Tải bản đầy đủ

DE KIEM TRA 1 TIET VAT LY 7 HOC KI 2

Điểm

Trờng THCS Vn Luụng
Lớp:
Họ & tên:

Lời phê của thầy (cô) giáo

Thứngàythángnăm
Kiểm Tra 1 Tit
Môn:Thời gian:

I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chn cõu tr li ỳng

Cõu 1: Khi no ta nhỡn thy mt vt ?
A. Khi mt ta hng vo vt.
C. Khi cú ỏnh sỏng t vt truyn n mt ta.
B. Khi mt ta phỏt ra nhng tia sỏng n vt. D. Khi gia vt v mt khụng cú khong ti
Cõu 2: Ngun sỏng l vt:
A. T nú phỏt ra ỏnh sỏng
C. ỏnh sỏng truyn qua nú.

B. Ht li ỏnh sỏng chiu n nú.
D. Cú bt k tớnh cht no nờu A, B, C.
Cõu 3: Vt sỏng l vt:
A. Vt cú ỏnh sỏng i vo mt ta. C. Vt ht li ỏnh sỏng chiu ti nú.
B. Vt t nú phỏt ỏnh sỏng.
D. Gm ngun sỏng v vt ht li ỏnh sỏng chiu n nú
Cõu 4:Trong mụi trng trong sut v ng tớnh ỏnh sỏng truyn i theo ng no ?
A.Theo ng gp khỳc.
C.Theo ngtrũn.
B.Theo ng thng
D.Theo ng cong.
Cõu 5: Chiu mt tia sỏng lờn mt gng phng ta thu c mt tia phn x to vi tia ti mt
gúc 400. Tỡm giỏ tr gúc ti.
A. 200
B. 800
C. 400
D. 600
Cõu 6: (1 im) Tỡm t thớch hp in vo ch trng:
*Tia sỏng khi gp gng phng thỡ b phn x li theo nh lut phn x ỏnh sỏng:
Tia phn x nm trong cựng mt phng vi......................................v
ng........................................................................... . Gúc phn x bng gúc ti.
Cõu 7: (1 im)Tỡm t thớch hp in vo ch trng:
*Tớnh cht nh ca vt to bi gng cu li l :
nh............to bi gng cu li ...............................vt.
Câu 8. Trong pha đèn pin ngời ta lắp một gơng cầu lõm để phản xạ ánh
sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng gì
để ánh sáng đợc chiếu đi xa mà vẫn rõ?
A. chùm tia hội tụ
B. chùm tia phân kì
C. chùm tia song song
D. Cả
ba phơng án trên
II. Tự luận (5 điểm)
Cõu 1 (2.5 im): Em hóy nờu tớnh cht ca nh to bi gng phng? Ly 1 vớ d v mt s vt
N
cú th phn x ỏnh sỏng ging gng phng?
Cõu 2 (1 im): Hóy v tia phn x IR ca tia ti SI
S
( Hỡnh v) v gii thớch cỏch v
ICõu 3 (1.5 im): Vit 3 cõu cú ngha, trong mi cõu cú 4 cm t chn trong 4 ct


dưới đây :

Gương cầu lõm
Gương phẳng
Gương cầu lồi

Hứng được trên màn chắn
Bé hơn vật
Không hứng được trên màn chắn Bằng vật
Lớn hơn vật

Ảnh ảo
Ảnh thật

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×