Tải bản đầy đủ

TRAC NGHIEM QUAN TRI HOC

TRAC NGHIEM - QUAN TRI HOC 301
Stt
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20
21
22


23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49


50


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69

70
71
72
73
74
75

76


77

78
79

80

81

82

83
84

85

86
87
88

89

90
91
92
93
94

95


96
97
98
99

100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

118


119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142


143
144
145
146

147
148

149
150
151
152


TRAC NGHIEM - QUAN TRI HOC 301
NỘI DUNG
ác tiêu chuẩn được xác định trong quá trình nào dưới đây?
Ba sự khác biệt giữa các kế hoạch chiến lược và kế hoạch chiến thuật là gì?
Bản chất của phương pháp đánh giá nào dưới đây là người ta sử dụng kinh nghiệm, phương pháp phân
tích suy luận để đánh giá một sự vật, hiện tượng nào đó?
Bước nào dưới đây không nằm trong quá trình làm việc của người nhân viên theo nghiên cứu của Porter
và Lawler?
Các biến số tình huống ngẫu nhiên không bao gồm?
Các cấp quản lý nằm giữa cấp giám sát và cấp cao nhất trong tổ chức là cấp quản lý nào dưới đây?
Các chính sách thuế, hệ thống luật pháp, việc kiểm soát về khả năng tín dụng thông qua chính sách
tài chính…là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Các công ty điện thoại, dịch vụ Internet có thể áp dụng biện pháp tính giá cước đắt vào thời gian cao
điểm và giá rẻ vào ban đêm để hạn chế và khuyến khích lượng sử dụng của khách hàng để cân đối nhu
cầu thiết bị là minh họa cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Các dự báo về môi trường, các đánh giá về điều kiện hiện có của tổ chức, các nghiên cứu về đối thủ
cạnh tranh là những mô tả cho yếu tố nào?
Các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, một số khía cạnh sẽ liên quan đến chức năng lãnh đạo
như thúc đẩy và động viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng các yêu cầu của tổ chức là các ví
dụ minh họa cho vai trò quản lý nào dưới đây?
Các kế hoạch được áp dụng cho toàn bộ tổ chức, xây dựng những mục tiêu chung của tổ chức và xác
định vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động của mình, được gọi là kế hoạch nào?
Các trách nhiệm thuộc về bán hàng được chia thành các khu vực Tây Nam, miền Nam, miền Bắc và miền
Tây có thể là ví dụ minh họa cho hình thức phân chia bộ phận nào dưới đây?
Các yếu tố chính trị luật pháp.
Các yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến chất lượng của một bản kế hoạch?
Các yếu tố văn hóa xã hội và các yếu tố quốc tế.
Cách tiếp cận nào dưới đây cho rằng quản lý doanh nghiệp thực chất là việc sử dụng kinh nghiệm của
mình để ứng xử với những tình huống theo cách mà họ đã ứng xử thành công với những tình huống đó
ở trong quá khứ.
Cách tiếp cận quản trị nào đã hỗ trợ các nhà quản trị trong việc khích lệ nhân viên, làm việc với nhóm
các nhân viên, và mở ra các kênh giao tiếp trong tổ chức?
Cấp phát các sản phẩm hoặc dịch vụ trên một căn cứ ưu tiên khi có nhu cầu vượt quá cung cấp là cách
mô tả cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Chính phủ có thể thúc đẩy khuyến khích việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp thông qua việc trợ cấp cho các ngành công nghiệp được lựa chọn, ưu tiên về thuế trong những
hoàn cảnh nhất định, bảo vệ một vài ngành kinh doanh thông qua những biểu thuế suất đặc biệt, hay
bằng cách trợ giúp việc nghiên cứu và triển khai là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Chức năng nào dưới đây đưa ra một hệ thống mục tiêu cụ thể giúp cho doanh nghiệp tập trung nguồn
lực vào các mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp?
Chức năng nào dưới đây là việc lựa chọn một phương án hoạt động trong tương lai mà người ta hy vọng
nó sẽ đem lại hiệu quả cao nhất?
Chuyên môn hóa công việc được hiểu là?


