Tải bản đầy đủ

Liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê bền vững nghiên cứu tại tỉnh sơn la

00000000112 3300000000

6789

889

 !"
$%&'$(!)&(*'+
$
,&-!./0

56789:7;<6=>XYZ[\]Z^_ `abc


123567896 !"#$%&#'"(#$)%&'(#'*+,


(- ./#01%&2-%'2"341%&05%6*78
9+4:9;<=>?+

#'"('@A>BC@!"BC%&2D%(EF9BGBC%&2D%.')-'H
9I7;=
(J!"#$%&#'"(#$)%&'(#'*#K
LMOPQRSTMU WXYST SZ[\]^_

`abcdefghijk

8ljmngopjqrsjm


1235679


!"#$%&'()*+*,-. )/*012
3!45556'5557899),:;<"!="$!>?&@5A6
BCD"E
F,G5)H()I)5JK7LMNOFNOL,G$V
WX)/*0()YZ"Z[*49SF)>\]^)>UO
F()I)565JK7_8)K)#F,:;<"!`"$!>?&@5A6B
aD"bc2$!1$!"#K^983!45dDV"J)H^98_e;D$V.JR)>
F)UH'_8S+*<93!45fDg"#\8;<"!bf<dh'*i$V$V!"#*+
)/*0*4()9!"#$j&O
F()I)565JK7\ )/*0$!"#512klC()#3mN7
n8'oC()#55U#$ !&p6'q8)N7@N7%2bZD.@
kl_8DmN7n8'55A98)#^)A985H<"mN7n8'
5557\l
i5H<"mN7n8r*+<9*)Y&`"#)/*0()3.@j"#',
j"#&3!sts59)H5u!"#$j&O
F()I)565JZ7_8)K)#,:;<"!5F6U_vbc2$!1
$!"#Z`!
2="$!>55*i$V$V!"#3<),:;<"!5F6U_v5'7)()5(5
*+1$V!Db<
Z)*)Y&`"#$!&$j-)59()9\@9
SO
w&@)5xI)5JK7)8*'y,:)6d<dhS(*D)H'
1$V!D)/())H5u9dJ$j&O
F()I)6$VJK7z
123523

678

 

2
62

 
2

8
 
2 
2


!

"#$%&' 


()8*
+68*' 

,-86.
!/
$0$012345627877923:;<2=23=>?27@5
!/
ABABABDEFGHIJFKLKKMFGNOPFQFGQRSFKTIFGUVRFWXKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ[
ABAB\BDEFGHIJFKLKFGQRSFKTI]NOUFGFWXKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ^
!_ =`23ab:c5d2:e78723=>?27@5fg2=`23fh2ijik:;67=l23=>?27@5
:>bm:=nl7o6c5d282
_/
AB\BABpQqFGrsNtIuFNvFGQRSFKTIKLKKMFGNOPFQwxyzzDGRqJ{|F}I~NwXRKQs
RsFwVNRSINQKVQSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[
AB\B\BpQqFGw~FxNOJKQUKLKFGQRSFKTINRsNQUKJtIuFLFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ

"#%
# 
,68*88 

8-8*2
-*,
_
0$0
cc5d2fjc>?2ab:a>2=:bfgc>?2ab:a>2=:b3>`625h:f>7=b
>b2fg:>?5:=7gm=?j2f`23
_
\BABABLKtNQIsNK|FtVK{]KQUFGQRSFKTIwxtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F
}I~NwXRKQsRsFwVNRSINQKVQSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
\BAB\BzQLRFRyzzDGRqJ{|F}I~NwXRKQsRsFwVNRSINQKVQSxFwqFGYYYYYYYYYZ
\BABĂBÂKRÊKJyzzD{|F}I~NwXRKQsRsFwVNRSINQKVQSxFwqFGYYYYYYYÔ
\BABƠBpGISFNƯKKJtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F}I~NwXRKQsRsFwVNRSINQKVQS
xFwqFGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYĐ
\BABăBLKQPFQNQTKtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F}I~NâKQsRsFwVNRSINQKVQSxFwqFGYYYYê
\BABôBpQqFGFQơFNưNLKđFGsFtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F}I~NâKQsRsFwVNRSI
NQKVQSxFwqFGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY^[
\BABBDEKQTKKLKQUNđFGtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F}I~NwXRKQsRsFwVNRSINQ
KVQSxFwqFGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY^
\BABBÂLFQGRLrsNHI|wVQRIHI|KJtRSFrsNrRFQNsGRqJ{|F}I~NwXRKQsRsF
wVNRSINQKVQSxFwqFGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYÔ
00
:=7:>27o6c>?2ab:a>2=:b3>`625h:7=b>b2fg:>?5:=7g
m=?j2f`23
àả


12123256787986

7967
678
967
6867
6
8 
!8"779# $
%7&
7
8966'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''()
12121256787986

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×