Tải bản đầy đủ

Livestream 2019

PHAN KHẮC NGHỆ - THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
ĐỀ CƯƠNG CÁC BUỔI LIVESTREAM 2019
Buổi
Live 1
Live 2
Live 3
Live 4
Live 5
Live 6
Live 7
Live 8
Live 9
Live 10
Live 11
Live 12
Live 13
Live 14
Live 15
Live 16
Live 17
Live 18

Live 19
Live 20
Live 21
Live 22
Live 23
Live 24
Live 25
Live 26
Live 27
Live 28
Live 29
Live 30
Live 31
Live 32
Live 33
Live 34
Live 35
Live 36
Live 37
Live 38
Live 39
Live 40

Nội dung
ADN và nhân đôi ADN
Nguyên phân và sinh sản vô tính
Phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động gen
Đột biến gen
Giảm phân, thụ tinh và sinh sản hữu tính
Ôn tập tổng hợp về nguyên phân, giảm phân, thụ tinh
Đột biến cấu trúc NST
Đột biến lệch bội
Đột biến đa bội (phần 1)
Đột biến đa bội (phần 2)
Ôn tập tổng hợp về di truyền phân tử
Quy luật Menden
Quy luật tương tác gen
Di truyền hoán vị gen
Liên kết giới tính
Ôn tập tổng hợp về QLDT


Giải nhanh bài tập QLDT
Di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường
Số loại kiểu gen của di truyền quần thể
Tỉ lệ kiểu gen của di truyền quần thể
Bài tập tổng hợp về di truyền quần thể (phần 1)
Bài tập tổng hợp về di truyền quần thể (phần 2)
Bài tập di truyền tư vấn
Bài tập phả hệ 1 bệnh
Bài tập phả hệ 2 bệnh
Nhân tố tiến hóa (phần 1)
Nhân tố tiến hóa (phần 2)
Quá trình hình thành loài
Sinh thái cá thể và quần thể (phần 1)
Sinh thái cá thể và quần thể (phần 2)
Sinh thái quần xã và hệ sinh thái (phần 1)
Sinh thái quần xã và hệ sinh thái (phần 2)
Trao đổi nước, trao đổi khoáng
Quang hợp, hô hấp (phần 1)
Quang hợp, hô hấp (phần 2)
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật (phần 1)
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật (phần 2)
Sinh học 10 (phần 1)
Sinh học 10 (phần 2)
Sinh học 10 (phần 3)

1

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×