Công ty hàng không ký hợp đồng với các công ty xăng dầu các nhà chế biến thực phẩm ký hợp đồng, với
những nhà cung cấp ngũ cốc là các ví dụ minh họa cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào
dưới đây?
Công việc nào dưới đây có thể phân biệt lập kế hoạch một cách chính tắc và không chính tắc?
Công việc nào dưới đây không nằm trong các bước của quá trình ủy quyền?
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của một tổ chức lý tưởng do Max Weber mô tả?
Dân số, phong cách và lối sống, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo...là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào?
Dân số, phong cách và lối sống, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo…là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào?
Đây có thể là công việc của một vị trí phi quản lý?
Đây là biểu hiện của con người về niềm hạnh phúc do sự hoàn thành công việc mang lại hay nói đơn
giản là sự toại nguyện khi điều mong mỏi được đáp ứng?
Đây là cơ sở theo đó các phần việc được tập hợp lại với nhau nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ chức?
Đây là khả năng nhạy bén khi đánh giá một tình huống, tiên đoán chính xác những thay đổi sẽ xảy ra,
những rủi ro có thể gặp phải và thiết lập lòng tin?
Đây là một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ do sự thiếu hụt về một mặt nào đó trong đời sống con người?
Đây là một công cụ hay được sử dụng để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ cho tổ
chức trong công việc lập kế hoạch?
Đây là nghĩa vụ phải thực hiện các công việc được giao?
Đây là nhóm các nhân viên là chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau và cùng làm việc với nhau?
Đây là quá trình xây dựng cơ cấu của tổ chức?
Đây là quyền tự chủ trong quá trình ra quyết định và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định gắn liền với
một vị trí quản lý nhất định?
Đây là sự giao phó quyền hạn và trách nhiệm cho người khác để họ thay quyền thực hiện những công
việc nhất định?
Đây là tuyến quyền hạn liên tục kéo dài từ cấp quản lý cao nhất đến cấp quản lý thấp nhất trong tổ chức
và nêu rõ ai phải bảo cáo tới ai?
Để có được những kiến thức trực tiếp và cụ thể về các hoạt động thực tế, người quản lý có thể sử dụng
hình thức nào dưới đây?
Để so sánh với môi trường vi mô, mệnh đề nào sau đây mô tả chính xác môi trường vĩ mô của tổ chức?
Điểm nào dưới đây không phải là một trong các nguyên tắc quản trị của Fayol?
Đối tượng nào dưới đây là người đưa ra các quyết định chiến thuật, thực hiện các kế hoạch và chính
sách của tổ chức, điều phối hoạt động của các nhà quản lý cấp cơ sở để hoàn thành mục tiêu chung?
Đối tượng nào dưới đây.là các thành viên của tổ chức, liên kết và điều phối công việc của những người
khác?
Đối với công ty điện tử Sam Sung, các siêu thị điện máy, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm điện máy, các
đại lý bán hàng của Sam Sung là các ví dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Fiedler định nghĩa quan hệ nào dưới đây là mức độ tin tưởng, tin cậy và tôn trọng của người thuộc cấp
đối với người lãnh đạo của mình:
Fiedler giả định rằng phong cách lãnh đạo của một cá nhân có đặc điểm nào dưới đây?
Hình thức được biết đến nhiều nhất của loại hình kiểm tra nào dưới đây là giám sát trực tiếp?


