Tải bản đầy đủ

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MTBE

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MTBE
Các phương pháp sản xuất MTBE:Sản xuất MTBE từ hỗn hợp khí C4 ( từ phân xưởng etylen, từ quá trình
cracking xúc tác)
Sản xuất MTBE từ n-butan
Sản xuất MTBE từ tert-butyl ancol


I. Sản xuất MTBE từ hỗn hợp khí C4
Ưu điểm: Giá thành sản xuất rẻ, giá thành sản phẩm rẻ do nguyên liệu là có sẵn

Nhược điểm: Hạn chế về số lượng nguyên liệu

Một số công nghệ sử dụng cho phương pháp này:Công nghệ của Snamproget
Công nghệ của Hills
Công nghệ CD Tech
Công nghệ của Phillip
Công nghệ của Ethermax


Công nghệ của Snamprogetng

1. Thiết bị phản ứng ống chùm.

4. Tháp hấp thụ metanol.

2. Thiết bị phản ứng đoạn nhiệt. 5. Tháp tách metanol.
3. Tháp tách MTBE.


Công nghệ của Hills

1. Lò phản ứng dạng ống chùm
2. Lò phản ứng đoạn nhiệt
3. Tháp chưng cất C4 thứ nhất
4. Tháp chưng cất hỗn hợp
đẳng phí metanol – MTBE

5. Lò phản ứng thứ cấp.
6. Tháp chưng cất C4 thứ cấp.
7. Tháp hấp phụ metanol.
8. Tháp tách metanolCông nghệ CD Tech

1. Thiết bị phản ứng có lớp xúc tác cố định

3. Tháp hấp phụ metanol

2. Thiết bị phản ứng chưng tách xúc tác

4. Tháp chưng cất metanol


Công nghệ của Phillip

1, 2. Thiết bị phản ứng

3. Tháp tách MTBE

4. Tháp hấp thụ metanol

5. Tháp tái sinh metanol


Công nghệ của Ethermax

1. Thiết bị phản ứng

3. Tháp rửa khí bằng nước

2. Tháp chưng cất

4. Tháp chưng cất rượu-nước

I. Iso-buten

III. MTBE

II. Metanol

IV. Rafinat C4


II. Sản xuất MTBE từ n-butan

Isome hóa n-butan thành iso-butan
Công nghệ của UOP
Đề hydro hóa iso-butan thành iso-buten
Quá trình STAR
Công nghệ Oleflex (UOP)
Quá trình Catofin
Quá trình FBD-4
Quá trình ete hóa iso-buten thành MTBE
Công nghệ CD Tech
Công nghệ Ethermax
Công nghệ Phillip


II.1 Isome hóa n-butan thành iso-butan
Công nghệ của UOP

1. Tháp tách
3, 4. Lò phản ứng
7. Thiết bị lắng

2, 9. Thiết bị lắng
5, 6. Thiết bị sấy
8. Thiết bị chưng tách

10. Tháp rửa
I. Nguyên liệu butan
III. Nhiên liệu khí

II. Iso-butan
IV. Na2CO3


Đề hydro hóa iso-butan thành iso-buten
Công nghệ Oleflex của UOP

5

3
1

1

2

2

1

2

4

V

III
II

5. Tuabin giãn nở khí

2. Thiết bị đốt nóng (gia nhiệt)

6. Tháp tách hyđro

3. Lò tái sinh xúc tác

7. Tháp cất phần sản phẩm nhẹ

4. Tháp sấy
I. Nguyên liệu iso-butan kỹ thuật và iso-butan tuần hoàn
II. Khí thải
IV. Phần cất sản phẩm nhẹ

III. Sản phẩm iso-buten
V. Hyđro tuần hoàn

7

6

I
1. Thiết bị phản ứng

IV


III. Sản xuất MTBE từ TBA
Sơ đồ quá trình sản xuất MTBE từ TBA do hãng Texaco thực hiện có sơ đồ sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×