Tải bản đầy đủ

PRECISE BI3500 specs

BI-2000NT
Dimension (Width x Depth X Height) (mm)

360 x 380 x 79

Ceramic Glass Dimension (mm)

360 x 380 x 4(thk.)

Voltage (V/Ph/Hz)

220~230/1/50~60

Pow er (Kw )

2.0

Amp.

9A


Cut Out Opening - External (mm)

366 x 386

Cut Out Opening - Internall (mm)

333 x 350

Control Cut Opening (mm)

120 x 58

Net / Gross Weight (Kg)

7/9

BI-3500
Dimension (Width x Depth X Height) (mm)

385 x 385 x 147

Ceramic Glass Dimension (mm)

300 x 300 x 6(thk.)

Voltage (V/Ph/Hz)

220~230/1/50~60

Pow er (Kw )

3.5

Amp.

16A

Cut Opening (mm)

360 x 360Control Cut Opening (mm)

225 x 87

Net / Gross Weight (Kg)

13 / 14

BI-5000N
Dimension (Width x Depth X Height) (mm)
Ceramic Glass Dimension (mm)
Voltage (V/Ph/Hz)
Pow er (Kw )
Amp.
Cut Opening (mm)

400 x 400 x 190
320 x 320 x 6(thk.)
380~400/3+N/50~60
5.0
7.6A
385 x 385


Control Cut Opening (mm)
Net / Gross Weight (Kg)

230 x 87
17 / 18

BID-3500
Dimension (Width x Depth X Height) (mm)
Ceramic Glass Dimension (mm)
Voltage (V/Ph/Hz)
Pow er (Kw )
Amp.

450 x 700 x 148
350 x 550 x 6(thk.)
380~415/2+N/50~60
3.5 x 2
16A

Cut Opening (mm)

410 x 675

Control Cut Opening (mm)

365 x 83

Net / Gross Weight (Kg)

25 / 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×