Hình thức kiểm tra nào giúp phòng ngừa những trục trặc đã được dự liệu trước?
Hoạt động giúp phân biệt một vị trí quản lý với một vị trí phi quản lý khác?
Hùng thích ra quyết định quản lý dựa vào cảm giác quyết tâm và kinh nghiệm. Cách thức áp dụng trong
quản lý được hiểu là gì?
Hương là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty TNHH Việt Mỹ. Hương là nhà quản trị cấp
nào của công ty?
Kết quả mà hoạt động kiểm tra mang lại không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Khả năng nhận ra các nhân tố chính trong mọi hoàn cảnh và có tầm nhìn xa trông rộng là kỹ năng quản
lý nào sau đây?
Khả năng tạo dựng công việc theo chiều hướng có lợi nhất là kỹ năng quản lý nào sau đây?
Khái niệm của tổ chức?
Khái niệm về hiệu quả là gì?
Khi chúng ta phân loại các kế hoạch thành kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động, chúng ta đang
mô tả chúng theo đặc điểm nào?
Khi một người lãnh đạo xây dựng những mục tiêu thách thức và mong đợi kết quả công việc rất cao từ
nhân viên có thể được xem là phong cách lãnh đạo nào theo thuyết đường dẫn - mục tiêu?
Kiểm tra đưa ra những thông tin giúp liên hệ trở lại với chức năng quản lý nào của doanh nghiệp?
Kiến thức chuyên sâu về chuyên môn công nghệ thông tin, tài chính, cơ khí, là các ví dụ minh họa cho kỹ
năng quản lý nào dưới đây?
Kiểu cơ cấu nào được áp dụng phổ biến nhất?
Kiểu hình thành bộ phận nào được áp dụng trong các tổ chức nhà nước khi các dịch vụ công cộng được
phân chia thành các hoạt động cho các công ty, trẻ em, và người tàn tật?
Kỹ năng nào dưới đây là quan trọng nhất cho nhà quản lý cấp cao?
Kỹ năng nào là khả năng thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khả năng cùng làm việc, động
viên và điều khiển nhân sự?
Là một nhà quản lý sản xuất của công ty Ford, Kiên chịu trách nhiệm động viên khuyến khích các người
quản lý cấp dưới và nhân viên làm việc. Để hoàn thành công việc này, anh ta phải sử dụng chủ yếu kỹ
năng nào trong quản lý?
Mệnh đề nào sau đây mô tả đúng nhất về cách tiếp cận các hệ thống mở?
Môi trường càng bất định, các kế hoạch càng cần có đặc điểm nào?
Môi trường nào dưới đây của tổ chức bao gồm các thành phần có tác động trực tiếp và tức thời đến các
quyết định và hành động của người quản lý, và liên quan trực tiếp tới việc đạt mục tiêu của tổ chức?
Một hãng sản xuất xe hơi tăng số lượng xe sản xuất với cùng mức chi phí, nhưng có nhiều sản phẩm
hỏng. Mối quan tâm ngay được ưu tiên trong thời điểm này?
Một hệ thống mà không chịu tác động của môi trường được gọi là hệ thống?
Một mục đích của việc lập kế hoạch là làm giảm thiểu yếu tố nào?
Một người quản lý trong ngành công nghệ phần mềm nên có thái độ như thế nào khi lập kế hoạch?
Một trong những đặc điểm chung của cấu trúc nào dưới đây là mô tả rõ ràng mối quan hệ công việc
giữa các thành viên?
Mức gia tăng sản lượng theo đầu người, tăng mức thu nhập, tăng năng suất lao động xã hội cao và ổn
định là những ví dụ minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức?


Mức gia tăng sản lượng theo đầu người, tăng mức thu nhập, tăng năng suất lao động xã hội cao và ổn
địnhlà những ví dụ minh họa cho yếu tố nào trong môi trường kinh tế vĩ mô của một tổ chức?
Nhà quản lý đảm nhiệm vai trò nào thông qua cách thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung
quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt
hay sự đe dọa đối với hoạt động của tổ chức.
Nhà quản lý là người chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành, phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên
dưới quyền, đây là mô tả cho vai trò quản lý nào?
Nhà quản lý là người có trách nhiệm và có quyền thay mặt tổ chức truyền tải thông tin ra bên ngoài với
mục đích giải thích, bảo vệ các hoạt động của tổ chức hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức, đây là
miêu tả cho vai trò quản lý nào?
Nhà quản lý là người phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nảy sinh làm xáo trộn hoạt động
bình thường của tổ chức như mâu thuẫn về quyền lợi, khách hàng thay đổi, đây là mô tả cho vai trò
quản lý nào?
Nhà quản lý tiến hành các hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ với những người khác bên ngoài tổ
chức, để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của các cá nhân, tổ chức khác đối với tổ chức của mình, đây là
mô tả cho vai trò quản lý nào
Nhà quản lý tiến hành các hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ với những người khác bên ngoài tổ
chức, để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của các cá nhân, tổ chức khác đối với tổ chức của mình, đây là
mô tả cho vai trò quản lý nào?
Nhận xét nào sau đây đưa ra sự so sánh từ thực tế về các doanh nghiệp có lập kế hoạch và những
doanh nghiệp không lập kế hoạch?
Nhìn chung trong các doanh nghiệp, nhà quản lý cấp nào là người chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận
của doanh nghiệp, chỉ đạo quá trình triển khai các chiến lược và chính sách của doanh nghiệp và thiết
lập môi trường làm việc của doanh nghiệp?
Nhóm bộ phận chế tạo máy tập thể thao được tổ chức vào một khu vực bộ phận riêng biệt, may quần
áo nam giới được tổ chức vào một bộ phận, và sản xuất mỹ phẩm vào một bộ phận khác là ví dụ minh
họa cho hình thức hình thành bộ phận nào?
Những người quản lý ở cấp cao hơn trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng tới loại kế
hoạch nào?
Những người quản lý ở cấp cơ sở trong tổ chức, vai trò lập kế hoạch của họ sẽ hướng tới loại kế hoạch
nào sau đây?
Những nhà quản trị các công ty có khó khăn về tài chính cũng thường mời ngân hàng vào trong hội đồng
quản trị của họ, để dễ tiếp cận với thị trường tiền tệ là cách thể hiện cho giải pháp quản trị biến động
môi trường nào dưới đây?
Những thành tựu của yếu tố nào dưới đây làm thay đổi phương pháp làm việc của con người, sự bùng
nổ của cuộc cách mạng về thông tin và truyền thông đã tác động đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của
tổ chức như sản xuất, lưu thông, phân phối hay cách thức giao tiếp, phối hợp trong nội bộ tổ chức?
Nói một cách điển hình, môi trường vĩ mô của tổ chức bao gồm yếu tố nào sau đây?
Nói một cách điển hình, yếu tố nào sau đây thuộc môi trường ngành của tổ chức?
Nói một cách điển hình, yếu tố nào sau đây thuộc môi trường vĩ mô của tổ chức?
Phiếu điều tra đồng nghiệp ít được ưa thích nhất của Fiedler nhằm đo lường yếu tố lãnh đạo nào?
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả một nhà lãnh đạo có xu hướng lôi kéo các nhân viên tham gia
quá trình ra quyết định, ủy quyền, khuyến khích tham gia việc quyết định phương pháp làm việc và mục
tiêu, và sử dụng thông tin phản hồi như một cơ hội để huấn luyện nhân viên?


Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả một nhà lãnh đạo có xu hướng lôi kéo các nhân viên tham gia
quá trình ra quyết định, ủy quyền, khuyến khích tham gia việc quyết định phương pháp làm việc và mục
tiêu, và sử dụng thông tin phản hồi như một cơ hội để huấn luyện nhân viên?
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo có xu hướng tập trung quyền hạn, chỉ thị các
phương pháp làm việc, ra quyết định đơn phương và hạn chế sự tham gia của nhân viên?
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo thực hiện cả hành vi chỉ đạo và hỗ trợ trong mô
hình lãnh đạo của Hersey và Blanchard?
Phong cách lãnh đạo nào sau đây mô tả người lãnh đạo thực hiện rất ít hành vi chỉ đạo và hỗ trợ trong
mô hình lãnh đạo của Hersey và Blanchard?
Quản lý nào dưới đây liên quan đến việc nuôi dưỡng văn hóa học tập nơi các thành viên trong tổ chức
có thể tiếp thu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với người khác trong tổ chức một cách hệ thống để có
thể hoàn thành mục tiêu tốt nhất?
Quản lý theo mục tiêu (MBO) có nhiều đặc trưng ngoại trừ trường hợp nào sau đây?
Quan tâm đến động cơ làm việc của nhân viên gần nhất với cách tiếp cận quản trị nào?
rong quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức, bước nào thực hiện trước bước xác định các hoạt động cần thiết?
Sản xuất và trữ hàng hóa để bán vào những mùa cao điểm như đồ chơi trẻ em nhân dịp trung thu; quần
áo, quà tặng vào dịp Giáng sinh; vàng, bạc, đồ trang sức vào mùa cưới là các ví dụ minh họa cho giải
pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Sự đóng góp nổi tiếng của Frank Gilbreth's về quản trị mang tính khoa học liên quan đến lĩnh vực nào
dưới đây?
Sự thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp do tỷ lệ tham gia của lao động nữ ngày càng tăng
là ví dụ minh họa cho yếu tố nào của môi trường vĩ mô?
Tầm mức quản lý đề cập đến khái niệm nào sau đây?
Tất cả các mệnh đề sau đây đều là những đặc tính của các mục tiêu, ngoại trừ?
Thay dầu và rửa bộ lọc xe máy của anh/chị sau mỗi 1.000 km là ví dụ minh họa cho hình thức kiểm tra
nào?
Theo cách tiếp cận các hệ thống, yếu tố nào sau đây có thể là một ví dụ minh họa cho các yếu tố đầu
vào của tổ chức?
Theo cách tiếp cận quản trị nào dưới đây, nhà quản trị thường sử dụng thống kê, mô hình tối ưu, mô
hình thông tin và các mô phỏng máy tính?
Theo Fiedler, 2 cách để cải thiện tính hiệu quả của lãnh đạo là thay đổi tình huống để phù hợp với người
lãnh đạo hoặc thực hiện điều gì dưới đây?
Theo Fiedler, người lãnh đạo định hướng nhiệm vụ sẽ phù hợp nhất với những tình huống nào?
Theo Fiedler, người lãnh đạo định hướng quan hệ phù hợp nhất với tình huống nào?
Theo tầm và mức quản lý thì người ta có thể thiết kế cơ cấu tổ chức theo kiểu nào dưới đây?
Theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu của House, những người lãnh đạo để đạt được thành công cần
phải có đặc điểm nào dưới đây?
Theo thuyết hai yếu tố của Herzberg nhóm yếu tố nào là những yếu tố thuộc bên trong công việc bao
gồm sự thách thức của chính công việc, trách nhiệm cá nhân, chúng quy định sự hứng thú và thoả mãn
xuất phát từ một công việc?
Tổ chức thường phải hoạt động trong hoàn cảnh các nguồn lực (tài chính, nhân lực, vật lực, quyền
hạn...) khan hiếm mà nhu cầu phát triển thì không dừng lại, nhà quản lý phải thực hiện vai trò nào dưới
đây hợp lý để giúp tổ chức đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả?


