Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII)

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HIỆN NAY
(Tiểu luận học phần
“Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”)
Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hương
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Huyền
MSSV: 1757601010106
Khoa: Công tác xã hội

TP.HỒ CHÍ MINH_2018


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỘNG – XÃ HỘI (CSII)


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HIỆN NAY
(Tiểu luận học phần
“Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”)
Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hương
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Huyền
MSSV: 1757601010106
Khoa: Công tác xã hội

TP.HỒ CHÍ MINH_2018

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN


.........................................................................................................
.......................................................................................................

MỤC LỤC
Trang


PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................1
Chương1: Cơ sở lý luận về những nguyên nhân dẫn đến thực trạng...............
ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
1.2 Sơ lược về thành phố Hồ Chí Minh...........................................................
1.1.1 Vị trí địa lý..........................................................................................
1.1.2 Dân cư................................................................................................
1.2 Các khái niệm.............................................................................................
1.2.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường............................................................
1.2.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường không khí...........................................
Chương 2 : Thực trạng và nguyên nhân của vấn đề...........................................
ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.1 Thực trạng................................................................................................
2.2 Nguyên nhân............................................................................................
2.2.1 Nguyên nhân chủ quan.....................................................................
2.2.2 Nguyên nhân khách quan..................................................................
Chương 3 : Các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm.........................................


môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
3.1 Về phía Nhà Nước...................................................................................
3.2 Về phía toàn dân.....................................................................................

KẾT LUẬN.....................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài


Trên thế giới hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đang là vấn đề
nóng của hầu hết các nước trên thế giới và trong đó có Việt Nam, và đặc biệt là ở các
thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã
và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Trên các phương tiện thông
tin đại chúng hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những
thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm. Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi
trường, tình trạng ô nhiễm càng lúc càng trở nên trầm trọng. Ở hầu hết các đô thị nước
ta đều bị nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm trầm trọng, tới mức báo động. Ở Việt Nam ô
nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị,
công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí có tác động xấu đối với
sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh về đường hô hấp), ảnh hưởng đến các
hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axit và suy giảm tầng
Ozon,… Công nghiệp hóa cáng mạnh, đô thị hóa cáng phát triển thì nguồn thải gây ô
nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí
theo chiều hướng xấu cáng lớn. Đặc biệt lả ở Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối
mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường không khí nặng nề. Ở các khu công nghiệp, các
trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau, các khu dân cư ở
cạnh đường giao thông lớn và ở gần các nhà máy, xí nghiệp cũng bị ô nhiễm bụi rất
lớn.Và sự gia tăng của các phương tiện giao thông và khí thải từ các nhà máy làm cho
tình hình ô nhiễm ngảy càng trở nên trầm trọng hơn. Vấn đề này đang được nhà nước
hết sức quan tâm, tìm hiểu về nguyên nhân cũng như các giải pháp để giải quyết một
cách triệt để. Xuất phát từ việc cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp để
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, tôi chọn đề tài :”những nguyên n
hân dẫn đến thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh hiện
nay.”

2.Lịch sử nghiên cứu


Về vấn đề này có rất nhiều những nghiên cứu về các mặt, các khía cạnh của đề
tài như: tạp chí môi trường nghiên cứu về thực trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam;
ThS Phạm Ngọc Hồ - trường đại học Khoa học tự nhiên đã nghiên cứu về những
nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí; phó GS.Ths Nguyễn Đình Tuấn,
Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Tài nguyên - Môi trường nghiên cứu chất lượng không
khí 10 năm qua; và các bài luận các tác phẩm khác cũng đã nghiên cứu về vấn đề ô
nhiễm môi trường không khí này.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Để thực hiện đề tài này cần tập trung làm rõ những nhiệm vụ cụ thể: Tìm hiểu và
làm rõ những nguyên nhân dẫn dến thực trạng ô nhiểm môi trường không khí ở thành
phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những giải pháp góp phần làm giảm thiểu thực trạng ô
nhiễm môi trường không khí.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Về nội dung : Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường
và tìm ra giải pháp
Về không gian : Nghiên cứu trong không gian thành phố Hồ Chí Minh
Về thời gian : Nghiên cứu về đề tài trong những năm gần đây
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×