về nhân lực khá gay gắt,
đặc biệt với các công ty còn khiêm tốn cả về tuổi đời lẫn quy mô như công ty Công ty Cổ


21
phần AEG, thì việc cạnh tranh để thu hút được nguồn nhân lực tốt là khá khó khăn. Chính vì
vậy Công ty Cổ phần AEG cần hoàn thiện các chính sách về thu lao lao động, việc có các
chính sách thù lao tốt sẽ làm hài lòng người lao động. Khi đó công ty sẽ thu hút được nguồn
lao động chất lượng cao, trung thành với công ty, từ đó sẽ thúc đấy các kế hoạch kinh doanh
của công ty.

3.2.2. Nâng cao chất lượng đánh giá thực hiện công việc của người lao động
Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng đối
với bất kỳ một tổ chức nào. Mục tiêu mà đánh giá thực hiện công việc hướng tới là cải tiến
sự thực hiện công việc của người lao động và giúp cho người lãnh đạo đưa ra những quyết
định nhân sự đúng đắn như khen thưởng, kỷ luật, thù lao, thăng tiến… Đồng thời, việc đánh
giá đúng đắn ảnh hưởng lớn tới thái độ của người lao động, cũng như bầu tâm lý trong tập thể
lao động.

3.2.3. Hoàn thiện hình thức khuyến khích tài chính cho người lao động
Ngoài thu thu nhập chính từ tiền lương thì thu các khuyến khích tài chính vừa là thu
nhập vừa là một nguồn khích lệ quan trọng đối với người lao động, đây chính là một nhân tố
khá quan trọng trong yếu tố tạo nên động lực người lao động.

3.2.4. Hoàn thiện phúc lợi
Công ty cần đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 100% cán bộ nhân của
công ty, kể các nhân viên tạp vụ, lái xe nhằm đảm bảo sự yên tâm công tác cho toàn bộ công
nhân viên công ty.

3.2.5. Quan tâm hơn nữa đến các thù lao phi vật chất
3.2.5.1. Tổ chức tốt nơi làm việc cho người lao động
3.2.5.2. Hoàn thiện nội dung công việc
3.2.6. Giải pháp khác
3.2.6.1. Hoàn thiện công tác định mức lao động
Nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác định mức

3.2.6.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị nhân lực.
3.2.6.3. Hoàn thiện quy chế khen thưởng
3.2.6.4. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và trình độ của người
lao động
*Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp:
* Lựa chọn các loại hình đào tạo phù hợp
* Sau mỗi khóa đào tạo, Công ty cần đánh giá chất lượng và tổ chức kiểm tra kiến
thức, kỹ năng, cả lý thuyết và thực hành


22
* Có chính sách khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn
khi họ tham gia các khóa tập huấn nghề nghiệp,

3.2.6.5. Duy trì các phong trào thi đua, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao
3.2.6.6. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty
* Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực sẽ làm nền tảng cho sự phát triển bền ững
của doanh nghiệp. Nội dung cần tuân thủ theo các bước sau:
.* Tạo bầu không khí làm việc đầm ấm, thân mật, đoàn kết, người lao động được tôn
trọng, kịp thời ghi nhận những thành tích cá nhân

KẾT LUẬN CHUƠNG 3
Nội dung chủ yếu đề cập ở Chương 3 là dựa trên kết quả nghiên cứu về thực trạng về
thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG và định hướng định doanh của công ty cổ phần
AEG trong giai đoạn tới cũng như định hướng về thù lao lao động, Tác giả đưa ra các giải
pháp để hoàn thiện công tác thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG. Đây là những ý kiến
có ý nghĩa tham khảo đối với ban lãnh đạo của công ty để từ đó đưa ra các quyết định kinh
doanh hiệu quả hơn trong thời gian tới.


23

KẾT LUẬN
Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì công tác quản lý người lao động nói chung
và công tác thù lao lao động nói riêng đều có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh. Bởi vì, nếu công tác tù lao lao động được thực hiện tốt sẽ là một trong
những động lực kích thích người lao động làm việc hăng say, đảm bảo tính bình đẳng cho
người lao động. Ngược lại, nó cũng là nguyên nhân làm trì trệ, gây bất mãn cho người lao
động thậm chí dẫn đến thôi việc của người lao động. Do đó, việc hoàn thiện công tác thù lao
lao động là một nhiệm vụ không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đây là nhiệm
vụ khách quan đối với mọi doanh nghiệp nhằm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp
nói riêng cũng như sự phát của xã hội nói chung. Với luận văn này tác giả đã tìm hiểu tổng
quan cơ sở lý luận về thù lao lao động tại doanh nghiệp, và phân tích thực trạng cụ thể thù lao
lao động tại công ty cổ phần AEG, dựa trên kết quả phân tích đó tác giả đánh giá những mặt
đặt được và những mặt còn hạn chế trong công tác thực hiện thù lao lao động tại công ty cổ
phần AEG, với kết quả phân tích đó và dựa trên định hướng kinh doanh cũng như định hướng
thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác thù lao lao động tại công ty cổ phần AEG. Hi vọng với kết quả nghiên cứu này nhằm
giúp phần nào công ty cổ phần AEG trong công tác quản trị thù lao lao động tại công ty cổ
phần AEG được tốt hơn từ đó nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty. Thời gian nghiên
cứu còn hạn chế cũng như kiến thức còn hạn hẹp, nên trong quá trình hoàn thành luận văn
không tránh nhiều thiếu sót. Kính mong các thầy cô và bạn bè đóng ghóp nhằm giúp tác giả
hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×