Tổ chức thường phải hoạt động trong hoàn cảnh các nguồn lực (tài chính, nhân lực, vật lực, quyền
hạn...) khan hiếm mà nhu cầu phát triển thì không dừng lại, nhà quản lý phải thực hiện vai trò nào dưới
đây hợp lý để giúp tổ chức đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả?
Tồn trữ vật tư để dự phòng biến động giá cả; Bảo trì phòng ngừa những chi tiết vật tư đã đến kỳ bảo
dưỡng, thay thế; Tuyển và huấn luyện nhân viên mới vào những mùa vụ hay có biến động nhân sự là
các ví dụ minh họa cho giải pháp quản trị biến động môi trường nào dưới đây?
Trong các hình thức sau, hình thức nào không phải là một nguồn thông tin phổ biến đối với người quản
lý để đo lường kết quả thực tế?
Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào không thuộc về môi trường ngành của tổ chức?
Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào không thuộc về môi trường vĩ mô của một tổ chức?
Trong cùng một điều kiện, tầm mức quản lý càng rộng, mô hình tổ chức thể hiện đặc điểm nào dưới
đây?
Trong khoảng 25 năm trở lại đây, thành phần nào trong môi trường vĩ mô của tổ chức thay đổi nhanh
nhất?
Trong quá trình kiểm tra cơ bản, bước nào sẽ được thực hiện tiếp theo bước "đo lường kết quả thực
tế"?
Trong quá trình kiểm tra cơ bản, bước nào sẽ được thực hiện tiếp theo bước “đo lường kết quả thực
tế”?
Trong quá trình kiểm tra, kết quả thực tế được so sánh với yếu tố nào để đánh giá đúng đắn nhất tình
huống?
Trong quá trình kiểm tra, nếu nhân viên tiếp thị liên tục không đạt được chỉ tiêu bán hàng, hành động
khắc phục nào có thể được thực hiện?
Trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược, bước nào sẽ được thực hiện ngay sau bước nhận thức
các cơ hội của doanh nghiệp?
Trong quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức, bước nào thực hiện trước bước xác định các hoạt động cần
thiết?
Trong số các kỹ năng quản lý dưới đây kỹ năng quản lý nào cần thiết nhất đối với các nhà quản lý cấp
cao?
Trường phái quản trị hành chính tập trung vào?
Tỷ giá ngoại hối, lãi suất, thâm hụt, thặng dư ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán quốc tế... là các ví
dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Tỷ giá ngoại hối, lãi suất, thâm hụt, thặng dư ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán quốc tế… là các ví
dụ minh họa cho yếu tố nào dưới đây?
Vai trò nào dưới đây khiến nhà quản lý đảm nhận vai trò tương tác đến mọi người, mọi bộ phận có liên
quan, có thể là cấp dưới, ngang cấp hay cấp trên qua các kênh thông tin chính thức như văn bản hay các
kênh thông tin không chính thức?
Vai trò quản lý của Mintzberg được phân thành các nhóm nào sau đây?
Viết một kế hoạch chiến lược của tổ chức là một ví dụ minh họa của chức năng quản lý nào?
Vinaphone, Mobilephone, Hanoi Mobile đại diện cho yếu tố nào trong môi trường hoạt động của tổ
chức dịch vụ viễn thông?
Xu hướng quyền lực nào được sử dụng phổ biến hiện nay trong các cơ cấu tổ chức của một tổ chức?
Yếu tố nào được dùng để mô tả mức độ các nhiệm vụ trong một doanh nghiệp được chia thành những
phần việc riêng biệt?
Yếu tố nào dưới đây được hiểu là quá trình làm việc với và thông qua người khác nhằm đạt được mục
tiêu mà tổ chức đặt ra một cách có kết quả và hiệu quả?


