Tải bản đầy đủ

Trien khai luat tre em

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, gia đình
và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế tối đa tình
trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; bảo đảm trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn,
lành mạnh;
- Các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tiếp tục nâng cao
hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ
em trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em để trẻ em được sống trong
môi trường an toàn và phát triển toàn diện;
- Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em” cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức tuyết phục, lan tỏa sâu
rộng trong toàn xã hội. Tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em
vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và bổ
ích.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Triển khai
Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”
UBND các xã, thị trấn: Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của địa phương tổ
chức phát động từ tuần thứ tư của tháng 5 đến trước ngày 01/6/2017 với tinh thần
thiết thực, tiết kiệm để tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương,

chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu bảo vệ trẻ
em, vì cuộc sống an toàn, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ... hỗ trợ trẻ em
nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước và trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt.
2. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ
em, đặc biệt những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp luật
liên quan;
3. Vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho trẻ em
- Tổ chức tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
vượt khó vươn lên trong học tập nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6);
Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như:
Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng
cao nhận thức về PCBLGĐ; tập huấn, nâng cao năng lực cho đội
ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh;
phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; tổ
chức Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; thu thập dữ liệu về
phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra,
thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện
công tác PCBLGĐ ở các địa phương, đơn vị...
UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp tổ
chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCBLGĐ; biên soạn tài liệu
và tổ chức tập cho cán bộ và những người trực tiếp tham gia
công tác PCBLGĐ, gắn công tác PCBLGĐ với phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn các địa
phương tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống
bạo lực gia đình.
Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp lồng ghép




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×