Tải bản đầy đủ

writingtask1 np

The line graph illustrates the number of car per household in Britain between 1997 and 2030.=>
Em có thể tham khảo cách diễn đạt sau: The graph shows changes in the number of cars per
household in Great Britain over a period of 40 years.
It is clear that,car ownership in Britain increased quite sharply between 1961 and 2007. while
the percentage of household with no car decrease significantly, the opposite is true for
families with two or more cars. Also, the figure for one car households experiences a
fluctuation over the period shown.
In 1990, the percentage of no car ownership in Britain was highest with over 50%,compared
with 35% and over 10% owners owning one car and two or more cars respectively. After that,
the percentage of one car household increased significantly to over 55%, whereas that of no car


families declined considerably to just over 30% in 2015. Meanwhile, the figure for HOUSEHOLD
OWNERSHIP WITHtwo or more cars witnessed a small fluctuation between 1990 and 2005, at
around 10%.
In 2030, It is expected that no car households will drop significantly to nearly 15%. In contrast,
the proportion of two or more cars is expected to increase dramatically to over 40%, which is
as similar as the figure for one car households.
Grade
Task Achievement


7.0

- Bài viết đủ 150 từ
- Introduction: Đã paraphrase được câu hỏi của đề bài
- Overview: đã nêu được 2 đặc điểm nổi bật của biểu đồ, các đặc điểm
được nêu chính xác
- Body:
+ Đã nêu được đặc điểm quan trọng của biểu đồ
+ Đã nêu số liệu cụ thể của các đặc điểm, các số được nêu chính xác
+ Các số liệu đã được so sánh đầy đủ, hợp lý.

Cohesion and
Coherence

7.0
+ Thông tin trong bài có được nhóm một cách khá logic, mạch lạc.
+ có sử dụng các từ nối trong bài

Vocabulary

7.0
- Từ khóa trong bài được paraphrase khá đa dạng phong phú.
+Đã paraphrase được các từ khóa theo chủ đề của bài
+ Các từ vựng được paraphrase được sử dụng chính xác, đúng ngữ cảnh

Grammar

7.0

- Cấu trúc so sánh được sử dụng khá đa dạng, phong phú.


Overall

7.0

=> NHÌN CHUNG BÀI VIẾT CỦA EM KHÁ TỐT, PHÁT HUY EM NHÉ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×