Yếu tố nào dưới đây là bộ khung chính tắc theo đó các phần việc được phân chia, tập hợp, và điều phối?
Yếu tố nào dưới đây là các tài liệu đề ra cách thức đạt được các mục tiêu, mô tả việc phân bổ nguồn lực,
lịch trình thực hiện và các hành động cần thiết khác để đạt được mục tiêu?
Yếu tố nào dưới đây là kết quả mong đợi của các cá nhân, nhóm, hoặc toàn bộ doanh nghiệp?
Yếu tố nào dưới đây là những yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động tiêu cực đến hoạt động của
tổ chức?
Yếu tố nào dưới đây là quá trình hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra các nguồn lực và các hoạt
động của con người trong một hay nhiều hoạt động nào đó nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức
với kết quả và hiệu quả cao trong điều kiện môi trường luôn thay đổi?
Yếu tố nào không phải là ưu điểm của việc lập kế hoạch?
Yếu tố nào là các đảm bảo vật chất cho việc thực hiện kế hoạch, đồng thời nó cũng là công cụ giúp cho
nhà quản lý có thể kiểm tra được tiến độ thực hiện kế hoạch thông qua việc kiểm tra các nguồn thu và
chi?
Yếu tố nào là tổng thể các chiến lược, chính sách, thủ tục, quy tắc, các công việc phải thực hiện và trình
tự các bước để thực hiện các công việc đó?
Yếu tố nàolà tổng thể các chiến lược, chính sách, thủ tục, quy tắc, các công việc phải thực hiện và trình
tự các bước để thực hiện các công việc đó?


C 301
KẾT QUẢ
D) Lập kế hoạch.
C) Phạm vi, khung thời gian, nhóm các mục tiêu đã được xác
định.
A) Định tính.
B) Đánh giá.
D) Tính dám nghĩ dám làm.
A) Người quản lý cấp trung gian.
B) Các yếu tố chính trị luật pháp.

A) Quân bình.
B) Các căn cứ lập kế hoạch.

B) Vai trò lãnh đạo.
C) Chiến lược.
B) Theo lãnh thổ.
C) Trình độ của nhân viên.

A) Cách tiếp cận quản lý theo kinh nghiệm.
D) Quản trị hành vi.
B) Cấp hạn chế.

C) Các yếu tố chính trị luật pháp.
A) Lập kế hoạch.
A) Lập kế hoạch
D) Phân chia lao động.


D) Hợp đồng.
C) Viết các mục tiêu thành văn bản.
D) Dự toán chi phí.
D) Mối quan hệ phi khách quan
A) Các yếu tố văn hóa xã hội.
A) Các yếu tố văn hóa xã hội
D) Tìm kiếm thị phần trong kinh doanh.
C) Sự thỏa mãn.
A) Hình thành bộ phận.
A) Khả năng trực cảm.
D) Nhu cầu.
C) SWOT.
B) Trách nhiệm.
D) Nhóm đa chức năng.
C) Tổ chức cơ cấu.
D) Quyền hạn.
D) Ủy quyền.
B) Chuỗi mệnh lệnh.
A) Quan sát cá nhân.
A) Có ảnh hưởng gián tiếp tới các hoạt động của tổ chức.
D) Bình đẳng.

