Tải bản đầy đủ

Live 05 GP

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ

MOON.VN – Học để khẳng định mình

TÀI LIỆU LIVESTREAM
Buổi 5: GIẢM PHÂN VÀ GIAO TỬ
Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh

Câu 1. Ở kì đầu của giảm phân 2 không có hiện tượng nào sau đây?
A. NST co ngắn và hiện rõ dần.
B. Các NST trong cặp tương đồng tiếp hợp và trao đổi chéo.
C. màng nhân phồng lên và biến mất.
D. thoi tơ vô sắc bắt đầu hình thành.
Câu 2. Trong điều kiện giảm phân bình thường, đặc điểm nào sau đây chỉ có ở kì sau của giảm phân 1 mà
không có ở các kì khác của phân bào giảm phân?
A. NST ở dạng kép gắn lên thoi vô sắc và được phân li về hai cực tế bào.
B. Mỗi NST có hai tâm động và trượt về hai cực tế bào.
C. NST ở dạng sợi đơn bám thoi vô sắc và được phân li về hai cực tế bào.
D. NST nhả xoắn cực đại để trở về trạng thái sợi mảnh.
Câu 3. Ở giai đoạn nào sau đây, NST có dạng sợi đơn?
A. Kì sau giảm phân 2.

B. Kì đầu giảm phân 2.
C. Kì sau giảm phân 1.
D. Kì giữa giảm phân 2.
Câu 4. Hình vẽ dưới đây mô tả sự phân bào của một tế bào có bộ NST
2n = 8. Tế bào này đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào?
A. Kì sau của nguyên phân.
B. Kì giữa của giảm phân 1.
C. Kì sau của giảm phân 1.
D. Kì sau của giảm phân 2.
Câu 5. Trong quá trình giảm phân, người ta quan sát thấy các NST kép
trong tế bào ở bao nhiêu giai đoạn sau đây?
I. Kì đầu I.
II. Kì sau I.
III. Kì cuối I.
IV. Kì giữa II.
V. Kì sau II.
VI. Kì cuối II.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 6: Hình vẽ dưới đây mô tả sự phân bào của một tế bào có bộ NST 2n. Kết thúc lần phân bào này, số
NST trong mỗi tế bào con là bao nhiêu?
A. 2 NST đơn.
B. 4 NST đơn.
C. 4 NST kép.
D. 2 NST kép.
Câu 7. Hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của một loài
động vật là 6,6pg. Trong trường hợp phân bào bình thường, hàm
lượng ADN nhân của mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân II là
bao nhiêu?
A. 6,6pg.
B. 3,3pg.
C. 13,2pg.
D. 26,4pg.
Câu 8. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân không đột
biến. Kết thúc phân bào I có thể tạo các tế bào con có kiểu gen như
thế nào sau đây?
A. AAaa và BBbb.
B. AaBb và AaBb.


C. AAbb và aaBB.
D. AB và ab.
Câu 9. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong
giảm phân I. Vào kì đầu của giảm phân II, các tế bào con có thể có kiểu gen nào sau đây?
A. AAaaBB và bb.
B. AaB và b.
C. Aa và BBbb.
D. AAb và aaB.


Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ

MOON.VN – Học để khẳng định mình

Câu 10. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân. Ở giảm phân I, cặp NST mang cặp gen Aa
không phân li, Bb phân li bình thường. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình giảm phân của tế
bào trên?
I. Ở kì đầu của giảm phân I, tế bào có kiểu gen là AAaaBBbb.
II. Kết thúc kì cuối của giảm phân II, một tế bào con có thể có kiểu gen là Aa.
III. Ở kì giữa của giảm phân I, tế bào này chỉ có 1 cách sắp xếp NST trên thoi vô sắc.
IV. Ở kì giữa của giảm phân II, các tế bào con có kiểu gen là AAaaBB và bb hoặc AAaabb và BB.
V. Kết thúc giảm phân, các tế bào con được tạo ra có kiểu gen là AAB, aaB, b, b hoặc AAb, aab, B, B.
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 11. Một nhóm tế bào sinh dục đực thuộc cùng một cơ thể lưỡng bội nguyên phân một số lần cần môi
trường cung cấp 1800 NST; sau đó giảm phân cần môi trường cung cấp 1920 NST. Trong các tế bào sinh
dục ban đầu có bao nhiêu NST?
A. 124.
B. 120.
C. 160.
D. 240.
Câu 12. Có 1 tế bào sinh dục sơ khai của một cơ thể cái tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần
môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 310 NST. Chỉ có 50% số tế bào con được tạo ra tiến hành
giảm phân đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 160 NST. Bộ NST 2n của loài và số lần
nguyên phân của tế bào là bao nhiêu?
A. 2n = 10 và 4 lần nguyên phân.
B. 2n = 12 và 5 lần nguyên phân.
C. 2n = 10 và 5 lần nguyên phân.
D. 2n = 10 và 6 lần nguyên phân.
Câu 13. Có 3 tế bào sinh dục sơ khai của một cơ thể cái tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra
các tế bào con. Trong các tế bào con có tổng số 2604 NST hoàn toàn mới. Tất cả số tế bào con được tạo ra
tiến hành giảm phân đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2688 NST. Nếu các cặp NST đều
mang các cặp gen dị hợp, giảm phân không có trao đổi chéo thì quá trình giảm phân của các tế bào nói trên
tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 64.
B. 128.
C. 256.
D. 32.
Câu 14. Có 5 tế bào sinh dục sơ khai của một cơ thể tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau đã
cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 840 NST. Có 25% số tế bào con được sinh ra tiến hành
giảm phân đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 240 NST. Quá trình giảm phân đã tạo ra
được 40 giao tử. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Bộ NST của loài là 2n = 24.
II. Đây là cơ thể cái.
III. 5 tế bào ban đầu đã trải qua 2 lần phân bào.
IV. Trong các tế bào được sinh ra sau nguyên phân có 144 NST được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của
môi trường.
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 15. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân không đột biến tạo các loại giao
tử. Khi xét tỷ lệ các loại giao tử được tạo thành, có thể có bao nhiêu tỷ lệ sau đây đúng?
I. 1:1.
II. 1:1:1:1.
III. 1:1:1:1:1:1.
IV. 3:3:1:1.
V. 1:1:2:2:1:1.
VI. 1:1:1:1:1:1:1:1.
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 16. Ở một loài thực vật, 2n = 24. Có một nhóm tế bào của cơ thể đực lưỡng bội giảm phân tạo giao tử
đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 360 nhiễm sắc thể. Số giao tử tối đa được tạo thành từ
các tế bào trên là bao nhiêu?
A. 30.
B. 212.
C. 60.
D. 224.
Câu 17. Một cơ thể có bộ NST 2n = 6 được kí hiệu là AaBbDd. Quá trình giảm phân của các tế bào sinh
tinh đã tạo ra 1000 giao tử với 16 loại, trong đó có 6 giao tử mang kiểu gen ABbD.
Tính theo lí thuyết, loại giao tử có 3 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/16.
B. 1/8.
C. 6/1000.
D. 6/16.
Câu 18. Quan sát các tế bào sinh dục sơ khai đực thuộc cùng một cơ thể thực hiện giảm phân, thấy có một
nhóm tế bào trong mỗi tế bào chứa 24 NST kép; một nhóm tế bào khác trong mỗi tế bào chứa 24 NST đơn.
Số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 96NST; tổng số NST kép gấp 16 lần số NST trong bộ đơn bội của
loài. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số NST trong bộ lưỡng bội của loài là: 24.
II. Các tế bào đang ở giảm phân I và giảm phân II.


Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ

MOON.VN – Học để khẳng định mình

III. Tại thời điểm quan sát có 288 NST đơn trong các tế bào.
IV. Có 56 tinh trùng được tạo thành khi kết thúc giảm phân.
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 19. Một tế bào sinh dục đực mang cặp NST giới tính XY nguyên phân một số lần tạo các tế bào con có
tổng số NST gấp 19 lần số NST giới tính có trong các tế bào con. Các tế bào được tạo ra đều giảm phân tạo
64 tinh trùng X. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tế bào ban đầu đã trải qua 7 lần phân bào.
II. Bộ NST 2n của loài có 38 NST.
III. Có 256 NST giới tính trong các tinh trùng được tạo thành.
IV. Nếu giảm phân không trao đổi chéo thì có tối đa 128 loại tinh trùng được tạo thành.
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 20. Ở một loài thực vật có 2n = 8, trên mỗi cặp NST chỉ xét 2 cặp gen dị hợp. Có 304 tế bào của một cơ
thể tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Trong quá trình giảm phân, có 32 tế bào có trao đổi chéo ở cặp NST
số 1; Có 32 tế bào có trao đổi chéo 1 điểm tại cặp NST số 2; Có 64 tế bào vừa có trao đổi chéo 1 điểm ở cặp
số 3, vừa có trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 2. Các tế bào còn lại không có hoán vị. Biết sự phân li là hoàn
toàn ngẫu nhiên. Theo lí thuyết, loại giao tử mang tất cả các NST có nguồn gốc từ mẹ có tỉ lệ bao nhiêu?
A. 128/304.
B. 3/304.
C. 1/64.
D. 14/304.
CÁC KHÓA HỌC CỦA THẦY PHAN KHẮC NGHỆ
ĐÃ KHAI GIẢNG
1. Khóa PROSAT gồm 3 khóa:
+ Khóa PROS - Luyện thi THPT Quốc Gia 2019. Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-s-luyenthi-thpt-quoc-gia-2019-1118
+ Khóa PROA – Luyện đề THPT Quốc Gia 2019. Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-a-luyende-thpt-quoc-gia-2019-1119
+ Khóa PROT – Tổng ôn THPT Quốc gia 2019. Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-t-tong-onthpt-quoc-gia-2019-1120
2. Khóa NÂNG CAO gồm 3 khóa:
+ Khóa NC sinh học: P1 - Cơ chế di truyền và biến dị. Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-akhoa-nang-cao-sinh-hoc-2019-1289
+ Khóa NC sinh học: P2 - Quy luật di truyền. Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-nc-sinhhoc-p2-co-che-di-truyen-va-bien-di-1294
+ Khóa NC sinh học: P3 - Di truyền quần thể, di truyền người, sinh thái và tiến hóa. Link khóa học:
https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-nc-sinh-hoc-p3-co-che-di-truyen-va-bien-di-1299
3. Khóa SINH HỌC 10
Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-10-2019-1155
4. Khóa SINH HỌC 11
Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-11-k2002-1150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×