Tải bản đầy đủ

bai tap mon CNPM 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bài tập môn CNPM
Trong pha phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế phần mềm có sử dụng đến mô hình hóa trong thiết
kế. Các em hãy viết báo cáo và slide trình bày về các yêu cầu sau:
Đề tài 1:
- Trình bày về biểu đồ use case và phân tích các ca trường hợp sử dụng theo hướng đối
tượng.
- Trình bày cách sử dụng một phần mềm cụ thể để xây dựng nên biểu đồ use case.
- Phân tích các ca trường hợp sử dụng theo hướng đối tượng và sử dụng phần mềm trên để
phân tích thiết kế ra biểu đồ use case nhiều mức và cho bài toán quản lý bán hàng.
Đề tài 2:
- Trình bày về biểu đồ hoạt động.
- Trình bày cách sử dụng một phần mềm cụ thể để xây dựng nên biểu đồ hoạt động.
- Sử dụng phần mềm trên để phân tích thiết kế ra biểu đồ hoạt động mô tả các thủ tục cho
bài toán quản lý bán hàng.
Đề tài 3:
-

Trình bày về biểu đồ lớp và khung lớp trách nhiệm CRC.
Trình bày cách sử dụng một phần mềm cụ thể để xây dựng nên biểu đồ lớp và khung lớp
trách nhiệm CRC.
- Sử dụng phần mềm trên để phân tích thiết kế ra biểu đồ lớp nhiều mức và khung lớp

trách nhiệm CRC cho bài toán quản lý bán hàng.
Đề tài 4:
-

Trình bày về bài toán thương mại điện tử.
Trình bày về các nguyên lý tương tác giao diện người máy.
Thiết kế giao diện và thiết kế dữ liệu cho bài toán quản lý bán hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×