B) Nhà quản lý cấp trung gian.
A) Người quản lý.
B) Các nhà phân phối.
A) Quan hệ lãnh đạo – nhân viên.
C) Luôn cố định.
B) Kiểm tra đồng thời.


C) Kiểm tra lường trước.
C) Điều phối và kết hợp công việc của người khác.
B) Nghệ thuật.
B) Nhà quản lý cấp trung gian
B) Tầm quản lý.
D) Tư duy.
C) Tư duy
C) Một sự sắp xếp có chủ đích các thành viên nhằm cùng đạt
được những mục đích cụ thể.
A) Mối quan hệ giữa yếu tố đầu vào và đầu ra.
A) Bề rộng.
B) Định hướng thành tích.
B) Lập kế hoạch.
A) Kỹ năng kỹ thuật.
A) Cơ cấu trực tuyến chức năng.
D) Khách hàng.
C) Kỹ năng tư duy.
B) Kỹ năng nhân sự.

D) Quan hệ con người.
D) Các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau trong mối liên hệ năng
động với môi trường bên ngoài.
D) Định hướng; ngắn hạn.

B) ngành (vi mô)
C) Quan tâm tới việc tăng hiệu quả.
A) Hệ thống đóng.
C) Lãng phí và sự trùng lặp.
B) Nên linh hoạt.
C) Cấu trúc có chủ định.

C) Kinh tế


C) Kinh tế.

C) Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin
B) Vai trò lãnh đạo.

B) Vai trò phát ngôn

B) Vai trò giải quyết vấn đề

C) Vai trò liên kết.

C) Vai trò liên kết.
C) Doanh nghiệp lập kế hoạch,nói chung, sẽ đạt được kết quả
tốt hơn các doanh nghiệp không lập kế hoạch.

A) Người quản lý cấp trung gian.

B) Theo sản phẩm.
A) Chiến lược.
C) Hoạt động.

A) Kết nạp.

D) Các yếu tố công nghệ.
D) Các yếu tố văn hóa xã hội và các yếu tố quốc tế.
D) Đối thủ cạnh tranh.
A) Điều kiện chính trị.
B) Phong cách của người lãnh đạo.

C) Phong cách dân chủ


C) Phong cách dân chủ.
B) Phong cách độc đoán.
B) Kèm cặp.
D) Ủy quyền.

D) Quản lý tri thức.
D) Các mục tiêu thường chung chung, mơ hồ.
B) Hành vi tổ chức.
D) Xây dựng mục tiêu chiến lược.

C) Phòng ngừa.
A) Giảm số lượng các chuyển động.
A) Nhân khẩu.
B) Số lượng nhân viên thuộc cấp một người quản lý có thể giám
sát một cách hiệu quả và hiệu năng.
D) Được viết ra dưới dạng các hành động, chứ không phải kết
quả.
C) Kiểm tra lường trước.
A) Thông tin.
C) Quản trị định lượng.
B) Đổi người lãnh đạo.
A) Rất thuận lợi và rất không thuận lợi.
C) Mức độ thuận lợi trung bình.
D) Hình tháp.
B) Linh hoạt.

B) Nhóm yếu tố động lực.

C) Vai trò phân phối các nguồn lực.


C) Vai trò phân phối các nguồn lực.

C) Phòng ngừa.
C) Các bài kiểm tra được chuẩn hóa.
D) Điều kiện chính trị.
C) Điều kiện ngành.
C) Hiệu quả.
D) Công nghệ.
C) Điểu chỉnh các sai lệch.
C) Điểu chỉnh các sai lệch.
C) Tiêu chuẩn mong đợi.
C) Hạ thấp tiêu chuẩn.
D) Xác định mục tiêu kế hoạch.
D) Xây dựng mục tiêu chiến lược.
D) Thiết kế và nhận thức.
A) Toàn bộ tổ chức.
C) Các yếu tố kinh tế.
C) Các yếu tố kinh tế.

D) Vai trò phổ biến thông tin.
A) Vai trò quan hệ con người, truyền thông, và ra quyết định
C) Lập kế hoạch.
A) Các đối thủ cạnh tranh.
A) Phân quyền
C) Chuyên môn hóa công việc
B) Quản lý.


D) Cơ cấu tổ chức.
B) Các kế hoạch
B) Các mục tiêu.
B) Các nguy cơ.

B) Quản lý.
D) Tăng chi phí của tổ chức.

B) Ngân quỹ.
Chương trình.
C) Chương trình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×